Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Viikon kysymys: Onko mie­les­tä­si oi­keu­tet­tua, että yk­si­tyis­tä mal­min­et­sin­tää ra­hoi­te­taan valtion kas­sas­ta?

Kuvaajalta: Ur­hei­li­ja, edes­ot­ta­muk­sia kat­so­taan poik­keuk­set­ta suu­ren­nus­la­sin läpi – käyt­täy­dy kuten esi­ku­van kuuluu

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Lapin kunnat
Lapin kuntien elinvoimaa, vetovoimaa ja pitovoimaa mittaavan indeksin mukaan Posio hännillä - Ykköstilaa  pitävä Kittilä sijoittuu valtakunnallisestikin kärkipaikoille

Lapin kuntien elin­voi­maa, ve­to­voi­maa ja pi­to­voi­maa mit­taa­van in­dek­sin mukaan Posio hän­nil­lä - Yk­kös­ti­laa pitävä Kittilä si­joit­tuu val­ta­kun­nal­li­ses­ti­kin kär­ki­pai­koil­le

16.12.2023 14:21
Tilaajille
Posiolla kuuluu kuntansa nuorempaan väestönosaan, jos on alle 61-vuotias, Rovaniemellä puolet asukkaista on alle 39-vuotiaita –  Itä-Lapissa väestön vanheneminen on taittunut, mutta Posio on Suomen kahdeksanneksi iäkkäin kunta: "Kaikkein virkeintä toimintaa on eläkeläisjärjestöissä"

Po­siol­la kuuluu kun­tan­sa nuo­rem­paan väes­tö­no­saan, jos on alle 61-vuo­tias, Ro­va­nie­mel­lä puolet asuk­kais­ta on alle 39-vuo­tiai­ta –  Itä-La­pis­sa väestön van­he­ne­mi­nen on tait­tu­nut, mutta Posio on Suomen kah­dek­san­nek­si iäkkäin kunta: "Kaik­kein vir­kein­tä toi­min­taa on elä­ke­läis­jär­jes­töis­sä"

02.01.2023 11:00
Tilaajille
Kuusamoon 104 000, Taivalkoskelle 18 000 ja Posiolle  25 000 euroa avustusta koululaisten ilmaiseen harrastustoimintaan ensi lukuvuodeksi

Kuu­sa­moon 104 000, Tai­val­kos­kel­le 18 000 ja Po­siol­le 25 000 euroa avus­tus­ta kou­lu­lais­ten il­mai­seen har­ras­tus­toi­min­taan ensi lu­ku­vuo­dek­si

20.05.2022 12:10
Tilaajille
Mihin lähipalvelualueeseen Posio päätyy Lapin hyvinvointialueelle valmisteilla olevassa aluejaossa? Kartalle alueista voi tehdä vasta arvailuja – "En ole keksinyt, mikä olisi parempi malli"

Mihin lä­hi­pal­ve­lu­aluee­seen Posio päätyy Lapin hy­vin­voin­ti­alueel­le val­mis­teil­la ole­vas­sa alue­jaos­sa? Kar­tal­le alueis­ta voi tehdä vasta ar­vai­lu­ja – "En ole kek­si­nyt, mikä olisi parempi malli"

19.05.2022 11:00
Tilaajille
Viisi Lapin kuntaa etsii uutta kunnanjohtajaa, mutta mitkä niistä nappaavat parhaat osaajat? – Posion kuntaakin johtanut Mauri Posio lähtee Keminmaasta ristiriitaiselta paikalta

Viisi Lapin kuntaa etsii uutta kun­nan­joh­ta­jaa, mutta mitkä niistä nap­paa­vat parhaat osaa­jat? – Posion kun­taa­kin joh­ta­nut Mauri Posio lähtee Ke­min­maas­ta ris­ti­rii­tai­sel­ta pai­kal­ta

17.05.2022 11:00
Tilaajille
Jo 70 prosenttia posiolaisista on rokotettu – Ylilääkärit: Tärkeää, että myös nuoret ottavat rokotuksen

Jo 70 pro­sent­tia po­sio­lai­sis­ta on ro­ko­tet­tu – Yli­lää­kä­rit: Tär­keää, että myös nuoret ottavat ro­ko­tuk­sen

08.06.2021 08:32
Tilaajille
Tuore selvitys: Kaivosvero ei sovellu kuntien tulolähteeksi –"Luonnonvarojen verotus ei sovi alimmille hallinnontasoille"

Tuore sel­vi­tys: Kai­vos­ve­ro ei sovellu kuntien tu­lo­läh­teek­si –"­Luon­non­va­ro­jen verotus ei sovi alim­mil­le hal­lin­non­ta­soil­le"

05.06.2021 09:39 1
Tilaajille
Kaipaatko mökillesi laajakaistaa? – Lapissa selvitetään, missä olisi suurin tarve uusille valokuituyhteyksille

