Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Korona-aika
Sari Puustisen kolumni: Päätin palata sivilisaation pariin – ilmoittauduin laulutunneilla ja sushikurssille
Kolumni

Sari Puus­ti­sen ko­lum­ni: Päätin palata si­vi­li­saa­tion pariin – il­moit­tau­duin lau­lu­tun­neil­la ja sus­hi­kurs­sil­le

25.11.2022 04:00
Tilaajille
Koronarajoitukset ulkorajoilla päättyvät kesäkuun lopussa

Ko­ro­na­ra­joi­tuk­set ul­ko­ra­joil­la päät­ty­vät ke­sä­kuun lopussa

20.06.2022 17:29 2
Pelastustehtävät maastossa lisääntyneet korona-aikana – kelkkaonnettomuudet Kuusamon ongelma: "Vähän syrjemmässä liikenne on sen verran harvaa, että siellä ajetaan railakkaammin"

Pe­las­tus­teh­tä­vät maas­tos­sa li­sään­ty­neet ko­ro­na-ai­ka­na – kelk­ka­on­net­to­muu­det Kuu­sa­mon on­gel­ma: "Vähän syr­jem­mäs­sä lii­ken­ne on sen verran harvaa, että siellä ajetaan rai­lak­kaam­min"

24.02.2022 04:01
Tilaajille
Koronatauti jyllää Kuusamossa – haavoittuvien ikäryhmien korkean rokotekattavuuden ansiosta sairaanhoidon kuormitus ei ole kasvussa

Ko­ro­na­tau­ti jyllää Kuu­sa­mos­sa – haa­voit­tu­vien ikä­ryh­mien korkean ro­ko­te­kat­ta­vuu­den an­sios­ta sai­raan­hoi­don kuor­mi­tus ei ole kas­vus­sa

09.02.2022 19:02
Tilaajille
Siirtääkö positiivinen kotitesti rokotusta? – Kun rokotusohjeet muuttuivat, positiivisia kotitestejä ei enää lievissä oireissa varmenneta PCR:llä

Siir­tää­kö po­si­tii­vi­nen ko­ti­tes­ti ro­ko­tus­ta? – Kun ro­ko­tus­oh­jeet muut­tui­vat, po­si­tii­vi­sia ko­ti­tes­te­jä ei enää lie­vis­sä oi­reis­sa var­men­ne­ta PCR:llä

20.01.2022 11:00
Tilaajille
Kuusamossa siirrytään positiivisen koronatuloksen osalta tekstiviesti-ilmoitukseen – Uudet eristämis- ja karanteeniajat astuvat voimaan välittömästi

Kuu­sa­mos­sa siir­ry­tään po­si­tii­vi­sen ko­ro­na­tu­lok­sen osalta teks­ti­vies­ti-il­moi­tuk­seen – Uudet eris­tä­mis- ja ka­ran­tee­ni­ajat astuvat voimaan vä­lit­tö­mäs­ti

14.01.2022 15:55
Viikossa kymmeniä tuhansia koululaisten koronatesteihin Kuusamossa? Toistaiseksi sairaanhoitopiiri ei suosita testauksia kouluissa: Koronatilanne Kuusamossa vakiintunut kymmeneen positiiviseen päivässä

Vii­kos­sa kym­me­niä tu­han­sia kou­lu­lais­ten ko­ro­na­tes­tei­hin Kuu­sa­mos­sa? Tois­tai­sek­si sai­raan­hoi­to­pii­ri ei suosita tes­tauk­sia kou­luis­sa: Ko­ro­na­ti­lan­ne Kuu­sa­mos­sa va­kiin­tu­nut kym­me­neen po­si­tii­vi­seen päi­väs­sä

13.01.2022 18:00 1
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Kaksi lahjaa lapsuuden jouluista on jäänyt mieleen: kiiltävä kapsäkki ja pieni himmeli – aikuisena saa miettiä, miten joulun haluaa viettää
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Kaksi lahjaa lap­suu­den jou­luis­ta on jäänyt mie­leen: kiil­tä­vä kap­säk­ki ja pieni himmeli – ai­kui­se­na saa miet­tiä, miten joulun haluaa viettää

22.12.2021 04:00
Tilaajille
Meille soitettiin: Erästä ikäluokkaa ei taida saada rokotukseen kuin sakolla ja pakottamalla

Meille soi­tet­tiin: Erästä ikä­luok­kaa ei taida saada ro­ko­tuk­seen kuin sakolla ja pa­kot­ta­mal­la

25.11.2021 15:00
Tilaajille
“En halua vauvalleni koronaa” – Kaksi kuusamolaisiäitiä kertoo, miksi he ottivat lapsensa kotiopetukseen, kouluista jopa joka kuudes pois

“En halua vau­val­le­ni ko­ro­naa” – Kaksi kuu­sa­mo­lai­siäi­tiä kertoo, miksi he ottivat lap­sen­sa ko­tio­pe­tuk­seen, kou­luis­ta jopa joka kuudes pois

