Metsähallitus
Metsähallituksen tonteilla kolmanneksen kovempi kysyntä kuin aiemmin, myös rakennuksia kaupan: "Jos ne kaikki yhtäkkiä hävitettäisiin, kyllä siinä tietynlainen aukko tulisi"

Met­sä­hal­li­tuk­sen ton­teil­la kol­man­nek­sen kovempi kysyntä kuin aiem­min, myös ra­ken­nuk­sia kaupan: "Jos ne kaikki yht­äk­kiä hä­vi­tet­täi­siin, kyllä siinä tie­tyn­lai­nen aukko tulisi"

27.07.2020 04:00
Tilaajille
Kalavesien kunnostuksessa alkaa uusi aika – Metsähallitus alkaa kunnostaa kokonaisia valuma-alueita

Ka­la­ve­sien kun­nos­tuk­ses­sa alkaa uusi aika – Met­sä­hal­li­tus alkaa kun­nos­taa ko­ko­nai­sia va­lu­ma-aluei­ta

30.06.2020 19:22
Tilaajille
Metsähallitus muistuttaa: Metsäpalovaroituksen aikana tulenteko on kielletty myös retkeilykohteissa - edes valmiilla tulentekopaikoilla ei saa tulta sytyttää

Met­sä­hal­li­tus muis­tut­taa: Met­sä­pa­lo­va­roi­tuk­sen aikana tu­len­te­ko on kiel­let­ty myös ret­kei­ly­koh­teis­sa - edes val­miil­la tu­len­te­ko­pai­koil­la ei saa tulta sy­tyt­tää

23.06.2020 14:50
Tilaajille
Kalastus on kasvattanut suosiotaan roimasti poikkeusolojen aikana – Metsähallitus: Yleisíä kalastuslupia myyty 30 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin

Ka­las­tus on kas­vat­ta­nut suo­sio­taan roi­mas­ti poik­keus­olo­jen aikana – Met­sä­hal­li­tus: Yleisíä ka­las­tus­lu­pia myyty 30 pro­sent­tia enemmän kuin vuotta aiemmin

17.06.2020 18:27
Tilaajille
Metsähallituksella keskeinen rooli matkalla kohti hiilineutraalia Suomea – Uuden ilmasto-ohjelman tavoitteena on hiilinielujen ja -varastojen vahvistaminen sekä tuulivoiman tuotantokapasiteetin moninkertaistaminen valtion alueilla

Met­sä­hal­li­tuk­sel­la kes­kei­nen rooli mat­kal­la kohti hii­li­neut­raa­lia Suomea – Uuden il­mas­to-oh­jel­man ta­voit­tee­na on hii­li­nie­lu­jen ja -va­ras­to­jen vah­vis­ta­mi­nen sekä tuu­li­voi­man tuo­tan­to­ka­pa­si­tee­tin mo­nin­ker­tais­ta­mi­nen valtion alueil­la

12.06.2020 10:47
Tilaajille
Valtion metsien istutustöissä huolehditaan turvallisuudesta – kulkemisessa istutustyömaille suositellaan normaalia väljempää matkustamista

Valtion metsien is­tu­tus­töis­sä huo­leh­di­taan tur­val­li­suu­des­ta – kul­ke­mi­ses­sa is­tu­tus­työ­mail­le suo­si­tel­laan nor­maa­lia väl­jem­pää mat­kus­ta­mis­ta

04.06.2020 11:32
Tilaajille
Miten majoitun, entä tulen tekeminen tai kasvien kerääminen? Metsähallitus teki Retkietiketin helpoksi ohjeeksi nykypäivän retkeilijälle

Miten ma­joi­tun, entä tulen te­ke­mi­nen tai kasvien ke­rää­mi­nen? Met­sä­hal­li­tus teki Ret­ki­eti­ke­tin hel­pok­si oh­jeek­si ny­ky­päi­vän ret­kei­li­jäl­le

20.05.2020 20:00
Tilaajille
Metsähallitus luopuu Soiperoisen kodasta – retkeilyrakenteiden ylläpitoa keskitetään Syötteen kansallispuiston ydinalueella

Met­sä­hal­li­tus luopuu Soi­pe­roi­sen kodasta – ret­kei­ly­ra­ken­tei­den yl­lä­pi­toa kes­ki­te­tään Syöt­teen kan­sal­lis­puis­ton ydin­alueel­la

18.05.2020 15:00
Tilaajille
Metsähallituksen eräkummit opettavat luonnossa liikkumista lapsille ja nuorille – Koillismaalle mahdollisesti tulossa kummikoulutuksia syksyllä: "Luontevinta on lähteä jo alueella toimivien metsästäjien ja kalastajien kautta eteenpäin"