Kai­paat­ko mö­kil­le­si laa­ja­kais­taa? – Lapissa sel­vi­te­tään, missä olisi suurin tarve uusille va­lo­kui­tu­yh­teyk­sil­le

29.04.2021 19:46
Tilaajille
Naisvaje heikentää Lapin kuntien elinvoimaisuutta, eikä Posio tee poikkeusta – "Tämä on ollut päättäjille sokea piste"

Nais­va­je hei­ken­tää Lapin kuntien elin­voi­mai­suut­ta, eikä Posio tee poik­keus­ta – "Tämä on ollut päät­tä­jil­le sokea piste"

05.04.2021 11:00
Tilaajille
Lapin kunnat ottavat kantaa lomitusalueiden yhdistämiseen – Lapista halutaan yksi yhtenäinen maatalouslomitusalue

Lapin kunnat ottavat kantaa lo­mi­tus­aluei­den yh­dis­tä­mi­seen – Lapista ha­lu­taan yksi yh­te­näi­nen maa­ta­lous­lo­mi­tus­alue

26.02.2021 11:46
Tilaajille
Valtakunnallinen kysely: Lapin kuntien työpaikkoihin ei löydy riittävästi hakijoita

Val­ta­kun­nal­li­nen kysely: Lapin kuntien työ­paik­koi­hin ei löydy riit­tä­väs­ti ha­ki­joi­ta

02.02.2021 16:48
Tilaajille
Kolme kuntaa hakee kunnanjohtajaa Lapissa, yhden johtaja valitaan maanantaina ja kahdessa kunnassa on väliaikaiset ratkaisut

Kolme kuntaa hakee kun­nan­joh­ta­jaa La­pis­sa, yhden johtaja va­li­taan maa­nan­tai­na ja kah­des­sa kun­nas­sa on vä­li­ai­kai­set rat­kai­sut

25.01.2021 14:40
Tilaajille
Rovaniemi, Ranua ja Posio ovat Lapin ainoat kunnat, joilla on varaa sijoittaa – Ranuan kunnanhallituksen puheenjohtaja: "Niitä käytetään vasta tiukan paikan tullen"

Ro­va­nie­mi, Ranua ja Posio ovat Lapin ainoat kunnat, joilla on varaa si­joit­taa – Ranuan kun­nan­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja: "Niitä käy­te­tään vasta tiukan paikan tullen"

13.11.2020 07:26 1
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat tukevat Lapin matkailuparlamenttia: "Matkailu auki nyt"

Lapin kun­ta­joh­ta­jat tukevat Lapin mat­kai­lu­par­la­ment­tia: "Mat­kai­lu auki nyt"

09.11.2020 13:13
Tilaajille
Posio Lapin kunnista viidentenä Yrittäjien kuntabarometri-kyselyssä

Posio Lapin kun­nis­ta vii­den­te­nä Yrit­tä­jien kun­ta­ba­ro­met­ri-ky­se­lys­sä

13.06.2020 10:13
Neljännessä lisätalousarviossa suoraa tukea kaupungeille – Lapin kunnat ja Lapin liitto: "Miksi hallitus unohtaa muun Suomen?"

Nel­jän­nes­sä li­sä­ta­lous­ar­vios­sa suoraa tukea kau­pun­geil­le – Lapin kunnat ja Lapin liitto: "Miksi hal­li­tus unohtaa muun Suo­men?"

12.06.2020 16:32
Lapin kuntien, Lapin Yrittäjien ja Lapin liiton kannanotto:  Norjan ja Ruotsin rajat auki koronaturvalliseen asiointiin

Lapin kun­tien, Lapin Yrit­tä­jien ja Lapin liiton kan­na­not­to: Norjan ja Ruotsin rajat auki ko­ro­na­tur­val­li­seen asioin­tiin

08.06.2020 18:00
Lapin kunnat: Valtion kuntapaketti tällä erää riittämätön – peruspalvelujen valtionosuuksien loppusummat jakoperusteeksi

Lapin kunnat: Valtion kun­ta­pa­ket­ti tällä erää riit­tä­mä­tön – pe­rus­pal­ve­lu­jen val­tion­osuuk­sien lop­pu­sum­mat ja­ko­pe­rus­teek­si

19.05.2020 13:49
"Kuoppa on valmiiksi syvä ja nyt reunatkin uhkaavat sortua" – Näin kuvaa Lapin kuntien nykyistä taloustilannetta maakuntajohtaja Mika Riipi Lapin liitosta

"Kuoppa on val­miik­si syvä ja nyt reu­nat­kin uh­kaa­vat sortua" – Näin kuvaa Lapin kuntien ny­kyis­tä ta­lous­ti­lan­net­ta maa­kun­ta­joh­ta­ja Mika Riipi Lapin lii­tos­ta

01.04.2020 10:22
Tilaajille