Taivalkoski: Kah­des­ti ohi­tet­tu va. kun­nan­joh­ta­ja Mirva Haataja kertoo, voiko häntä pe­lo­tel­la

Toimittajalta: Pitääkö Rukalla asuvan olla valmis sie­tä­mään kaikki?

Eduskuntavaalit: Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautui – löydä sinulle sopivin ehdokas

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Koillissanomat 2 kk 39,90 euroa

Teknologia
Kuukausi
Monica Hepo-ojan kolumni: Some ei ole läpeensä paha – puhelinta ei tarvitse heittää jokeen
Kolumni

Monica He­po-ojan ko­lum­ni: Some ei ole lä­peen­sä paha – pu­he­lin­ta ei tar­vit­se heittää jokeen

22.03.2023 09:00 1
Tilaajille
Yksi postaa joka vaalitorilta, toisella taas ei ole tilejä lainkaan - Näin Koillismaan kansanedustajaehdokkaat eroavat toisistaan sosiaalisessa mediassa

Yksi postaa joka vaa­li­to­ril­ta, toi­sel­la taas ei ole tilejä lain­kaan - Näin Koil­lis­maan kan­san­edus­ta­ja­eh­dok­kaat eroavat toi­sis­taan so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa

17.03.2023 16:30 2
Tilaajille
Lasten näkyvyys somessa ei ole lainkaan ongelmatonta – tunnettu suomalaisvaikuttaja kertoo katuvansa vanhoja postauksiaan: "Kyse ei ole sisällöstä, vaan yksityisyyden suojasta"

Lasten nä­ky­vyys somessa ei ole lain­kaan on­gel­ma­ton­ta – tun­net­tu suo­ma­lais­vai­kut­ta­ja kertoo ka­tu­van­sa vanhoja pos­tauk­siaan: "Kyse ei ole si­säl­lös­tä, vaan yk­si­tyi­syy­den suo­jas­ta"

13.03.2023 08:27 1
Tilaajille
Korjaisitko itse kännykkäsi? iHelpin toimitusjohtaja näkee muuttuvissa käytännöissä mahdollisuuksia: "Monesti ihmiset eivät hoksaa, että puhelimen voi korjata"

Kor­jai­sit­ko itse kän­nyk­kä­si? iHelpin toi­mi­tus­joh­ta­ja näkee muut­tu­vis­sa käy­tän­nöis­sä mah­dol­li­suuk­sia: "Mo­nes­ti ihmiset eivät hoksaa, että pu­he­li­men voi kor­ja­ta"

09.03.2023 11:00
Tilaajille
Nopeampi 5G-verkko laajentui Taivalkoskelle ja Posiolle

No­peam­pi 5G-verk­ko laa­jen­tui Tai­val­kos­kel­le ja Po­siol­le

08.03.2023 12:09
Tilaajille
Digita huoltaa Rukan lähettimiä keskiviikkona – radiolähetyksissä luvassa katkoksia

Digita huoltaa Rukan lä­het­ti­miä kes­ki­viik­ko­na – ra­dio­lä­he­tyk­sis­sä luvassa kat­kok­sia

06.03.2023 12:14
Tilaajille
Kuka auttaa netitöntä? Erityisasiantuntija Matias Kinnunen neuvoo, miten internet-yhteiskunnassa voi selvitä sähkösopimusasioiden kanssa ilman älylaitteita

Kuka auttaa ne­ti­tön­tä? Eri­tyis­asian­tun­ti­ja Matias Kin­nu­nen neuvoo, miten in­ter­net-yh­teis­kun­nas­sa voi selvitä säh­kö­so­pi­mus­asioi­den kanssa ilman äly­lait­tei­ta

02.03.2023 17:00
Tilaajille
Vanhemmat
Murtotunturin 21 tuulivoimalaa jo sähköverkossa, lisää tuulivoimaa luvassa loppuvuodesta Pudasjärveltä – Caruna jatkaa lähikaapelointihankettaan

Mur­to­tun­tu­rin 21 tuu­li­voi­ma­laa jo säh­kö­ver­kos­sa, lisää tuu­li­voi­maa luvassa lop­pu­vuo­des­ta Pu­das­jär­vel­tä – Caruna jatkaa lä­hi­kaa­pe­loin­ti­han­ket­taan

19.02.2023 09:32
Tilaajille
Tarkkailetko sinä lämpödataa? – Pakkaset voivat tuoda esiin sellaisia vikoja kiinteistössä tai sen teknisissä järjestelmissä, joita lauhemmilla keleillä ei  havaita

Tark­kai­let­ko sinä läm­pö­da­taa? – Pak­ka­set voivat tuoda esiin sel­lai­sia vikoja kiin­teis­tös­sä tai sen tek­ni­sis­sä jär­jes­tel­mis­sä, joita lau­hem­mil­la ke­leil­lä ei havaita

15.02.2023 04:00
Tilaajille
"Joka joskus kaikuluotaimeen perehtyy, se ei enää pysty ilman luotainta onkimaan" – tekniset apuvälineet pilkkimisessä ovat yleistyneet, mutta antavatko ne enemmän saalista?

