Korona-aika
Viimeisin 4 tuntia
Taivalkoskella yhdeksän ihmistä karanteenissa korona-altistuksen takia

Tai­val­kos­kel­la yh­dek­sän ihmistä ka­ran­tee­nis­sa ko­ro­na-al­tis­tuk­sen takia

10:45 0
Viimeisin 24 tuntia
Lapin sairaanhoitopiirissä ei uusia koronatartuntoja sunnuntaina – Suomessa 196 uutta tartuntaa

Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä ei uusia ko­ro­na­tar­tun­to­ja sun­nun­tai­na – Suo­mes­sa 196 uutta tar­tun­taa

25.10.2020 14:09 0
Viikko
Lukijalta Mielipide Arja Virkkunen

Lu­ki­jal­ta: Mistä sinä tulit?

24.10.2020 18:00 0
Maskit, käsidesit ja tarkat metsästysryhmät – korona on ulottanut suojakäytännöt myös metsästykseen, ja hirviporukat käyttävät niitä harkintansa mukaan

Maskit, kä­si­de­sit ja tarkat met­säs­tys­ryh­mät – korona on ulot­ta­nut suo­ja­käy­tän­nöt myös met­säs­tyk­seen, ja hir­vi­po­ru­kat käyt­tä­vät niitä har­kin­tan­sa mukaan

21.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Sosiaali- ja terveysvaliokunta: Huoltoasemien kahvilat ja ravintolat voisivat jäädä rajoitusten ulkopuolelle – tiukimmat rajoitukset kohdistuvat anniskelubaareihin ja yökerhoihin

So­siaa­li- ja ter­veys­va­lio­kun­ta: Huol­to­ase­mien kah­vi­lat ja ra­vin­to­lat voi­si­vat jäädä ra­joi­tus­ten ul­ko­puo­lel­le – tiu­kim­mat ra­joi­tuk­set koh­dis­tu­vat an­nis­ke­lu­baa­rei­hin ja yö­ker­hoi­hin

20.10.2020 16:00 0
Lyyti Oy:n koronajäljitys käyttöön ensimmäisenä Ruka-Kuusamon matkailualueella – palvelu ei  kilpaile koronavilkun tai viranomaisten jäljitystoimenpiteiden kanssa, vaan täydentää sitä

Lyyti Oy:n ko­ro­na­jäl­ji­tys käyt­töön en­sim­mäi­se­nä Ru­ka-Kuu­sa­mon mat­kai­lu­alueel­la – palvelu ei kil­pai­le ko­ro­na­vil­kun tai vi­ran­omais­ten jäl­ji­tys­toi­men­pi­tei­den kanssa, vaan täy­den­tää sitä

20.10.2020 12:00 0
Tilaajille
Maski käyttöön, kun astut bussiin – ketään ei kuitenkaan pakoteta

Maski käyt­töön, kun astut bussiin – ketään ei kui­ten­kaan pa­ko­te­ta

20.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Kuukausi
Posion seurakunta suosittelee kasvomaskien käyttämistä seurakunnan tilaisuuksissa

Posion seu­ra­kun­ta suo­sit­te­lee kas­vo­mas­kien käyt­tä­mis­tä seu­ra­kun­nan ti­lai­suuk­sis­sa

19.10.2020 12:30 0
”Enhän minä, mutta muut” on yleinen ajattelun vinouma, joka vaikuttaa myös siihen, käytämmekö maskeja suositusten mukaan – Se, että jossakin on ollut vain muutama tartunta, ei kerro mitään huomisesta

”Enhän minä, mutta muut” on yleinen ajat­te­lun vi­nou­ma, joka vai­kut­taa myös siihen, käy­täm­me­kö maskeja suo­si­tus­ten mukaan – Se, että jos­sa­kin on ollut vain muutama tar­tun­ta, ei kerro mitään huo­mi­ses­ta

19.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Kansalaisopiston tanssipareilla kepit turvaväleinä – tanssikursseille osallistuvista vain pariskunnat voivat tanssia käsikädessä

Kan­sa­lais­opis­ton tans­si­pa­reil­la kepit tur­va­vä­lei­nä – tans­si­kurs­seil­le osal­lis­tu­vis­ta vain pa­ris­kun­nat voivat tanssia kä­si­kä­des­sä

19.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Lukijalta: Kriisi voi mahdollistaa uudenlaisen yhteisöllisyyden vahvistumisen: "Kunnan- ja seurakunnan johtajien pitäisi ottaa näkyvä rooli oman alueensa ihmisiä kohtaan"

