Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Teknologia
Kuukausi
EU ehdottaa nopeaa käsittelyä kaivosluville – ajetaanko pikakaistalla luontoarvojen yli?

EU eh­dot­taa nopeaa kä­sit­te­lyä kai­vos­lu­vil­le – aje­taan­ko pi­ka­kais­tal­la luon­to­ar­vo­jen yli?

23.09.2023 12:00 7
Tilaajille
Niko Väisänen luo Salpalinjan historiaa nykypäivään – sotahistoriaan voi pian tutustua Matkailukeskus Karhuntassussa ja sen verkkosivuilla virtuaalisesti.

Niko Väi­sä­nen luo Sal­pa­lin­jan his­to­riaa ny­ky­päi­vään – so­ta­his­to­riaan voi pian tu­tus­tua Mat­kai­lu­kes­kus Kar­hun­tas­sus­sa ja sen verk­ko­si­vuil­la vir­tuaa­li­ses­ti.

22.09.2023 16:30
Tilaajille
Taivalkoskella on tiistaina katkoksia televisio- ja radiolähetyksissä – Digita kiipeää mastoon Metsäkylässä

Tai­val­kos­kel­la on tiis­tai­na kat­kok­sia te­le­vi­sio- ja ra­dio­lä­he­tyk­sis­sä – Digita kiipeää mastoon Met­sä­ky­läs­sä

18.09.2023 04:00 2
Tilaajille
Pölkky Oy aloittaa muutosneuvottelut – pöydällä mahdolliset lomautukset, koskee koko henkilöstöä

Pölkky Oy aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – pöy­däl­lä mah­dol­li­set lo­mau­tuk­set, koskee koko hen­ki­lös­töä

08.09.2023 13:14 2
Tilaajille
Koillissanomia taitetaan nyt automatiikan avulla – toimitus työskentelee jatkossa entistä enemmän sisältö edellä

Koil­lis­sa­no­mia tai­te­taan nyt au­to­ma­tii­kan avulla – ­toi­mi­tus työs­ken­te­lee jat­kos­sa entistä enemmän sisältö edellä

08.09.2023 04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Seppo Salmisen vieraskolumni: Vanhan liiton ihmisenä luulee, että kaikki on ikuista – pelkään joka päivä hetkeä, kun pakastin pitää uusia
Kolumni

Seppo Sal­mi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Vanhan liiton ih­mi­se­nä luulee, että kaikki on ikuista – pelkään joka päivä hetkeä, kun pa­kas­tin pitää uusia

22.08.2023 04:00
Tilaajille
Pekka Jääskön vieraskolumni: Opimme jatkuvasti uutta vuorovaikutuksesta, osallistumisesta ja viestinnästä
Kolumni

Pekka Jääskön vie­ras­ko­lum­ni: Opimme jat­ku­vas­ti uutta vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta, osal­lis­tu­mi­ses­ta ja vies­tin­näs­tä

17.08.2023 04:00
Tilaajille
Valokuiduista kommenttiryöppy, kysyimme Koillisnetiltä lisää – Kilpailu- ja kuluttajavirasto ohjeistanut jo keväällä valokuituyrityksiä sopimuspuutteista

Va­lo­kui­duis­ta kom­ment­ti­ryöp­py, ky­syim­me Koil­lis­ne­til­tä lisää – ­Kil­pai­lu- ja ku­lut­ta­ja­vi­ras­to oh­jeis­ta­nut jo ke­vääl­lä va­lo­kui­tu­yri­tyk­siä so­pi­mus­puut­teis­ta

11.08.2023 16:12 1
Tilaajille
Ennuste kertoo, milloin pyykinpesu onnistuu halvimmalla – Oulussa kehitetty malli ennakoi sähkön hintaa tuulen ja auringonpaisteen avulla

Ennuste kertoo, milloin pyy­kin­pe­su on­nis­tuu hal­vim­mal­la – Oulussa ke­hi­tet­ty malli ennakoi sähkön hintaa tuulen ja au­rin­gon­pais­teen avulla

13.07.2023 11:20
Tilaajille
Anna Kantolan vieraskolumni: Mihin meitä kolumnisteja enää jatkossa tarvitaan, kun tuo tekoälysovellus ChatGPT kirjoittaa niin nopeasti ja vieläpä aivan hyvin ja järkevästi?
Kolumni

Anna Kan­to­lan vie­ras­ko­lum­ni: Mihin meitä ko­lum­nis­te­ja enää jat­kos­sa tar­vi­taan, kun tuo te­ko­äly­so­vel­lus ChatGPT kir­joit­taa niin no­peas­ti ja vieläpä aivan hyvin ja jär­ke­väs­ti?

29.06.2023 04:00 1
Tilaajille
Nuorimmat tietoverkkorikosten tekijät ovat alakouluikäisiä – Milloin vanhempien herätyskellojen tulisi soida?

