Pölkky Kuu­sa­mol­la on pääsy Eu­roo­pan kor­keim­paan sar­jaan, mutta kar­sin­to­jen­kin ko­ti­pe­lei­hin kuu­sa­mo­lais­kat­so­jal­la olisi pitkä matka – "Ro­va­nie­mel­lä sai­sim­me salin varmaan edul­li­sem­min ja len­to­pal­lo­ys­tä­viä pa­rem­min liik­keel­le kuin Ou­lus­sa"

Mainos: Sieltä, missä tunnet elä­vä­si. Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 1 kk 1 €. Tilaa tästä.

Maahanmuutto
Kiintiöpakolaisten ottaminen puhutti kaupunginvaltuustoa 37 puheenvuoron verran – Kaupunginhallituksen pohjaehdotus meni läpi: "Meiltä on monesti perätty, että pitäisi käydä arvopohjakeskustelua; nyt sitä käydään"

Kiin­tiö­pa­ko­lais­ten ot­ta­mi­nen puhutti kau­pun­gin­val­tuus­toa 37 pu­heen­vuo­ron verran – Kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen poh­ja­eh­do­tus meni läpi: "Meiltä on monesti pe­rät­ty, että pitäisi käydä ar­vo­poh­ja­kes­kus­te­lua; nyt sitä käy­dään"

04.10.2021 19:00 5
Tilaajille
Nuori ranskalaispariskunta perusti Tontun Posion Hyväniemelle ja tekee siitä ekotilan ja matkailukohteen –  "Emme pelkää työtä emmekä haastavia olosuhteita"

Nuori rans­ka­lais­pa­ris­kun­ta perusti Tontun Posion Hy­vä­nie­mel­le ja tekee siitä eko­ti­lan ja mat­kai­lu­koh­teen –  "Emme pelkää työtä emmekä haas­ta­via olo­suh­tei­ta"

02.08.2021 11:00 2
Tilaajille
Selvitys: Työ- ja koulutusperusteinen maahanmuutto kasvava tekijä työvoiman saatavuuden lisäämiseksi Lapissa

Sel­vi­tys: Työ- ja kou­lu­tus­pe­rus­tei­nen maa­han­muut­to kasvava tekijä työ­voi­man saa­ta­vuu­den li­sää­mi­sek­si Lapissa

28.04.2021 12:13
Tilaajille
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Suomi hät­käh­ti väes­töen­nus­tet­ta, mutta työ­ikäis­ten vä­he­ne­mi­nen nä­ver­tää Koil­lis­maa­ta jo nyt – maa­han­muut­toa pitää roh­keas­ti edistää

20.11.2018 05:00
Kuusamosta Berliiniin päätynyt Satu Erra kirjoitti todellisten prinsessojen kirjan – hän kertoo maahanmuuttajien olevan auttamishaluisia

Kuu­sa­mos­ta Ber­lii­niin pää­ty­nyt Satu Erra kir­joit­ti to­del­lis­ten prin­ses­so­jen kirjan – hän kertoo maa­han­muut­ta­jien olevan aut­ta­mis­ha­lui­sia

10.10.2018 18:00
Zmago Urisk löysi kotimaansa Slovenian lehtiä luettavaksi kirjaston kautta – Taivalkosken kirjastossa esiteltiin palveluja maahanmuuttajille

Zmago Urisk löysi ko­ti­maan­sa Slo­ve­nian lehtiä luet­ta­vak­si kir­jas­ton kautta – Tai­val­kos­ken kir­jas­tos­sa esi­tel­tiin pal­ve­lu­ja maa­han­muut­ta­jil­le

21.09.2018 10:30
Maahanmuuttajaperheen tarina matkasta mahdollisuuksien Kuusamoon – Samaan aikaan kun Koillismaata koettelee kolmas muuttoaalto, maahanmuuttajien jälkeläiset elävät elämäänsä kanadalaisina

Maa­han­muut­ta­ja­per­heen tarina mat­kas­ta mah­dol­li­suuk­sien Kuu­sa­moon – Samaan aikaan kun Koil­lis­maa­ta koet­te­lee kolmas muut­toaal­to, maa­han­muut­ta­jien jäl­ke­läi­set elävät elä­mään­sä ka­na­da­lai­si­na

04.05.2018 09:00
”Meidän poika se on” – "Eppu" kuuluu Meskusten perheeseen

”Meidän poika se on” – "Eppu" kuuluu Mes­kus­ten per­hee­seen

13.12.2017 12:00