Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kirjasto
Kuusamon Taidetuki ry palkitsi nuoria kirjoittajia – kirjoituskilpailun tarinoissa eri taiteen lajit esillä monipuolisesti

Kuu­sa­mon Tai­de­tu­ki ry pal­kit­si nuoria kir­joit­ta­jia – kir­joi­tus­kil­pai­lun ta­ri­nois­sa eri taiteen lajit esillä mo­ni­puo­li­ses­ti

14.12.2023 07:00
Tilaajille
Kolme irtisanoutunut Posion kirjastolta sisäilmaongelmien vuoksi – kunnanjohtaja Jääskö kertoo toimenpiteistä ongelman ratkaisemiseksi

Kolme ir­ti­sa­nou­tu­nut Posion kir­jas­tol­ta si­sä­il­ma­on­gel­mien vuoksi – kun­nan­joh­ta­ja Jääskö kertoo toi­men­pi­teis­tä on­gel­man rat­kai­se­mi­sek­si

27.08.2023 12:00 2
Tilaajille
Lainavinkki: Oopperasta pilke silmäkulmassa

Lai­na­vink­ki: Oop­pe­ras­ta pilke sil­mä­kul­mas­sa

31.07.2022 04:00
Tilaajille
Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastot yhdistyivät Pohjoisen eKirjastoksi – kirjoja, lehtiä, elokuvia ja musiikkia kaikille pohjoissuomalaisille

Kai­nuun, Lapin ja Poh­jois-Poh­jan­maan kir­jas­tot yh­dis­tyi­vät Poh­joi­sen eKir­jas­tok­si – kir­jo­ja, lehtiä, elo­ku­via ja mu­siik­kia kai­kil­le poh­jois­suo­ma­lai­sil­le

15.01.2022 11:18
Posio mukaan Pohjoiseen eKirjastoon

Posio mukaan Poh­joi­seen eKir­jas­toon

27.09.2021 04:00
Tilaajille
Tiina Krank jatkaa Posiolla varhaiskasvatuksen vastaavana ja Virva Jakkula kirjasto-kulttuurijohtajana – virkojen täyttäminen määräaikaisesti johtuu organisaaton keskeneräisyydestä

Tiina Krank jatkaa Po­siol­la var­hais­kas­va­tuk­sen vas­taa­va­na ja Virva Jakkula kir­jas­to-kult­tuu­ri­joh­ta­ja­na – vir­ko­jen täyt­tä­mi­nen mää­rä­ai­kai­ses­ti johtuu or­ga­ni­saa­ton kes­ken­eräi­syy­des­tä

31.08.2021 11:00
Tilaajille
Kovat maalisvaalit käynnistyivät – ehdokkaina ahmija, ihme kuulija ja superlukija, lasten iloksipa tietenkin

Kovat maa­lis­vaa­lit käyn­nis­tyi­vät – eh­dok­kai­na ahmija, ihme kuulija ja su­per­lu­ki­ja, lasten ilok­si­pa tie­ten­kin

04.03.2021 04:00
Tilaajille
"Lainausautomaatti ei antanut lisää, koska kotona oli jo 100 kirjaa" – sitten Kuusamon vuoden lainaaja Miia Hyypiö pääsi pälkähästä

"Lai­nau­sau­to­maat­ti ei antanut lisää, koska kotona oli jo 100 kirjaa" – sitten Kuu­sa­mon vuoden lai­naa­ja Miia Hyypiö pääsi päl­kä­häs­tä

08.02.2021 19:00
Tilaajille
Koillismaalla odotellaan pääseekö ensi viikolla normaalisti harrastamaan ja kirjastoon

Koil­lis­maal­la odo­tel­laan pää­see­kö ensi vii­kol­la nor­maa­lis­ti har­ras­ta­maan ja kir­jas­toon

13.01.2021 19:02
Tilaajille
Lainavinkki: Norwegian Wood on kauniisti toteutettu, mutta ei perinteinen rakkauselokuva

Lai­na­vink­ki: Nor­we­gian Wood on kau­niis­ti to­teu­tet­tu, mutta ei pe­rin­tei­nen rak­kaus­elo­ku­va

