Juuri nyt: Posion taa­ja­man va­lais­tus uu­si­taan - kun­ta­lai­sil­la mah­dol­li­suus lausua mie­li­pi­teen­sä suun­ni­tel­miin

Joko luit: Isoja kaloja nousi ver­kos­ta Kuu­sa­mos­sa - lue tästä uusin ka­la­ki­sa­jut­tu

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Metsähallitus
Kuukausi
Joulukuusen saa hakea valtion metsästä luvan kanssa – joulukuusiluvan hankittua puun voi hakea tietyin säädöksin

Jou­lu­kuu­sen saa hakea valtion met­säs­tä luvan kanssa – jou­lu­kuu­si­lu­van han­kit­tua puun voi hakea tietyin sää­dök­sin

23.11.2023 10:51
Tilaajille
HS: Metsähallitus saattaa karsia rankalla kädellä retkeilijöiden taukopaikkoja, myös luontokeskusten tulevaisuus arvioitavana

HS: Met­sä­hal­li­tus saattaa karsia ran­kal­la kädellä ret­kei­li­jöi­den tau­ko­paik­ko­ja, myös luon­to­kes­kus­ten tu­le­vai­suus ar­vioi­ta­va­na

17.11.2023 12:05 7
Metsähallitus myy saarimökkinsä Kuusamossa ja Kalajoella millä hinnalla hyvänsä – ostajan pitää purkaa ja kuskata rakennukset pois

Met­sä­hal­li­tus myy saa­ri­mök­kin­sä Kuu­sa­mos­sa ja Ka­la­joel­la millä hin­nal­la hyvänsä – ostajan pitää purkaa ja kuskata ra­ken­nuk­set pois

16.11.2023 13:16 3
Tilaajille
Pudasjärven kaupunki, Metsähallitus ja yksityiset kustantavat Jäkälävaaran–Mäntyjärven tien kunnossapidon – "Joskus kokeilimme hätätilassa kahta käyttää kahta urakoijaa"

Pu­das­jär­ven kau­pun­ki, Met­sä­hal­li­tus ja yk­si­tyi­set kus­tan­ta­vat Jä­kä­lä­vaa­ran–­Män­ty­jär­ven tien kun­nos­sa­pi­don – "Joskus ko­kei­lim­me hä­tä­ti­las­sa kahta käyttää kahta ura­koi­jaa"

07.11.2023 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Sirniönjoen silta kunnostetaan – Metsähallitus: "Tie suljettu ainakin viikon lokakuussa"

Sir­niön­joen silta kun­nos­te­taan – Met­sä­hal­li­tus: "Tie sul­jet­tu ainakin viikon lo­ka­kuus­sa"

25.09.2023 10:18
Tilaajille
Metsähallitukseen kohdistuu paineita, ja se aikoo kiirehtiä Iivaaran reitistökysymyksen ratkaisemisessa – vaihtoehtona on myös, että reittejä ei toteuteta

Met­sä­hal­li­tuk­seen koh­dis­tuu pai­nei­ta, ja se aikoo kii­reh­tiä Ii­vaa­ran rei­tis­tö­ky­sy­myk­sen rat­kai­se­mi­ses­sa – ­vaih­toeh­to­na on myös, että reit­te­jä ei to­teu­te­ta

20.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Kansallispuistoihinko käyntimaksut? - Näin ajattelevat Metsähallituksen luontopalvelujohtaja ja Oulangan retkeilijät

Kan­sal­lis­puis­toi­hin­ko käyn­ti­mak­sut? - Näin ajat­te­le­vat Met­sä­hal­li­tuk­sen luon­to­pal­ve­lu­joh­ta­ja ja Ou­lan­gan ret­kei­li­jät

13.09.2023 04:00 4
Tilaajille
Haulikosta saaneen ruskosuohaukan lento päättyi Taivalkoskella – kitumalla nälkään kuolemassa ollut lintu piti lopettaa, ampujasta ei selvyyttä

Hau­li­kos­ta saaneen rus­ko­suo­hau­kan lento päättyi Tai­val­kos­kel­la – ki­tu­mal­la nälkään kuo­le­mas­sa ollut lintu piti lo­pet­taa, am­pu­jas­ta ei sel­vyyt­tä

12.09.2023 15:22 1
Tilaajille
Metsähallituksen syysistutukset ovat käynnissä – Paula-myrskyn viljelyrästit saadaan tänä vuonna valmiiksi

Met­sä­hal­li­tuk­sen syys­is­tu­tuk­set ovat käyn­nis­sä – Pau­la-myrs­kyn vil­je­ly­räs­tit saadaan tänä vuonna val­miik­si

08.09.2023 12:00 2
Tilaajille
Metsähallitus lanseerasi neuleen: "Kaikkein kauneinta ovat pienet yksityiskohdat, kuten havun oksille jäätyneet vesikiteet, hämähäkinseitti auringossa, sananjalkojen varjot"