Nuo­rim­mat tie­to­verk­ko­ri­kos­ten tekijät ovat ala­kou­lu­ikäi­siä – Milloin van­hem­pien he­rä­tys­kel­lo­jen tulisi soida?

08.06.2023 11:56
Tilaajille
Syksyllä Ollinsuon malminetsintäalueella lentää miehittämättömiä ilma-aluksia – Uutta teknologiaa testataan Kuusamossa, seuraavaksi mittauslaite lähtee Zambiaan

Syk­syl­lä Ol­lin­suon mal­min­et­sin­tä­alueel­la lentää mie­hit­tä­mät­tö­miä il­ma-aluk­sia – Uutta tek­no­lo­giaa tes­ta­taan Kuu­sa­mos­sa, seu­raa­vak­si mit­taus­lai­te lähtee Zam­biaan

04.06.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Perinteiset asiointikanavat pitää säilyttää digitaalisten rinnalla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pe­rin­tei­set asioin­ti­ka­na­vat pitää säi­lyt­tää di­gi­taa­lis­ten rin­nal­la

23.05.2023 11:00
Tilaajille
Tuulivoiman maisemavaikutukset esille Pohjois-Pohjanmaalla – vaikutuksia voidaan lieventää vaikkapa matalammilla voimaloilla

Tuu­li­voi­man mai­se­ma­vai­ku­tuk­set esille Poh­jois-Poh­jan­maal­la – vai­ku­tuk­sia voidaan lie­ven­tää vaik­ka­pa ma­ta­lam­mil­la voi­ma­loil­la

10.05.2023 06:00
Tilaajille
Posion kunnassa rakennettaneen lisää valokuitua lähivuosina osin Traficomin tuella – Kunnan oma rahoitusosuus kohoaisi jopa miljoonaan euroon

Posion kun­nas­sa ra­ken­net­ta­neen lisää va­lo­kui­tua lä­hi­vuo­si­na osin Tra­fi­co­min tuella – Kunnan oma ra­hoi­tus­osuus ko­hoai­si jopa mil­joo­naan euroon

24.04.2023 20:00
Tilaajille
Hangaslampi 1:n valituslupapyyntö nurin korkeimmassa hallinto-oikeudessa, malminetsinnälle lainvoima – Latitude: "Kirjeet maanomistajille lähiviikkoina"

Han­gas­lam­pi 1:n va­li­tus­lu­pa­pyyn­tö nurin kor­keim­mas­sa hal­lin­to-oi­keu­des­sa, mal­min­et­sin­näl­le lain­voi­ma – ­La­ti­tu­de: "Kir­jeet maan­omis­ta­jil­le lä­hi­viik­koi­na"

24.04.2023 11:00 9
Tilaajille
Hide The Pain Harold kertomassa kimppakompostista ja muut meemit toivat jäte- ja kiertotaloustiedon nykyaikaan – Marjukka Ronkainen kehittää Kuusamon viestintää uuteen suuntaan

Hide The Pain Harold ker­to­mas­sa kimp­pa­kom­pos­tis­ta ja muut meemit toivat jäte- ja kier­to­ta­lous­tie­don ny­ky­ai­kaan – ­Mar­juk­ka Ron­kai­nen ke­hit­tää Kuu­sa­mon vies­tin­tää uuteen suun­taan

21.04.2023 12:00
Tilaajille
Yle: Prismojen skannerit näyttäneet pitkään vääriä hintoja, ongelma korjattu maanantaina – "Kyse ollut kuluttajansuojalain rikkomisesta"

Yle: Pris­mo­jen skan­ne­rit näyt­tä­neet pitkään vääriä hin­to­ja, ongelma kor­jat­tu maa­nan­tai­na – "Kyse ollut ku­lut­ta­jan­suo­ja­lain rik­ko­mi­ses­ta"

19.04.2023 08:55 1
Tilaajille
Digita huoltaa lähetintä Taivalkoskella – ensi viikolle luvassa katkoksia radiokanavissa

Digita huoltaa lä­he­tin­tä Tai­val­kos­kel­la – ensi vii­kol­le luvassa kat­kok­sia ra­dio­ka­na­vis­sa

18.04.2023 10:54
Tilaajille
Kannatan pakollista tuumaustaukoa tekoälylle – Jos sellainen kyllästyy meihin, ihmiskunnan pyyhkimiseen ei tarvita poppakonsteja
Kolumni

Kan­na­tan pa­kol­lis­ta tuu­maus­tau­koa te­ko­älyl­le – Jos sel­lai­nen kyl­läs­tyy meihin, ih­mis­kun­nan pyyh­ki­mi­seen ei tarvita pop­pa­kons­te­ja

17.04.2023 04:00 1
Tilaajille