Toimittajalta: Mitä Apol­lon­ka­dul­la ti­lat­tiin ja kenen toi­mes­ta?

Mainos: Koillissanomien joulutarjous: Koillissanomat Digi + Lehti 2 kk vain 35 euroa, tilaa tästä!

Maa-ja metsätalousministeriö
Uusi kalastuslaki velvoittaisi vapaa-ajan kalastajat saalisilmoituksiin –  Ilmoitukset "Omakala -järjestelmään", uudistus voimaan ensi vuoden alusta.

Uusi ka­las­tus­la­ki vel­voit­tai­si va­paa-ajan ka­las­ta­jat saa­lis­il­moi­tuk­siin – Il­moi­tuk­set "O­ma­ka­la -jär­jes­tel­mään", uu­dis­tus voimaan ensi vuoden alusta.

20.09.2022 08:26 2
Tilaajille
Luonnonvarakeskus selvittää kuluvan talven olosuhteet poronhoitoalueella – ministeriön mukaan olosuhteiden mahdollisesti aiheuttaman tuhon laajuutta on syytä kartoittaa

Luon­non­va­ra­kes­kus sel­vit­tää kuluvan talven olo­suh­teet po­ron­hoi­to­alueel­la – mi­nis­te­riön mukaan olo­suh­tei­den mah­dol­li­ses­ti ai­heut­ta­man tuhon laa­juut­ta on syytä kar­toit­taa

04.03.2022 15:01 2
Tilaajille
Pudasjärvi vaatii myös myrskytuhokorvauksia metsänomistajille – Kuusamon kanssa yhteisesitys ministeriöön

Pu­das­jär­vi vaatii myös myrs­ky­tu­ho­kor­vauk­sia met­sän­omis­ta­jil­le – Kuu­sa­mon kanssa yh­teis­esi­tys mi­nis­te­riöön

30.08.2021 17:34
Tilaajille
Lisää kotimaista kalaa ruokakäyttöön – Hallitus tukee yrityksiä uusien kalaruokatuotteiden kehittämisessä miljoonalla eurolla

Lisää ko­ti­mais­ta kalaa ruo­ka­käyt­töön – Hal­li­tus tukee yri­tyk­siä uusien ka­la­ruo­ka­tuot­tei­den ke­hit­tä­mi­ses­sä mil­joo­nal­la eurolla

11.03.2021 15:36 2
Tilaajille
Ministeriöltä rahoitusta kestävän kalastuksen edistämiseen

Mi­nis­te­riöl­tä ra­hoi­tus­ta kes­tä­vän ka­las­tuk­sen edis­tä­mi­seen

04.01.2021 16:44
Tilaajille
Susien kannanhoidollisen metsästyksen sallimiseksi puuhataan kansalaisaloitetta – "Susi ei enää vierasta ihmisiä ja koiria, kun se ei joudu miettimään, että missä se voi kulkea"

Susien kan­nan­hoi­dol­li­sen met­säs­tyk­sen sal­li­mi­sek­si puu­ha­taan kan­sa­lais­aloi­tet­ta – "Susi ei enää vie­ras­ta ihmisiä ja koiria, kun se ei joudu miet­ti­mään, että missä se voi kulkea"

23.08.2020 19:00
Tilaajille
Metsäkanalintukanta voi hyvin – ministeriöltä esitys urosmetson ja -teeren talvipyyntiin

Met­sä­ka­na­lin­tu­kan­ta voi hyvin – mi­nis­te­riöl­tä esitys uros­met­son ja -teeren tal­vi­pyyn­tiin

15.08.2020 11:00
Tilaajille
Metsähanhen metsästyksen sallimista esitetään osaan Lapin kunnista - myös Posiolle

Met­sä­han­hen met­säs­tyk­sen sal­li­mis­ta esi­te­tään osaan Lapin kun­nis­ta - myös Po­siol­le

03.06.2020 09:47
Tilaajille
Lievennyksiä maatalouden valvontoihin koronakriisin takia

Lie­ven­nyk­siä maa­ta­lou­den val­von­toi­hin ko­ro­na­krii­sin takia

22.05.2020 10:40
Porojen aiheuttamien vahinkojen arviointia koskeva uudistus etenee – Maa- ja metsätalousministeriössä vireillä olevan hankkeen tavoitteena on uudistaa poronhoitolaissa säädetty porojen aiheuttamia vahinkoja ja aitaamisasioita koskeva arviointi- ja riidanratkaisujärjestelmä

Porojen ai­heut­ta­mien va­hin­ko­jen ar­vioin­tia koskeva uu­dis­tus etenee – Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riös­sä vi­reil­lä olevan hank­keen ta­voit­tee­na on uu­dis­taa po­ron­hoi­to­lais­sa sää­det­ty porojen ai­heut­ta­mia va­hin­ko­ja ja ai­taa­mis­asioi­ta koskeva ar­vioin­ti- ja rii­dan­rat­kai­su­jär­jes­tel­mä

20.04.2020 12:55
Tilaajille
Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee lakimuutoksia - koskee myös kala- ja porotaloutta

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­riö val­mis­te­lee la­ki­muu­tok­sia - koskee myös kala- ja po­ro­ta­lout­ta

09.04.2020 13:38