Koronavirus
Viimeisin 4 tuntia
Thaimaa ei päästä poimijoita tänä kesänä Suomeen ja Ruotsiin – "On keksittävä, millä tavalla suomalaiset kannustetaan nyt metsiin"

Thaimaa ei päästä poi­mi­joi­ta tänä kesänä Suomeen ja Ruot­siin – "On kek­sit­tä­vä, millä tavalla suo­ma­lai­set kan­nus­te­taan nyt met­siin"

12:38
Tilaajille
Viimeisin 12 tuntia
Seuraa suorana: Mikä on tautitilanne nyt – koronakatsaus kello 10

Seuraa suo­ra­na: Mikä on tau­ti­ti­lan­ne nyt – ko­ro­na­kat­saus kello 10

09:50
Kuukausi ja vanhemmat
Hermanni ja Kasper uskalsivat hypätä hyiseen Helilampeen – kesäisille uimarannoille voi mennä nauttimaan kunhan on oireeton ja pitää turvavälit ja hygienian kunnossa

Her­man­ni ja Kasper us­kal­si­vat hypätä hyiseen He­li­lam­peen – ke­säi­sil­le ui­ma­ran­noil­le voi mennä naut­ti­maan kunhan on oi­ree­ton ja pitää tur­va­vä­lit ja hy­gie­nian kun­nos­sa

02.06.2020 18:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla ei havaittu uusia koronavirustartuntoja - koko Suomessa varmistettu 6885 tautitapausta

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei ha­vait­tu uusia ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja - koko Suo­mes­sa var­mis­tet­tu 6885 tau­ti­ta­paus­ta

01.06.2020 14:30
Kaleva: Korona suitsii yhä OYSin väen kesälomia – Nyt sairaanhoitopiirin linjauksia on kuitenkin hieman helpotettu

Kaleva: Korona suitsii yhä OYSin väen ke­sä­lo­mia – Nyt sai­raan­hoi­to­pii­rin lin­jauk­sia on kui­ten­kin hieman hel­po­tet­tu

30.05.2020 19:43
Seuraa tilaisuutta suorana kello 11. Tilannekatsaus kotimaisen suojaintuotannon käynnistymisestä.

Seuraa ti­lai­suut­ta suorana kello 11. Ti­lan­ne­kat­saus ko­ti­mai­sen suo­jain­tuo­tan­non käyn­nis­ty­mi­ses­tä.

27.05.2020 10:50
Tilaajille
Toimittajalta: Näemmekö drive in -elokuvateattereita, entä koska saa taas kätellä? Kesä näyttää uuden arjen muotoutumisen

Toi­mit­ta­jal­ta: Näem­me­kö drive in -e­lo­ku­va­teat­te­rei­ta, entä koska saa taas kä­tel­lä? Kesä näyttää uuden arjen muo­tou­tu­mi­sen

27.05.2020 04:00
Suomalaisten usko oman työpaikkansa pysyvyyteen vahvalla pohjalla ennen koronakriisiä - työministeri Haatainen: "Korona-aikana meidän täytyy pitää huoli siitä, että eriarvoisuus työelämässä ei tule kasvamaan"

Suo­ma­lais­ten usko oman työ­paik­kan­sa py­sy­vyy­teen vah­val­la poh­jal­la ennen ko­ro­na­krii­siä - työ­mi­nis­te­ri Haa­tai­nen: "Ko­ro­na-ai­ka­na meidän täytyy pitää huoli siitä, että eri­ar­voi­suus työ­elä­mäs­sä ei tule kas­va­maan"

26.05.2020 09:45
Koronakriisi on kurittanut paikallisia yhteisöjä – järjestöt vetoavat seurantalojen tukemisen puolesta

Ko­ro­na­krii­si on ku­rit­ta­nut pai­kal­li­sia yh­tei­sö­jä – jär­jes­töt ve­toa­vat seu­ran­ta­lo­jen tu­ke­mi­sen puo­les­ta

22.05.2020 16:09
Rajanylitysliikenne on kasvussa – Suomen ja Venäjän vastaisella rajalla rajanylitysliikenne koostuu tällä hetkellä lähes kokonaan puuhaketta kuljettavista rekoista - Lue jutun lopusta linkistä ohjeet rajan ylitykseen

