Kuntatalous
Tuleeko Kuusamoon ensi vuonna uusi paloasema? Kaupunginvaltuusto hyväksyi investoinnit mukisematta, mutta purkutuomioista äänestettiin

Tuleeko Kuu­sa­moon ensi vuonna uusi pa­loa­se­ma? Kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi in­ves­toin­nit mu­ki­se­mat­ta, mutta pur­ku­tuo­miois­ta ää­nes­tet­tiin

09.12.2020 04:00
Tilaajille
Verot säilyivät ennallaan Taivalkoskella – Painetta verojen korotuksille tulevaisuudessa on, ellei talouden tasapainottamiseen ryhdytä ajoissa.

Verot säi­lyi­vät en­nal­laan Tai­val­kos­kel­la – Pai­net­ta verojen ko­ro­tuk­sil­le tu­le­vai­suu­des­sa on, ellei ta­lou­den ta­sa­pai­not­ta­mi­seen ryhdytä ajois­sa.

19.11.2020 10:00
Tilaajille
Korouoman valtiatar: Posion kunnanjohtaja Heli Knutars saa suunsa auki,
kun on tarve, mutta ei halua loukata ketään

Ko­rouo­man val­tia­tar: Posion kun­nan­joh­ta­ja Heli Knutars saa suunsa au­ki, ­kun on tarve, mutta ei halua loukata ketään

25.10.2020 13:48
Tilaajille
Verotulot alle arvioidun Taivalkoskella

Ve­ro­tu­lot alle ar­vioi­dun Tai­val­kos­kel­la

11.05.2020 17:00
Tilaajille
Taivalkoski valmistelee lomauttamisia – yrittäjille maksuaikaa vuokriin ja hankintoja aikaistetaan

Tai­val­kos­ki val­mis­te­lee lo­maut­ta­mi­sia – yrit­tä­jil­le mak­su­ai­kaa vuok­riin ja han­kin­to­ja ai­kais­te­taan

08.04.2020 06:00
Tilaajille
Ennakoitua parempi taloudellinen tulos Posion kunnalla – Ylijäämään on keskeisin vaikutus kunnan ulkoistaessa kesän alussa 2016 sosiaali-ja terveydenhoitopalvelut Coronaria-ryhmittymälle

En­na­koi­tua parempi ta­lou­del­li­nen tulos Posion kun­nal­la – Yli­jää­mään on kes­kei­sin vai­ku­tus kunnan ul­kois­taes­sa kesän alussa 2016 so­siaa­li-ja ter­vey­den­hoi­to­pal­ve­lut Co­ro­na­ria-ryh­mit­ty­mäl­le

01.04.2020 05:00
Tilaajille
Valtuusto hyväksyi yli miljoonan euron paketin koronakriisin hoitamiseen Kuusamossa

Val­tuus­to hy­väk­syi yli mil­joo­nan euron paketin ko­ro­na­krii­sin hoi­ta­mi­seen Kuu­sa­mos­sa

23.03.2020 19:21
Tilaajille