Juuri nyt: Posion taa­ja­man va­lais­tus uu­si­taan - kun­ta­lai­sil­la mah­dol­li­suus lausua mie­li­pi­teen­sä suun­ni­tel­miin

Joko luit: Isoja kaloja nousi ver­kos­ta Kuu­sa­mos­sa - lue tästä uusin ka­la­ki­sa­jut­tu

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Ympäristö
Pekka Jääskön vieraskolumni: Onneksemme meillä on Kitka!
Kolumni

Pekka Jääskön vie­ras­ko­lum­ni: On­nek­sem­me meillä on Kitka!

02.09.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tarja Väy­ry­sen lu­ki­ja­kir­je: Haas­tan­kin teol­li­suut­ta kat­so­maan omille etu- ja ta­ka­pi­hoil­leen

01.09.2023 16:30
Tilaajille
Myllykosken voimalaitoksen luovutus lähestyy – Ensi talven ajan Kuusinkijoki kuntoon ry:n vastuulla on säädellä voimalaitoksella veden korkeutta

Myl­ly­kos­ken voi­ma­lai­tok­sen luo­vu­tus lä­hes­tyy – Ensi talven ajan Kuu­sin­ki­jo­ki kuntoon ry:n vas­tuul­la on sää­del­lä voi­ma­lai­tok­sel­la veden kor­keut­ta

15.08.2023 04:00 3
Tilaajille
Ahkeruus toi onnen – Näin Hannu Hautalaa muistellaan: "Hän ei pantannut tietoja, ja opetti minulle paljon sellaisia asioita luonnosta, joita ei löydy kirjojen kansista tai muilta ihmisiltä"

Ah­ke­ruus toi onnen – Näin Hannu Hau­ta­laa muis­tel­laan: "Hän ei pan­tan­nut tie­to­ja, ja opetti minulle paljon sel­lai­sia asioita luon­nos­ta, joita ei löydy kir­jo­jen kan­sis­ta tai muilta ih­mi­sil­tä"

24.07.2023 04:00
Tilaajille
Marjo Kämäräisen vieraskolumni: Jokaisesta päivästä löytyy varmasti se 15 minuuttia aikaa olla luonnossa
Kolumni

Marjo Kä­mä­räi­sen vie­ras­ko­lum­ni: Jo­kai­ses­ta päi­väs­tä löytyy var­mas­ti se 15 mi­nuut­tia aikaa olla luon­nos­sa

18.07.2023 04:00 2
Tilaajille
Vimma Iijoen suojeluun näkyi paikallislehdissä – Keskustelu Iijokiseudun ja Koillissanomien mielipidepalstoilla vaikutti Iijoen koskien suojeluun

Vimma Iijoen suo­je­luun näkyi pai­kal­lis­leh­dis­sä – Kes­kus­te­lu Ii­jo­ki­seu­dun ja Koil­lis­sa­no­mien mie­li­pi­de­pals­toil­la vai­kut­ti Iijoen koskien suo­je­luun

05.07.2023 08:34
Tilaajille
Jouni Alavuotungin vieraskolumni: Perämetsien mies ilahtui erityisesti siitä, että seuraavana päivänä autotallin ylisillä vallitsi hiljaisuus
Kolumni

Jouni Ala­vuo­tun­gin vie­ras­ko­lum­ni: Pe­rä­met­sien mies ilahtui eri­tyi­ses­ti siitä, että seu­raa­va­na päivänä au­to­tal­lin yli­sil­lä val­lit­si hil­jai­suus

04.07.2023 04:00
Tilaajille
Luonnonkukkien päivä täyttää 20 vuotta – juhlavuoden teemalajina on mustikka

Luon­non­kuk­kien päivä täyttää 20 vuotta – juh­la­vuo­den tee­ma­la­ji­na on mus­tik­ka

15.06.2023 04:00
Tilaajille
Miten tämä kaikki pitäisikään kokea?
Kolumni

Miten tämä kaikki pi­täi­si­kään kokea?

