Joko luit: Kuu­sa­mon Vuoden mök­ki­läi­sen Pekka Er­vas­tin en­si­kos­ke­tus mökillä vie­tet­tyyn aikaan ta­pah­tui jo lap­suu­des­saan

Viikon kysymys: Hyö­dyn­sit­kö Black Friday tai Cyber Monday tar­jous­kam­pan­joi­ta?

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Laskettelu
Rukakeskus jättää superpaipin taas rakentamatta: Matti Parviaisen mukaan liian harva käyttää kalliin suorituspaikan täyttä potentiaalia

Ru­ka­kes­kus jättää su­per­pai­pin taas ra­ken­ta­mat­ta: Matti Par­viai­sen mukaan liian harva käyttää kalliin suo­ri­tus­pai­kan täyttä po­ten­tiaa­lia

03.11.2023 04:00
Tilaajille
"Syyslomalla parasta on lomailu" – koululaiset viettivät syyslomapäivää talviaktiviteettien merkeissä Rukalla

"Syys­lo­mal­la parasta on lo­mai­lu" – kou­lu­lai­set viet­ti­vät syys­lo­ma­päi­vää tal­vi­ak­ti­vi­teet­tien mer­keis­sä Rukalla

24.10.2023 17:00
Tilaajille
Aurinkoa, bileitä, ystäviä ja ylämäkihiihtelyä – Rukan ensimmäiset rinteet avautuivat Saaruassa

Au­rin­koa, bi­lei­tä, ystäviä ja ylä­mä­ki­hiih­te­lyä – Rukan en­sim­mäi­set rinteet avau­tui­vat Saa­ruas­sa

06.10.2023 14:07 3
Tilaajille
Hiihtokeskus Iso-Syöte laajentaa perheiden suosimaa aluetta uudella rinteellä ja mattohissillä

Hiih­to­kes­kus Iso-Syö­te laa­jen­taa per­hei­den suo­si­maa aluetta uudella rin­teel­lä ja mat­to­his­sil­lä

18.09.2023 13:11
Rukalle kolmas keskus Uuttuaholle, uusi asuinalue Kivivaaraan ja lisää vuodepaikkoja – Tällainen Ruka on 15 vuoden päästä, jos kaava saa hyväksynnän

Rukalle kolmas keskus Uut­tua­hol­le, uusi asuin­alue Ki­vi­vaa­raan ja lisää vuo­de­paik­ko­ja – Täl­lai­nen Ruka on 15 vuoden päästä, jos kaava saa hy­väk­syn­nän

25.04.2023 14:04 6
Tilaajille
Paintball-kenttään varatut rahat Taivalvaaran välineistöön – lisämäärärahasta päätetään myöhemmin

Paint­ball-kent­tään varatut rahat Tai­val­vaa­ran vä­li­neis­töön – ­li­sä­mää­rä­ra­has­ta pää­te­tään myö­hem­min

18.04.2023 17:00 5
Tilaajille
Metsäreittejä ja herkkukaakaota – Pikazu-laskettelukerholaiset suuntasivat Suomulle hakemaan kokemuksia erilaisista rinteistä

Met­sä­reit­te­jä ja herk­ku­kaa­kao­ta – Pi­ka­zu-las­ket­te­lu­ker­ho­lai­set suun­ta­si­vat Suo­mul­le ha­ke­maan ko­ke­muk­sia eri­lai­sis­ta rin­teis­tä

26.03.2023 12:00 1
Tilaajille
Rinnekustannukset kasvoivat Kirintövaarassa – Posion koululaisten ilmaislipusta kunnalle lisäkustannuksia reilu tuhat euroa

Rin­ne­kus­tan­nuk­set kas­voi­vat Ki­rin­tö­vaa­ras­sa – Posion kou­lu­lais­ten il­mais­li­pus­ta kun­nal­le li­sä­kus­tan­nuk­sia reilu tuhat euroa

07.03.2023 11:00
Tilaajille
Laskettelukausi näkyy lasten ja nuorten luunmurtumissa –  OYSin ylilääkäri: Yleisin haaverin aiheuttaja on oma rinnekäytös

Las­ket­te­lu­kau­si näkyy lasten ja nuorten luun­mur­tu­mis­sa –  OY­Sin yli­lää­kä­ri: Yleisin haa­ve­rin ai­heut­ta­ja on oma rin­ne­käy­tös

06.03.2023 18:00
Tilaajille
Suksiboksijonot tulevat taas ja Rukalla odotetaan hyvää sesonkia – Taivalvaaralla mietityttää Pikku-Syötteen avautuminen: "Lähialueilta ihmiset oppivat käymään täällä"

Suk­si­bok­si­jo­not tulevat taas ja Rukalla odo­te­taan hyvää se­son­kia – Tai­val­vaa­ral­la mie­ti­tyt­tää Pik­ku-Syöt­teen avau­tu­mi­nen: "Lä­hia­lueil­ta ihmiset oppivat käymään täällä"

