Viikonvaihde: Ko­rouo­man pio­nee­rin mat­kas­sa Rus­keal­la vir­ral­la

Menot: Nappaa tästä vinkit Koil­lis­maan me­noi­hin

Toimittajalta: Oman alan va­lit­se­mi­nen voi olla ta­sa­pai­not­te­lua in­to­hi­mon ja käy­tän­nön vä­lil­lä.

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Aluehallintovirastot
Kuusamon nuoriso- ja järjestötalon yläkerran remontti ammattiopistolle odottaa rahoja ja suunnitelmia, hiusalan opetus on jo päässyt nauttimaan muutoksesta – "Meidän toiveita otettiin todella hyvin huomioon"

Kuu­sa­mon nuo­ri­so- ja jär­jes­tö­ta­lon ylä­ker­ran re­mont­ti am­mat­ti­opis­tol­le odottaa rahoja ja suun­ni­tel­mia, hius­alan opetus on jo päässyt naut­ti­maan muu­tok­ses­ta – "Meidän toi­vei­ta otet­tiin todella hyvin huo­mioon"

16.02.2024 04:00
Tilaajille
Avi tarkasti ammattiopiston tilat Kuusamossa ja sai vipinää aikaan – parempien luokkatilojen tekoa kaavaillaan Kumppanuustalon yläkertaan

Avi tar­kas­ti am­mat­ti­opis­ton tilat Kuu­sa­mos­sa ja sai vipinää aikaan – pa­rem­pien luok­ka­ti­lo­jen tekoa kaa­vail­laan Kump­pa­nuus­ta­lon ylä­ker­taan

23.01.2024 17:00
Tilaajille
Kaupunki ei saanut avustusta – Rukan slopestyle-rinteen rakentaminen lykkääntyy

Kau­pun­ki ei saanut avus­tus­ta – Rukan slo­pes­ty­le-rin­teen ra­ken­ta­mi­nen lyk­kään­tyy

28.05.2023 04:00 2
Tilaajille
Ympäristövahinkojen torjunnan varautumisesta moitteita monille pelastuslaitoksille – Kuusamossa pystytään vastaamaan omalla kalustolla alle 6000 litran öljyvuotoon

Ym­pä­ris­tö­va­hin­ko­jen tor­jun­nan va­rau­tu­mi­ses­ta moit­tei­ta monille pe­las­tus­lai­tok­sil­le – Kuu­sa­mos­sa pys­ty­tään vas­taa­maan omalla ka­lus­tol­la alle 6000 litran öl­jy­vuo­toon

17.04.2023 04:00
Tilaajille
Lapin aluehallintovirasto jakoi miljoonan euron edestä tukia nuorten työpajatoimintaan kunnissa – Posion kunta sai 30 000 euroa

Lapin alue­hal­lin­to­vi­ras­to jakoi mil­joo­nan euron edestä tukia nuorten työ­pa­ja­toi­min­taan kun­nis­sa – Posion kunta sai 30 000 euroa

21.06.2022 18:28
Tilaajille
"Kaupunki on sitoutunut tämän toiminnan ylläpitämiseen" – Kuusamo sai valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön kahden henkilötyövuoden ja Posio puolen henkilötyövuoden verran

"Kau­pun­ki on si­tou­tu­nut tämän toi­min­nan yl­lä­pi­tä­mi­seen" – Kuusamo sai val­tion­avus­tus­ta et­si­vään nuo­ri­so­työ­hön kahden hen­ki­lö­työ­vuo­den ja Posio puolen hen­ki­lö­työ­vuo­den verran

20.05.2022 12:00
Tilaajille
Posio Liikkuu sai 20 000 euroa – tavoitteena liikuntaa kuntalaisia tasavertaisesti

Posio Liikkuu sai 20 000 euroa – ta­voit­tee­na lii­kun­taa kun­ta­lai­sia ta­sa­ver­tai­ses­ti

14.03.2022 16:25
Tilaajille
Uudenlainen liikuntapaikka-avustus haussa kuukauden ajan myös Lapissa – jaossa kaksi miljoonaa euroa luonnon virkistyskäytön tukemiseen

Uu­den­lai­nen lii­kun­ta­paik­ka-avus­tus haussa kuu­kau­den ajan myös Lapissa – jaossa kaksi mil­joo­naa euroa luonnon vir­kis­tys­käy­tön tu­ke­mi­seen

22.01.2022 04:00
Tilaajille
Pohjoisen aluehallintovirastot päättävät retkeilyalueiden metsästysrajoituksista lähiaikoina – esitettyjen rajoitusalueiden listalla alueita Oulangalta ja Hossasta

Poh­joi­sen alue­hal­lin­to­vi­ras­tot päät­tä­vät ret­kei­ly­aluei­den met­säs­tys­ra­joi­tuk­sis­ta lä­hi­ai­koi­na – esi­tet­ty­jen ra­joi­tus­aluei­den lis­tal­la alueita Ou­lan­gal­ta ja Hos­sas­ta

05.01.2022 08:32
Tilaajille
Koronatilanne on Kuusamossa tasaantunut, mutta ryöpsäyttääkö joululoma sen uudestaan? – "Jos nenä vuotaa tai kurkku on kipeä, niin ei oireisena lähdettäisi sinne isoon suvun kokoontumiseen"

Ko­ro­na­ti­lan­ne on Kuu­sa­mos­sa ta­saan­tu­nut, mutta ryöp­säyt­tää­kö jou­lu­lo­ma sen uu­des­taan? – "Jos nenä vuotaa tai kurkku on kipeä, niin ei oi­rei­se­na läh­det­täi­si sinne isoon suvun ko­koon­tu­mi­seen"

