Korona-aika
Kuukausi
Harrastuskerhot korvaa ulkoilu – Eläkeliiton Posion yhdistyksen kerhotoiminta keskeytettiin koronarajoituksien vuoksi helmikuussa, mutta ulkoilla sentään saa

Har­ras­tus­ker­hot korvaa ulkoilu – Elä­ke­lii­ton Posion yh­dis­tyk­sen ker­ho­toi­min­ta kes­key­tet­tiin ko­ro­na­ra­joi­tuk­sien vuoksi hel­mi­kuus­sa, mutta ul­koil­la sentään saa

03.04.2021 18:00
Tilaajille
Pääsiäistä juhlitaan vielä kasvuodotuksin kaupan alalla, mökitkin varattuna – Mahdolliset liikkumisrajoitukset eivät huoleta: "Täytyy muistaa, että suomalaisia asuu myös muualla"

Pää­siäis­tä juh­li­taan vielä kas­vu­odo­tuk­sin kaupan alalla, mö­kit­kin va­rat­tu­na – Mah­dol­li­set liik­ku­mis­ra­joi­tuk­set eivät huo­le­ta: "Täytyy muis­taa, että suo­ma­lai­sia asuu myös muual­la"

29.03.2021 04:00
Tilaajille
Rajoitukset jatkuvat Kuusamossa 25. huhtikuuta saakka samoina kuin tähänkin asti

Ra­joi­tuk­set jat­ku­vat Kuu­sa­mos­sa 25. huh­ti­kuu­ta saakka samoina kuin tä­hän­kin asti

25.03.2021 14:30
Posion kunnan koronarajoituksia ja -suosituksia jatketaan 11.4.2021 saakka – Lue tästä johtoryhmän päivittämä tiedote

Posion kunnan ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia ja -suo­si­tuk­sia jat­ke­taan 11.4.2021 saakka – Lue tästä joh­to­ryh­män päi­vit­tä­mä tiedote

25.03.2021 14:13
Vauvaperheiden jaksaminen on kovilla korona-aikana – yli 90 prosenttia kuitenkin tyytyväisiä elämäänsä

Vau­va­per­hei­den jak­sa­mi­nen on kovilla ko­ro­na-ai­ka­na – yli 90 pro­sent­tia kui­ten­kin tyy­ty­väi­siä elä­mään­sä

24.03.2021 09:19
Syömishäiriö on näkymätön sairaus, joka ei näy välttämättä ulospäin– Keskiviikkona Kuusamossa raatataan kahdesta aiheesta, mukana myös syömishäiriöstään kertova Katariina Kämäräinen

Syö­mis­häi­riö on nä­ky­mä­tön sai­raus, joka ei näy vält­tä­mät­tä ulos­päin– Kes­ki­viik­ko­na Kuu­sa­mos­sa raa­ta­taan kah­des­ta ai­hees­ta, mukana myös syö­mis­häi­riös­tään kertova Ka­ta­rii­na Kä­mä­räi­nen

23.03.2021 08:48 1
"Järeämpiä keinoja käyttöön, ellei tilanne ala tasaantumaan" – Kuusamon vs. perusturvajohtaja Pirkkoliisa Pohjola on huolestunut koronatartuntojen noususta

"Jä­reäm­piä keinoja käyt­töön, ellei tilanne ala ta­saan­tu­maan" – Kuu­sa­mon vs. pe­rus­tur­va­joh­ta­ja Pirk­ko­lii­sa Pohjola on huo­les­tu­nut ko­ro­na­tar­tun­to­jen nou­sus­ta

22.03.2021 18:23 4
Niilo Keräsen kolumni: Yhteiskunnan on pyörittävä, joten ainakaan vanhoilla ei ole väliä, niinkö? Suomen perustuslailla on tähän jotain sanottavaa

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Yh­teis­kun­nan on pyö­rit­tä­vä, joten ai­na­kaan van­hoil­la ei ole väliä, niinkö? Suomen pe­rus­tus­lail­la on tähän jotain sa­not­ta­vaa

19.03.2021 04:00
Tilaajille
RokotusCenter avataan Kitkantiellä – Kritiikkiä saanut ajanvarauspuhelin ei takkua osastonhoitajan mielestä: "Jos se sanoo, että aikoja ei ole, ei sinne auta soittaa minuutin päästä uudestaan"

Ro­ko­tus­Cen­ter avataan Kit­kan­tiel­lä – Kri­tiik­kiä saanut ajan­va­raus­pu­he­lin ei takkua osas­ton­hoi­ta­jan mie­les­tä: "Jos se sanoo, että aikoja ei ole, ei sinne auta soittaa mi­nuu­tin päästä uu­des­taan"

16.03.2021 04:00
Tilaajille
Koronan puristuksessa – Koillismaalla moni yritys on toiminut koronan puristuksessa pian jo toista vuotta, konkursseiltakaan ei ole vältytty