Lu­ki­jal­ta: Kriisi voi mah­dol­lis­taa uu­den­lai­sen yh­tei­söl­li­syy­den vah­vis­tu­mi­sen: "Kun­nan- ja seu­ra­kun­nan joh­ta­jien pitäisi ottaa näkyvä rooli oman alueen­sa ihmisiä koh­taan"

18.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Ennen koronaa Pölkky Kuusamon kotiotteluissa liigan korkeimmat katsojamäärät – Näin Kuusamossa seurataan kotiotteluita nyt

Ennen koronaa Pölkky Kuu­sa­mon ko­ti­ot­te­luis­sa liigan kor­keim­mat kat­so­ja­mää­rät – Näin Kuu­sa­mos­sa seu­ra­taan ko­ti­ot­te­lui­ta nyt

17.10.2020 11:00 0
Tilaajille
Toimittajalta: "Me selviämme taas hetken ilman sirkushuveja, kunhan leipää on riittävästi" – Toivottavasti ensimmäisestä koronarajoituskerrasta oppineena muistamme tukea paremmin yrittäjiämme

Toi­mit­ta­jal­ta: "Me sel­viäm­me taas hetken ilman sir­kus­hu­ve­ja, kunhan leipää on riit­tä­väs­ti" – Toi­vot­ta­vas­ti en­sim­mäi­ses­tä ko­ro­na­ra­joi­tus­ker­ras­ta op­pi­nee­na muis­tam­me tukea pa­rem­min yrit­tä­jiäm­me

07.10.2020 04:00 0
Kun kaikki on minimissä, tohtori peräänkuuluttaa näkyvää johtajuutta – Syrjäseutujen ikäihmisille yhteisöllisyys on voimavara: "Parhaimmillaan digitaalisuus tuo esille uudenlaista yhteisöllisyyttä"

Kun kaikki on mi­ni­mis­sä, tohtori pe­rään­kuu­lut­taa näkyvää joh­ta­juut­ta – Syr­jä­seu­tu­jen ikä­ih­mi­sil­le yh­tei­söl­li­syys on voi­ma­va­ra: "Par­haim­mil­laan di­gi­taa­li­suus tuo esille uu­den­lais­ta yh­tei­söl­li­syyt­tä"

01.10.2020 04:00 0
Tilaajille
Ruka mukana laatimassa hiihtokeskusten yhteisiä suosituksia – Uuteen kauteen terveys edellä: "Tärkeä asia on: Toimi vastuullisesti, noudata rinnesääntöjä sekä henkilökunnan antamia ohjeita"

Ruka mukana laa­ti­mas­sa hiih­to­kes­kus­ten yh­tei­siä suo­si­tuk­sia – Uuteen kauteen terveys edellä: "Tärkeä asia on: Toimi vas­tuul­li­ses­ti, noudata rin­ne­sään­tö­jä sekä hen­ki­lö­kun­nan antamia oh­jei­ta"

30.09.2020 17:00 0
Tilaajille
Suomalaiset retkeilevät korona-aikana ennätystahtiin:  eväsrepussa useimmiten voileipiä ja makkaraa – mitä sinä pakkaat retkelle evääksi?

Suo­ma­lai­set ret­kei­le­vät ko­ro­na-ai­ka­na en­nä­tys­tah­tiin: eväs­re­pus­sa useim­mi­ten voi­lei­piä ja mak­ka­raa – mitä sinä pakkaat ret­kel­le evääk­si?

28.09.2020 10:52 0
Tilaajille
Lukijalta: Kun suhteellisuudentaju heittää – paljonko on 125 miljardin syömävelka?

Lu­ki­jal­ta: Kun suh­teel­li­suu­den­ta­ju heittää – pal­jon­ko on 125 mil­jar­din syö­mä­vel­ka?

27.09.2020 04:00 0
Vanhemmat
Tiedotustilaisuus tämän viikon koronatilanteesta – katso tallenne

Tie­do­tus­ti­lai­suus tämän viikon ko­ro­na­ti­lan­tees­ta – katso tal­len­ne

24.09.2020 09:42 0
Charter-yhtiöt viivyttävät päätöksiä – vain yksi on päättänyt, ettei lennä Kuusamoon tulevana talvena

Char­ter-yh­tiöt vii­vyt­tä­vät pää­tök­siä – vain yksi on päät­tä­nyt, ettei lennä Kuu­sa­moon tu­le­va­na talvena

17.09.2020 09:00 0
Tilaajille

Alue­hal­lin­to­vi­ras­to: "Ra­joi­tuk­set uh­kaa­vat elin­kei­no­ja"

16.09.2020 04:00 0
Tilaajille