17.02.2023 04:00
Tilaajille
Rukalle Suomen ensimmäinen kahdeksan hengen tuolihissi – Maston alueelle tulee neljä uutta rinnettä: Investointeja tehdään 14 miljoonalla eurolla

Rukalle Suomen en­sim­mäi­nen kah­dek­san hengen tuo­li­his­si – Maston alueel­le tulee neljä uutta rin­net­tä: In­ves­toin­te­ja tehdään 14 mil­joo­nal­la eurolla

16.02.2023 09:15 2
Tilaajille
"Minulla on sellainen olo kuin tulisin kotiin" – Rukakeskus-konsernin uusi toimitusjohtaja Antti Kärävä on harjoitellut, kilpaillut ja rakastunut pohjoisessa, nyt hän tuli sinne töihin ja asumaan

"Mi­nul­la on sel­lai­nen olo kuin tulisin kotiin" – ­Ru­ka­kes­kus-kon­ser­nin uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä on har­joi­tel­lut, kil­pail­lut ja ra­kas­tu­nut poh­joi­ses­sa, nyt hän tuli sinne töihin ja asumaan

27.01.2023 04:00
Tilaajille
Anna läpsy jänikselle ja heilauta käpy liikkeelle – Mini Rukan interaktiiviset hahmot opettavat laskemaan kuin huomaamatta

Anna läpsy jä­nik­sel­le ja hei­lau­ta käpy liik­keel­le – Mini Rukan in­ter­ak­tii­vi­set hahmot opet­ta­vat las­ke­maan kuin huo­maa­mat­ta

25.01.2023 17:00
Tilaajille
Kuusamon lukion lumilinja kiinnostaa Etelä-Suomessa: “Se selvästi trendaa nyt” – Linjalle ei vaadita opiskelijoilta kilpataustaa, vaan kiinnostus lumilajeihin riittää

Kuu­sa­mon lukion lu­mi­lin­ja kiin­nos­taa Ete­lä-Suo­mes­sa: “Se sel­väs­ti trendaa nyt” – Lin­jal­le ei vaadita opis­ke­li­joil­ta kil­pa­taus­taa, vaan kiin­nos­tus lu­mi­la­jei­hin riittää

24.01.2023 17:00 1
Tilaajille
Luonnon lumille mäkeen – Posion Kirintövaarassa odotetaan vilkasta kevätkautta, aluksi keskus avoinna vain viikonloppuisin

Luonnon lumille mäkeen – Posion Ki­rin­tö­vaa­ras­sa odo­te­taan vil­kas­ta ke­vät­kaut­ta, aluksi keskus avoinna vain vii­kon­lop­puisin

06.01.2023 12:00
Tilaajille
Iso-Syöte järjestää ilmaisia lasketteluopetuspäiviä Oulun seudun, Pudasjärven ja Taivalkosken ekaluokkalaisille – "Parhaassa tapauksessa joku löytää laskettelusta elinikäisen harrastuksen"

Iso-Syö­te jär­jes­tää il­mai­sia las­ket­te­lu­ope­tus­päi­viä Oulun seudun, Pu­das­jär­ven ja Tai­val­kos­ken eka­luok­ka­lai­sil­le – "Par­haas­sa ta­pauk­ses­sa joku löytää las­ket­te­lus­ta elin­ikäi­sen har­ras­tuk­sen"

15.12.2022 13:58
Valot pois yöksi Rukalla – Paikallisjohtaja Matti Parviainen: "Tästä tehtäneen pysyvä käytäntö myös tuleville vuosille"

Valot pois yöksi Rukalla – Pai­kal­lis­joh­ta­ja Matti Par­viai­nen: "Tästä teh­tä­neen pysyvä käy­tän­tö myös tu­le­vil­le vuo­sil­le"

09.12.2022 04:00 1
Tilaajille
Rukalla hissit pyörivät esimiesvoimin – Lomalle saapuneet laskettelijat tiesivät lakkopäivistä ja varautuivat rajoituksiin

Rukalla hissit pyö­ri­vät esi­mies­voi­min – Lomalle saa­pu­neet las­ket­te­li­jat tie­si­vät lak­ko­päi­vis­tä ja va­rau­tui­vat ra­joi­tuk­siin

01.12.2022 17:00
Tilaajille
Lunta tehdään Iso-Syötteellä entistä harkitummin – uudenaikaiset pillitykit työntävät lunta selvästi taloudellisemmin kuin vanhan tekniikan puhallintykit

Lunta tehdään Iso-Syöt­teel­lä entistä har­ki­tum­min – uu­den­ai­kai­set pil­li­ty­kit työn­tä­vät lunta sel­väs­ti ta­lou­del­li­sem­min kuin vanhan tek­nii­kan pu­hal­lin­ty­kit

23.11.2022 19:32
Tilaajille