Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

ilmasto
"Tällainen pysähdys ei ole kenenkään eduksi" – Tunturirakennuksen työmaalla keskustassa vain kaksi työntekijää paikalla pakkasen vuoksi, myös hinauksia ennätysmäärä

"Täl­lai­nen py­säh­dys ei ole ke­nen­kään eduksi" – Tun­tu­ri­ra­ken­nuk­sen työ­maal­la kes­kus­tas­sa vain kaksi työn­te­ki­jää pai­kal­la pak­ka­sen vuoksi, myös hi­nauk­sia en­nä­tys­mää­rä

03.01.2024 14:33 5
Tilaajille
Koillismaalla varoitus rajusta ukonilmasta: "Iltapäivän ja alkuillan aikana on suurin mahdollisuus ukkosille"

Koil­lis­maal­la va­roi­tus rajusta uko­nil­mas­ta: "Il­ta­päi­vän ja al­kuil­lan aikana on suurin mah­dol­li­suus uk­ko­sil­le"

05.08.2022 11:21
Tilaajille
Maamerkki meni nurin: "Kyllä siinä tuli järkyttynyt ja epätodellinen olo" – Taivalkoskelaisten Anna-Maija ja Tuulikki Vääräniemen pihapiiri meni uusiksi Paula-myrskyn myötä

Maa­merk­ki meni nurin: "Kyllä siinä tuli jär­kyt­ty­nyt ja epä­to­del­li­nen olo" – Tai­val­kos­ke­lais­ten An­na-Mai­ja ja Tuu­lik­ki Vää­rä­nie­men pi­ha­pii­ri meni uusiksi Pau­la-myrs­kyn myötä

22.06.2022 08:33
Tilaajille
Petri Vartiaisen kolumni: Kuusamolainen luonnonsuojelu on lapsellista unennäköä
Mielipidekirjoitus

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Kuu­sa­mo­lai­nen luon­non­suo­je­lu on lap­sel­lis­ta unen­nä­köä

07.07.2021 04:00 1
Tilaajille
Jenni Pitko: Turpeessa piilee ilmastoratkaisu: " Turvepeltojen ala on noin 10 prosenttia peltoalasta, mutta niiden päästöt ovat noin 60 prosenttia kaikista maatalouden ilmastopäästöistä"
Kolumni

Jenni Pitko: Tur­pees­sa piilee il­mas­to­rat­kai­su: " Tur­ve­pel­to­jen ala on noin 10 pro­sent­tia pel­toa­las­ta, mutta niiden päästöt ovat noin 60 pro­sent­tia kai­kis­ta maa­ta­lou­den il­mas­to­pääs­töis­tä"

22.05.2021 04:00
Tilaajille
Enni Rukajärvelle kuntavaalien tärkein teema on ilmastonmuutoksen torjuminen – "Vaikka talvien menettäminen on iso asia itselle, voi se olla pieni murhe muiden katastrofien keskellä"

Enni Ru­ka­jär­vel­le kun­ta­vaa­lien tärkein teema on il­mas­ton­muu­tok­sen tor­ju­mi­nen – "Vaikka talvien me­net­tä­mi­nen on iso asia it­sel­le, voi se olla pieni murhe muiden ka­tast­ro­fien kes­kel­lä"

19.05.2021 11:58 1
Tilaajille
Kurenalla kylmintä Suomessa – keskiviikkoaamuna Pudasjärven lentokentän mittari näytti -33,1 asteen lukemia

Ku­re­nal­la kyl­min­tä Suo­mes­sa – kes­ki­viik­ko­aa­mu­na Pu­das­jär­ven len­to­ken­tän mittari näytti -33,1 asteen lukemia

03.02.2021 19:24
Tilaajille
Kunnat ovat keskeisiä toimijoita ilmasto- ja energiakysymyksissä – nyt tarjolla on kuntavaalien politiikkasuositus, jossa on neljä toimenpidekokonaisuutta Suomen kunnille

