Koronavirus
Viimeisin tunti
Koronan takia isät ulos sairaalasta synnytyksen jälkeen – kansanedustaja Simula: "Perheiden tuesta huolehdittava riittävin resurssein"

Koronan takia isät ulos sai­raa­las­ta syn­ny­tyk­sen jälkeen – kan­san­edus­ta­ja Simula: "Per­hei­den tuesta huo­leh­dit­ta­va riit­tä­vin re­surs­sein"

18:46
Viimeisin 4 tuntia
OYS:ssa tehohoidossa kuusi koronapotilasta - henkilöstössä ensimmäinen tartuntalähteeltään tuntematon tartunta

OYS:ssa te­ho­hoi­dos­sa kuusi ko­ro­na­po­ti­las­ta - hen­ki­lös­tös­sä en­sim­mäi­nen tar­tun­ta­läh­teel­tään tun­te­ma­ton tar­tun­ta

16:07
Mitä luovaa teet korona-aikana? Kuviasi ja videoitasi kaivataan koko Kuusamon yhteiseen koronapäiväkirjaan

Mitä luovaa teet ko­ro­na-ai­ka­na? Kuviasi ja vi­deoi­ta­si kai­va­taan koko Kuu­sa­mon yh­tei­seen ko­ro­na­päi­vä­kir­jaan

15:00
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Taksinkuljettajat voivat saada tartunnan asiakkaastaan - viranomaiset vetoavat tietosuojaan

Tak­sin­kul­jet­ta­jat voivat saada tar­tun­nan asiak­kaas­taan - vi­ran­omai­set ve­toa­vat tie­to­suo­jaan

14:50
THL selvittää ihmisten alttiutta sairastua koronavirusinfektioon - yksilölliset erot ovat suuria

THL sel­vit­tää ih­mis­ten alt­tiut­ta sai­ras­tua ko­ro­na­vi­rus­in­fek­tioon - yk­si­löl­li­set erot ovat suuria

11:01
Sairaanhoitopiiri varautuu ko­ro­nae­pi­de­mian etenemiseen – Ouluun on hankittu kuusi kylmäkonttia vainajien säilytykseen

Sai­raan­hoi­to­pii­ri va­rau­tuu ko­ro­na­epi­de­mian ete­ne­mi­seen – Ouluun on han­kit­tu kuusi kyl­mä­kont­tia vai­na­jien säi­ly­tyk­seen

09:54
Viimeisin 24 tuntia
Mehiläinen avaa koronaklinikan - näytteet otetaan asiakkaan istuessa autossa

Me­hi­läi­nen avaa ko­ro­na­kli­ni­kan - näyt­teet otetaan asiak­kaan is­tues­sa autossa

04:00
Tilaajille
Viikko ja vanhemmat
Suomessa on nyt 1 927 varmennettua ko­ro­na­tar­tun­taa – OYSin erva-alueella ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä kasvanut, Pohjois-Pohjanmaan luvut ennallaan

Suo­mes­sa on nyt 1 927 var­men­net­tua ko­ro­na­tar­tun­taa – OYSin er­va-alueel­la ko­ro­na­po­ti­lai­den määrä kas­va­nut, Poh­jois-Poh­jan­maan luvut en­nal­laan

05.04.2020 16:09
Kittilässä paljastui lisää koronatartuntoja – johtava lääkäri puhuu jo epidemiasta

Kit­ti­läs­sä pal­jas­tui lisää ko­ro­na­tar­tun­to­ja – johtava lääkäri puhuu jo epi­de­mias­ta

05.04.2020 15:57
THL: Suomessa laboratoriovarmistettuja koronatapauksia on ilmoitettu: 1 882 (+ 267)

THL: Suo­mes­sa la­bo­ra­to­rio­var­mis­tet­tu­ja ko­ro­na­ta­pauk­sia on il­moi­tet­tu: 1 882 (+ 267)

05.04.2020 12:30
Terveydenhoitajia tarvitaan ennaltaehkäisevässä työssä koronaepidemian aikana –Terveydenhoitajaliiton puheenjohtaja Tiina Mäenpää: "On hyvin lyhytnäköistä supistaa tai ajaa kokonaan alas ennaltaehkäisevä terveydenhuolto"

Ter­vey­den­hoi­ta­jia tar­vi­taan en­nal­ta­eh­käi­se­väs­sä työssä ko­ro­na­epi­de­mian aikana –Ter­vey­den­hoi­ta­ja­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Tiina Mäen­pää: "On hyvin ly­hyt­nä­köis­tä su­pis­taa tai ajaa ko­ko­naan alas en­nal­ta­eh­käi­se­vä ter­vey­den­huol­to"

05.04.2020 06:00
Kuusamo NYT -kanava tiedottaa ja viihdyttää – Kuusamon kaupunki avasi Kuusamo NYT -kanavan tiedottamaan ja viihdyttämään kaupunkilaisia korona-epidemian ajan

