Kuusamon EVO
Oletteko ihmetelleet pyydystä Kitroninpuron niskalla – tästä on kysymys

Olet­te­ko ih­me­tel­leet pyy­dys­tä Kit­ro­nin­pu­ron nis­kal­la – tästä on kysymys

26.05.2022 04:00
Tilaajille
Kuusamon evo varoittaa todellista vaarasta Torankijärvellä – "Huolestuttavinta oli, että kohvajäätä oli vain 15 senttiä"

Kuu­sa­mon evo va­roit­taa to­del­lis­ta vaa­ras­ta To­ran­ki­jär­vel­lä – "Huo­les­tut­ta­vin­ta oli, että koh­va­jää­tä oli vain 15 sent­tiä"

17.03.2022 04:01
Tilaajille

Kit­kan­tiel­lä ve­den­ja­ke­lu toimii taas – aa­mui­sen katkon syynä ir­ron­nut vent­tii­li

09.08.2021 09:00
Tilaajille
Viikon kysymys: Harmittavatko Kuusamon Evon hinnankorotukset?

Viikon ky­sy­mys: Har­mit­ta­vat­ko Kuu­sa­mon Evon hin­nan­ko­ro­tuk­set?

26.05.2021 10:20
Tilaajille
Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta investoi ja nostaa hintoja

Kuu­sa­mon ener­gia- ja ve­si­osuus­kun­ta in­ves­toi ja nostaa hintoja

26.05.2021 10:17
Tilaajille
Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen Kuusamon uuden jätevedenpuhdistamon ympäristöluvasta –muutoksenhakija halusi, että puhdistetut jätevedet johdetaan maastoon

Hal­lin­to-oi­keus hylkäsi va­li­tuk­sen Kuu­sa­mon uuden jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon ym­pä­ris­tö­lu­vas­ta –muu­tok­sen­ha­ki­ja halusi, että puh­dis­te­tut jä­te­ve­det joh­de­taan maas­toon

16.04.2021 11:00 1
Tilaajille
Purkuputki laskettiin Torankijärvessä väärään paikkaan, virheestä 35 000 euron vahingot – EVO kutsuu vapaaehtoisia siirtotalkoisiin torstaina

Pur­ku­put­ki las­ket­tiin To­ran­ki­jär­ves­sä väärään paik­kaan, vir­hees­tä 35 000 euron va­hin­got – EVO kutsuu va­paa­eh­toi­sia siir­to­tal­koi­siin tors­tai­na

01.04.2021 04:01 3
Tilaajille
Miten käy kaukolämmön hinnalle? – Kuusamon EVO ajoi turpeen käytön alas, ja siitä on seurauksia

Miten käy kau­ko­läm­mön hin­nal­le? – Kuu­sa­mon EVO ajoi turpeen käytön alas, ja siitä on seu­rauk­sia

25.02.2021 15:00 4
Tilaajille
Tuhkaa Kuusamossa rakeiksi jopa 10 000 tonnia vuodessa – maarakentamiseen, ellei kelpaa metsään tai pellolle

Tuhkaa Kuu­sa­mos­sa ra­keik­si jopa 10 000 tonnia vuo­des­sa – maa­ra­ken­ta­mi­seen, ellei kelpaa metsään tai pel­lol­le

24.02.2021 11:00 1
Tilaajille
Maamassat liikkuivat ja vesijohto alkoi vuotaa – Kuusamon Oulangantien vuoto saatiin korjattua perjantai-iltana

Maa­mas­sat liik­kui­vat ja ve­si­joh­to alkoi vuotaa – Kuu­sa­mon Ou­lan­gan­tien vuoto saatiin kor­jat­tua per­jan­tai-il­ta­na

16.01.2021 16:10
Tilaajille
Bioetanolitehtaan sivutuotetta polttoon – kokeilut Kuusamon kaukolämpövoimalalla jatkuvat

Bio­eta­no­li­teh­taan si­vu­tuo­tet­ta polt­toon – ko­kei­lut Kuu­sa­mon kau­ko­läm­pö­voi­ma­lal­la jat­ku­vat

