Juuri nyt: Epikset on tulossa myös ensi kesänä – ehtona li­pun­myyn­ti­kam­pan­jan on­nis­tu­mi­nen jouk­ko­ra­hoi­tus­pal­ve­lus­sa

Minne mennä: Free­sty­le­hiih­toa Ru­kal­la, jou­lu­lau­lu­ja ja -myy­jäi­siä – katso tästä Koil­lis­maan menot

Päätoimittajalta: Muis­te­taan näin lä­hes­ty­vän joulun alla, että ku­lut­ta­mis­ta tär­keäm­pää on vä­lit­tä­mi­nen

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

Vapaaehtoistyö
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: MLL:n koh­taa­mis­paik­ka­toi­min­ta kan­nat­te­lee ja tukee per­hei­tä

29.08.2023 11:00
Tilaajille
Ennätysmäärä kotiin vietyjä aterioita ja paikan päällä ruokailleita henkilöitä – Joulu yhdessä -tapahtuma toi yksin joulua viettäneet yhteen: "Joulun viettäminen yksin olisi tuntunut todella kurjalta"

En­nä­tys­mää­rä kotiin vietyjä ate­rioi­ta ja paikan päällä ruo­kail­lei­ta hen­ki­löi­tä – Joulu yhdessä -ta­pah­tu­ma toi yksin joulua viet­tä­neet yhteen: "Joulun viet­tä­mi­nen yksin olisi tun­tu­nut todella kur­jal­ta"

25.12.2022 04:00 2
Tilaajille
Jesse-koira katosi kolarin jälkeen metsään – Tapaus nosti esiin ongelman: Pohjoisessa ei ole yhtään lemmikkejä hakevaa etsijäkoiraa

Jes­se-koi­ra katosi kolarin jälkeen metsään – Tapaus nosti esiin on­gel­man: Poh­joi­ses­sa ei ole yhtään lem­mik­ke­jä hakevaa et­si­jä­koi­raa

07.12.2022 15:25
Tilaajille
Arvokasta vapaaehtoistyötä viranomaisten tukena – Posion Vapepaan mahtuu lisääkin vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita, tehtäviä on vaikkapa kirjaustehtävissä, muonituksessa ja liikenteenohjauksessa

Ar­vo­kas­ta va­paa­eh­tois­työ­tä vi­ran­omais­ten tukena – Posion Va­pe­paan mahtuu li­sää­kin va­paa­eh­tois­työs­tä kiin­nos­tu­nei­ta, teh­tä­viä on vaik­ka­pa kir­jaus­teh­tä­vis­sä, muo­ni­tuk­ses­sa ja lii­ken­teen­oh­jauk­ses­sa

04.04.2022 04:00
Tilaajille
Joulutervehdys jaetaan 100 kotiin Kuusamossa: osa ottaa tervehdyksen vastaan juhlavaatteissa – Vielä ehdit mukaan tapahtumaan

Jou­lu­ter­veh­dys jaetaan 100 kotiin Kuu­sa­mos­sa: osa ottaa ter­veh­dyk­sen vastaan juh­la­vaat­teis­sa – Vielä ehdit mukaan ta­pah­tu­maan

12.12.2021 04:00
Tilaajille
Posion Vapepaa vahvistetaan etsintään keskittyvällä kelkkailuryhmällä – "Etsijän on oltava hyvin varustautunut"

Posion Vapepaa vah­vis­te­taan et­sin­tään kes­kit­ty­väl­lä kelk­kai­lu­ryh­mäl­lä – "Et­si­jän on oltava hyvin va­rus­tau­tu­nut"

26.11.2021 15:00
Tilaajille
Onko hän paitsi Kuusamon, myös Suomen kovin talkoolainen? Vuotungin Seppo Pyy valittiin vapaaehtoiskisan kärkikymmenikköön

Onko hän paitsi Kuu­sa­mon, myös Suomen kovin tal­koo­lai­nen? Vuo­tun­gin Seppo Pyy va­lit­tiin va­paa­eh­tois­ki­san kär­ki­kym­me­nik­köön

11.11.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamolainen Seppo Pyy ehdolla Vuoden vapaaehtoiseksi: "Sepon panostus vapaaehtoistyötä kohtaan on sanoinkuvaamatonta"

Kuu­sa­mo­lai­nen Seppo Pyy ehdolla Vuoden va­paaeh­toi­sek­si: "Sepon pa­nos­tus va­paa­eh­tois­työ­tä kohtaan on sa­noin­ku­vaa­ma­ton­ta"

24.10.2021 04:00 4
Tilaajille
Rahaa lippaaseen ja hyvä mieli – Posiolaiset ovat Lapin kunnista ahkerimpia lahjoittajia nälkäpäiväkeräykseen

