Metsäala
Taivalkoskelainen Juha ja Pekka Tauriainen Oy palkittiin Metsäalan Kuljetusyrittäjän ry:n Vuoden 2022 kuljetusyrityksenä ­– tässä syyt, miksi pienikin yritys voi olla esimerkillinen alan toimija

Tai­val­kos­ke­lai­nen Juha ja Pekka Tau­riai­nen Oy pal­kit­tiin Met­säa­lan Kul­je­tu­sy­rit­tä­jän ry:n Vuoden 2022 kul­je­tu­sy­ri­tyk­se­nä – tässä syyt, miksi pie­ni­kin yritys voi olla esi­mer­kil­li­nen alan toimija

02.04.2022 14:00 3
Tilaajille
Metsäkeskus haluaisi vetää metsäyrittäjiä yhteistyöhön – pienten yrittäjien kilpailukyky paranisi yhteistyöllä

Met­sä­kes­kus ha­luai­si vetää met­säy­rit­tä­jiä yh­teis­työ­hön – pienten yrit­tä­jien kil­pai­lu­ky­ky pa­ra­ni­si yh­teis­työl­lä

01.11.2021 19:19
Tilaajille
Metsäkoneen kuljettajilla on vientiä – Parhaat varataan jo koulusta: "Yrittäjät ymmärtävät, että me opetamme perustaidot ja heidän tehtävänsä on opettaa työn vauhti ja rutiini"

Met­sä­ko­neen kul­jet­ta­jil­la on vientiä – Parhaat va­ra­taan jo kou­lus­ta: "Y­rit­tä­jät ym­mär­tä­vät, että me ope­tam­me pe­rus­tai­dot ja heidän teh­tä­vän­sä on opettaa työn vauhti ja ru­tii­ni"

19.05.2021 19:00
Tilaajille
"Yritysten omien kasvuedellytysten on oltava kunnossa, jotta kasvun haasteisiin pystytään vastaamaan" – Aikaisemmissa  metsä- ja puutoimialan hankkeissa tunnistettu tieto- ja osaamistarpeita, nyt niihin vastataan

"Y­ri­tys­ten omien kas­vue­del­ly­tys­ten on oltava kun­nos­sa, jotta kasvun haas­tei­siin pys­ty­tään vas­taa­maan" – Ai­kai­sem­mis­sa metsä- ja puu­toi­mia­lan hank­keis­sa tun­nis­tet­tu tieto- ja osaa­mis­tar­pei­ta, nyt niihin vas­ta­taan

08.05.2021 04:00
Tilaajille
Korona kovertaa Kuusamon yhteismetsää jatkossa pelättyä hellemmin  – ensi vuonna ylijäämää 38 000 euroa  manttaalia kohden, kasvatuslannoitukseen laitetaan iso summa

Korona ko­ver­taa Kuu­sa­mon yh­teis­met­sää jat­kos­sa pe­lät­tyä hel­lem­min – ensi vuonna yli­jää­mää 38 000 euroa mant­taa­lia kohden, kas­va­tus­lan­noi­tuk­seen lai­te­taan iso summa

27.11.2020 08:29
Tilaajille
Puualan yrittäjät etsivät uusia tehostamiskohteita lean-ajattelun avulla – Koillismaan metsä- ja puutoimialaa kehitetään nyt useamman hankkeen toimin

Puualan yrit­tä­jät etsivät uusia te­hos­ta­mis­koh­tei­ta lean-ajat­te­lun avulla – Koil­lis­maan metsä- ja puu­toi­mia­laa ke­hi­te­tään nyt useam­man hank­keen toimin

22.09.2020 04:00
Tilaajille