Aluevaalit: Tar­kas­tus­las­ken­ta toi kes­kus­tal­le yhden li­sä­pai­kan Poh­jois-Poh­jan­maal­le

Tilaajaetu: Ilmoita vauvasi mak­sut­ta mukaan Vauvat 2021 -koos­tee­seen tästä!

Liikunta & Harrastus
Liisa Ronkaisen ja Jonna Pitkäsen kotirataultra lähti käsistä: – Pieni Karhunkierros lumessa ja jäässä juosten neljä kertaa ympäri: "Idea tuntui matkan aikana monestikin hölmöltä”

Liisa Ron­kai­sen ja Jonna Pit­kä­sen ko­ti­ra­tault­ra lähti kä­sis­tä: – Pieni Kar­hun­kier­ros lumessa ja jäässä juosten neljä kertaa ympäri: "Idea tuntui matkan aikana mo­nes­ti­kin höl­möl­tä”

30.04.2020 13:00
Tilaajille
Selvitys koronaviruspandemian vaikutuksista liikuntatoimialaan käynnistynyt – Valtaosa liikunta-alan yrityksistä on pieniä tai keskisuuria yrityksiä, joista monien kassavirta on tyrehtynyt, mutta samaan aikaan monet kiinteät kustannukset ovat edelleen maksettavana

Sel­vi­tys ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mian vai­ku­tuk­sis­ta lii­kun­ta­toi­mi­alaan käyn­nis­ty­nyt – Val­ta­osa lii­kun­ta-alan yri­tyk­sis­tä on pieniä tai kes­ki­suu­ria yri­tyk­siä, joista monien kas­sa­vir­ta on ty­reh­ty­nyt, mutta samaan aikaan monet kiin­teät kus­tan­nuk­set ovat edel­leen mak­set­ta­va­na

28.04.2020 20:50
Koillismaa siirtyi treenaamaan kotiin ja kaupat joutuvat välillä myymään kotikuntoiluvälineiden kohdalla eioota – verkkovalmennusten suosio kasvaa: "Tehty treeni on aina parempi kuin ei mitään"

Koil­lis­maa siirtyi tree­naa­maan kotiin ja kaupat jou­tu­vat välillä myymään ko­ti­kun­toi­lu­vä­li­nei­den koh­dal­la eioota – verk­ko­val­men­nus­ten suosio kasvaa: "Tehty treeni on aina parempi kuin ei mitään"

27.04.2020 15:00
Tilaajille
Korona vaikuttaa myös elintapoihin – Noin joka neljäs vastaaja arvioi ruokailutottumustensa muuttuneen parempaan suuntaan ja joka neljäs huonompaan suuntaan

Korona vai­kut­taa myös elin­ta­poi­hin – Noin joka neljäs vas­taa­ja arvioi ruo­kai­lu­tot­tu­mus­ten­sa muut­tu­neen pa­rem­paan suun­taan ja joka neljäs huo­nom­paan suun­taan

23.04.2020 16:42
Liikuntaa edelleen joka päivä – Entinen kestävyysjuoksija on elämänsä aikana juossut ja hiihtänyt yhteensä jo noin 250 000 kilometriä

Lii­kun­taa edel­leen joka päivä – Entinen kes­tä­vyys­juok­si­ja on elä­män­sä aikana juossut ja hiih­tä­nyt yh­teen­sä jo noin 250 000 ki­lo­met­riä

16.04.2020 04:00
Tilaajille
"Minä puuskutin menemään kuin astmainen aasi nelinkontin" - Liisa Ronkainen muistelee pahinta juoksukokemustaan: Nyt hän juoksee talvisin Valtavaaralla, kannustaa yhteisölliseen juoksemiseen ja suunnittelee polkujuoksukursseja keväälle

"Minä puus­ku­tin me­ne­mään kuin ast­mai­nen aasi ne­lin­kon­tin" - Liisa Ron­kai­nen muis­te­lee pahinta juok­su­ko­ke­mus­taan: Nyt hän juoksee tal­vi­sin Val­ta­vaa­ral­la, kan­nus­taa yh­tei­söl­li­seen juok­se­mi­seen ja suun­nit­te­lee pol­ku­juok­su­kurs­se­ja ke­vääl­le

07.02.2020 15:00
Tilaajille