22.11.2021 04:00
Tilaajille
Äiti, eihän tuo virus voi tulla Suomeen, kysyivät Heidi Moilasen lapset korona-ajan alussa – Moilanen vastasi kieltävästi ja oli kohta järjestämässä koronarokotuksia: Tällainen on vuoden Jäljenjättäjä

Äiti, eihän tuo virus voi tulla Suo­meen, ky­syi­vät Heidi Moi­la­sen lapset ko­ro­na-ajan alussa – Moi­la­nen vastasi kiel­tä­väs­ti ja oli kohta jär­jes­tä­mäs­sä ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia: Täl­lai­nen on vuoden Jäl­jen­jät­tä­jä

21.11.2021 17:00 1
Tilaajille
Miksi kouluissa ja asumisyksiköissä esiin tulevia tartuntoja kohdellaan toisin? Lue tuoreet tiedot Kuusamon koronatilanteeseen ja vastauksia yleisiin kysymyksiin

Miksi kou­luis­sa ja asu­mis­yk­si­köis­sä esiin tulevia tar­tun­to­ja koh­del­laan toisin? Lue tuoreet tiedot Kuu­sa­mon ko­ro­na­ti­lan­tee­seen ja vas­tauk­sia ylei­siin ky­sy­myk­siin

18.11.2021 16:41
Lähityöhön mielii yhä harvempi – Koronapandemian aikana etätyössä olleet haluavat jatkaa hyväksi havaitsemaansa tapaa

Lä­hi­työ­hön mielii yhä har­vem­pi – ­Ko­ro­na­pan­de­mian aikana etä­työs­sä olleet ha­lua­vat jatkaa hyväksi ha­vait­se­maan­sa tapaa

16.11.2021 09:04
Posion kunnan laajennettu johtoryhmä päivitti koronasuosituksia: – Kasvomaskin käyttöä suositellaan edelleen

Posion kunnan laa­jen­net­tu joh­to­ryh­mä päi­vit­ti ko­ro­na­suo­si­tuk­sia: – Kas­vo­mas­kin käyttöä suo­si­tel­laan edel­leen

23.08.2021 12:09
Psykoterapeutti kehottaa opettelemaan elämään kohtuullisen riskin kanssa, mutta annetaanko siihen edes mahdollisuutta? – Yksi koronarajoitusten haaste on kohtuullisuuden arviointi
Kolumni

Psy­ko­te­ra­peut­ti ke­hot­taa opet­te­le­maan elämään koh­tuul­li­sen riskin kanssa, mutta an­ne­taan­ko siihen edes mah­dol­li­suut­ta? – Yksi ko­ro­na­ra­joi­tus­ten haaste on koh­tuul­li­suu­den ar­vioin­ti

16.08.2021 04:00
Tilaajille
Korona säikäytti tupakoitsijat – lähes 10 000 suomalaista lopettanut sauhuttelun virukseen liittyvien terveysriskien vuoksi

Korona säi­käyt­ti tu­pa­koit­si­jat – lähes 10 000 suo­ma­lais­ta lo­pet­ta­nut sau­hut­te­lun vi­ruk­seen liit­ty­vien ter­veys­ris­kien vuoksi

26.05.2021 17:52
Torstaista alkaen kokoontumisrajoitus nousee Kuusamossa 50 henkilöön

Tors­tais­ta alkaen ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus nousee Kuu­sa­mos­sa 50 hen­ki­löön

26.05.2021 17:40
Onko koronamatematiikka tullut jäädäkseen? – Tapahtumia järjestetään ja nyt pitäisi oppia elämään sen kanssa, että riskit ovat vielä jossain määrin olemassa, mutta elämä alkaa myös tapahtua
Kolumni

Onko ko­ro­na­ma­te­ma­tiik­ka tullut jää­däk­seen? – Ta­pah­tu­mia jär­jes­te­tään ja nyt pitäisi oppia elämään sen kanssa, että riskit ovat vielä jossain määrin ole­mas­sa, mutta elämä alkaa myös ta­pah­tua

24.05.2021 04:00
Tilaajille
THL muutti kanranteenikäytäntöjä niillä, jotka ovat saaneet koronarokotuksen tai sairastaneet taudin

THL muutti kan­ran­tee­ni­käy­tän­tö­jä niillä, jotka ovat saaneet ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen tai sai­ras­ta­neet taudin

22.05.2021 15:15 1
Kuusamossa todettu tällä viikolla viisi koronatartuntaa – Kaupunki muistuttaa hakeutumaan koronavirustestiin lievissäkin oireissa ja jatkamaan suojautumistoimenpiteitä

Kuu­sa­mos­sa todettu tällä vii­kol­la viisi ko­ro­na­tar­tun­taa – Kau­pun­ki muis­tut­taa ha­keu­tu­maan ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin lie­vis­sä­kin oi­reis­sa ja jat­ka­maan suo­jau­tu­mis­toi­men­pi­tei­tä

20.05.2021 16:20 1