Koronan pu­ris­tuk­ses­sa – Koil­lis­maal­la moni yritys on toi­mi­nut koronan pu­ris­tuk­ses­sa pian jo toista vuotta, kon­kurs­seil­ta­kaan ei ole väl­tyt­ty

15.03.2021 13:08
Tilaajille
Vanhemmat
Aleksi halusi hotelliin yöksi, Elias ravintolaruokaa kotiin  – Koillismaalaiset lapsiperheet kertovat, miten viettävät talviloman sulkuaikana

Aleksi halusi ho­tel­liin yöksi, Elias ra­vin­to­la­ruo­kaa kotiin – Koil­lis­maa­lai­set lap­si­per­heet ker­to­vat, miten viet­tä­vät tal­vi­lo­man sul­ku­ai­ka­na

08.03.2021 04:00
Tilaajille
Ensin lamaannus, sitten innostus – taiteilijat kertovat korona-ajan vaikutuksista: "Taiteilija ei voi olla tekemättä"

Ensin la­maan­nus, sitten in­nos­tus – tai­tei­li­jat ker­to­vat ko­ro­na-ajan vai­ku­tuk­sis­ta: "Tai­tei­li­ja ei voi olla te­ke­mät­tä"

07.03.2021 04:00
Tilaajille
Viikon kysymys paljasti: Lukijat toivovat alueellista harkintaa koronarajoituksiin

Viikon kysymys pal­jas­ti: Lukijat toi­vo­vat alueel­lis­ta har­kin­taa ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin

03.03.2021 04:00
Tilaajille
Ruokaa kiihtyvään tahtiin ulosmyyntinä – Rukalla valmistaudutaan viikon kuluttua alkaviin ravintoloiden sulkutoimiin

Ruokaa kiih­ty­vään tahtiin ulos­myyn­ti­nä – Rukalla val­mis­tau­du­taan viikon ku­lut­tua al­ka­viin ra­vin­to­loi­den sul­ku­toi­miin

01.03.2021 04:00 1
Tilaajille
Kuusamon rokotusajanvarausten takaisinsoittojärjestelmän käytössä väärinkäsityksiä, eikä sähköistä ajanvarausjärjestelmää ole vielä näkyvissä: "Kehitämme palvelua koko ajan"

Kuu­sa­mon ro­ko­tus­ajan­va­raus­ten ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­män käy­tös­sä vää­rin­kä­si­tyk­siä, eikä säh­köis­tä ajan­va­raus­jär­jes­tel­mää ole vielä nä­ky­vis­sä: "Ke­hi­täm­me pal­ve­lua koko ajan"

27.02.2021 13:36 6
Tartuntatautilääkäreiltä tiukkaa ohjeistusta Ruka-Kuusamon yrittäjille koronan leviämisen ehkäisemiseksi – Katso tästä toimintaohjeet

Tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­reil­tä tiukkaa oh­jeis­tus­ta Ru­ka-Kuu­sa­mon yrit­tä­jil­le koronan le­viä­mi­sen eh­käi­se­mi­sek­si – Katso tästä toi­min­ta­oh­jeet

26.02.2021 10:32
Kultaköynnös on aloittelijan kasvi – haaveiletko viherkasviharrastuksesta? Lue jutusta vinkit harrastukseen

Kul­ta­köyn­nös on aloit­te­li­jan kasvi – haa­vei­let­ko vi­her­kas­vi­har­ras­tuk­ses­ta? Lue jutusta vinkit har­ras­tuk­seen

24.02.2021 19:00
Tilaajille
Hiihtokeskukset täyttyvät hiihtolomalaisista – Katso tästä Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen ohjeet turvalliseen loman viettoon

Hiih­to­kes­kuk­set täyt­ty­vät hiih­to­lo­ma­lai­sis­ta – Katso tästä Suomen Hiih­to­kes­kus­yh­dis­tyk­sen ohjeet tur­val­li­seen loman viet­toon

22.02.2021 13:58
”Välillä tämä tuntuu aika poukkoilevalta” – THL:n suositus kummastutti Rukallakin, jonne hiihtolomalaiset toivotetaan tervetulleeksi

”Vä­lil­lä tämä tuntuu aika pouk­koi­le­val­ta” – THL:n suo­si­tus kum­mas­tut­ti Ru­kal­la­kin, jonne hiih­to­lo­ma­lai­set toi­vo­te­taan ter­ve­tul­leek­si

19.02.2021 15:00 3
Tilaajille
”Säästöliekillä eteenpäin” – Lapiosalmen Erämatkailukeskuksessa Posiolla odotetaan koronan jälkeistä matkailuarkeen palaamista

”Sääs­tö­lie­kil­lä eteen­päin” – La­pio­sal­men Erä­mat­kai­lu­kes­kuk­ses­sa Po­siol­la odo­te­taan koronan jäl­keis­tä mat­kai­lu­ar­keen pa­laa­mis­ta

16.02.2021 04:00
Tilaajille