28.04.2023 04:00 1
Tilaajille
Jenni Pitkon kolumni: "Muuallakin kuin kaupungeissa halutaan suojella luontoa"
Lukijalta Kolumni

Jenni Pitkon ko­lum­ni: "Muual­la­kin kuin kau­pun­geis­sa ha­lu­taan suo­jel­la luon­toa"

11.12.2022 17:00 1
Tilaajille
Keskustan kuusamolaislähtöinen kansanedustaja Pekka Aittakumpu haluaa estää EU:n ennallistamisasetuksen ja tehdä siitä hallituskysymyksen

Kes­kus­tan kuu­sa­mo­lais­läh­töi­nen kan­san­edus­ta­ja Pekka Ait­ta­kum­pu haluaa estää EU:n en­nal­lis­ta­mis­ase­tuk­sen ja tehdä siitä hal­li­tus­ky­sy­myk­sen

24.10.2022 12:08 1
Tilaajille
Kuusamon seurakunta saa ympäristödiplomin: "Olemme omalta osaltamme edistämässä Kuusamon luonnetta ympäristökaupunkina"

Kuu­sa­mon seu­ra­kun­ta saa ym­pä­ris­tö­dip­lo­min: "Olemme omalta osal­tam­me edis­tä­mäs­sä Kuu­sa­mon luon­net­ta ym­pä­ris­tö­kau­pun­ki­na"

06.07.2022 04:00 1
Tilaajille
Teuvo Hietajärvi rikas video

Teuvo Hie­ta­jär­vi rikas video

06.03.2022 09:45
Tilaajille
Paula Suomisen kolumni: Vanha rouva toivoo lentounia ja umpihankia – sielunsiskojen kanssa energia on helppoa ja kevyttä
Kolumni

Paula Suo­mi­sen ko­lum­ni: Vanha rouva toivoo len­to­unia ja um­pi­han­kia – sie­lun­sis­ko­jen kanssa energia on helppoa ja kevyttä

17.01.2022 04:00
Tilaajille
Retkeilyinto on poikinut myös haittoja – "Hellekesänä erityistä huolta on herättänyt se, että tulia on tehty luvatta ja uhkarohkeasti"

Ret­kei­ly­in­to on poi­ki­nut myös hait­to­ja – "Hel­le­ke­sä­nä eri­tyis­tä huolta on he­rät­tä­nyt se, että tulia on tehty luvatta ja uh­ka­roh­keas­ti"

17.08.2021 22:14
Tilaajille
Tienvarsien niittäminen on aloitettu Lapissa –  autoilijan on syytä varoa niittokoneista mahdollisesti sinkoavia kiviä

Tien­var­sien niit­tä­mi­nen on aloi­tet­tu Lapissa – au­toi­li­jan on syytä varoa niit­to­ko­neis­ta mah­dol­li­ses­ti sin­koa­via kiviä

16.06.2021 14:39
Tilaajille
Paimenviikkojen suosio kestää ja Metsähallituksen lisäksi tarjolla on yksityisten yrittäjien lammaspaimenviikkoja – Mitä järjestelyjä vaaditaan paimenten pestaamiseen?

Pai­men­viik­ko­jen suosio kestää ja Met­sä­hal­li­tuk­sen lisäksi tar­jol­la on yk­si­tyis­ten yrit­tä­jien lam­mas­pai­men­viik­ko­ja – Mitä jär­jes­te­ly­jä vaa­di­taan pai­men­ten pes­taa­mi­seen?

08.04.2021 17:35
Tilaajille
EVO tehnyt suuntaporauksia Luomantien ja Airotien välillä - harmaata savea noussut maan pinnalle

EVO tehnyt suun­ta­po­rauk­sia Luo­man­tien ja Ai­ro­tien välillä - har­maa­ta savea noussut maan pin­nal­le

03.09.2020 15:20
Tilaajille
Sinilevää esiintyy Koillismaan kaikissa järvissä - hernerokkaa ei kuitenkaan ole

Si­ni­le­vää esiin­tyy Koil­lis­maan kai­kis­sa jär­vis­sä - her­ne­rok­kaa ei kui­ten­kaan ole

31.07.2020 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Ilmastotieteilijät eivät muistele hyttysiä, vaan ovat huolissaan ikiroudan sulamisen vapauttamista metaanista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Il­mas­to­tie­tei­li­jät eivät muis­te­le hyt­ty­siä, vaan ovat huo­lis­saan iki­rou­dan su­la­mi­sen va­paut­ta­mis­ta me­taa­nis­ta

30.07.2020 20:00
Tilaajille