Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

Koronavirustestit
Miksi kouluissa ja asumisyksiköissä esiin tulevia tartuntoja kohdellaan toisin? Lue tuoreet tiedot Kuusamon koronatilanteeseen ja vastauksia yleisiin kysymyksiin

Miksi kou­luis­sa ja asu­mis­yk­si­köis­sä esiin tulevia tar­tun­to­ja koh­del­laan toisin? Lue tuoreet tiedot Kuu­sa­mon ko­ro­na­ti­lan­tee­seen ja vas­tauk­sia ylei­siin ky­sy­myk­siin

18.11.2021 16:41
Koronatestaus ruuhkautunut Kuusamossa – kaupunki ostaa testauspalvelua yksityisiltä toimijoilta

Ko­ro­na­tes­taus ruuh­kau­tu­nut Kuu­sa­mos­sa – kau­pun­ki ostaa tes­taus­pal­ve­lua yk­si­tyi­sil­tä toi­mi­joil­ta

23.08.2021 15:36
Tilaajille
Pakolliset koronatestit alkavat rajoilla perjantaina – Kortesalmelta siirrytään terveyskeskukseen, aluehallintoviraston määräys ei koske tavaraliikennettä eikä lapsia

Pa­kol­li­set ko­ro­na­tes­tit alkavat ra­joil­la per­jan­tai­na – Kor­te­sal­mel­ta siir­ry­tään ter­veys­kes­kuk­seen, alue­hal­lin­to­vi­ras­ton määräys ei koske ta­va­ra­lii­ken­net­tä eikä lapsia

01.04.2021 15:27
Levin maailmancupiin saapuville kilpailijoille suoritettiin pikatestaus Kittilän lentokentällä – Kaikki testitulokset negatiivisia

Levin maail­man­cu­piin saa­pu­vil­le kil­pai­li­joil­le suo­ri­tet­tiin pi­ka­tes­taus Kit­ti­län len­to­ken­täl­lä – Kaikki tes­ti­tu­lok­set ne­ga­tii­vi­sia

18.11.2020 19:43
Tilaajille
Koronanäytteiden kustannukset puoli miljoonaa – valtion korvaus jälkikäteen

Ko­ro­na­näyt­tei­den kus­tan­nuk­set puoli mil­joo­naa – valtion korvaus jäl­ki­kä­teen

07.10.2020 04:00
Tilaajille
Kuusamon tuoreimman koronatartunnan lähde ei ole tiedossa – Käkelä: "Meillä on mahdollisesti tautia hyvin lieväoireisena tai oireettomana"

Kuu­sa­mon tuo­reim­man ko­ro­na­tar­tun­nan lähde ei ole tie­dos­sa – Käkelä: "Meillä on mah­dol­li­ses­ti tautia hyvin lie­vä­oi­rei­se­na tai oi­reet­to­ma­na"

22.09.2020 10:44
NordLabissa on tutkittu koronaepidemian aikana lähes 110 000 koronatestiä, joista yli puolet syksyllä – parhaimmillaan päivässä on käyty läpi 2 600 testiä

Nord­La­bis­sa on tut­kit­tu ko­ro­na­epi­de­mian aikana lähes 110 000 ko­ro­na­tes­tiä, joista yli puolet syk­syl­lä – par­haim­mil­laan päi­väs­sä on käyty läpi 2 600 testiä

09.09.2020 11:54
Nordlab yhdistää kolmen testatun näytteet ja analysoi ne samaan aikaan testauksen nopeuttamiseksi – "Potilaalle poolaaminen ei näy mitenkään"

Nordlab yh­dis­tää kolmen tes­ta­tun näyt­teet ja ana­ly­soi ne samaan aikaan tes­tauk­sen no­peut­ta­mi­sek­si – "Po­ti­laal­le poo­laa­mi­nen ei näy mi­ten­kään"

