Kokeilu: Tekoäly otsikoi Koil­lis­sa­no­mien jutut tällä vii­kol­la

Toimittajalta: Suomen kou­lu­tus­jär­jes­tel­mä tarjoaa mah­dol­li­suu­den lot­to­voit­toon

Mainos: Tilaa Koillissanomat Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 3 kk 35,70 € + 2 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Koronasuositukset
Koronalle altistuneita ei enää Posiolla aseteta karanteeniin, myös sairastuneiden eristämisestä pääosin luovutaan – kunta antoi uudet koronasuositukset maanantaina

Ko­ro­nal­le al­tis­tu­nei­ta ei enää Po­siol­la aseteta ka­ran­tee­niin, myös sai­ras­tu­nei­den eris­tä­mi­ses­tä pääosin luo­vu­taan – kunta antoi uudet ko­ro­na­suo­si­tuk­set maa­nan­tai­na

14.02.2022 20:09
Mara suosittelee jäsenyrityksilleen koronapassin käytön laajentamista koko maahan

Mara suo­sit­te­lee jä­sen­yri­tyk­sil­leen ko­ronapas­sin käytön laa­jen­ta­mis­ta koko maahan

17.12.2021 08:29
Tilaajille
Posio päivitti koronasuosituksiaan – maskia suositellaan 6. luokasta ylöspäin ja koulujen sekä varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Posio päi­vit­ti ko­ro­na­suo­si­tuk­siaan – maskia suo­si­tel­laan 6. luo­kas­ta ylös­päin ja kou­lu­jen sekä var­hais­kas­va­tuk­sen hen­ki­lös­töl­le

13.12.2021 17:10
Paheneva koronatilanne tuo uusia toimenpiteitä: Pohjois-Pohjanmaalla otetaan käyttöön laaja etätyösuositus, maskisuositus laajenee kouluihin

Pa­he­ne­va ko­ro­na­ti­lan­ne tuo uusia toi­men­pi­tei­tä: Poh­jois-Poh­jan­maal­la otetaan käyt­töön laaja etä­työ­suo­si­tus, mas­ki­suo­si­tus laa­je­nee kou­lui­hin

30.11.2021 17:03
Joulunavauskin lähestyy, tuleeko Kuusamossa uusia rajoituksia koronan takia? – näin vastaavat johtajat

Jou­lun­avaus­kin lä­hes­tyy, tuleeko Kuu­sa­mos­sa uusia ra­joi­tuk­sia koronan takia? – näin vas­taa­vat joh­ta­jat

09.11.2021 04:00 1
Tilaajille
Maskin käyttöä suositellaan Kuusamossa käytettävän kodin ulkopuolella – kaupungin koronatapaukset lähteneet nousuun

Maskin käyttöä suo­si­tel­laan Kuu­sa­mos­sa käy­tet­tä­vän kodin ul­ko­puo­lel­la – kau­pun­gin ko­ro­na­ta­pauk­set läh­te­neet nousuun

04.11.2021 17:12 1
Posion kunta päivitti koronasuosituksensa – Kasvomaskin käyttöä  suositellaan kaikissa julkisissa sisätiloissa ja kulkuneuvoissa, joissa ei voida pitää turvaväliä

Posion kunta päi­vit­ti ko­ro­na­suo­si­tuk­sen­sa – Kas­vo­mas­kin käyttöä  suo­si­tel­laan kai­kis­sa jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa ja kul­ku­neu­vois­sa, joissa ei voida pitää tur­va­vä­liä

14.10.2021 18:15
Alueellinen koronanyrkki: Pohjois-Pohjanmaan koronasuositukset pysyvät ennallaan – sairaalahoitoa vaatineet potilaat olleet pääosin rokottamattomia

Alueel­li­nen ko­ro­na­nyrk­ki: Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­suo­si­tuk­set pysyvät en­nal­laan – sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­neet po­ti­laat olleet pääosin ro­kot­ta­mat­to­mia

24.08.2021 22:25
Etätyö- ja etäkokoussuositus puretaan Pohjois-Pohjanmaalla – maskisuositus pysyy voimassa muun muassa julkisessa liikenteessä

Etätyö- ja etä­ko­kous­suo­si­tus pu­re­taan Poh­jois-Poh­jan­maal­la – mas­ki­suo­si­tus pysyy voi­mas­sa muun muassa jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä

29.06.2021 16:54
Posio päivitti koronasuosituksiaan– Maskin käytöstä luovutaan muualla paitsi sote-työpaikoilla

Posio päi­vit­ti ko­ro­na­suo­si­tuk­siaan– Maskin käy­tös­tä luo­vu­taan muualla paitsi sote-työ­pai­koil­la

