Joko luit: Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

Viikon kysymys: Hyö­dyn­sit­kö Black Friday tai Cyber Monday tar­jous­kam­pan­joi­ta?

Toimittajalta: "Mon­ta­ko pan­de­miaa lai­te­taan, kaksi, kolme vai neljä?"

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koronakriisi
Hypo: Nuoret joutuvat koronalaskun maksajiksi monella tavalla

Hypo: Nuoret jou­tu­vat ko­ro­na­las­kun mak­sa­jik­si monella tavalla

16.07.2021 04:00 1
Tilaajille
Linja-autoja edelleen vähemmän – bussiliikenne toipuu koronasta hitaasti

Lin­ja-au­to­ja edel­leen vä­hem­män – bus­si­lii­ken­ne toipuu ko­ro­nas­ta hi­taas­ti

02.06.2021 19:00
Tilaajille
Posio osallistuu kolmeen kehittämishankkeeseen - Matkailumarkkinoinnin tavoitteena on tukea Posion ja Lapin matkailuelinkeinon toipumista koronakriisistä

Posio osal­lis­tuu kolmeen ke­hit­tä­mis­hank­kee­seen - Mat­kai­lu­mark­ki­noin­nin ta­voit­tee­na on tukea Posion ja Lapin mat­kai­lu­elin­kei­non toi­pu­mis­ta ko­ro­na­krii­sis­tä

23.12.2020 10:00
Tilaajille
Aino Kämäräisen kolumni: Postnormaali aika vaatii uudenlaista resilienssiä – se edellyttää rakennemuutoksia, uudenlaista ajattelua ja jatkuvaa oppimista

Aino Kä­mä­räi­sen ko­lum­ni: Post­nor­maa­li aika vaatii uu­den­lais­ta re­si­liens­siä – se edel­lyt­tää ra­ken­ne­muu­tok­sia, uu­den­lais­ta ajat­te­lua ja jat­ku­vaa op­pi­mis­ta

18.12.2020 04:00
Joulun ja uuden vuoden matkailulla iso merkitys matkailualan yritysten selviämisessä koronan yli – MaRan kyselyn perusteella yritysten konkurssiriski on kasvanut

Joulun ja uuden vuoden mat­kai­lul­la iso mer­ki­tys mat­kai­lu­alan yri­tys­ten sel­viä­mi­ses­sä koronan yli – MaRan kyselyn pe­rus­teel­la yri­tys­ten kon­kurs­si­ris­ki on kas­va­nut

17.12.2020 11:00
Tilaajille
Tytti Tuppuraisen kolumni: Sievoinen summa pohjoiseen

Tytti Tup­pu­rai­sen ko­lum­ni: Sie­voi­nen summa poh­joi­seen

19.08.2020 10:00
Tilaajille
Elektroniikan ja rautakaupan myynti kasvoi koronakevään aikana, vaatekaupat menettivät yli puolet liikevaihdostaan – Kaupan liitto huolissaan kotimaisen erikoiskaupan kilpailukyvystä

Elekt­ro­nii­kan ja rau­ta­kau­pan myynti kasvoi ko­ro­na­ke­vään aikana, vaa­te­kau­pat me­net­ti­vät yli puolet lii­ke­vaih­dos­taan – Kaupan liitto huo­lis­saan ko­ti­mai­sen eri­kois­kau­pan kil­pai­lu­ky­vys­tä

03.08.2020 10:58
OKM: 84 miljoonaa lasten ja nuorten opetukseen ja varhaiskasvatukseen koronan vuoksi – avustuksia myös Kuusamoon ja Posiolle

OKM: 84 mil­joo­naa lasten ja nuorten ope­tuk­seen ja var­hais­kas­va­tuk­seen koronan vuoksi – avus­tuk­sia myös Kuu­sa­moon ja Po­siol­le

10.07.2020 09:00
Tilaajille
Kelosyötteen mökkiyrittäjä on toiveikas hiljaisten kuukausien jälkeen: Mökkilomat alkavat taas kiinnostaa suomalaisia – “Epätoivo ehti hyökätä"

Ke­lo­syöt­teen mök­ki­yrit­tä­jä on toi­vei­kas hil­jais­ten kuu­kau­sien jäl­keen: Mök­ki­lo­mat alkavat taas kiin­nos­taa suo­ma­lai­sia – “E­pä­toi­vo ehti hyö­kä­tä"

22.05.2020 09:40
Tilaajille
Koronarahoituksen haku avautui nyt myös maatilakytkentäisille, maataloustuotteita jalostaville ja alkutuotannon yrityksille

Ko­ro­na­ra­hoi­tuk­sen haku avautui nyt myös maa­ti­la­kyt­ken­täi­sil­le, maa­ta­lous­tuot­tei­ta ja­los­ta­vil­le ja al­ku­tuo­tan­non yri­tyk­sil­le

18.05.2020 18:00
THL: Suomessa todettu 91 uutta koronavirustartuntaa, koko Pohjois-Suomessa kolme uutta tartuntaa

THL: Suo­mes­sa todettu 91 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, koko Poh­jois-Suo­mes­sa kolme uutta tar­tun­taa

14.05.2020 14:11
Vihriälän ryhmä: Yritystukivaiheen jälkeen tarvitaan menojen leikkauksia, verotuksen kiristämistä ja kasvua tukevaa rakennepolitiikkaa

Vih­riä­län ryhmä: Yri­tys­tu­ki­vai­heen jälkeen tar­vi­taan menojen leik­kauk­sia, ve­ro­tuk­sen ki­ris­tä­mis­tä ja kasvua tukevaa ra­ken­ne­po­li­tiik­kaa

08.05.2020 13:29
Työministeri Haatainen: Ravintoloille kaksiosainen tukipaketti, arvo noin 120 miljoonaa euroa – esitys annetaan torstaina tai perjantaina

Työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: Ra­vin­to­loil­le kak­si­osai­nen tu­ki­pa­ket­ti, arvo noin 120 mil­joo­naa euroa – esitys an­ne­taan tors­tai­na tai per­jan­tai­na

06.05.2020 18:49