Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta – ei ole väärin unel­moi­da niistä kai­kis­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Maahanmuutto
Kuusamon kaupungille perustetaan vakinainen kotoutumisohjaajan virka, sillä uudistukset tuovat vastuuta ja asiakkaita riittää – tämän vuoden pakolaiskiintiö on täyttämättä

Kuu­sa­mon kau­pun­gil­le pe­rus­te­taan va­ki­nai­nen ko­tou­tu­mi­soh­jaa­jan virka, sillä uu­dis­tuk­set tuovat vas­tuu­ta ja asiak­kai­ta riittää – tämän vuoden pa­ko­lais­kiin­tiö on täyt­tä­mät­tä

01.11.2023 11:00 1
Tilaajille
"Parasta varautumista on hyvät väestösuhteet ja kaikissa eri vaiheissa ihmisarvoa kunnioittava vuorovaikutus" – Kuusamon valtuusto hyväksyi päivitetyn kotouttamisohjelman

"Pa­ras­ta va­rau­tu­mis­ta on hyvät väes­tö­suh­teet ja kai­kis­sa eri vai­heis­sa ih­mi­sar­voa kun­nioit­ta­va vuo­ro­vai­ku­tus" – Kuu­sa­mon val­tuus­to hy­väk­syi päi­vi­te­tyn ko­tout­ta­mi­soh­jel­man

19.09.2023 17:00
Tilaajille
Eduskunnasta – Pekka Aittakummun kolumni: "Maahanmuuton ongelmista pitää puhua, mutta se tulee tehdä jokaisen ihmisarvoa kunnioittaen"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edus­kun­nas­ta – Pekka Ait­ta­kum­mun ko­lum­ni: "Maa­han­muu­ton on­gel­mis­ta pitää puhua, mutta se tulee tehdä jo­kai­sen ih­mi­sar­voa kun­nioit­taen"

28.07.2023 16:30 1
Tilaajille
Lukijalta: Kulttuuri ei ole pysyvää vaan se muuttuu ja muotoutuu jatkuvasti ihmisten vuorovaikutuksessa – eihän talvinuottaustakaan harrastettu Kuusamossa ennen karjalaisten tuloa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kult­tuu­ri ei ole pysyvää vaan se muuttuu ja muo­tou­tuu jat­ku­vas­ti ih­mis­ten vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa – eihän tal­vi­nuot­taus­ta­kaan har­ras­tet­tu Kuu­sa­mos­sa ennen kar­ja­lais­ten tuloa

27.07.2023 17:06 1
Tilaajille
Kuu­sa­mon vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen yk­si­tyis­asun­toi­hin si­joi­tet­tu osa jatkaa – Maahanmuuttovirasto irtisanoo kahdeksan vastaanottokeskuksen sopimukset

Kuu­sa­mon vas­taa­not­to­kes­kuk­sen yk­si­tyi­sa­sun­toi­hin si­joi­tet­tu osa jatkaa – ­Maa­han­muut­to­vi­ras­to ir­ti­sa­noo kah­dek­san vas­taa­not­to­kes­kuk­sen so­pi­muk­set

06.07.2023 14:37 1
Tilaajille
Kuusamon väkiluvusta vieraskielisten osuus 2,8 prosenttia – Humanitaarinen maahanmuutto, kansainväliset rekrytoinnit sekä työn, perheen ja opiskeluiden perässä muuttaneet ovat kasvattaneet kansainvälisten asukkaiden määrää

Kuu­sa­mon vä­ki­lu­vus­ta vie­ras­kie­lis­ten osuus 2,8 pro­sent­tia – Hu­ma­ni­taa­ri­nen maa­han­muut­to, kan­sain­vä­li­set rek­ry­toin­nit sekä työn, perheen ja opis­ke­lui­den perässä muut­ta­neet ovat kas­vat­ta­neet kan­sain­vä­lis­ten asuk­kai­den määrää

19.06.2023 17:00
Tilaajille
"Tässä koulussa ei kiusata" – Matleena, Minka ja Jonna odottavat jo innoissaan kahden uuden maahanmuuttajaluokan oppilaita Tolpanniemeen

