Teknologia
Kuukausi

OYSin po­ti­las­tie­to­jär­jes­tel­mät kaa­tui­vat sun­nun­tai­na useiden tuntien ajaksi – "Po­ti­las­mää­rä oli aika lailla sama kuin nor­maa­li­na sun­nun­tai­na"

20.06.2021 22:39

Digita suo­rit­taa Rukan radio- ja tv-ase­mal­la mas­to­tar­kas­tuk­sen – Työstä ai­heu­tuu kat­kok­sia tv- ja ra­dio­lä­he­tyk­siin

17.06.2021 10:28

Kalevan verk­koon kir­jau­tu­mi­ses­sa oli on­gel­mia – nyt pal­ve­lut toi­mi­vat taas nor­maa­lis­ti

14.06.2021 08:23

Maa­nan­tai­na raa­ta­taan di­gi­taa­lis­ten pal­ve­lui­den saa­vu­tet­ta­vuu­des­ta Kuu­sa­mos­sa – "Saa­vu­tet­ta­vuu­den to­teut­ta­mi­nen edel­lyt­tää vam­mais­ten hen­ki­löi­den po­si­tii­vis­ta eri­tyis­koh­te­lua"

11.06.2021 10:26
Tilaajille

He­li­kop­te­rit nou­se­vat mal­min­et­sin­nän avuksi Koil­lis­maal­la­kin – "Va­rau­sa­lueen asuk­kaat saavat huo­mat­ta­vas­ti ny­kyis­tä no­peam­min tietoa siitä, missä mal­mi­po­ten­tiaa­lia on ja missä sitä ei ole"

10.06.2021 11:44
Tilaajille

Va­lo­kui­tu tulossa Kuu­sa­mon taa­ja­maan – viiden mil­joo­nan euron in­ves­toi­mi­nen ja Koil­lis­net-yh­tiön pe­rus­ta­mi­nen pää­tet­tiin lopulta no­peas­ti

10.06.2021 04:00 4
Tilaajille
Vanhemmat

Oulun yli­opis­tos­sa ke­hi­tet­ty anturi avaa uusia mah­dol­li­suuk­sia ro­bo­tii­kas­sa ja pro­tee­seis­sa elekt­ro­ni­sel­le iholle – en­nus­te­taan yhdeksi tu­le­vai­suu­den tär­keim­mis­tä tek­no­lo­giois­ta

17.12.2020 13:25

Ro­bot­ti­so­taa Rukalla 5G:n voimin – tun­tu­riin saa­pu­nut­ta uutta tek­no­lo­giaa de­mo­taan etä­oh­jat­ta­vil­la 'snow­bo­teil­la'.

10.03.2020 10:43
Tilaajille