Peruskoulut
Kuusamoon ja Posiolle valtion erityistukea varhaiskasvatukseen ja esi- ja perusopetuksen yhteensä 452 000 euroa, Taivalkoskelle ei senttiäkään

Kuu­sa­moon ja Po­siol­le valtion eri­tyis­tu­kea var­hais­kas­va­tuk­seen ja esi- ja pe­rus­ope­tuk­sen yh­teen­sä 452 000 euroa, Tai­val­kos­kel­le ei sent­tiä­kään

12.04.2022 14:55 1
Tilaajille
Kahdeksasluokkalaiset kokoontuvat Kuusamotalolle testaamaan heille vähän vieraampaa musiikkilajia – Kuhmon Kamarimusiikki soittaa myös yleisökonsertin

Kah­dek­sas­luok­ka­lai­set ko­koon­tu­vat Kuu­sa­mo­ta­lol­le tes­taa­maan heille vähän vie­raam­paa mu­siik­ki­la­jia – Kuhmon Ka­ma­ri­mu­siik­ki soittaa myös ylei­sö­kon­ser­tin

21.02.2022 17:00
Tilaajille
Kuusamossa harrastuksen määritelmää halutaan uudessa hankkeessa laajentaa – Kepparikerho on mainio esimerkki harrastuksesta, sillä se on muutakin kuin tavoitteellista liikuntaa
Kolumni

Kuu­sa­mos­sa har­ras­tuk­sen mää­ri­tel­mää ha­lu­taan uudessa hank­kees­sa laa­jen­taa – Kep­pa­ri­ker­ho on mainio esi­merk­ki har­ras­tuk­ses­ta, sillä se on muu­ta­kin kuin ta­voit­teel­lis­ta lii­kun­taa

20.08.2021 04:00
Tilaajille
Ely lakkautti kymmenen vuoroa ja Kuusamon kyytiverkko meni uusiksi: "Uskon, että kokonaistilanne näyttäytyy syksyn aikana"

Ely lak­kaut­ti kym­me­nen vuoroa ja Kuu­sa­mon kyy­ti­verk­ko meni uu­sik­si: "Uskon, että ko­konais­ti­lan­ne näyt­täy­tyy syksyn aikana"

11.08.2021 04:00
Tilaajille
Uusi lukuvuosi tuo mukanaan jännitystä ja monia päätöksiä – Koulunpenkille palataan Koillismaalla keskiviikkona

Uusi lu­ku­vuo­si tuo mu­ka­naan jän­ni­tys­tä ja monia pää­tök­siä – Kou­lun­pen­kil­le pa­la­taan Koil­lis­maal­la kes­ki­viik­ko­na

09.08.2021 04:00
Tilaajille
OAJ:n koronakysely: joka kolmas opettaja harkitsee alanvaihtoa

OAJ:n ko­ro­na­ky­se­ly: joka kolmas opet­ta­ja har­kit­see alan­vaih­toa

05.08.2021 08:56
Tilaajille
Salminen: Etäopiskelu on yksi vaihtoehto koulujen lakkautuksille

Sal­mi­nen: Etä­opis­ke­lu on yksi vaih­to­eh­to kou­lu­jen lak­kau­tuk­sil­le

20.11.2020 11:00
Tilaajille
Lukijoiden kuvia: Peruskouluun palattiin tällä viikolla – katso kuvat esikoululaisesta ysiluokkalaiseen ensimmäisenä koulupäivänä

Lu­ki­joi­den kuvia: Pe­rus­kou­luun pa­lat­tiin tällä vii­kol­la – katso kuvat esi­kou­lu­lai­ses­ta ysi­luok­ka­lai­seen en­sim­mäi­se­nä kou­lu­päi­vä­nä

12.08.2020 10:20
Tilaajille
Koillismaalla perusopetuksen alkaminen tarkoittaa lähiopetukseen palaamista - hygieniasta ja turvaväleistä huolehditaan edelleen

Koil­lis­maal­la pe­rus­ope­tuk­sen al­ka­mi­nen tar­koit­taa lä­hi­ope­tuk­seen pa­laa­mis­ta - hy­gie­nias­ta ja tur­va­vä­leis­tä huo­leh­di­taan edel­leen

