Kuvagalleria: Ae­rials-hyp­py­jen maail­man­cup ki­sat­tiin Rukalla

Toimittajalta: On­nel­li­suus koostuu useista eri pa­li­kois­ta

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Päätöksenteko
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eevi Jaak­ko­lan lu­ki­ja­kir­je: Kun­nan­val­tuu­te­tut pa­ran­ta­maan tai­val­kos­ke­lais­ten so­te-hy­vin­voin­tia

29.08.2023 04:00 2
Tilaajille
Eduskunnasta: Sitkeydellä pohjoisen puolesta
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Sit­key­del­lä poh­joi­sen puo­les­ta

23.08.2023 11:00 1
Tilaajille
Mikko Ahosen lukijakirje: Vessoista ja konttikouluista – Nythän olisi aika Naturpoliksella myöntää avustuksia muuhunkin kuin epäjohdonmukaisiin harrastuksiin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikko Ahosen lu­ki­ja­kir­je: Ves­sois­ta ja kont­ti­kou­luis­ta – Nythän olisi aika Na­tur­po­lik­sel­la myöntää avus­tuk­sia muu­hun­kin kuin epä­joh­don­mu­kai­siin har­ras­tuk­siin

17.08.2023 17:00 3
Tilaajille
Eduskunnasta: Työtä ja toimeentuloa – Tulevaisuudessa pohjoisen liikenne tulee vilkastumaan merkittävästi investointien myötä
Lukijalta Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Työtä ja toi­meen­tu­loa – Tu­le­vai­suu­des­sa poh­joi­sen lii­ken­ne tulee vil­kas­tu­maan mer­kit­tä­väs­ti in­ves­toin­tien myötä

17.08.2023 11:00
Tilaajille
Anna Kantolan vieraskolumni: Pidetään kiinni kaikkien ihmisarvosta – Miten voin itse rakentaa jokaisen ihmisarvoa puolustavaa Koillismaata ja Suomea?
Kolumni

Anna Kan­to­lan vie­ras­ko­lum­ni: Pi­de­tään kiinni kaik­kien ih­mi­sar­vos­ta – Miten voin itse ra­ken­taa jo­kai­sen ih­mi­sar­voa puo­lus­ta­vaa Koil­lis­maa­ta ja Suomea?

03.08.2023 04:00 2
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Eevi Jaak­ko­lan lu­ki­ja­kir­je: Poh­jois-Suo­men ja sen asuk­kait­ten puo­les­ta

31.07.2023 04:00 1
Tilaajille
Seppo Ervastin lukijakirje: Orpon hallituksen takkuinen alkutaival – Minua ei tämä hallituksen saama julkisuus suurestikaan hämmästytä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Seppo Er­vas­tin lu­ki­ja­kir­je: Orpon hal­li­tuk­sen tak­kui­nen al­ku­tai­val – Minua ei tämä hal­li­tuk­sen saama jul­ki­suus suu­res­ti­kaan häm­mäs­ty­tä

15.07.2023 04:00 11
Tilaajille
Oulun kauppakamarin näkökulma: Vahvasti vievä kansainvälinen Suomi – Hallitusohjelmassa kuvataan paljon hyviä tavoitteita ja toimenpiteitä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulun kaup­pa­ka­ma­rin nä­kö­kul­ma: Vah­vas­ti vievä kan­sain­vä­li­nen Suomi – Hal­li­tu­soh­jel­mas­sa ku­va­taan paljon hyviä ta­voit­tei­ta ja toi­men­pi­tei­tä

05.07.2023 17:00
Tilaajille
Taivalvaaran rinnetoimintojen järjestämisen neuvottelut ovat edenneet aiesopimusvaiheeseen

Tai­val­vaa­ran rin­ne­toi­min­to­jen jär­jes­tä­mi­sen neu­vot­te­lut ovat eden­neet aie­so­pi­mus­vai­hee­seen

03.07.2023 18:38
Tilaajille
Mika Määtän lukijakirje: Kaasua – Kuusamo – kaasua
Mielipidekirjoitus

Mika Määtän lu­ki­ja­kir­je: Kaasua – Kuusamo – kaasua

28.06.2023 17:00
Tilaajille
Eemil, Ilari, Reeti ja muut Kuusamon nuorisovaltuuston jäsenet haluavat lisää valtaa – Asiantuntija muistuttaa, että pienissä kunnissa sitä kannattaa antaa: "Nuorten kuuleminen on veto- ja pitovoimatekijä"