11.12.2020 17:30
Tilaajille
Kirjastoautoreittejä jäi Kuusamossa ajamatta - korvaava vuoro lauantaille

Kir­jas­to­au­to­reit­te­jä jäi Kuu­sa­mos­sa aja­mat­ta - kor­vaa­va vuoro lauan­tail­le

16.11.2020 15:57
Tilaajille
Lainavinkki: Enemmän kuin kuvakirja

Lai­na­vink­ki: Enemmän kuin ku­va­kir­ja

21.08.2020 18:03
Tilaajille
Raito kulki viimeistä kertaa – Syksyllä kirjastoauton asiakkaat pääsevät lainaamaan kirjoja uudesta autosta

Raito kulki vii­meis­tä kertaa – Syk­syl­lä kir­jas­to­au­ton asiak­kaat pää­se­vät lai­naa­maan kirjoja uudesta autosta

04.07.2020 12:00
Tilaajille
Kyläluuta tuli Kuusamoon  - Raito ajaa kirjastoautoreiteillä vielä heinäkuun alkuun

Ky­lä­luu­ta tuli Kuu­sa­moon - Raito ajaa kir­jas­to­au­to­rei­teil­lä vielä hei­nä­kuun alkuun

05.06.2020 13:36
Tilaajille
Posion kirjasto avoinna kesällä – palautuskirjoille vähintään vuorokauden karanteeni

Posion kir­jas­to avoinna kesällä – pa­lau­tus­kir­joil­le vä­hin­tään vuo­ro­kau­den ka­ran­tee­ni

02.06.2020 12:01
Tilaajille
Kirjastojen 'uloslainaaminen' saa tänään pelisäännöt – ennakkotiedon mukaan lainaaminen toimisi take away -periaatteella: "Tiloissa ei saa oleskella"

Kir­jas­to­jen 'ulos­lai­naa­mi­nen' saa tänään pe­li­sään­nöt – en­nak­ko­tie­don mukaan lai­naa­mi­nen toimisi take away -pe­riaat­teel­la: "Ti­lois­sa ei saa oles­kel­la"

06.05.2020 07:30
Tilaajille
Koillismaalla kirjastojen käyttö hitaassa laskussa - posiolaiset ahkerimpia käyttäjiä

Koil­lis­maal­la kir­jas­to­jen käyttö hi­taas­sa las­kus­sa - po­sio­lai­set ah­ke­rim­pia käyt­tä­jiä

01.04.2020 12:09
Tilaajille
Kuusamo ei peri päivähoitomaksuja, jos lapsi jää nyt pois hoidosta - kaupunki sulkee julkiset kirjaston ja muut julkiset tilansa suosittelee sähköistä asiointia

Kuusamo ei peri päi­vä­hoi­to­mak­su­ja, jos lapsi jää nyt pois hoi­dos­ta - kau­pun­ki sulkee jul­ki­set kir­jas­ton ja muut jul­ki­set tilansa suo­sit­te­lee säh­köis­tä asioin­tia

17.03.2020 18:50
Hyväniemeltä koko kunnan sivistäjäksi – Posion kirjastolaitos syntyi vuonna 1930. Keskustan lisäksi toiminta laajeni 22 kyläkoululle, joiden lakkauttamisten jälkeen toiminta keskitettiin Posion virastotalossa toimivaan kirjastoon

Hy­vä­nie­mel­tä koko kunnan si­vis­tä­jäk­si – Posion kir­jas­to­lai­tos syntyi vuonna 1930. Kes­kus­tan lisäksi toi­min­ta laajeni 22 ky­lä­kou­lul­le, joiden lak­kaut­ta­mis­ten jälkeen toi­min­ta kes­ki­tet­tiin Posion vi­ras­to­ta­los­sa toi­mi­vaan kir­jas­toon

07.03.2020 12:15
Tilaajille
Omatoimikirjastoja entistä enemmän - toimintamalli kasvanut ilmiöksi

Oma­toi­mi­kir­jas­to­ja entistä enemmän - toi­min­ta­mal­li kas­va­nut il­miök­si

05.02.2020 18:00
Tilaajille