Kokeilu: Tekoäly uutisoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

TOIMITTAJALTA: Len­to­pal­lo­ke­vään rat­kai­su­het­ket lä­hes­ty­vät – Pölkky Kuu­sa­mon vä­him­mäis­ta­voit­tee­na run­ko­sar­jas­sa pitää olla kol­man­nen sijan säi­lyt­tä­mi­nen

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Keramiikka
Elokuussa 80 vuotta täyttänyt Anu Pentik tekee edelleen kädet savessa töitä – Koillissanomat kävi katsomassa, miltä keramiikkataiteilijan tavallinen työpäivä näyttää

Elo­kuus­sa 80 vuotta täyt­tä­nyt Anu Pentik tekee edel­leen kädet savessa töitä – Koil­lis­sa­no­mat kävi kat­so­mas­sa, miltä ke­ra­miik­ka­tai­tei­li­jan ta­val­li­nen työ­päi­vä näyttää

03.10.2022 08:21
Tilaajille
Pentikiltä ensimmäinen vastuullisuuskatsaus –  Toimitusjohtaja: "Tulevaisuudenusko ja unelmat luovat pohjan ilmastonmuutosta hillitseville ratkaisuille"

Pen­ti­kil­tä en­sim­mäi­nen vas­tuul­li­suus­kat­saus – Toi­mi­tus­joh­ta­ja: "Tu­le­vai­suu­de­nus­ko ja unelmat luovat pohjan il­mas­ton­muu­tos­ta hil­lit­se­vil­le rat­kai­suil­le"

08.09.2022 11:00
Tilaajille
Miljoonakaupungissa asuva keramiikkataiteilija Jin Soo Lee löytää pohjolasta vapauden ja tilaa hengittää - "Kun tulin Posiolle, ajattelin, että karkaan pois Etelä-Koreasta ja elämästäni siellä"

Mil­joo­na­kau­pun­gis­sa asuva ke­ra­miik­ka­tai­tei­li­ja Jin Soo Lee löytää poh­jo­las­ta va­pau­den ja tilaa hen­git­tää - "Kun tulin Po­siol­le, ajat­te­lin, että karkaan pois Ete­lä-Ko­reas­ta ja elä­mäs­tä­ni siellä"

02.09.2022 17:00
Tilaajille
"Olemme innoissamme, että olemme saaneet tällaisen aikaan" – Posion Kirintövaaran huipulle on valmistumassa ainutlaatuinen puutalo, joka on taidekoti mutta jolle kaavaillaan myös yhteisöllistä käyttöä

"Olemme in­nois­sam­me, että olemme saaneet täl­lai­sen aikaan" – Posion Ki­rin­tö­vaa­ran hui­pul­le on val­mis­tu­mas­sa ai­nut­laa­tui­nen puu­ta­lo, joka on tai­de­ko­ti mutta jolle kaa­vail­laan myös yh­tei­söl­lis­tä käyttöä

16.04.2022 17:00
Tilaajille
Pentik sai keramiikkatehtaalleen Posiolle ympäristösertifikaatin ja teki ympäristölupauksen – "Olemme ottamassa käyttöön uudet vastuullisen suunnittelun ja hankinnan periaatteet."

Pentik sai ke­ra­miik­ka­teh­taal­leen Po­siol­le ym­pä­ris­tö­ser­ti­fi­kaa­tin ja teki ym­pä­ris­tö­lu­pauk­sen – "Olemme ot­ta­mas­sa käyt­töön uudet vas­tuul­li­sen suun­nit­te­lun ja han­kin­nan pe­riaat­teet."

