Toimittajalta: Erään­lai­set Dahl­ma­nin partyt

Viikonvaihde-juttu: Oksanan ja Ihorin perhe päätyi Her­so­nis­ta Kuu­sa­moon, pa­ko­mat­ka kesti 8 päivää

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Koboltti
Malminetsintäyhtiö jatkaa kairaustutkimuksia Posion Maaninkavaarassa

Mal­min­et­sin­tä­yh­tiö jatkaa kai­raus­tut­ki­muk­sia Posion Maanin­ka­vaa­ras­sa

08.08.2022 14:40
Tilaajille
SunMirror ei osta Latitude 66 Cobaltia

Sun­Mir­ror ei osta La­ti­tu­de 66 Co­bal­tia

06.07.2022 10:30 3
Tilaajille
Latitude 66 Cobaltia koskeva ostotarjous sai jatkoaikaa, kauppa tarkoitus toteuttaa huhtikuun loppuun mennessä, sveitsiläisostaja aikoo koota kauppaan tarvittavat rahat tavalla tai toisella – Kuusamossa ja Posiolla kerätään näytteitä pohjamoreenista

La­ti­tu­de 66 Co­bal­tia koskeva os­to­tar­jous sai jat­koai­kaa, kauppa tar­koi­tus to­teut­taa huh­ti­kuun loppuun men­nes­sä, sveit­si­läis­os­ta­ja aikoo koota kaup­paan tar­vit­ta­vat rahat tavalla tai toi­sel­la – Kuu­sa­mos­sa ja Po­siol­la ke­rä­tään näyt­tei­tä poh­ja­mo­ree­nis­ta

08.03.2022 04:00
Tilaajille
Kaivosten perustamiseen Etelä-Posiolle on varauduttava maakuntakaavassa, sanoo kunta ja aluetta tutkinut Nortec Minerals Oy

Kai­vos­ten pe­rus­ta­mi­seen Ete­lä-Po­siol­le on va­rau­dut­ta­va maa­kun­ta­kaa­vas­sa, sanoo kunta ja aluetta tut­ki­nut Nortec Mi­ne­rals Oy

16.02.2022 04:00
Tilaajille
Latitude 66 Cobaltin hinta nyt 48,5 miljoonaa euroa – tunnettu kobolttivaranto Kuusamossa on lisääntynyt valtavasti 1980-luvulta

La­ti­tu­de 66 Co­bal­tin hinta nyt 48,5 mil­joo­naa euroa – tun­net­tu ko­bolt­ti­va­ran­to Kuu­sa­mos­sa on li­sään­ty­nyt val­ta­vas­ti 1980-lu­vul­ta

21.12.2021 11:00 1
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt teki Kouvervaaran uumenista lupaavan kobolttilöydön – "Edessä on kuitenkin paljon työtä, jotta tutkimuskohde saadaan määriteltyä esiintymäksi ja mahdollisesti myöhemmin taloudellisesti hyödynnettäväksi malmioksi"

La­ti­tu­de 66 Cobalt teki Kou­ver­vaa­ran uu­me­nis­ta lu­paa­van ko­bolt­ti­löy­dön – "Edessä on kui­ten­kin paljon työtä, jotta tut­ki­mus­koh­de saadaan mää­ri­tel­tyä esiin­ty­mäk­si ja mah­dol­li­ses­ti myö­hem­min ta­lou­del­li­ses­ti hyö­dyn­net­tä­väk­si mal­miok­si"

07.12.2021 15:00 2
Tilaajille
Lukijalta: Esko Saajannon esittämiin väitteisiin liittyen
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Esko Saa­jan­non esit­tä­miin väit­tei­siin liit­tyen

19.10.2021 20:15 2
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt hakee 35 000 hehtaarin malminetsintälupaa Rovaniemelle ja Tervolaan – Yhtiö etsii Etelä-Lapin maaperästä etenkin kobolttia

La­ti­tu­de 66 Cobalt hakee 35 000 heh­taa­rin mal­min­et­sin­tä­lu­paa Ro­va­nie­mel­le ja Ter­vo­laan – Yhtiö etsii Ete­lä-La­pin maa­pe­räs­tä etenkin ko­bolt­tia

27.09.2021 13:42 1
Tilaajille
Toimitusjohtaja Hoyer Latituden myynnistä: "Eurooppalainen omistaja ymmärtää australialaista paremmin paikalliset olosuhteet ja Suomen merkityksen osana eurooppalaista akkutoimialan kasvua" – aloite kaupasta tuli SunMirror AG:ltä

Toi­mi­tus­joh­ta­ja Hoyer La­ti­tu­den myyn­nis­tä: "Eu­roop­pa­lai­nen omis­ta­ja ym­mär­tää aust­ra­lia­lais­ta pa­rem­min pai­kal­li­set olo­suh­teet ja Suomen mer­ki­tyk­sen osana eu­roop­pa­lais­ta ak­ku­toi­mi­alan kasvua" – aloite kau­pas­ta tuli Sun­Mir­ror AG:ltä

26.08.2021 17:46 6
Tilaajille
Latitudelle iso uusi varausalue Sallaan kullan, kuparin ja koboltin vuoksi – ei tule lähelle suurimpien järvien ja jokien rantoja