Rahaa lip­paa­seen ja hyvä mieli – Po­sio­lai­set ovat Lapin kun­nis­ta ah­ke­rim­pia lah­joit­ta­jia näl­kä­päi­vä­ke­räyk­seen

25.09.2021 04:00
Tilaajille
Stadista seurakuntatyöhön Taivalkoskelle – "Nyt ei jää kaduttamaan, että en koskaan ryhtynyt papiksi"

Sta­dis­ta seu­ra­kun­ta­työ­hön Tai­val­kos­kel­le – "Nyt ei jää ka­dut­ta­maan, että en koskaan ryh­ty­nyt pa­pik­si"

22.09.2021 11:00
Tilaajille
"Tämä on yksi tämän kevään paras päivä" – Kuusamossa toteutettiin TV:stä tuttu konsepti ja yllätettiin lähimmäisiä: lopputulos katsottavissa tänään Kuusamo NYT -kanavalta

"Tämä on yksi tämän kevään paras päivä" – Kuu­sa­mos­sa to­teu­tet­tiin TV:stä tuttu kon­sep­ti ja yl­lä­tet­tiin lä­him­mäi­siä: lop­pu­tu­los kat­sot­ta­vis­sa tänään Kuusamo NYT -ka­na­val­ta

21.04.2021 19:00
Tilaajille
SPR:n ystävien kokoontumiset tauolla – toimintaa puhelimitse

SPR:n ys­tä­vien ko­koon­tu­mi­set tauolla – toi­min­taa pu­he­li­mit­se

19.03.2020 14:00
Tilaajille
Apu polkaistiin käyntiin järjestöissä - nyt kaivataan terveitä alle 70-vuotiaita auttajia

Apu pol­kais­tiin käyn­tiin jär­jes­töis­sä - nyt kai­va­taan ter­vei­tä alle 70-vuo­tiai­ta aut­ta­jia

19.03.2020 04:00
Tilaajille
Liisa Ronkainen sai unelmansa toteen ja pääsi nauttimaan järvimaisemasta – Kuusamo 150 unelmaa -kampanja onnistui yli odotusten

Liisa Ron­kai­nen sai unel­man­sa toteen ja pääsi naut­ti­maan jär­vi­mai­se­mas­ta – Kuusamo 150 unelmaa -kam­pan­ja on­nis­tui yli odo­tus­ten

15.01.2019 05:00
SPR etsii ystäviä pakolaisille - yhteinen ajanvietto voi olla kylästelyä, ulkoilua tai jokin molemmille mielekäs harrastus

SPR etsii ystäviä pa­ko­lai­sil­le - yh­tei­nen ajan­viet­to voi olla ky­läs­te­lyä, ul­koi­lua tai jokin mo­lem­mil­le mie­le­käs har­ras­tus

08.01.2019 18:00
Anjan haave juhannuskukan viennistä haudalle toteutui - 150 unelmaa -kampanja erikoisessa tilanteessa: On toteuttajia mutta ei unelmia

Anjan haave ju­han­nus­ku­kan vien­nis­tä hau­dal­le to­teu­tui - 150 unelmaa -kam­pan­ja eri­koi­ses­sa ti­lan­tees­sa: On to­teut­ta­jia mutta ei unelmia

21.06.2018 10:45

Unelmat hukassa

21.06.2018 10:45
Alakerta: Mistä tunnet sä ystävän? - Verivalasta, sopimuksesta vai vapaaehtoisuudesta?
Kolumni

Ala­ker­ta: Mistä tunnet sä ys­tä­vän? - Ve­ri­va­las­ta, so­pi­muk­ses­ta vai va­paaeh­toi­suu­des­ta?

23.05.2018 05:00
Maj-Lisin 12 vuotta vapaaehtoisena päättyi Päivääkään en vaihtaisi pois -lauluun: "Tämä on ollut itsellekin terapiaa"

Maj-Li­sin 12 vuotta va­paa­eh­toi­se­na päättyi Päi­vää­kään en vaih­tai­si pois -lau­luun: "Tämä on ollut it­sel­le­kin te­ra­piaa"

11.05.2018 14:00
Vapaaehtoistyötä tekevä poliisi harkitsee lähtöä Kuusamosta 50-vuotispäivänään: "joskus on saattanut saada jonkinlaisia katseitakin, kun suunsa avaa"

Va­paa­eh­tois­työ­tä tekevä poliisi har­kit­see lähtöä Kuu­sa­mos­ta 50-vuo­tis­päi­vä­nään: "joskus on saat­ta­nut saada jon­kin­lai­sia kat­sei­ta­kin, kun suunsa avaa"

07.04.2018 18:00