"Tässä kou­lus­sa ei kiu­sa­ta" – Mat­lee­na, Minka ja Jonna odot­ta­vat jo in­nois­saan kahden uuden maa­han­muut­ta­ja­luo­kan op­pi­lai­ta Tol­pan­nie­meen

14.10.2022 04:00
Tilaajille
Kiintiöpakolaisten ottaminen puhutti kaupunginvaltuustoa 37 puheenvuoron verran – Kaupunginhallituksen pohjaehdotus meni läpi: "Meiltä on monesti perätty, että pitäisi käydä arvopohjakeskustelua; nyt sitä käydään"

Kiin­tiö­pa­ko­lais­ten ot­ta­mi­nen puhutti kau­pun­gin­val­tuus­toa 37 pu­heen­vuo­ron verran – Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen poh­jaeh­do­tus meni läpi: "Meiltä on monesti pe­rät­ty, että pitäisi käydä ar­vo­poh­ja­kes­kus­te­lua; nyt sitä käy­dään"

04.10.2021 19:00 5
Tilaajille
Nuori ranskalaispariskunta perusti Tontun Posion Hyväniemelle ja tekee siitä ekotilan ja matkailukohteen –  "Emme pelkää työtä emmekä haastavia olosuhteita"

Nuori rans­ka­lais­pa­ris­kun­ta perusti Tontun Posion Hy­vä­nie­mel­le ja tekee siitä eko­ti­lan ja mat­kai­lu­koh­teen –  "Emme pelkää työtä emmekä haas­ta­via olo­suh­tei­ta"

02.08.2021 11:00 2
Tilaajille
Selvitys: Työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto kasvava tekijä työvoiman saatavuuden lisäämiseksi Lapissa

Sel­vi­tys: Työ- ja kou­lu­tus­pe­rus­tei­nen maa­han­muut­to kasvava tekijä työ­voi­man saa­ta­vuu­den li­sää­mi­sek­si Lapissa

28.04.2021 12:13
Tilaajille
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Suomi hät­käh­ti väes­töen­nus­tet­ta, mutta työi­käis­ten vä­he­ne­mi­nen nä­ver­tää Koil­lis­maa­ta jo nyt – maa­han­muut­toa pitää roh­keas­ti edistää

20.11.2018 05:00
Kuusamosta Berliiniin päätynyt Satu Erra kirjoitti todellisten prinsessojen kirjan – hän kertoo maahanmuuttajien olevan auttamishaluisia

Kuu­sa­mos­ta Ber­lii­niin pää­ty­nyt Satu Erra kir­joit­ti to­del­lis­ten prin­ses­so­jen kirjan – hän kertoo maa­han­muut­ta­jien olevan aut­ta­mis­ha­lui­sia

10.10.2018 18:00
Zmago Urisk löysi kotimaansa Slovenian lehtiä luettavaksi kirjaston kautta – Taivalkosken kirjastossa esiteltiin palveluja maahanmuuttajille

Zmago Urisk löysi ko­ti­maan­sa Slo­ve­nian lehtiä luet­ta­vak­si kir­jas­ton kautta – Tai­val­kos­ken kir­jas­tos­sa esi­tel­tiin pal­ve­lu­ja maa­han­muut­ta­jil­le

21.09.2018 10:30
Maahanmuuttajaperheen tarina matkasta mahdollisuuksien Kuusamoon – Samaan aikaan kun Koillismaata koettelee kolmas muuttoaalto, maahanmuuttajien jälkeläiset elävät elämäänsä kanadalaisina

Maa­han­muut­ta­ja­per­heen tarina mat­kas­ta mah­dol­li­suuk­sien Kuu­sa­moon – Samaan aikaan kun Koil­lis­maa­ta koet­te­lee kolmas muut­toaal­to, maa­han­muut­ta­jien jäl­ke­läi­set elävät elä­mään­sä ka­na­da­lai­si­na

04.05.2018 09:00
”Meidän poika se on” – "Eppu" kuuluu Meskusten perheeseen

”Meidän poika se on” – "Eppu" kuuluu Mes­kus­ten per­hee­seen

13.12.2017 12:00