Kuusamo NYT -kanava tie­dot­taa ja viih­dyt­tää – Kuu­sa­mon kau­pun­ki avasi Kuusamo NYT -ka­na­van tie­dot­ta­maan ja viih­dyt­tä­mään kau­pun­ki­lai­sia ko­ro­na-epi­de­mian ajan

05.04.2020 05:00
Posion keskusta kuin aavekylä, mutta yhteen paikkaan pölähti lauantaina asiakkaita iso joukko! Ketä, mistä ja miksi he olivat liikkeellä, ja millä kulkupeleillä? – "Minusta et ota kuvia, etkä saa haastattelua", mies ärähti Koillissanomien toimittajalle

Posion kes­kus­ta kuin aa­ve­ky­lä, mutta yhteen paik­kaan pölähti lauan­tai­na asiak­kai­ta iso joukko! Ketä, mistä ja miksi he olivat liik­keel­lä, ja millä kul­ku­pe­leil­lä? – "Mi­nus­ta et ota kuvia, etkä saa haas­tat­te­lua", mies ärähti Koil­lis­sa­no­mien toi­mit­ta­jal­le

05.04.2020 04:00
Tilaajille
Kela palvelee koronaepidemiasta huolimatta – Kela panee toimeen erittäin kiireisellä aikataululla määräaikaisia muutoksia, joiden tarkoitus on turvata työttömäksi jäävien, lomautettujen ja koronaepidemian takia yritystoiminnassaan vaikeuksiin joutuvien yrittäjien välttämätön toimeentulo

Kela pal­ve­lee ko­ro­na­epi­de­mias­ta huo­li­mat­ta – Kela panee toimeen erit­täin kii­rei­sel­lä ai­ka­tau­lul­la mää­rä­ai­kai­sia muu­tok­sia, joiden tar­koi­tus on turvata työt­tö­mäk­si jää­vien, lo­mau­tet­tu­jen ja ko­ro­na­epi­de­mian takia yri­tys­toi­min­nas­saan vai­keuk­siin jou­tu­vien yrit­tä­jien vält­tä­mä­tön toi­meen­tu­lo

04.04.2020 16:00
Taksiliitto: Taksiyrittäjät ovat todellisessa ahdingossa – Lähes 40 prosenttia on koronan vuoksi keskeyttämässä tai lopettamassa liiketoimintaansa

Tak­si­liit­to: Tak­si­yrit­tä­jät ovat to­del­li­ses­sa ah­din­gos­sa – Lähes 40 pro­sent­tia on koronan vuoksi kes­keyt­tä­mäs­sä tai lo­pet­ta­mas­sa lii­ke­toi­min­taan­sa

04.04.2020 14:35
Viranomaiset arvioivat: Koronavirusepidemian huippu saavuttaa Lapin touko-kesäkuun vaihteessa

Vi­ran­omai­set ar­vioi­vat: Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mian huippu saa­vut­taa Lapin tou­ko-ke­sä­kuun vaih­tees­sa

04.04.2020 13:46
Yle: THL alkoi julkaista kuntakohtaisia koronatietoja – Ylivoimaisesti eniten sairastuneita, 511, on Helsingissä

Yle: THL alkoi jul­kais­ta kun­ta­koh­tai­sia ko­ro­na­tie­to­ja – Yli­voi­mai­ses­ti eniten sai­ras­tu­nei­ta, 511, on Hel­sin­gis­sä

04.04.2020 12:43
Yle: Koronatartuntoja Suomessa nyt 1882 – uusia 267

Yle: Ko­ro­na­tar­tun­to­ja Suo­mes­sa nyt 1882 – uusia 267

04.04.2020 12:29
Kuusamon Nuorkauppakamari järjestää We Bear Kuusamo -etäpilkit pääsiäisviikolla 6.4. alkaen – Etäpilkkeihin voi osallistua kuka tahansa ja missä vain

Kuu­sa­mon Nuor­kaup­pa­ka­ma­ri jär­jes­tää We Bear Kuusamo -e­tä­pil­kit pää­siäis­vii­kol­la 6.4. alkaen – Etä­pilk­kei­hin voi osal­lis­tua kuka tahansa ja missä vain

04.04.2020 06:00
Koronakarttasovelluksessa on nyt myös tietoja tautitapauksista kunnittain sekä testausmääristä sairaanhoitopiireittäin – Jos kunnassa on 0–4 tapausta, tautitapaustietoja ei henkilötietojen yksityisyyden turvaamiseksi ilmoiteta

Ko­ro­na­kart­ta­so­vel­luk­ses­sa on nyt myös tietoja tau­ti­ta­pauk­sis­ta kun­nit­tain sekä tes­taus­mää­ris­tä sai­raan­hoi­to­pii­reit­täin – Jos kun­nas­sa on 0–4 ta­paus­ta, tau­ti­ta­paus­tie­to­ja ei hen­ki­lö­tie­to­jen yk­si­tyi­syy­den tur­vaa­mi­sek­si il­moi­te­ta

03.04.2020 20:00