Met­sä­hal­li­tus lan­see­ra­si neu­leen: "Kaik­kein kau­nein­ta ovat pienet yk­si­tyis­koh­dat, kuten havun oksille jää­ty­neet ve­si­ki­teet, hä­mä­hä­kin­seit­ti au­rin­gos­sa, sa­nan­jal­ko­jen varjot"

27.08.2023 04:00
Tilaajille
Metsähallitus julkaisi Pohjois-Pohjanmaan luonnonvarasuunnitelman: sisältää toimenpidelinjauksia muun muassa valtion monikäyttömetsien metsänhoitoon ja hakkuumääriin

Met­sä­hal­li­tus jul­kai­si Poh­jois-Poh­jan­maan luon­non­va­ra­suun­ni­tel­man: si­säl­tää toi­men­pi­de­lin­jauk­sia muun muassa valtion mo­ni­käyt­tö­met­sien met­sän­hoi­toon ja hak­kuu­mää­riin

25.08.2023 08:47
Tilaajille
Toimittaja testaa: Näin Oulangan taimenta pyydetään tutkimusta varten Kiutakönkäällä

Toi­mit­ta­ja testaa: Näin Ou­lan­gan tai­men­ta pyy­de­tään tut­ki­mus­ta varten Kiu­ta­kön­kääl­lä

21.07.2023 04:00 1
Tilaajille
Lapin tuntureiden perhoset hädässä – ilmastonmuutoksen myötä eteläisiä joka paikan lajeja leviää yhä pohjoisemmaksi

Lapin tun­tu­rei­den per­ho­set hädässä – il­mas­ton­muu­tok­sen myötä ete­läi­siä joka paikan lajeja leviää yhä poh­joi­sem­mak­si

18.07.2023 11:00 1
Tilaajille
Riskit, uhat ja monimuotoisuus – metsään jätetyt puut herättävät kysymyksiä ja pelkoja
Pääkirjoitus

Riskit, uhat ja mo­ni­muo­toi­suus – metsään jätetyt puut he­rät­tä­vät ky­sy­myk­siä ja pelkoja

07.07.2023 04:00 1
Tilaajille
Vastine Pekka Ervastille: kritiikki ymmärrettävää, mutta kohdistuu keskeiseltä kärjeltään aiheettomasti Metsähallitukseen
Mielipidekirjoitus

Vastine Pekka Er­vas­til­le: kri­tiik­ki ym­mär­ret­tä­vää, mutta koh­dis­tuu kes­kei­sel­tä kär­jel­tään ai­heet­to­mas­ti Met­sä­hal­li­tuk­seen

05.07.2023 16:45
Tilaajille
Onko taimenen kalastuspaine Kuusingilla kestävää ja miten istutukset onnistuvat? – joen kalankulkua luodataan ja videoidaan

Onko tai­me­nen ka­las­tus­pai­ne Kuu­sin­gil­la kes­tä­vää ja miten is­tu­tuk­set on­nis­tu­vat? – joen ka­lan­kul­kua luo­da­taan ja vi­deoi­daan

03.07.2023 04:00
Tilaajille
Pekka Ervastin vieraskolumni: Ohjesääntö on järjen korvike – suojeluhankkeiden paikallinen hyväksyttävyys romahtaa, jos niiden virkistyskäyttömahdollisuus estetään
Kolumni

Pekka Er­vas­tin vie­ras­ko­lum­ni: Oh­je­sään­tö on järjen korvike – suo­je­lu­hank­kei­den pai­kal­li­nen hy­väk­syt­tä­vyys ro­mah­taa, jos niiden vir­kis­tys­käyt­tö­mah­dol­li­suus es­te­tään

01.07.2023 04:00 11
Tilaajille
Jokamiehenoikeudet jäävät historiaan, kun Metsähallitus ottaa käyttöön jokaisenoikeudet

Jo­ka­mie­hen­oi­keu­det jäävät his­to­riaan, kun Met­sä­hal­li­tus ottaa käyt­töön jo­kai­sen­oi­keu­det

26.06.2023 10:59
Paula-myrskyn jälkeinen 150 hehtaarin avohakkuu Taivalkosken Sammakkovaaralla

Pau­la-myrs­kyn jäl­kei­nen 150 heh­taa­rin avo­hak­kuu Tai­val­kos­ken Sam­mak­ko­vaa­ral­la

22.06.2023 03:55
Tilaajille
Paula-myrskyn metsätuhoja Kylmäluoman retkeilualueella Taivalkoskella

Pau­la-myrs­kyn met­sä­tu­ho­ja Kyl­mä­luo­man ret­kei­lua­lueel­la Tai­val­kos­kel­la

22.06.2023 03:55
Tilaajille