Koronarajoitukset
Viimeisin tunti
Pohjois-Pohjanmaa on palannut koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen, Oulussa ilmaantuvuusluku vielä leviämisvaiheen tasolla – valmistuville tarjotaan mahdollisuus lähiopetukseen

Poh­jois-Poh­jan­maa on pa­lan­nut ko­ro­na­epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hee­seen, Oulussa il­maan­tu­vuus­lu­ku vielä le­viä­mis­vai­heen tasolla – val­mis­tu­vil­le tar­jo­taan mah­dol­li­suus lä­hi­ope­tuk­seen

17:11
Kuukausi
Kiekkoilijoiden paluu siirtyy, lentopalloilijat pelaavat edelleen tyhjille katsomoille – koronarajoitukset näkyvät kuusamolaisten joukkueiden arjessa

Kiek­koi­li­joi­den paluu siir­tyy, len­to­pal­loi­li­jat pe­laa­vat edel­leen tyh­jil­le kat­so­moil­le – ko­ro­na­ra­joi­tuk­set näkyvät kuu­sa­mo­lais­ten jouk­kuei­den arjessa

17.01.2021 04:00 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset kielletään edelleen – rajoitukset jatkuvat 1. helmikuuta asti

Poh­jois-Poh­jan­maan ylei­sö­ti­lai­suu­det ja yleiset ko­kouk­set kiel­le­tään edel­leen – ra­joi­tuk­set jat­ku­vat 1. hel­mi­kuu­ta asti

14.01.2021 10:50
Kotimaiset matkailijat innostuivat jonottamaan hisseihin ja käymään huskysafareilla – Levin matkailussa pahimmat koronapelot eivät toteutuneet

Ko­ti­mai­set mat­kai­li­jat in­nos­tui­vat jo­not­ta­maan his­sei­hin ja käymään hus­ky­sa­fa­reil­la – Levin mat­kai­lus­sa pa­him­mat ko­ro­na­pe­lot eivät to­teu­tu­neet

13.01.2021 17:28
Tilaajille
Maskisuositus ja etätyösuositus jatkuvat tammikuun ajan Pohjois-Pohjanmaalla, harrastustoimintaan kuntakohtaista harkintaa

Mas­ki­suo­si­tus ja etä­työ­suo­si­tus jat­ku­vat tam­mi­kuun ajan Poh­jois-Poh­jan­maal­la, har­ras­tus­toi­min­taan kun­ta­koh­tais­ta har­kin­taa

12.01.2021 16:41
"Ovelta käännyttäminen tuntuisi todella ikävältä" – Posion joulukirkkoon ehtii varata paikan vielä tiistaina

"Ovelta kään­nyt­tä­mi­nen tun­tui­si todella ikä­väl­tä" – Posion jou­lu­kirk­koon ehtii varata paikan vielä tiis­tai­na

21.12.2020 16:39
Tilaajille
Vanhemmat
Koronasulut jatkuvat Kuusamossa tammikuulle – Sulku ei koske alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastevuoroja kaupungin toimitiloissa eikä koulujen järjestämää liikunnanopetusta

Ko­ro­na­su­lut jat­ku­vat Kuu­sa­mos­sa tam­mi­kuul­le – Sulku ei koske alle 18-vuo­tiai­den lasten ja nuorten har­ras­te­vuo­ro­ja kau­pun­gin toi­mi­ti­lois­sa eikä kou­lu­jen jär­jes­tä­mää lii­kun­nan­ope­tus­ta

17.12.2020 08:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan koronasuosituksia ja -rajoituksia jatketaan 18. tammikuuta saakka: "Vielä tarvitaan jaksamista, että tilanne säilyy hyvänä"

Poh­jois-Poh­jan­maan ko­ro­na­suo­si­tuk­sia ja -ra­joi­tuk­sia jat­ke­taan 18. tam­mi­kuu­ta saakka: "Vielä tar­vi­taan jak­sa­mis­ta, että tilanne säilyy hyvänä"

15.12.2020 17:48
Pekka Virtasen kolumni: Kun joku kertoo vierailleensa Pohjanmaalla, ei kenenkään mieleen juolahda, että hän olisi käynyt Kuusamossa – maakuntajako ei ole joka suhteessa mielekäs
Kolumni Pekka Virtanen

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Kun joku kertoo vie­rail­leen­sa Poh­jan­maal­la, ei ke­nen­kään mieleen juo­lah­da, että hän olisi käynyt Kuu­sa­mos­sa – maa­kun­ta­ja­ko ei ole joka suh­tees­sa mie­le­käs

15.12.2020 04:00 2
Nyt ei jumpata eikä uida – koronarajoitukset sulkivat tiloja myös Taivalkoskella

