Lentopallo: Hel­sin­ki ei pysynyt Kuu­sa­mon kyy­dis­sä

Lukijalta
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ark­ki­piis­pan kan­nan­otot Raa­ma­tus­ta vai­kut­ti­vat kovin ris­ti­rii­taisil­ta

14.09.2021 17:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maa pan­de­mioi­den kou­ris­sa ennen ja nyt – ra­joi­tus­toi­met samoja kuin ennen

19.08.2021 14:24
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kes­kus­ta valitsi eh­dok­kaan­sa val­tuus­toon – edus­kun­ta­vaa­leis­sa on otet­ta­va huo­mioon eh­dok­kai­den ikä

28.07.2021 11:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Hy­vin­voi­vat ihmiset luovat elin­voi­maa – hyvän mielen kun­nas­sa mie­len­ter­veys on kir­jat­tu stra­te­gi­sek­si ta­voit­teek­si

13.05.2021 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ketä ää­nes­tää? Täl­lä­kään kertaa en tee suuria vaa­li­lu­pauk­sia

11.05.2021 15:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tai­val­kos­ki rakensi uuden pa­lo­ase­man hyvässä uskossa – onko pe­las­tus­lai­tos so­pi­mus­kump­pa­ni­na us­kot­ta­va?

11.05.2021 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miksi ryhdyin kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si? Haluan edistää lii­kun­taa, ter­veyt­tä ja hy­vin­voin­tia

11.05.2021 04:01
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuusamo on mah­dol­li­suuk­sien kau­pun­ki – tar­vit­sem­me us­kal­lus­ta ja roh­keut­ta erot­tuak­sem­me muista

10.05.2021 15:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon pää­tök­sen­teon lail­li­suus­poh­ja kokenut ko­lauk­sia – kau­pun­gin­la­ki­mies var­mis­tai­si osaa­mis­ta­son

10.05.2021 15:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Puo­li­vä­li­pe­lin po­li­tiik­kaa ja sää­dy­tön tur­ve­näy­tel­mä

06.05.2021 15:54 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Omis­ta­jan oikeus elin­kei­noi­hin on ky­seen­alais­tet­tu hal­lin­to-oi­keu­den pää­tök­sen myötä – pe­rus­tus­lais­sa on tur­vat­tu omai­suu­den suoja

06.05.2021 15:30 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Va­lit­ta­mi­sen sie­tä­mä­tön help­pous – Maa­nin­gan kaavan kaa­tu­mi­ses­sa me­ne­tyk­set olivat ilman muuta hyötyjä suu­rem­mat

06.05.2021 14:58 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijan runo: Mitä tykkäät maail­mas­ta?

05.05.2021 13:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuka hoitaa ja missä hoi­de­taan Poh­jois-Poh­jan­maan hoitoa tar­vit­se­vat tu­le­va­na kesänä?

05.05.2021 12:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lukijan runo: Tun­tu­rit­kaan ei meitä suo­jan­neet

05.05.2021 11:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ladun avaa­mis­ta yh­teis­työs­sä – hiih­dos­ta löytyy monta ver­taus­ta myös pää­tök­sen­te­koon

05.05.2021 10:00
Tilaajille

Meille soi­tet­tiin: "Kun joku suun­nit­te­lee joitain yri­tys­tä, niin puoli pitäjää on vas­tus­ta­mas­sa sitä"

25.09.2018 05:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Kri­tiik­ki on kes­kus­te­lun suola

18.04.2018 16:00