Kunnat ovat kes­kei­siä toi­mi­joi­ta il­mas­to- ja ener­gia­ky­sy­myk­sis­sä – nyt tar­jol­la on kun­ta­vaa­lien po­li­tiik­ka­suo­si­tus, jossa on neljä toi­men­pi­de­ko­ko­nai­suut­ta Suomen kun­nil­le

23.11.2020 16:00
Tilaajille
Kuusamossa kaupunki ei vielä tehnyt ilmasto-ohjelmaa – Koillismaalla päästöt laskeneet, mutta asukaskohtaisesti kasvaneet

Kuu­sa­mos­sa kau­pun­ki ei vielä tehnyt il­mas­to-oh­jel­maa – Koil­lis­maal­la päästöt las­ke­neet, mutta asu­kas­koh­tai­ses­ti kas­va­neet

28.10.2020 11:00 1
Tilaajille
Tarpeeton liikenne vähemmäksi, uusiutuva energia käyttöön ja ekotehokasta rakentamista – taivalkoskelaisia ohjataan ilmastotietoisiksi

Tar­pee­ton lii­ken­ne vä­hem­mäk­si, uu­siu­tu­va energia käyt­töön ja eko­te­ho­kas­ta ra­ken­ta­mis­ta – tai­val­kos­ke­lai­sia oh­ja­taan il­mas­to­tie­toi­sik­si

22.10.2020 04:00
Tilaajille
Taivalkoskelle ilmasto-ohjelma – päästöt laskeneet 12 prosenttia 2005 - 2018

Tai­val­kos­kel­le il­mas­to-oh­jel­ma – päästöt las­ke­neet 12 pro­sent­tia 2005 - 2018

17.10.2020 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Ilmastotieteilijät eivät muistele hyttysiä, vaan ovat huolissaan ikiroudan sulamisen vapauttamista metaanista
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Il­mas­to­tie­tei­li­jät eivät muis­te­le hyt­ty­siä, vaan ovat huo­lis­saan iki­rou­dan su­la­mi­sen va­paut­ta­mis­ta me­taa­nis­ta

30.07.2020 20:00
Tilaajille
Metsähallituksella keskeinen rooli matkalla kohti hiilineutraalia Suomea – Uuden ilmasto-ohjelman tavoitteena on hiilinielujen ja -varastojen vahvistaminen sekä tuulivoiman tuotantokapasiteetin moninkertaistaminen valtion alueilla

Met­sä­hal­li­tuk­sel­la kes­kei­nen rooli mat­kal­la kohti hii­li­neut­raa­lia Suomea – Uuden il­mas­to-oh­jel­man ta­voit­tee­na on hii­li­nie­lu­jen ja -va­ras­to­jen vah­vis­ta­mi­nen sekä tuu­li­voi­man tuo­tan­to­ka­pa­si­tee­tin mo­nin­ker­tais­ta­mi­nen valtion alueil­la

12.06.2020 10:47
Tilaajille
Uusi tutkimus latoo tiskiin taas järkyttäviä tuloksia: Kylmin tammikuu uhkaa hävitä Pohjois-Suomesta kokonaan

Uusi tut­ki­mus latoo tiskiin taas jär­kyt­tä­viä tu­lok­sia: Kylmin tam­mi­kuu uhkaa hävitä Poh­jois-Suo­mes­ta ko­ko­naan

04.02.2020 10:20
Miten todennäköisiä -50 asteen pakkaset ovat? – huonoja kysymyksiä ei ole, kysy ilmastosta mitä haluat

Miten to­den­nä­köi­siä -50 asteen pak­ka­set ovat? – huonoja ky­sy­myk­siä ei ole, kysy il­mas­tos­ta mitä haluat

28.01.2019 14:25
Helteinen kesä takana – vähäluminen talvi edessä?
Kolumni

Hel­tei­nen kesä takana – vä­hä­lu­mi­nen talvi edessä?

10.10.2018 05:00
Kolumni

Ko­lum­ni: Vain täysi tonttu se­koit­taa puheen säästä ja il­mas­ton­muu­tok­ses­ta

05.06.2017 05:00