Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Talousarvio
Taivalkoskella lähdetään toiveikkaana uuteen vuoteen – va. kunnanjohtaja Mirva Haataja kertoo, mitkä ovat kunnan suurimmat haasteet vuonna 2024

Tai­val­kos­kel­la läh­de­tään toi­veik­kaa­na uuteen vuoteen – va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, mitkä ovat kunnan suu­rim­mat haas­teet vuonna 2024

02.01.2024 04:00 1
Tilaajille
Pohteen aluevaltuusto päätti noin 90 miljoonan euron säästöistä – Maratonkokouksessa äänestettiin nelisenkymmentä kertaa, mutta muutoksia tuli vähän

Pohteen alue­val­tuus­to päätti noin 90 mil­joo­nan euron sääs­töis­tä – Ma­ra­ton­ko­kouk­ses­sa ää­nes­tet­tiin ne­li­sen­kym­men­tä kertaa, mutta muu­tok­sia tuli vähän

21.11.2023 11:13
Tilaajille
Pohteen kaikki palvelut haravoidaan säästöjen saamiseksi uhkaavan alijäämän takia –  uusia sopeuttamistoimia tarvitaan sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä pelastustoimeen vielä tämän vuoden aikana

Pohteen kaikki pal­ve­lut ha­ra­voi­daan sääs­tö­jen saa­mi­sek­si uh­kaa­van ali­jää­män takia – uusia so­peut­ta­mis­toi­mia tar­vi­taan so­siaa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­hin sekä pe­las­tus­toi­meen vielä tämän vuoden aikana

20.10.2023 08:18 10
Tilaajille
Posiolla väestö ikääntyy, mutta päiväkodin seinät pullistelevat – "Väestökehitys ei anna ihan oikeata kuvaa, sillä kuntaan on myös muuttanut ja muuttaa lapsiperheitä"

Po­siol­la väestö ikään­tyy, mutta päi­vä­ko­din seinät pul­lis­te­le­vat – "Väes­tö­ke­hi­tys ei anna ihan oikeata kuvaa, sillä kuntaan on myös muut­ta­nut ja muuttaa lap­si­per­hei­tä"

14.12.2022 11:00
Tilaajille
Kuusamossa 200 000 euroa seurakuntatalon putkiremonttiin – hautausmaan huoltorakennus vie puoli miljoonaa tulevina vuosina

Kuu­sa­mos­sa 200 000 euroa seu­ra­kun­ta­ta­lon put­ki­re­mont­tiin – hau­taus­maan huol­to­ra­ken­nus vie puoli mil­joo­naa tu­le­vi­na vuosina

04.12.2022 04:00
Tilaajille
Toimintaympäristöpalvelujen budjetti meni metsään Posiolla – lisätarve yli 200 000 euroa

Toi­min­ta­ym­pä­ris­tö­pal­ve­lu­jen bud­jet­ti meni metsään Po­siol­la – li­sä­tar­ve yli 200 000 euroa

01.12.2022 04:00
Tilaajille
Pääkirjoitus: Nissinvaara sai joululahjat etukäteen – ei vain uutta koulua, vaan myös kevyen liikenteen väylä Kitkantieltä kylään
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Nis­sin­vaa­ra sai jou­lu­lah­jat etu­kä­teen – ei vain uutta koulua, vaan myös kevyen lii­ken­teen väylä Kit­kan­tiel­tä kylään

25.11.2022 04:00 4
Tilaajille
Nissinvaara saa uuden koulun – Kuusamo investoi voimakkaasti kouluihin ja elinvoimaan, myös lainakanta nousee

Nis­sin­vaa­ra saa uuden koulun – Kuusamo in­ves­toi voi­mak­kaas­ti kou­lui­hin ja elin­voi­maan, myös lai­na­kan­ta nousee

23.11.2022 08:05 3
Tilaajille
Posion talous vahvistumassa – Ensi vuodesta lähtien kunta saa tuulivoimasta mukavan kiinteistöveropotin

Posion talous vah­vis­tu­mas­sa – Ensi vuo­des­ta lähtien kunta saa tuu­li­voi­mas­ta mukavan kiin­teis­tö­ve­ro­po­tin

17.12.2021 20:35 2
Tilaajille
Taivalkosken kirkkoon tulossa kallis investointi vuonna 2023 – "Tällä hetkellä remonttia suunnitellaan yhteensä noin 650 000 euron budjetilla"

Tai­val­kos­ken kirk­koon tulossa kallis in­ves­toin­ti vuonna 2023 – "Tällä het­kel­lä re­mont­tia suun­ni­tel­laan yh­teen­sä noin 650 000 euron bud­je­til­la"

01.12.2021 15:00
Tilaajille
Kuusamon kaupunki investoi ensi vuonna poikkeuksellisen summan: "Aika on otollinen", sanoo kaupunginjohtaja

Kuu­sa­mon kau­pun­ki in­ves­toi ensi vuonna poik­keuk­sel­li­sen summan: "Aika on otol­li­nen", sanoo kau­pun­gin­joh­ta­ja