Met­sä­hal­li­tuk­sen erä­kum­mit opet­ta­vat luon­nos­sa liik­ku­mis­ta lap­sil­le ja nuo­ril­le – Koil­lis­maal­le mah­dol­li­ses­ti tulossa kum­mi­kou­lu­tuk­sia syk­syl­lä: "Luon­te­vin­ta on lähteä jo alueel­la toi­mi­vien met­säs­tä­jien ja ka­las­ta­jien kautta eteen­päin"

04.05.2020 15:03
Tilaajille
Posio kannattaa talvipyöräilyä Riisitunturilla – Posion kunnan lausunnon mukaan on hyvä ja kannustettava asia, että Metsähallitus seuraa toimintaympäristön muutoksia ja reagoi niihin

Posio kan­nat­taa tal­vi­pyö­räi­lyä Rii­si­tun­tu­ril­la – Posion kunnan lau­sun­non mukaan on hyvä ja kan­nus­tet­ta­va asia, että Met­sä­hal­li­tus seuraa toi­min­ta­ym­pä­ris­tön muu­tok­sia ja reagoi niihin

29.04.2020 04:00
Tilaajille
Metsähallituksen vuokra- ja varaustupien varaukset peruttu toukokuun loppuun saakka – päätös kesästä myöhemmin

Met­sä­hal­li­tuk­sen vuokra- ja va­raus­tu­pien va­rauk­set peruttu tou­ko­kuun loppuun saakka – päätös kesästä myö­hem­min

16.04.2020 08:56
Tilaajille
Metsähallitus jatkaa erävalvontaa koronavirusepidemiasta huolimatta – Ylitarkastaja Juha Ahonen: "Tällä hetkellä akuutti asia pohjoisessa on suurpetovalvonta. Esimerkiksi ahmoja on erävalvonnan mukaan seurattu ja yritetty saada hengiltä"

Met­sä­hal­li­tus jatkaa erä­val­von­taa ko­ro­na­vi­rus­epi­de­mias­ta huo­li­mat­ta – Yli­tar­kas­ta­ja Juha Ahonen: "Tällä het­kel­lä akuutti asia poh­joi­ses­sa on suur­pe­to­val­von­ta. Esi­mer­kik­si ahmoja on erä­val­von­nan mukaan seu­rat­tu ja yri­tet­ty saada hen­gil­tä"

31.03.2020 06:00
Tilaajille
Taas uusi ohje Metsähallitukselta: älä mene syrjäiseen kohteeseen - avunsaaminen kestää jopa päiviä

Taas uusi ohje Met­sä­hal­li­tuk­sel­ta: älä mene syr­jäi­seen koh­tee­seen - avun­saa­mi­nen kestää jopa päiviä

15.03.2020 09:27
Hossaan etsitään nyt yrittäjiä: "Useita rakennuspaikkoja hienoin vesistönäkymin lähes rannassa"

Hossaan et­si­tään nyt yrit­tä­jiä: "Useita ra­ken­nus­paik­ko­ja hienoin ve­sis­tö­nä­ky­min lähes ran­nas­sa"

12.03.2020 10:00
Tilaajille
Kylmäluomalla ja kaikilla muillakin retkeilyalueilla on sama ongelma: "Ovat jääneet ajastaan jälkeen"

Kyl­mä­luo­mal­la ja kai­kil­la muil­la­kin ret­kei­ly­alueil­la on sama on­gel­ma: "Ovat jääneet ajas­taan jäl­keen"

10.03.2020 18:00
Tilaajille
Metsähallitus saavutti tavoitteensa viime vuonna – Luonnon virkistyskäyttö ja eräilyn suosio kasvoivat

Met­sä­hal­li­tus saa­vut­ti ta­voit­teen­sa viime vuonna – Luonnon vir­kis­tys­käyt­tö ja eräilyn suosio kas­voi­vat

04.03.2020 12:08
Tilaajille
Pohjoisten metsälintujen määrä laskenut Suomen suo­je­lua­lueil­la 38 prosentilla – mäet ja vaarat suojaavat lintuja ilmaston läm­pe­ne­mi­sel­tä

Poh­jois­ten met­sä­lin­tu­jen määrä las­ke­nut Suomen suo­je­lu­alueil­la 38 pro­sen­til­la – mäet ja vaarat suo­jaa­vat lintuja il­mas­ton läm­pe­ne­mi­sel­tä

13.02.2020 11:39
Valtavaaran tuvan kamiina poistettiin – syynä huono kunto, joka uhkasi paloturvallisuutta: "Evästulet voi tehdä kodalla"

Val­ta­vaa­ran tuvan kamiina pois­tet­tiin – syynä huono kunto, joka uhkasi pa­lo­tur­val­li­suut­ta: "E­väs­tu­let voi tehdä ko­dal­la"

23.01.2020 15:57