Joko luit: "Sil­loin räjähti rengas ja rupesi nä­ky­mään liek­ke­jä" – katso kuinka Posion pa­lo­mie­het tal­tut­ti­vat lii­ken­ne­pa­lon

Minne mennä: Ka­rao­ke­kar­ne­vaa­lit Ru­kal­la, nuo­ral­la­tans­sia Kuu­sin­ki­joen Myl­ly­kos­kel­la – katso Koil­lis­maan ta­pah­tu­mat

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi 4 kk vain 29 €, tilaa tästä!

päivähoito
Koronavuosien jälkeen paluu uuteen normaaliin arkeen – "Nyt ollaan kaikella tavalla tarkempia, käsiäkin pestään tiheämpään"

Ko­ro­na­vuo­sien jälkeen paluu uuteen nor­maa­liin arkeen – "Nyt ollaan kai­kel­la tavalla tar­kem­pia, kä­siä­kin pestään ti­heäm­pään"

08.02.2023 04:00
Tilaajille
Määräaikaisille perhepäivähoitajille jatkoa Taivalkoskella

Mää­rä­ai­kai­sil­le per­he­päi­vä­hoi­ta­jil­le jatkoa Tai­val­kos­kel­la

27.09.2021 11:00
Tilaajille
Tiina Krank jatkaa Posiolla varhaiskasvatuksen vastaavana ja Virva Jakkula kirjasto-kulttuurijohtajana – virkojen täyttäminen määräaikaisesti johtuu organisaaton keskeneräisyydestä

Tiina Krank jatkaa Po­siol­la var­hais­kas­va­tuk­sen vas­taa­va­na ja Virva Jakkula kir­jas­to-kult­tuu­ri­joh­ta­ja­na – vir­ko­jen täyt­tä­mi­nen mää­rä­ai­kai­ses­ti johtuu or­ga­ni­saa­ton kes­ken­eräi­syy­des­tä

31.08.2021 11:00
Tilaajille
Kuusamossa selvitetään 7–9-vuotiaiden kesäajan päivähoidon järjestämistä paremmalle tolalle – suunnitelman on määrä valmistua ennen ensi kesää

Kuu­sa­mos­sa sel­vi­te­tään 7–9-vuo­tiai­den ke­sä­ajan päi­vä­hoi­don jär­jes­tä­mis­tä pa­rem­mal­le tolalle – suun­ni­tel­man on määrä val­mis­tua ennen ensi kesää

20.08.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Minun pitäisi ajaa 180 kilometriä päivässä viedäkseni lapseni hoitoon töiden ajaksi – Rukan päiväkodin pitäisi olla auki myös heinäkuussa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Minun pitäisi ajaa 180 ki­lo­met­riä päi­väs­sä vie­däk­se­ni lapseni hoitoon töiden ajaksi – Rukan päi­vä­ko­din pitäisi olla auki myös hei­nä­kuus­sa

28.04.2021 19:12 5
Tilaajille
Päiväkodin työntekijöiden kelpoisuusvaatimuksia noudatettava – Lapin AVI moitti Posion kuntaa

Päi­vä­ko­din työn­te­ki­jöi­den kel­poi­suus­vaa­ti­muk­sia nou­da­tet­ta­va – Lapin AVI moitti Posion kuntaa

18.12.2020 04:00 1
Tilaajille
Päivähoidon tarve muuttui Taivalkoskella ja Posiolla: Rajoitusten purku toi lapsia hoitoon –Hoitoa tarvitaan myös iltaisin ja viikonloppuisin

Päi­vä­hoi­don tarve muuttui Tai­val­kos­kel­la ja Po­siol­la: Ra­joi­tus­ten purku toi lapsia hoitoon –Hoitoa tar­vi­taan myös il­tai­sin ja vii­kon­lop­puisin

04.11.2020 04:00
Tilaajille
Näin toimii varhaiskasvatus etänä: livelähetyksiä, tehtävävinkkejä ja askartelumateriaaleja kotiin - kunnallinen varhaiskasvatus taipuu etätoimintaan yksityistä kankeammin

Näin toimii var­hais­kas­va­tus etänä: li­ve­lä­he­tyk­siä, teh­tä­vä­vink­ke­jä ja as­kar­te­lu­ma­te­riaa­le­ja kotiin - kun­nal­li­nen var­hais­kas­va­tus taipuu etä­toi­min­taan yk­si­tyis­tä kan­keam­min

27.04.2020 11:24
Tilaajille

Päi­vä­hoi­to­las­ten määrä hieman vä­hen­ty­nyt Tai­val­kos­kel­la

09.04.2020 06:00
Tilaajille
Kaupunki sulkee päiväkoteja ja kymmenet perheet ovat muutosten kourissa – ilman hoitopaikkaa ei kuitenkaan jää kukaan

Kau­pun­ki sulkee päi­vä­ko­te­ja ja kym­me­net perheet ovat muu­tos­ten kou­ris­sa – ilman hoi­to­paik­kaa ei kui­ten­kaan jää kukaan

05.06.2018 14:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Ve­si­tor­nin seutu saatava tur­val­li­sem­mak­si

08.03.2018 05:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Pie­nes­sä päi­vä­ko­dis­sa Urho saa olla hän itse – toivon että voin jat­kos­sa­kin valita tutun hoi­to­pai­kan enkä uutta hir­si­päi­vä­ko­tia

05.03.2018 10:30
Näitä yrityksiä esitetään uuden päiväkodin tuottajiksi – tilojen rakennus ja varhaiskasvatuksen palvelu tulisivat eri yrityksiltä

Näitä yri­tyk­siä esi­te­tään uuden päi­vä­ko­din tuot­ta­jik­si – tilojen ra­ken­nus ja var­hais­kas­va­tuk­sen palvelu tu­li­si­vat eri yri­tyk­sil­tä

26.01.2018 16:00
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kuusamo saa uuden päi­vä­ko­din – tässä ti­lan­tees­sa on jär­ke­vää, että ra­ken­nut­ta­ja on yk­si­tyi­nen

24.01.2018 05:00
Uutta päiväkotia suunnitellaan melkoisella kiireellä – viisi halukasta ilmoittautui mukaan kisaan

Uutta päi­vä­ko­tia suun­ni­tel­laan mel­koi­sel­la kii­reel­lä – viisi ha­lu­kas­ta il­moit­tau­tui mukaan kisaan

23.01.2018 09:00

Yk­si­tyi­nen ja kun­nal­li­nen päi­vä­hoi­to maksaa pian saman verran – pal­ve­lu­se­te­li otetaan käyt­töön syk­syl­lä

23.01.2018 09:00

Useita ha­luk­kai­ta päi­vä­ko­din to­teut­ta­jak­si

22.01.2018 14:22
Yle: Päiväkodeissa kikkaillaan henkilökunnan ja ryhmäkokojen kanssa – Rukan päiväkodin Puustinen painottaa pienempiä ryhmiä

Yle: Päi­vä­ko­deis­sa kik­kail­laan hen­ki­lö­kun­nan ja ryh­mä­ko­ko­jen kanssa – Rukan päi­vä­ko­din Puus­ti­nen pai­not­taa pie­nem­piä ryhmiä

15.11.2017 12:35
Kolumni

Ala­ker­ta: Kun laittaa lapset hoi­toon, pitää tienata tonni ennen kuin mitään jää käteen – hyvä että maksut ale­ne­vat

26.09.2017 05:00