Nyt ei jumpata eikä uida – ko­ro­na­ra­joi­tuk­set sul­ki­vat tiloja myös Tai­val­kos­kel­la

12.12.2020 04:00
Tilaajille
Ihku avaa tänään karaokebaarin Rukalla – Somessa raivostuttiin, ravintolasta puolustaudutaan:  "Ei täällä mitään bileitä tänään ole"

Ihku avaa tänään ka­rao­ke­baa­rin Rukalla – Somessa rai­vos­tut­tiin, ra­vin­to­las­ta puo­lus­tau­du­taan: "Ei täällä mitään bileitä tänään ole"

11.12.2020 14:16 2
Tilaajille
Anniskeluun stoppi kymmeneltä illalla: Lapissa käyttöön kiihtymisvaiheen ravintolarajoitukset – yöllä ei saa myydä edes ykköskaljaa, sanoo virkamies

An­nis­ke­luun stoppi kym­me­nel­tä il­lal­la: Lapissa käyt­töön kiih­ty­mis­vai­heen ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set – yöllä ei saa myydä edes yk­kös­kal­jaa, sanoo vir­ka­mies

10.12.2020 16:30 1
Tilaajille
"On itsekeskeistä lähteä etelästä pohjoiseen joulunviettoon" – Riitta Ronkainen-Lowe jättää sukujoulun Posiolla välistä: Lääkäri Käkelä ei usko rajoitusten purkuun ennen joulua

"On it­se­kes­keis­tä lähteä ete­läs­tä poh­joi­seen jou­lun­viet­toon" – Riitta Ron­kai­nen-Lo­we jättää su­ku­jou­lun Po­siol­la vä­lis­tä: Lääkäri Käkelä ei usko ra­joi­tus­ten purkuun ennen joulua

10.12.2020 04:00
Tilaajille
Yli 50 hengen tilaisuudet kielletty Posion seurakunnassa – torstain kauneimmat joululaulut peruttu

Yli 50 hengen ti­lai­suu­det kiel­let­ty Posion seu­ra­kun­nas­sa – tors­tain kau­neim­mat jou­lu­lau­lut peruttu

09.12.2020 14:01
Tilaajille
Kouluissa jaetaan oppilaille kolme maskia päivässä, ja käytäntö on otettu pääsääntöisesti hyvin vastaan: "Julkisessa liikenteessä toivotaan oppilailta ryhtiliikettä"

Kou­luis­sa jaetaan op­pi­lail­le kolme maskia päi­väs­sä, ja käy­tän­tö on otettu pää­sään­töi­ses­ti hyvin vas­taan: "Jul­ki­ses­sa lii­ken­tees­sä toi­vo­taan op­pi­lail­ta ryh­ti­lii­ket­tä"

05.12.2020 04:00
Tilaajille
Pelit päättyivät kuin seinään – Pölkky Kuusamo palaamassa kentälle ensi vuoden puolella

Pelit päät­tyi­vät kuin seinään – Pölkky Kuusamo pa­laa­mas­sa ken­täl­le ensi vuoden puo­lel­la

04.12.2020 17:10
Tilaajille
Pölkky Kuusamon lentopallopelit pelattu tältä vuodelta - perjantain peli siirtyy tammikuulle

Pölkky Kuu­sa­mon len­to­pal­lo­pe­lit pelattu tältä vuo­del­ta - per­jan­tain peli siirtyy tam­mi­kuul­le

02.12.2020 19:44
Tilaajille
Oulun kaupunki sulkee ulkoliikuntapaikkojen pukukopit 18. joulukuuta saakka – liikuntapaikat pysyvät auki

Oulun kau­pun­ki sulkee ul­ko­lii­kun­ta­paik­ko­jen pu­ku­ko­pit 18. jou­lu­kuu­ta saakka – lii­kun­ta­pai­kat pysyvät auki

02.12.2020 13:21
Kuusamon kaupunki sulki kaikki yleisölle avoimet kaupungin hallinnoimat julkiset tilat – Oikeus välttämättömiin palveluihin ja asiointiin turvataan

Kuu­sa­mon kau­pun­ki sulki kaikki ylei­söl­le avoimet kau­pun­gin hal­lin­noi­mat jul­ki­set tilat – Oikeus vält­tä­mät­tö­miin pal­ve­lui­hin ja asioin­tiin tur­va­taan

02.12.2020 13:10
"Sillä tavalla nyt rakennamme talvea, että hiihtokeskus pysyy auki" – Rukalla uskotaan rinteiden pysyvän auki, Tropiikki laittoi kylpylän kiinni

"Sillä tavalla nyt ra­ken­nam­me talvea, että hiih­to­kes­kus pysyy auki" – Rukalla us­ko­taan rin­tei­den pysyvän auki, Tro­piik­ki laittoi kyl­py­län kiinni

02.12.2020 09:16
Tilaajille