25.03.2022 04:00 1
Tilaajille
Pentik tähtää Napapiirin kautta ulkomaille – perjantaina avattu myymälä toimii laboratoriona, jonka avulla ponnistetaan kansainvälisille markkinoille

Pentik tähtää Na­pa­pii­rin kautta ul­ko­mail­le – per­jan­tai­na avattu myymälä toimii la­bo­ra­to­rio­na, jonka avulla pon­nis­te­taan kan­sain­vä­li­sil­le mark­ki­noil­le

19.02.2022 14:00
Tilaajille
Yläkoulun päättäviä nuoria eri puolilta Suomea aletaan houkuttelemaan lukioon Posiolle

Ylä­kou­lun päät­tä­viä nuoria eri puo­lil­ta Suomea aletaan hou­kut­te­le­maan lukioon Po­siol­le

21.09.2021 04:00
Tilaajille
Voikukka koko loistossaan Anu Pentikin näyttelyssä Alussa oli siemen.

Voi­kuk­ka koko lois­tos­saan Anu Pen­ti­kin näyt­te­lys­sä Alussa oli siemen.

02.06.2021 19:15 1
Tilaajille
Tällaisia ovat Posion uudet sisääntulo-opasteet – Pikkutorin lähellä paljastetaan keramiikkataiteen keskittymä

Täl­lai­sia ovat Posion uudet si­sään­tu­lo-opas­teet – Pik­ku­to­rin lähellä pal­jas­te­taan ke­ra­miik­ka­tai­teen kes­kit­ty­mä

13.11.2020 04:00
Tilaajille
Keramiikka-alan kongressi siirrettiin – Posiolla ja Rovaniemellä alun perin tänä kesänä järjestettäväksi suunniteltu kansainvälinen keramiikka-alan kongressi on siirretty ensi vuoteen, heinäkuun viimeiselle viikolle

Ke­ra­miik­ka-alan kong­res­si siir­ret­tiin – Po­siol­la ja Ro­va­nie­mel­lä alun perin tänä kesänä jär­jes­tet­tä­väk­si suun­ni­tel­tu kan­sain­vä­li­nen ke­ra­miik­ka-alan kong­res­si on siir­ret­ty ensi vuo­teen, hei­nä­kuun vii­mei­sel­le vii­kol­le

09.09.2020 16:00
Tilaajille
Pentikillä edessä 50-vuotisjuhlavuosi – Koronakevät kiihdytti uudistumista

Pen­ti­kil­lä edessä 50-vuo­tis­juh­la­vuo­si – Ko­ro­na­ke­vät kiih­dyt­ti uu­dis­tu­mis­ta

25.06.2020 10:00
Tilaajille
Kansainvälinen keramiikka-alan kongressi ensi kesältä siirtyy seuraavalle vuodelle – Rovaniemellä ja Posiolla järjestettävä tapahtuma piti olla heinäkuussa

Kan­sain­vä­li­nen ke­ra­miik­ka-alan kong­res­si ensi kesältä siirtyy seu­raa­val­le vuo­del­le – Ro­va­nie­mel­lä ja Po­siol­la jär­jes­tet­tä­vä ta­pah­tu­ma piti olla hei­nä­kuus­sa

23.04.2020 13:40
Tilaajille
Bjarmia vei kuusamolaisen keramiikan Esplanadille - Yksi tuote on noussut selvästi muiden ylitse

Bjarmia vei kuu­sa­mo­lai­sen ke­ra­mii­kan Esp­la­na­dil­le - Yksi tuote on noussut sel­väs­ti muiden ylitse

28.02.2020 05:00
Tilaajille
Posio keramiikan kartalle – Kansainvälisen keramiikka-alan kongressin järjestettäväkseen saaneen Posion Arktisen Keramiikkakeskuksen yhteistyöpaikkakunnat Posio ja Rovaniemi valmistautuvat jo hyvää vauhtia ison tapahtuman järjestämiseen

Posio ke­ra­mii­kan kar­tal­le – Kan­sain­vä­li­sen ke­ra­miik­ka-alan kong­res­sin jär­jes­tet­tä­väk­seen saaneen Posion Ark­ti­sen Ke­ra­miik­ka­kes­kuk­sen yh­teis­työ­paik­ka­kun­nat Posio ja Ro­va­nie­mi val­mis­tau­tu­vat jo hyvää vauhtia ison ta­pah­tu­man jär­jes­tä­mi­seen

27.02.2020 05:00
Tilaajille