Metsät
Pohjois-Suomessa maksettiin 1,2 miljoonaa euroa metsien määräaikaisesta suojelusta

Poh­jois-Suo­mes­sa mak­set­tiin 1,2 mil­joo­naa euroa metsien mää­rä­ai­kai­ses­ta suo­je­lus­ta

13.01.2021 12:53
Tilaajille
Lukijalta: Metsällisiä mietteitä vuoden vaihtuessa
Lukijalta Mielipide Antti Härkönen

Lu­ki­jal­ta: Met­säl­li­siä miet­tei­tä vuoden vaih­tues­sa

05.01.2021 17:38
Taivalkosken Kivilammella yhteensovitetaan liito-oravan elinmahdollisuudet ja metsien talouskäyttöä

Tai­val­kos­ken Ki­vi­lam­mel­la yh­teen­so­vi­te­taan lii­to-ora­van elin­mah­dol­li­suu­det ja metsien ta­lous­käyt­töä

04.01.2021 16:00
Tilaajille
Matkailualueiden maisemakeräys tuotti vain tonnin – Suomen metsäkeskuksen mukaan Kuusamon kokeilusta on kuitenkin jo opittu paljon

Mat­kai­lu­aluei­den mai­se­ma­ke­räys tuotti vain tonnin – Suomen met­sä­kes­kuk­sen mukaan Kuu­sa­mon ko­kei­lus­ta on kui­ten­kin jo opittu paljon

12.12.2020 10:00
Tilaajille
Luonnonsuojeluliitto perää Suomen metsien monimuotoisuuden säilyttämistä – tuore raportti esittelee 55 suojelunarvoista metsäkohdetta, niistä osa sijaitsee Koillismaalla

Luon­non­suo­je­lu­liit­to perää Suomen metsien mo­ni­muo­toi­suu­den säi­lyt­tä­mis­tä – tuore ra­port­ti esit­te­lee 55 suo­je­lun­ar­vois­ta met­sä­koh­det­ta, niistä osa si­jait­see Koil­lis­maal­la

08.12.2020 11:40
Tilaajille
Korona kovertaa Kuusamon yhteismetsää jatkossa pelättyä hellemmin  – ensi vuonna ylijäämää 38 000 euroa  manttaalia kohden, kasvatuslannoitukseen laitetaan iso summa

Korona ko­ver­taa Kuu­sa­mon yh­teis­met­sää jat­kos­sa pe­lät­tyä hel­lem­min – ensi vuonna yli­jää­mää 38 000 euroa mant­taa­lia kohden, kas­va­tus­lan­noi­tuk­seen lai­te­taan iso summa

27.11.2020 04:00
Tilaajille
Tutkimus: Suurin osa suomalaisista liikkuu metsässä turvallisin mielin, mutta eivät kaikki – Pohjois-Suomessa kulkijoita pelottavat etenkin "epämääräiset hiipparit"

Tut­ki­mus: Suurin osa suo­ma­lai­sis­ta liikkuu met­säs­sä tur­val­li­sin mielin, mutta eivät kaikki – Poh­jois-Suo­mes­sa kul­ki­joi­ta pe­lot­ta­vat etenkin "e­pä­mää­räi­set hiip­pa­rit"

16.11.2020 14:02
Komission säädökset metsien hiilinielun vertailutasoiksi julki

Ko­mis­sion sää­dök­set metsien hii­li­nie­lun ver­tai­lu­ta­soik­si julki

01.11.2020 04:00
Tilaajille
Hupsista, minusta tuli metsänomistaja – mitä teen nyt?

Hup­sis­ta, minusta tuli met­sän­omis­ta­ja – mitä teen nyt?

11.10.2020 04:00
Tilaajille
Koulutuksia tulossa metsänomistajille

Kou­lu­tuk­sia tulossa met­sän­omis­ta­jil­le

13.09.2020 04:00
Tilaajille
Kirjanpainajakannat lievässä kasvussa, Koillismaalla ei hätää: "Siellä kesä on viileä riittävän pitkään, mikä on hyvä uutinen metsänomistajille"

Kir­jan­pai­na­ja­kan­nat lie­väs­sä kas­vus­sa, Koil­lis­maal­la ei hätää: "Siellä kesä on viileä riit­tä­vän pit­kään, mikä on hyvä uutinen met­sä­no­mis­ta­jil­le"

28.07.2020 04:00
Tilaajille
Metsäalan toimijoille ja metsänomistajille uusi suunnitteluväline suometsien kestävään hoitoon

Met­sä­alan toi­mi­joil­le ja met­sän­omis­ta­jil­le uusi suun­nit­te­lu­vä­li­ne suo­met­sien kes­tä­vään hoitoon

23.06.2020 15:41
Tilaajille
Metsäkeskus: hoida taimikko ajallaan

Met­sä­kes­kus: hoida tai­mik­ko ajal­laan

10.06.2020 19:44
Tilaajille
Metsänhoitoyhdistykset Posio ja Koillismaa yhdistyvät

Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­set Posio ja Koil­lis­maa yh­dis­ty­vät

06.06.2020 11:54
Tilaajille

Uusi Kan­sal­li­nen met­sä­stra­te­gia kokoaa yhteen eri­lai­set ta­voit­teet metsien käy­töl­le

20.11.2018 12:00