12.12.2020 04:00
Tilaajille
Vuoden 2020 Kemira-palkinto Evon Kimmo Viinikalle – Palkinto tuli haasteellisesta Rukan jätevedenpuhdistamon rakentamisesta: "Se vaati tietynlaista riskinottoa"

Vuoden 2020 Ke­mi­ra-pal­kin­to Evon Kimmo Vii­ni­kal­le – Pal­kin­to tuli haas­teel­li­ses­ta Rukan jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon ra­ken­ta­mi­ses­ta: "Se vaati tie­tyn­lais­ta ris­ki­not­toa"

04.11.2020 16:37
Tilaajille
Kuusamon EVO:n uuden jätevedenpuhdistamon urakoitsijat valittu - yli 13 miljoonaa maksavan puhdistamon rakentamistyöt alkavat vapun jälkeen

Kuu­sa­mon EVO:n uuden jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mon ura­koit­si­jat valittu - yli 13 mil­joo­naa mak­sa­van puh­dis­ta­mon ra­ken­ta­mis­työt alkavat vapun jälkeen

29.04.2020 13:36
Tilaajille
Jäteveden ja puhtaan veden kulutus romahtivat Rukalla koronan vuoksi – pahimman sattuessa puhdistamon biokasvusto pelastettaisiin ajamalla sille lehmänlantaa

Jä­te­ve­den ja puhtaan veden kulutus ro­mah­ti­vat Rukalla koronan vuoksi – pa­him­man sat­tues­sa puh­dis­ta­mon bio­kas­vus­to pe­las­tet­tai­siin aja­mal­la sille leh­män­lan­taa

23.04.2020 04:00
Tilaajille
Ennätystulvat uhkaavat Koillismaata - Evon Mankinen ei ole huolissaan: Meillä pohjavedet riittävät ja Kuusamossa on hajautettu pohjavedenotto, niin ongelmia ei tule"

En­nä­tys­tul­vat uh­kaa­vat Koil­lis­maa­ta - Evon Man­ki­nen ei ole huo­lis­saan: Meillä poh­ja­ve­det riit­tä­vät ja Kuu­sa­mos­sa on ha­jau­tet­tu poh­ja­ve­de­not­to, niin on­gel­mia ei tule"

29.03.2020 14:00
Tilaajille
Odotettu uudistus pyörähtää käyntiin: Kitkantien remontti alkaa toukokuussa

Odo­tet­tu uu­dis­tus pyö­räh­tää käyn­tiin: Kit­kan­tien re­mont­ti alkaa tou­ko­kuus­sa

24.02.2020 13:02
Tilaajille
Evon uusi puhdistamo sai tiukat lupaehdot, mutta Mankista ei pelota: "Uskomme, että siihen päästään, mutta se teettää kovasti töitä"

Evon uusi puh­dis­ta­mo sai tiukat lu­paeh­dot, mutta Man­kis­ta ei pelota: "Us­kom­me, että siihen pääs­tään, mutta se teettää kovasti töitä"

22.01.2020 14:00
Tilaajille
Kuusamon uudelle jätevedenpuhdistamolle tiukka ympäristölupa – vanha toimii jo jatkoajalla

Kuu­sa­mon uudelle jä­te­ve­den­puh­dis­ta­mol­le tiukka ym­pä­ris­tö­lu­pa – vanha toimii jo jat­ko­ajal­la

20.01.2020 07:56
Tilaajille
Katso video pystytyksestä! Uutuuttaan hohtava tuhkasiilo nousi Evon lämpövoimalalle: "Ilkka, onko siellä jo valmista?"

Katso video pys­ty­tyk­ses­tä! Uu­tuut­taan hohtava tuh­ka­sii­lo nousi Evon läm­pö­voi­ma­lal­le: "Ilkka, onko siellä jo val­mis­ta?"

15.01.2020 16:53
Tilaajille
Pääkirjoitus: Voisiko Kuusamosta tulla jätteetön kaupunki viidessä vuodessa? Kierrätykseen kannattaa satsata
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Voisiko Kuu­sa­mos­ta tulla jät­tee­tön kau­pun­ki vii­des­sä vuo­des­sa? Kier­rä­tyk­seen kan­nat­taa satsata

10.01.2020 16:48