"Joka joskus kai­ku­luo­tai­meen pe­reh­tyy, se ei enää pysty ilman luo­tain­ta on­ki­maan" – tek­ni­set apu­vä­li­neet pilk­ki­mi­ses­sä ovat yleis­ty­neet, mutta an­ta­vat­ko ne enemmän saa­lis­ta?

14.02.2023 17:00 1
Tilaajille
Vanha teknologia puretaan pois – Telian kaapeli-TV lopetetaan Kuusamossa rajatulla alueella

Vanha tek­no­lo­gia pu­re­taan pois – Telian kaa­pe­li-TV lo­pe­te­taan Kuu­sa­mos­sa ra­ja­tul­la alueel­la

04.02.2023 04:00 4
Tilaajille
Nyt virtaa saa myös Karhuntassusta – Kuusamon sähköautojen latausverkko täydentyi yhdellä, koko Suomen tasolla on nähty hurjaa kasvua

Nyt virtaa saa myös Kar­hun­tas­sus­ta – Kuu­sa­mon säh­kö­au­to­jen la­taus­verk­ko täy­den­tyi yh­del­lä, koko Suomen tasolla on nähty hurjaa kasvua

01.02.2023 17:00
Tilaajille
Mitä mieltä olet tekoälystä ja sen mahdollisuuksista? Jaa mielipiteesi Koillissanomien viikon kysymykseen.

Mitä mieltä olet te­ko­älys­tä ja sen mah­dol­li­suuk­sis­ta? Jaa mie­li­pi­tee­si Koil­lis­sa­no­mien viikon ky­sy­myk­seen.

01.02.2023 07:12 1
Tilaajille
Viisi henkilöä lyhennettyyn työviikkoon Telatek Works Oy:ssa - Toimitusjohtaja Juha Iiponen: "Tulos vaikuttaa toimituksien ajoittumiseen"

Viisi hen­ki­löä ly­hen­net­tyyn työ­viik­koon Telatek Works Oy:ssa - Toi­mi­tus­joh­ta­ja Juha Ii­po­nen: "Tulos vai­kut­taa toi­mi­tuk­sien ajoit­tu­mi­seen"

31.01.2023 11:00
Tilaajille
Tekoäly auttaa Koillissanomia verkkouutisten otsikoinnissa – katso videolta, kuinka päätoimittaja Jenny Halvari hyödyntää teknologiaa

Tekoäly auttaa Koil­lis­sa­no­mia verk­ko­uu­tis­ten ot­si­koin­nis­sa – katso vi­deol­ta, kuinka pää­toi­mit­ta­ja Jenny Halvari hyö­dyn­tää tek­no­lo­giaa

30.01.2023 04:00
Tilaajille
Päätoimittajalta: Koillissanomat testaa tekoälyn taitoa verkko-otsikoinnissa - viikon kestävä kokeilu tarjoaa uusia näkökulmia
Kolumni

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Koil­lis­sa­no­mat testaa te­ko­älyn taitoa verk­ko-ot­si­koin­nis­sa - viikon kestävä kokeilu tarjoaa uusia nä­kö­kul­mia

30.01.2023 04:00
Tilaajille
Koillissanomat pääsi koeajolle uudenlaisella kulkuneuvolla, joita ei vielä Suomesta monta löydy – tällainen on lumikulkija Moonbike

Koil­lis­sa­no­mat pääsi koe­ajol­le uu­den­lai­sel­la kul­ku­neu­vol­la, joita ei vielä Suo­mes­ta monta löydy – täl­lai­nen on lu­mi­kul­ki­ja Moon­bi­ke

26.01.2023 04:00 1
Tilaajille
”Nyt riittää nettikaistaa, hyvin pelittää yhteydet” – Valokuidun hankkinut Eila Seppänen on tyytyväinen hankintaansa

”Nyt riittää net­ti­kais­taa, hyvin pe­lit­tää yh­tey­det” – Va­lo­kui­dun hank­ki­nut Eila Sep­pä­nen on tyy­ty­väi­nen han­kin­taan­sa

19.01.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamolainen aurinkosähköpuisto tuottaisi 5700 omakotitalon tarpeen verran – kaupunki teetti selvityksen, jonka ehdotuksen toteutus maksaisi 60 miljoonaa

Kuu­sa­mo­lai­nen au­rin­ko­säh­kö­puis­to tuot­tai­si 5700 oma­ko­ti­ta­lon tarpeen verran – kau­pun­ki teetti sel­vi­tyk­sen, jonka eh­do­tuk­sen to­teu­tus mak­sai­si 60 mil­joo­naa

18.01.2023 04:00 2
Tilaajille
Pölkky Oy:n toiminta jatkuu kaikissa toimipisteissä, lupaa itävaltalaisen ostajayrityksen toimitusjohtaja – myös tutut brändi ja nimi säilyvät

Pölkky Oy:n toi­min­ta jatkuu kai­kis­sa toi­mi­pis­teis­sä, lupaa itä­val­ta­lai­sen os­ta­ja­yri­tyk­sen toi­mi­tus­joh­ta­ja – myös tutut brändi ja nimi säi­ly­vät

10.01.2023 04:00 4
Tilaajille