10.08.2020 04:00
Tilaajille
Sijoitettujen lasten ja nuorten opetuksen järjestämisessä parannettavaa: "Usein ongelmat liittyvät tiedon kulkuun"

Si­joi­tet­tu­jen lasten ja nuorten ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­ses­sä pa­ran­net­ta­vaa: "Usein on­gel­mat liit­ty­vät tiedon kul­kuun"

15.06.2020 19:11
Tilaajille
Posion peruskoulu ja lukio palkittiin ympäristötyöstään Vihreällä lipulla

Posion pe­rus­kou­lu ja lukio pal­kit­tiin ym­pä­ris­tö­työs­tään Vih­reäl­lä lipulla

28.05.2020 12:00
Tilaajille
Kuntakysely: koko maassa 88 prosenttia oppilaista osallistui opetukseen koulujen avauduttua, maakuntien välillä eroja

Kun­ta­ky­se­ly: koko maassa 88 pro­sent­tia op­pi­lais­ta osal­lis­tui ope­tuk­seen kou­lu­jen avau­dut­tua, maa­kun­tien välillä eroja

20.05.2020 10:09
Tilaajille
Hallitus päätti varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteiden purkamisesta – Takaisin lähiopetukseen siirrytään 14. toukokuuta alkaen hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Samalla opetuksen järjestäjät ehtivät varautua henkilöstö- ja muin järjestelyin opetuksen toteuttamiseen

Hal­li­tus päätti var­hais­kas­va­tuk­sen ja pe­rus­ope­tuk­sen ra­joit­tei­den pur­ka­mi­ses­ta – Ta­kai­sin lä­hi­ope­tuk­seen siir­ry­tään 14. tou­ko­kuu­ta alkaen hal­li­tus­ti ja tur­val­li­suu­des­ta huo­leh­tien. Samalla ope­tuk­sen jär­jes­tä­jät ehtivät va­rau­tua hen­ki­lös­tö- ja muin jär­jes­te­lyin ope­tuk­sen to­teut­ta­mi­seen

29.04.2020 20:37
Avataanko koulut vielä tälle keväälle? Hallituksen suora tiedotustilaisuus kello 20 – seuraa tilaisuutta suorana tästä

Ava­taan­ko koulut vielä tälle ke­vääl­le? Hal­li­tuk­sen suora tie­do­tus­ti­lai­suus kello 20 – seuraa ti­lai­suut­ta suorana tästä

29.04.2020 19:49
Minä opiskelin koulussa tähdistön isoa karhua, nyt opetellaan pyydystämään karhuja luonnossa – Eniten nyt tarvittaisiin elämäntaitojen opettamista
Kolumni

Minä opis­ke­lin kou­lus­sa täh­dis­tön isoa karhua, nyt ope­tel­laan pyy­dys­tä­mään karhuja luon­nos­sa – Eniten nyt tar­vit­tai­siin elä­män­tai­to­jen opet­ta­mis­ta

02.03.2020 05:00
Laskettelukurssille ilmoittautui 60 oppilasta ja se on  suosiostaan huolimatta lajissaan viimeinen - lain tiukka tulkinta ei saa estää koulujen maksullisia retkiä

Las­ket­te­lu­kurs­sil­le il­moit­tau­tui 60 op­pi­las­ta ja se on suo­sios­taan huo­li­mat­ta la­jis­saan vii­mei­nen - lain tiukka tul­kin­ta ei saa estää kou­lu­jen mak­sul­li­sia retkiä

31.01.2020 05:01
Yhdistämisen iloja koulumaailmassa

Yh­dis­tä­mi­sen iloja kou­lu­maail­mas­sa

30.01.2020 05:00
Näin sanoo laki: koulu voi retkeillä, mutta maksutta - Rukalla laskettelee tiukan linjauksen vuoksi 5000 koululaista vähemmän

Näin sanoo laki: koulu voi ret­keil­lä, mutta mak­sut­ta - Rukalla las­ket­te­lee tiukan lin­jauk­sen vuoksi 5000 kou­lu­lais­ta vä­hem­män

29.01.2020 18:16
Tilaajille