La­ti­tu­del­le iso uusi va­raus­alue Sallaan kullan, kuparin ja ko­bol­tin vuoksi – ei tule lähelle suu­rim­pien järvien ja jokien rantoja

25.08.2021 04:00
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt suorittaa elokuussa helikopterilentoja koboltin etsinnässä Kuusamossa, Posiolla ja Sallassa – tutkimukset kestävät vähintään kuukauden

La­ti­tu­de 66 Cobalt suo­rit­taa elo­kuus­sa he­li­kop­te­ri­len­to­ja ko­bol­tin et­sin­näs­sä Kuu­sa­mos­sa, Po­siol­la ja Sal­las­sa – tut­ki­muk­set kes­tä­vät vä­hin­tään kuu­kau­den

02.08.2021 11:31
Tilaajille
Latitude 66 Cobalt kerää maaperänäytteitä Lapissa kesän aikana – Tutkimustyön perusteella yhtiö tekee päätöksiä mahdollisesti haettavista malminetsintäluvista

La­ti­tu­de 66 Cobalt kerää maa­pe­rä­näyt­tei­tä Lapissa kesän aikana – Tut­ki­mus­työn pe­rus­teel­la yhtiö tekee pää­tök­siä mah­dol­li­ses­ti haet­ta­vis­ta mal­min­et­sin­tä­lu­vis­ta

15.06.2021 08:51
Tilaajille
Helikopterit nousevat malminetsinnän avuksi Koillismaallakin –  "Varausalueen asukkaat saavat huomattavasti nykyistä nopeammin tietoa siitä, missä malmipotentiaalia on ja missä sitä ei ole"

He­li­kop­te­rit nou­se­vat mal­min­et­sin­nän avuksi Koil­lis­maal­la­kin – "Va­rau­sa­lueen asuk­kaat saavat huo­mat­ta­vas­ti ny­kyis­tä no­peam­min tietoa siitä, missä mal­mi­po­ten­tiaa­lia on ja missä sitä ei ole"

10.06.2021 11:44
Tilaajille
Latitude tutkii maastossa ensi kesänä – Pudasjärvellä yksi yhtiötä kiinnostavista kohteista

La­ti­tu­de tutkii maas­tos­sa ensi kesänä – Pu­das­jär­vel­lä yksi yhtiötä kiin­nos­ta­vis­ta koh­teis­ta

25.03.2021 08:57
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Onko ko­bol­tin si­jain­ti ni­men­omaan meidän maa­pe­räs­säm­me on­gel­ma?

24.03.2021 18:24 1
Tilaajille
Kobolttia enemmän kuin ennakkoon arvioitiin – Valmistunut varantoarvio sai Thomas Hoyerin ilahtumaan: "Kaivoksesta päätöksiä vasta kun jatkotutkimukset valmistuvat"

Ko­bolt­tia enemmän kuin en­nak­koon ar­vioi­tiin – Val­mis­tu­nut va­ran­to­ar­vio sai Thomas Hoyerin ilah­tu­maan: "Kai­vok­ses­ta pää­tök­siä vasta kun jat­ko­tut­ki­muk­set val­mis­tu­vat"

18.03.2021 04:00 5
Tilaajille
Kuusamon Juomasuo Euroopan suurimpia esiintymiä – kobolttia alueella 16.500 tonnia

Kuu­sa­mon Juo­ma­suo Eu­roo­pan suu­rim­pia esiin­ty­miä – ko­bolt­tia alueel­la 16.500 tonnia

17.03.2021 13:30 3
Tilaajille
Kairasydänten siirto Outokummusta Posiolle aloitettiin – Latitude 66 Cobalt Oy aloittaa Soukkavaarassa käsittelemään, analysoimaan ja varastoimaan geologiseen tutkimukseen liittyviä kairasydämiä

Kai­ra­sy­dän­ten siirto Ou­to­kum­mus­ta Po­siol­le aloi­tet­tiin – La­ti­tu­de 66 Cobalt Oy aloit­taa Souk­ka­vaa­ras­sa kä­sit­te­le­mään, ana­ly­soi­maan ja va­ras­toi­maan geo­lo­gi­seen tut­ki­muk­seen liit­ty­viä kai­ra­sy­dä­miä

19.04.2020 04:00
Tilaajille
Latitude 66 jätti Tukesille malminetsintälupahakemuksen Posion Maaninkavaarassa

La­ti­tu­de 66 jätti Tu­ke­sil­le mal­min­et­sin­tä­lu­pa­ha­ke­muk­sen Posion Maanin­ka­vaa­ras­sa

26.03.2020 16:26
Tilaajille
Latitude jätti malminetsintähakemuksen Haarakummun alueelta – kairaustutkimukset alkavat Maaninkavaarassa huhtikuussa

La­ti­tu­de jätti mal­min­et­sin­tä­ha­ke­muk­sen Haa­ra­kum­mun alueel­ta – kai­raus­tut­ki­muk­set alkavat Maanin­ka­vaa­ras­sa huh­ti­kuus­sa

29.02.2020 09:14