Metsähallitus
Viikko

Valtion metsiin aiempaa vä­hem­män taimia – Tänä vuonna is­tu­te­taan yh­teen­sä 18 mil­joo­naa taimea

10.06.2021 08:54
Tilaajille

Ete­lä-Po­siol­la tui­kat­tiin tuleen yh­dek­sän heh­taa­rin suu­rui­nen ku­lo­tus­alue – Met­sä­hal­li­tus aloitti Lapissa uu­del­leen ku­lo­tuk­sen seit­se­män vuoden tauon jälkeen

09.06.2021 04:00
Tilaajille
Metsähallitus kulotti pitkästä aikaa Posion Sääskenniemessä.

Met­sä­hal­li­tus kulotti pit­käs­tä aikaa Posion Sääs­ken­nie­mes­sä.

08.06.2021 22:51
Tilaajille

Urho Kek­ko­sen kan­sal­lis­puis­tos­sa pol­te­taan metsää luonnon mo­ni­muo­toi­suu­den li­sää­mi­sek­si – savu voi näkyä kauas

08.06.2021 10:39
Tilaajille
Kuukausi

Val­ta­vaa­ral­le ei saa enää ajaa pyö­ril­lä – Sen sijaan nyt kan­nat­taa suun­na­ta Py­hä­vaa­ran puo­lel­le ihan lu­val­li­ses­ti: ”Ih­mi­set­hän ovat ajaneet jo pitkän aikaa Pyhän jys­säyk­sel­lä, vaikka se ei ole ollut lu­val­lis­ta"

01.06.2021 08:20
Tilaajille

Liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia Ou­lan­gan Päh­kä­nän­kal­liol­le ja Rukan Ju­han­nus­kal­liol­le – uhan­alai­sel­le muut­to­hau­kal­le ha­lu­taan pe­si­mä­rau­ha

29.05.2021 14:14
Tilaajille

Ko­rouo­mal­le ra­ken­ne­taan uusi ren­gas­reit­ti kesän aikana – samalla kan­jo­nin poh­jal­la oleva reitti ly­he­nee, osa­syy­nä ma­ja­vien ai­heut­ta­mat tulvat

26.05.2021 08:43
Tilaajille

Alue-eko­lo­gis­ta ver­kos­toa päi­vi­te­tään Poh­jois-Poh­jan­maal­la muun muassa Tai­val­kos­kel­la – pieni osa met­sis­tä pois­te­taan hak­kuu­käy­tös­tä

22.05.2021 11:08
Tilaajille

Met­sä­hal­li­tuk­sel­la en­nä­tys­mää­rä metsien en­nal­lis­ta­mis­polt­to­ja Poh­jois-Poh­jan­maal­la ja Kai­nuus­sa – Kuu­sa­mos­sa pol­te­taan 16 heh­taa­ria

17.05.2021 09:05
Tilaajille
Vanhemmat

Luon­non­tuot­tei­den ke­ruu­ai­ka lä­hes­tyy – Luon­non­tuo­te­lu­val­la voi kerätä valtion mo­ni­käyt­tö­met­sis­tä esi­mer­kik­si kuu­sen­kerk­kiä

11.05.2021 17:25
Tilaajille

Ter­veys­pom­mi kuu­sen­kerk­kää ja ar­vo­kas­ta ki­hok­kia voi poimia luon­non­tuo­te­lu­val­la met­sä­hal­li­tuk­sen mo­ni­käyt­tö­met­sis­tä

09.05.2021 14:01
Tilaajille

Metson soi­ti­mien tar­kas­tus me­neil­lään – Koil­lis­maal­la Met­sä­hal­li­tuk­sen tar­kas­tet­ta­via soi­din­paik­ko­ja on tänä keväänä 35 kap­pa­let­ta

07.05.2021 04:00
Tilaajille

Nel­jä­kym­men­tä vuotta valtion ka­la­ve­sil­lä – Met­sä­hal­li­tuk­sen erä­suun­nit­te­li­ja Kari Sa­ra­jär­vi jää eläk­keel­le: "Onko jo­ka­mie­hen­oi­keus ajan­ta­sai­nen, siis niin, että ar­vo­ka­lo­ja, kuten har­jus­ta saa ka­las­taa va­paas­ti"

05.05.2021 11:00
Tilaajille

Met­säs­tä­jä­liit­to: Met­säs­tys­ra­joi­tuk­set kan­sal­lis­puis­tois­sa oli­si­vat tar­peet­to­mia

26.04.2021 16:33
Tilaajille

Kuusamo ei halua ra­joit­taa pai­kal­lis­ten oi­keut­ta met­säs­tää Val­ta­vaa­ral­la ja Py­hä­vaa­ral­la – "Suo­je­lua­luet­ta pe­rus­tet­taes­sa on luvattu pai­kal­lis­ten met­säs­tys­oi­keu­den säi­ly­vän"

21.04.2021 15:37
Tilaajille

Ke­li­rik­ko teki Rii­si­tun­tu­rin tiestä ajo­kel­vot­to­man– kuuden ki­lo­met­rin li­sä­kä­ve­lyl­lä rei­til­le pääsee, huomaa myös suo­si­tel­tu ajo­reit­ti

20.04.2021 17:20
Tilaajille
Kolumni

Pal­ve­lui­den säi­lyt­tä­vä met­säs­sä­kin – au­tio­tu­pia ja tu­li­paik­ko­ja myös suo­sit­tu­jen reit­tien ul­ko­puo­lel­la

19.04.2021 04:00

Met­sä­hal­li­tuk­sen au­tio­tu­vat Pu­das­jär­vel­lä pysyvät ret­kei­ly­käy­tös­sä – Sau­na­kan­gas säi­ly­te­tään, Vil­len­pir­tis­tä neu­vo­tel­laan ja Sam­mak­ko­suol­le ra­ken­ne­taan uutta

16.04.2021 04:01
Tilaajille

Met­sä­hal­li­tus hakee Val­ta­vaa­ra–­Py­hä­vaa­ran luon­non­suo­je­lu­alueel­le met­säs­tys­ra­joi­tus­ta, vanhat ra­joi­tuk­set Juu­mas­sa ja Rukalla säi­ly­ne­vät en­nal­laan – Met­säs­tys­seu­ra: ”Kum­min­kin kun ki­vää­ril­lä am­mu­taan, riskit on aina ole­mas­sa”

15.04.2021 11:24
Tilaajille

Pai­men­viik­ko­jen suosio kestää ja Met­sä­hal­li­tuk­sen lisäksi tar­jol­la on yk­si­tyis­ten yrit­tä­jien lam­mas­pai­men­viik­ko­ja – Mitä jär­jes­te­ly­jä vaa­di­taan pai­men­ten pes­taa­mi­seen?

08.04.2021 17:35
Tilaajille