09.12.2021 18:50
Harvinainen sukuhautausmaa yhdistää Ronkaisia Taivalkosken Inkeellä – "Isoisä sai Amerikasta vaikutteita"

Har­vi­nai­nen su­ku­hau­taus­maa yh­dis­tää Ron­kai­sia Tai­val­kos­ken In­keel­lä – "Isoisä sai Ame­ri­kas­ta vai­kut­tei­ta"

16.09.2021 04:00
Tilaajille
Suosittujen retkeilyalueiden metsästyskiellot viipyvät, vaikka uusi jahtikausi on jo alkanut – "Onhan siinä aina riskinsä, jos vilkkailla alueilla metsästetään ampuma-aseilla"

Suo­sit­tu­jen ret­kei­ly­aluei­den met­säs­tys­kiel­lot vii­py­vät, vaikka uusi jah­ti­kau­si on jo alkanut – "Onhan siinä aina ris­kin­sä, jos vilk­kail­la alueil­la met­säs­te­tään am­pu­ma-aseil­la"

09.09.2021 10:02
Tilaajille
Kaivo 50-vuotias, Kuusamon Juusto 60-vuotias – yritys aikoo lisätä tuotantoaan ja hakee pysyvää lupaa Tatangin vedenottamolle

Kaivo 50-vuo­tias, Kuu­sa­mon Juusto 60-vuo­tias – yritys aikoo lisätä tuo­tan­toaan ja hakee pysyvää lupaa Ta­tan­gin ve­den­ot­ta­mol­le

10.07.2021 04:00 1
Tilaajille
Riskimaista Kuusamoon saapuvat terveystarkastukseen – pakolliset terveystarkastukset jatkuvat Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun rajanylityspaikoilla kesäkuun ajan

Ris­ki­mais­ta Kuu­sa­moon saa­pu­vat ter­veys­tar­kas­tuk­seen – pa­kol­li­set ter­veys­tar­kas­tuk­set jat­ku­vat Poh­jois-Poh­jan­maan ja Kainuun ra­jan­yli­tys­pai­koil­la ke­sä­kuun ajan

26.05.2021 18:54
Tilaajille
Posiolla edelleen liikettä – aluehallintoviraston avustusta ei muihin Koillismaan kuntiin

Po­siol­la edel­leen lii­ket­tä – alue­hal­lin­to­vi­ras­ton avus­tus­ta ei muihin Koil­lis­maan kuntiin

15.03.2021 15:00
Tilaajille
Koronaepidemiaa hillitään kolmella eri tasolla – Tätä perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe tarkoittavat

Ko­ro­na­epi­de­miaa hil­li­tään kol­mel­la eri tasolla – Tätä pe­rus­ta­so, kiih­ty­mis­vai­he ja le­viä­mis­vai­he tar­koit­ta­vat

18.02.2021 19:01
Tilaajille
Koronasulut jatkuvat Kuusamossa tammikuulle – Sulku ei koske alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten harrastevuoroja kaupungin toimitiloissa eikä koulujen järjestämää liikunnanopetusta

Ko­ro­na­su­lut jat­ku­vat Kuu­sa­mos­sa tam­mi­kuul­le – Sulku ei koske alle 18-vuo­tiai­den lasten ja nuorten har­ras­te­vuo­ro­ja kau­pun­gin toi­mi­ti­lois­sa eikä kou­lu­jen jär­jes­tä­mää lii­kun­nan­ope­tus­ta

17.12.2020 08:01
Tilaajille
AVI-kysely: Kouluruokailun järjestämisessä etäopetuksessa eroja: "Yksittäisissä kunnissa on päätetty toteuttaa kouluruokailujärjestelyt muulla tavoin kuin lainsäädännössä edellytetään"

AVI-ky­se­ly: Kou­lu­ruo­kai­lun jär­jes­tä­mi­ses­sä etä­ope­tuk­ses­sa eroja: "Yk­sit­täi­sis­sä kun­nis­sa on pää­tet­ty to­teut­taa kou­lu­ruo­kai­lu­jär­jes­te­lyt muulla tavoin kuin lain­sää­dän­nös­sä edel­ly­te­tään"

27.11.2020 04:00
Tilaajille
Sairaanhoitopiiri: Oulu on siirtynyt epidemian kiihtymisvaiheen kynnykselle, maskin käyttöä suositetaan nyt kaikissa julkisissa tiloissa – "Viime aikojen tilanne koronaviruksen suhteen on ollut huolestuttava"

Sai­raan­hoi­to­pii­ri: Oulu on siir­ty­nyt epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­heen kyn­nyk­sel­le, maskin käyttöä suo­si­te­taan nyt kai­kis­sa jul­ki­sis­sa ti­lois­sa – "Viime aikojen tilanne ko­ro­na­vi­ruk­sen suhteen on ollut huo­les­tut­ta­va"

28.10.2020 11:24
Kokoontumisrajoitukset säilyvät ennallaan Pohjois-Pohjanmaalla – kunta voi tehdä tiukempia rajoituksia, jos tartuntatautitilanne pahenee äkillisesti

Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set säi­ly­vät en­nal­laan Poh­jois-Poh­jan­maal­la – kunta voi tehdä tiu­kem­pia ra­joi­tuk­sia, jos tar­tun­ta­tau­ti­ti­lan­ne pahenee äkil­li­ses­ti

23.10.2020 04:00
Tilaajille