Ra­jan­yli­tys­lii­ken­ne on kas­vus­sa – Suomen ja Venäjän vas­tai­sel­la rajalla ra­jan­yli­tys­lii­ken­ne koostuu tällä het­kel­lä lähes ko­ko­naan puu­ha­ket­ta kul­jet­ta­vis­ta re­kois­ta - Lue jutun lopusta lin­kis­tä ohjeet rajan yli­tyk­seen

22.05.2020 15:49
Lievennyksiä maatalouden valvontoihin koronakriisin takia

Lie­ven­nyk­siä maa­ta­lou­den val­von­toi­hin ko­ro­na­krii­sin takia

22.05.2020 10:33
THL seuraa tarkasti koulujen oppilaiden ja henkilöstön tartuntatilannetta – "Riski koronaviruksen laajamittaisesta leviämisestä lähiopetuksessa on pieni"

THL seuraa tar­kas­ti kou­lu­jen op­pi­lai­den ja hen­ki­lös­tön tar­tun­ta­ti­lan­net­ta – "Riski ko­ro­na­vi­ruk­sen laa­ja­mit­tai­ses­ta le­viä­mi­ses­tä lä­hi­ope­tuk­ses­sa on pieni"

21.05.2020 20:00
Alustavat testit paljastavat mullistan yllätyksen: koira saattaa haistaa koronaviruksen virtsanäytteestä

Alus­ta­vat testit pal­jas­ta­vat mul­lis­tan yl­lä­tyk­sen: koira saattaa haistaa ko­ro­na­vi­ruk­sen virt­sa­näyt­tees­tä

21.05.2020 11:00
Tilaajille
Riipinen Restaurants avaa ravintolansa  – lomautettu henkilöstö palaa työhön kesäkuussa

Rii­pi­nen Res­tau­rants avaa ra­vin­to­lan­sa – lo­mau­tet­tu hen­ki­lös­tö palaa työhön ke­sä­kuus­sa

20.05.2020 15:16
Tilaajille
Katso suorana kello 11: Hallituksen koronainfo yli 70-vuotiaille.

Katso suorana kello 11: Hal­li­tuk­sen ko­ro­na­in­fo yli 70-vuo­tiail­le.

20.05.2020 10:45
Tilaajille
Kuntakysely: koko maassa 88 prosenttia oppilaista osallistui opetukseen koulujen avauduttua, maakuntien välillä eroja

Kun­ta­ky­se­ly: koko maassa 88 pro­sent­tia op­pi­lais­ta osal­lis­tui ope­tuk­seen kou­lu­jen avau­dut­tua, maa­kun­tien välillä eroja

20.05.2020 10:09
Tilaajille
Koronavirus: OYS:ssa alle viisi potilasta, Koillismaan kunnat edelleen värittöminä

Ko­ro­na­vi­rus: OYS:ssa alle viisi po­ti­las­ta, Koil­lis­maan kunnat edel­leen vä­rit­tö­mi­nä

19.05.2020 20:00
Lapin kunnat: Valtion kuntapaketti tällä erää riittämätön – peruspalvelujen valtionosuuksien loppusummat jakoperusteeksi

Lapin kunnat: Valtion kun­ta­pa­ket­ti tällä erää riit­tä­mä­tön – pe­rus­pal­ve­lu­jen val­tion­osuuk­sien lop­pu­sum­mat ja­ko­pe­rus­teek­si

19.05.2020 13:44
Yksi puhelu muutti Arin eläkesuunnitelmat – Raja pyysi kymmeniä eläköityneitä rajamiehiä takaisin riviin koronaviruksen vuoksi: "Kun pilliin vihelletään, niin silloin mennään"

Yksi puhelu muutti Arin elä­ke­suun­ni­tel­mat – Raja pyysi kym­me­niä elä­köi­ty­nei­tä ra­ja­mie­hiä ta­kai­sin riviin ko­ro­na­vi­ruk­sen vuoksi: "Kun pilliin vi­hel­le­tään, niin silloin men­nään"

18.05.2020 04:00
Tilaajille
Miten Lapin matkailu nousee koronalamasta?  "Ensimmäinen hyvä Lapille on tulossa Saksasta, Benelux-maista, Ranskasta ja Sveitsistä"

Miten Lapin mat­kai­lu nousee ko­ro­na­la­mas­ta? "En­sim­mäi­nen hyvä Lapille on tulossa Sak­sas­ta, Be­ne­lux-mais­ta, Rans­kas­ta ja Sveit­sis­tä"

17.05.2020 15:11
Tilaajille