17.06.2021 10:30
Koronasuositukset kevenevät Pohjois-Pohjanmaalla – maskin käyttö jukisissa sisätiloissa ei ole enää välttämätöntä

Ko­ro­na­suo­si­tuk­set ke­ve­ne­vät Poh­jois-Poh­jan­maal­la – maskin käyttö ju­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa ei ole enää vält­tä­mä­tön­tä

16.06.2021 20:02
Tilaajille
Koronasuositukset kevenevät Pohjois-Pohjanmaalla: julkisissa sisätiloissa ei enää maskipakkoa, yksityistilaisuuksien järjestämiseen ei enää ohjeita

Ko­ro­na­suo­si­tuk­set ke­ve­ne­vät Poh­jois-Poh­jan­maal­la: jul­ki­sis­sa si­sä­ti­lois­sa ei enää mas­ki­pak­koa, yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­seen ei enää ohjeita

16.06.2021 11:56
Kokoontumista ei enää rajoiteta Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Ko­koon­tu­mis­ta ei enää ra­joi­te­ta Lapin sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la

31.05.2021 18:44
Tilaajille
Terveyskeskuksen vuodeosasto Taivalkoskella oli koronatapauksen takia kiinni, toiveissa on avata se tiistaina – lautakunta antoi uudet koronasuositukset ja -rajoitukset 13:nteen kesäkuuta asti

Ter­veys­kes­kuk­sen vuo­de­osas­to Tai­val­kos­kel­la oli ko­ro­na­ta­pauk­sen takia kiinni, toi­veis­sa on avata se tiis­tai­na – lau­ta­kun­ta antoi uudet ko­ro­na­suo­si­tuk­set ja -ra­joi­tuk­set 13:n­teen ke­sä­kuu­ta asti

24.05.2021 14:13

Posio päi­vit­ti ko­ro­na­suo­si­tuk­set – ylä­kou­lun op­pi­lai­den mas­ki­suo­si­tus pu­re­taan, kun­nan­vi­ras­ton ja pe­rus­tur­va­toi­mis­ton ovet au­kea­vat vir­ka-ajak­si 12.5. lähtien

03.05.2021 13:16
Katso tästä Posion päivitetyt koronasuositukset: – Kunnanviraston ja perusturvatoimiston ovet pidetään suljettuna 11. toukokuuta saakka

Katso tästä Posion päi­vi­te­tyt ko­ro­na­suo­si­tuk­set: – Kun­nan­vi­ras­ton ja pe­rus­tur­va­toi­mis­ton ovet pi­de­tään sul­jet­tu­na 11. tou­ko­kuu­ta saakka

18.04.2021 04:00
THL suosittelee pysymään kotipaikkakunnalla pääsiäisenä – "Koronatilanne on erityisesti eteläisessä Suomessa ennätyslukemissa", johtaja Mika Salminen varoittaa

THL suo­sit­te­lee py­sy­mään ko­ti­paik­ka­kun­nal­la pää­siäi­se­nä – "Ko­ro­na­ti­lan­ne on eri­tyi­ses­ti ete­läi­ses­sä Suo­mes­sa en­nä­tys­lu­ke­mis­sa", johtaja Mika Sal­mi­nen va­roit­taa

25.03.2021 15:23
Posio tarkensi koronasuosituksiaan – jäähallissa ei sallita toimintoja, joihin osallistuu ulkopaikkakuntalaisia ja yli 10 henkilöä

Posio tar­ken­si ko­ro­na­suo­si­tuk­siaan – jää­hal­lis­sa ei sallita toi­min­to­ja, joihin osal­lis­tuu ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sia ja yli 10 hen­ki­löä

18.03.2021 09:36
Aluehallintoviraston tarkastaja oli tyytyväinen siihen, miten Rukan ravintolat ehkäisevät koronan leviämistä - mutta se ei riitä

Alue­hal­lin­to­vi­ras­ton tar­kas­ta­ja oli tyy­ty­väi­nen siihen, miten Rukan ra­vin­to­lat eh­käi­se­vät koronan le­viä­mis­tä - mutta se ei riitä

26.02.2021 04:00
Tilaajille
Posio antoi tiukemmat koronasuositukset - "Muuntovirusten lisääntynyt osuus tartunnoissa on huolestuttavaa"

Posio antoi tiu­kem­mat ko­ro­na­suo­si­tuk­set - "Muun­to­vi­rus­ten li­sään­ty­nyt osuus tar­tun­nois­sa on huo­les­tut­ta­vaa"

25.02.2021 17:27