30.11.2021 04:00
Tilaajille
Miksi Taivalkosken sivistysmenot alittavat säännöllisesti budjetin? – "Otamme asiaan kantaa lautakunnassa lokakuussa"

Miksi Tai­val­kos­ken si­vis­tys­me­not alit­ta­vat sään­nöl­li­ses­ti bud­je­tin? – "Otamme asiaan kantaa lau­ta­kun­nas­sa lo­ka­kuus­sa"

10.09.2021 04:00 1
Tilaajille
Taivalkosken budjetti kasvattaa lainamäärää– Kunnanjohtaja: Vielä ollaan kuntien keskiarvon alapuolella. Velka kasvaa, ellei tuloja saada lisää

Tai­val­kos­ken bud­jet­ti kas­vat­taa lai­na­mää­rää– Kun­nan­joh­ta­ja: Vielä ollaan kuntien kes­ki­ar­von ala­puo­lel­la. Velka kasvaa, ellei tuloja saada lisää

09.12.2020 10:00
Tilaajille
Tuleeko Kuusamoon ensi vuonna uusi paloasema? Kaupunginvaltuusto hyväksyi investoinnit mukisematta, mutta purkutuomioista äänestettiin

Tuleeko Kuu­sa­moon ensi vuonna uusi pa­loa­se­ma? Kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi in­ves­toin­nit mu­ki­se­mat­ta, mutta pur­ku­tuo­miois­ta ää­nes­tet­tiin

09.12.2020 04:00
Tilaajille
Kuusamossa tulot ja menot tasapainossa, mutta investoida pitäisi 100 miljoonalla vuodessa: "Se edellyttää tietenkin tuulivoimahankkeen toteutumista ja muita isoja hankkeita"

Kuu­sa­mos­sa tulot ja menot ta­sa­pai­nos­sa, mutta in­ves­toi­da pitäisi 100 mil­joo­nal­la vuo­des­sa: "Se edel­lyt­tää tie­ten­kin tuu­li­voi­ma­hank­keen to­teu­tu­mis­ta ja muita isoja hank­kei­ta"

02.12.2020 04:00
Tilaajille
Korona kovertaa Kuusamon yhteismetsää jatkossa pelättyä hellemmin  – ensi vuonna ylijäämää 38 000 euroa  manttaalia kohden, kasvatuslannoitukseen laitetaan iso summa

Korona ko­ver­taa Kuu­sa­mon yh­teis­met­sää jat­kos­sa pe­lät­tyä hel­lem­min – ensi vuonna yli­jää­mää 38 000 euroa mant­taa­lia kohden, kas­va­tus­lan­noi­tuk­seen lai­te­taan iso summa

27.11.2020 08:29
Tilaajille

Hal­li­tus esittää 8 mil­joo­nan euron mää­rä­ra­ha­li­säys­tä harvaan asut­tu­jen aluei­den ke­hit­tä­mi­seen: "Har­vaan asutut alueet kat­ta­vat yli 68 pro­sent­tia Suomen pin­ta-alas­ta"

23.11.2020 04:00
Tilaajille
Kuusamon kaupungin talous kulkee talousarvion tahdissa – Kaupunginjohtaja: "Kaupungin palvelujen jatkuva kasvutarve vaatii edelleen elinvoiman kasvua, jotta kaikki kuntalaisten lakisääteiset palvelutarpeet voidaan täyttää"

Kuu­sa­mon kau­pun­gin talous kulkee ta­lous­ar­vion tah­dis­sa – Kau­pun­gin­joh­ta­ja: "Kau­pun­gin pal­ve­lu­jen jatkuva kas­vu­tar­ve vaatii edel­leen elin­voi­man kasvua, jotta kaikki kun­ta­lais­ten la­ki­sää­tei­set pal­ve­lu­tar­peet voidaan täyt­tää"

26.10.2020 17:17
Tilaajille
Rahat riittävät Posion kunnalla nyt aiempia vuosia paremmin - paikalleen ei kuitenkaan kannate jäädä ja tuudittautua siihen, että taloustilanne säilyisi hyvänä itsestään
Kolumni

Rahat riit­tä­vät Posion kun­nal­la ­nyt aiempia vuosia pa­rem­min - pai­kal­leen ei kui­ten­kaan ­kan­na­te ­jää­dä ja tuu­dit­tau­tua siihen, että ta­lous­ti­lan­ne säi­lyi­si hyvänä it­ses­tään

05.12.2018 05:00
Ruka, Ruijanmutka ja Kitkantie nielevät isoimmat investointirahat – Kuusamo joutuu ottamaan lisää lainaa, sillä kiinteistöt vaaativat uudistusta: "Aina korjaaminen ei ole tarkoituksenmukaista"

Ru­ka, ­Rui­jan­mut­ka ja Kit­kan­tie nie­le­vät isoim­mat in­ves­toin­ti­ra­hat – Kuusamo joutuu ot­ta­maan lisää lainaa, sillä kiin­teis­töt vaaa­ti­vat uu­dis­tus­ta: "Ai­na kor­jaa­mi­nen ei ole tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta"

20.11.2018 12:00