Eemil, Ilari, Reeti ja muut Kuu­sa­mon nuo­ri­so­val­tuus­ton jäsenet ha­lua­vat lisää valtaa – Asian­tun­ti­ja muis­tut­taa, että pie­nis­sä kun­nis­sa sitä kan­nat­taa antaa: "Nuor­ten kuu­le­mi­nen on veto- ja pi­to­voi­ma­te­ki­jä"

15.05.2023 04:00
Tilaajille
Suuri joukko kansalaisia haluaisi osallistua päätöksentekoon – harva poliitikko ja viranhaltija luottaisi heihin päätöksenteossa

Suuri joukko kan­sa­lai­sia ha­luai­si osal­lis­tua pää­tök­sen­te­koon – harva po­lii­tik­ko ja vi­ran­hal­ti­ja luot­tai­si heihin pää­tök­sen­teos­sa

13.09.2022 17:22
Lukijalta: Paljon puhuttu palveluverkko on vain yksi osa hyvinvointialueiden tulevista vastuista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Paljon puhuttu pal­ve­lu­verk­ko on vain yksi osa hy­vin­voin­tia­luei­den tu­le­vis­ta vas­tuis­ta

20.01.2022 10:22
Tilaajille
Nyt kelpaa – Posion seurakunnan rippikoululeiri pidetään erämaahotellissa "keskellä villiä Lappia"

Nyt kelpaa – Posion seu­ra­kun­nan rip­pi­kou­lu­lei­ri pi­de­tään erä­maa­ho­tel­lis­sa "kes­kel­lä villiä Lappia"

15.10.2021 11:00
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Terveisiä yhdyskuntatekniikan lautakunnasta kahden kokouksen kokemuksella
Kolumni

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Ter­vei­siä yh­dys­kun­ta­tek­nii­kan lau­ta­kun­nas­ta kahden ko­kouk­sen ko­ke­muk­sel­la

13.10.2021 04:00 1
Tilaajille
Posiolla perätään, tehtiinkö sote-ulkoistusta koskeva päätös oikein – "Pyydämme selvittämään, syyllistyivätkö eräät virkamiehet asian käsittelyssä virkavirheeseen"

Po­siol­la pe­rä­tään, teh­tiin­kö so­te-ul­kois­tus­ta koskeva päätös oikein – "Pyy­däm­me sel­vit­tä­mään, syyl­lis­tyi­vät­kö eräät vir­ka­mie­het asian kä­sit­te­lys­sä vir­ka­vir­hee­seen"

11.10.2021 11:05 1
Tilaajille
Vaalihumua Kuusamossa ja Taivalkoskella  – näin kuntalaiset kommentoivat tulevia vaaleja

Vaa­li­hu­mua Kuu­sa­mos­sa ja Tai­val­kos­kel­la  – näin kun­ta­lai­set kom­men­toi­vat tulevia vaaleja

10.06.2021 19:00
Tilaajille
Naturpolikselle puoli miljoonaa, Kemijärven kirjastoauto kuntotarkistukseen, kaupunki ei hae Kitkan luurankoa – lue Kuusamon tämän viikon päätökset tästä

Na­tur­po­lik­sel­le puoli mil­joo­naa, Ke­mi­jär­ven kir­jas­toau­to kun­to­tar­kis­tuk­seen, kau­pun­ki ei hae Kitkan luu­ran­koa – lue Kuu­sa­mon tämän viikon pää­tök­set tästä

23.04.2020 04:00
Tilaajille
Kuusamon valtuuston ensimmäisessä etäkokouksessa nähtyä: Nilon uuden koulun piirustuksia, kaupunginjohtajan talouskatsaus ja keskustelua epidemiatilanteesta

Kuu­sa­mon val­tuus­ton en­sim­mäi­ses­sä etä­ko­kouk­ses­sa nähtyä: Nilon uuden koulun pii­rus­tuk­sia, kau­pun­gin­joh­ta­jan ta­lous­kat­saus ja kes­kus­te­lua epi­de­mia­ti­lan­tees­ta

22.04.2020 05:00
Tilaajille