26.08.2020 18:18
Tilaajille
Talkoilun uusi aluevaltaus – Kuusamon Pallo-Karhujen tekemät koronanäytteiden lisäkuljetukset lyhentävät testien käsittelyaikaa 12 tuntia

Tal­koi­lun uusi alue­val­taus – Kuu­sa­mon Pal­lo-Kar­hu­jen tekemät ko­ro­na­näyt­tei­den li­sä­kul­je­tuk­set ly­hen­tä­vät testien kä­sit­te­ly­ai­kaa 12 tuntia

23.08.2020 04:00
Tilaajille
Miten toimitaan, jos koronatesti osoittautuisi positiiviseksi? Kuusamon tartuntatautilääkäri kertoo

Miten toi­mi­taan, jos ko­ro­na­tes­ti osoit­tau­tui­si po­si­tii­vi­sek­si? Kuu­sa­mon tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri kertoo

07.08.2020 18:53
Turvallinen paluu työpaikalle edellyttää jatkuvaa riskien arviointia – Työterveyslaitos on laatinyt työpaikoille yleisohjeet, kurkkaa tästä pääpiirteet

Tur­val­li­nen paluu työ­pai­kal­le edel­lyt­tää jat­ku­vaa riskien ar­vioin­tia – Työ­ter­veys­lai­tos on laa­ti­nyt työ­pai­koil­le ylei­soh­jeet, kurkkaa tästä pää­piir­teet

05.08.2020 06:00
Tilaajille
Paljonko Kuusamossa on tehty koronatestejä? Tarttuuko sama tauti flunssaisena poimitusta pakastemarjasta? – tartuntatautilääkäri vastaa

Pal­jon­ko Kuu­sa­mos­sa on tehty ko­ro­na­tes­te­jä? Tart­tuu­ko sama tauti fluns­sai­se­na poi­mi­tus­ta pa­kas­te­mar­jas­ta? – tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri vastaa

28.07.2020 15:10
Tilaajille
STM: Koronavirusepidemia jatkaa hidastumistaan – 12 sairaanhoitopiirin alueella ei havaittu kesäkuun ensimmäisellä viikolla yhtään uutta tapausta

STM: Ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mia jatkaa hi­das­tu­mis­taan – 12 sai­raan­hoi­to­pii­rin alueel­la ei ha­vait­tu ke­sä­kuun en­sim­mäi­sel­lä vii­kol­la yhtään uutta ta­paus­ta

11.06.2020 10:32
Koronaepidemian tilanne rauhallinen Pohjois-Pohjanmaalla, OYS palauttaa kiireetöntä vastaanottoa – THL ohjaa yleisesti laajempaan virustestaukseen

Ko­ro­na­epi­de­mian tilanne rau­hal­li­nen Poh­jois-Poh­jan­maal­la, OYS pa­laut­taa kii­ree­tön­tä vas­taan­ot­toa – THL ohjaa ylei­ses­ti laa­jem­paan vi­rus­tes­tauk­seen

16.04.2020 15:05
Tilaajille

Poh­jois-Poh­jan­maal­la ei uusia po­si­tii­vi­sia tes­ti­tu­lok­sia vii­mei­sen vuo­ro­kau­den aikana - ko­ro­na­epi­de­mia etenee ta­sai­ses­ti

12.04.2020 15:51
Tilaajille

THL:n lis­tal­la ei Koil­lis­maan kuntia, OYS:n ko­ro­na­po­ti­lai­den mää­räs­sä ei mer­kit­tä­viä muu­tok­sia

11.04.2020 16:43

Poh­jois-Poh­jan­maal­la viisi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa - Koil­lis­maan kuntia ei THL:n lis­tal­ta vielä löydy

10.04.2020 20:45
Mehiläinen avaa koronaklinikan - näytteet otetaan asiakkaan istuessa autossa

Me­hi­läi­nen avaa ko­ro­na­kli­ni­kan - näyt­teet otetaan asiak­kaan is­tues­sa autossa

06.04.2020 04:00
Tilaajille