Mainos: Tutustu Koil­lis­sa­no­mat Digiin 2 kk 11,90 eu­rol­la. Tilaa tästä.

Ympäristö
Teuvo Hietajärvi rikas video

Teuvo Hie­ta­jär­vi rikas video

06.03.2022 09:45
Tilaajille
Paula Suomisen kolumni: Vanha rouva toivoo lentounia ja umpihankia – sielunsiskojen kanssa energia on helppoa ja kevyttä
Kolumni

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: Vanha rouva toivoo len­to­unia ja um­pi­han­kia – sie­lun­sis­ko­jen kanssa energia on helppoa ja kevyttä

17.01.2022 04:00
Tilaajille
Retkeilyinto on poikinut myös haittoja – "Hellekesänä erityistä huolta on herättänyt se, että tulia on tehty luvatta ja uhkarohkeasti"

Ret­kei­ly­in­to on poi­ki­nut myös hait­to­ja – "Hel­le­ke­sä­nä eri­tyis­tä huolta on he­rät­tä­nyt se, että tulia on tehty luvatta ja uh­ka­roh­keas­ti"

17.08.2021 22:14
Tilaajille
Tienvarsien niittäminen on aloitettu Lapissa –  autoilijan on syytä varoa niittokoneista mahdollisesti sinkoavia kiviä

Tien­var­sien niit­tä­mi­nen on aloi­tet­tu Lapissa – au­toi­li­jan on syytä varoa niit­to­ko­neis­ta mah­dol­li­ses­ti sin­koa­via kiviä

16.06.2021 14:39
Tilaajille
Paimenviikkojen suosio kestää ja Metsähallituksen lisäksi tarjolla on yksityisten yrittäjien lammaspaimenviikkoja – Mitä järjestelyjä vaaditaan paimenten pestaamiseen?

Pai­men­viik­ko­jen suosio kestää ja Met­sä­hal­li­tuk­sen lisäksi tar­jol­la on yk­si­tyis­ten yrit­tä­jien lam­mas­pai­men­viik­ko­ja – Mitä jär­jes­te­ly­jä vaa­di­taan pai­men­ten pes­taa­mi­seen?

08.04.2021 17:35
Tilaajille
EVO tehnyt suuntaporauksia Luomantien ja Airotien välillä - harmaata savea noussut maan pinnalle

EVO tehnyt suun­ta­po­rauk­sia Luo­man­tien ja Ai­ro­tien välillä - har­maa­ta savea noussut maan pin­nal­le

03.09.2020 15:20
Tilaajille
Sinilevää esiintyy Koillismaan kaikissa järvissä - hernerokkaa ei kuitenkaan ole

Si­ni­le­vää esiin­tyy Koil­lis­maan kai­kis­sa jär­vis­sä - her­ne­rok­kaa ei kui­ten­kaan ole

31.07.2020 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Ilmastotieteilijät eivät muistele hyttysiä, vaan ovat huolissaan ikiroudan sulamisen vapauttamista metaanista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Il­mas­to­tie­tei­li­jät eivät muis­te­le hyt­ty­siä, vaan ovat huo­lis­saan iki­rou­dan su­la­mi­sen va­paut­ta­mis­ta me­taa­nis­ta

30.07.2020 20:00
Tilaajille
Vesiputken korjaus paljasti öljyvahingon kaupan parkkipaikan alta Taivalkoskella – syvältä maaperästä löytyneen öljyn alkuperä on vielä mysteeri: "Haisi erittäin voimakkaasti"

Ve­si­put­ken korjaus pal­jas­ti öl­jy­va­hin­gon kaupan park­ki­pai­kan alta Tai­val­kos­kel­la – syvältä maa­pe­räs­tä löy­ty­neen öljyn al­ku­pe­rä on vielä mys­tee­ri: "Haisi erit­täin voi­mak­kaas­ti"

23.07.2020 14:45
Tilaajille
Pekka Virtasen kolumni: Olen istunut vuosikymmeniä Kuusamon lautakunnissa, enkä antaisi yhdellekään niistä ympäristöpalkintoa

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Olen istunut vuo­si­kym­me­niä Kuu­sa­mon lau­ta­kun­nis­sa, enkä antaisi yh­del­le­kään niistä ym­pä­ris­tö­pal­kin­toa

23.06.2020 11:41
"Kaivoksia tarvitaan tulevaisuudessakin, mutta ei nyt ihan joka niemeen" – Kuusamo sai teollisuusalan johtotehtävissä työskennelleen Jouni Hakolan kunnioittamaan luontoa

"Kai­vok­sia tar­vi­taan tu­le­vai­suu­des­sa­kin, mutta ei nyt ihan joka nie­meen" – Kuusamo sai teol­li­suus­alan joh­to­teh­tä­vis­sä työs­ken­nel­leen Jouni Hakolan kun­nioit­ta­maan luontoa

17.06.2020 17:52
Tilaajille
Anna Kantolan kolumni: Talvivaaran ympäristöongelmat pelastivat Kitkajoen – pelastaako korona kesämatkailun?

Anna Kan­to­lan ko­lum­ni: Tal­vi­vaa­ran ym­pä­ris­tö­on­gel­mat pe­las­ti­vat Kit­ka­joen – pe­las­taa­ko korona ke­sä­mat­kai­lun?

11.06.2020 04:00
Poikkeuksellinen tilanne ajoi lietteen säilömiseen tilapäisessä maakuopassa

Poik­keuk­sel­li­nen tilanne ajoi liet­teen säi­lö­mi­seen ti­la­päi­ses­sä maa­kuo­pas­sa

22.05.2020 04:00
Tilaajille

Poussu johtaa ym­pä­ris­tö­jaos­toa

11.02.2020 18:00
Tilaajille
Tanja Mähönen Kuusamon terveystarkastajaksi

Tanja Mähönen Kuu­sa­mon ter­veys­tar­kas­ta­jak­si

30.01.2020 11:30
Tilaajille
Lukijalta: Isoille tuulivoimaloille tarvitaan ympäristöluvat  -- ainoa kestävä tapa on haittojen syntymiseen vaikuttaminen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Isoille tuu­li­voi­ma­loil­le tar­vi­taan ym­pä­ris­tö­lu­vat -- ainoa kestävä tapa on hait­to­jen syn­ty­mi­seen vai­kut­ta­mi­nen

21.01.2020 14:00
Ruka Nordic kohti ympäristöystävällisyyttä: muovijätteen määrä tippuu ja kävijöille tarjotaan Kuusamon kirkasta pohjavettä

Ruka Nordic kohti ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­syyt­tä: muo­vi­jät­teen määrä tippuu ja kä­vi­jöil­le tar­jo­taan Kuu­sa­mon kir­kas­ta poh­ja­vet­tä

24.10.2018 09:55