Lentopallo: Hel­sin­ki ei pysynyt Kuu­sa­mon kyy­dis­sä

Lentomatkailu

Len­to­koh­tei­ta syys- ja tal­vi­lo­ma­lai­sil­le run­saas­ti – Kuu­sa­moon tulossa näillä näkymin char­te­rei­ta

31.08.2021 10:16
Tilaajille

Luft­han­sa aloit­taa suorat ke­sä­reit­ti­len­not Kuu­sa­moon tou­ko­kuus­sa

08.03.2021 11:33 2
Tilaajille

Luft­han­sa jatkaa len­to­jaan Kuu­sa­moon tu­le­va­na talvena - Kuu­sa­mon ja Ivalon lennot yh­dis­ty­vät siten, että len­to­reit­ti on Frank­fur­tis­ta – Ivaloon – Kuu­sa­moon ja ta­kai­sin Frank­fur­tiin

03.12.2020 13:43
Tilaajille

Lapin kun­ta­joh­ta­jat tukevat Lapin mat­kai­lu­par­la­ment­tia: "Mat­kai­lu auki nyt"

09.11.2020 13:13
Tilaajille

Yle Ro­va­nie­mi: Lappiin ja Rukalle saadaan sit­ten­kin kes­ki­eu­roop­pa­lai­sia tu­ris­te­ja ensi talvena

02.10.2020 15:37
Tilaajille

"Toi­ses­ta tes­tis­tä ja ka­ran­tee­nis­ta luo­vut­ta­va" – Koil­lis­maan mat­kai­lu­elin­kei­no vaatii, että hal­li­tus kä­sit­te­lee mat­kai­lu­ra­joi­tuk­set uu­des­taan

17.09.2020 16:33
Tilaajille

Hal­li­tus neu­vot­te­lee Sää­ty­ta­los­sa kes­ki­viik­ko­na. Asia­lis­tal­la: epi­de­mio­lo­gi­nen ti­lan­ne­ku­va, läh­tö­maa­tes­taus sekä hyb­ri­di­stra­te­gian to­teut­ta­mi­nen rajat ylit­tä­väs­sä lii­ken­tees­sä ja mat­kus­ta­mi­ses­sa

08.09.2020 19:01

Korona veti len­to­mat­kai­lun syök­sy­kier­tee­seen, nyt yh­tey­det ovat hil­jal­leen pa­lan­neet – Finnair lentää tänä syksynä Ro­va­nie­mel­le jopa useam­min kuin viime vuonna

07.09.2020 19:02
Tilaajille

Lapin kun­ta­joh­ta­jat vaa­ti­vat ter­veys­tur­val­li­sia mat­kai­lu­käy­tä­viä Lappiin – Lapin kunnat esit­tä­vät rat­kai­suk­si ko­ro­na­tur­val­li­sia mat­kai­lu­käy­tä­viä eli niin kut­sut­ta­ja mat­kai­lu­kup­lia, johon kuu­lui­si­vat kaikki Lapland Airport –kentät Enon­te­kiö, Ivalo, Kit­ti­lä, Kuu­sa­mo, Ke­mi-Tor­nio ja Ro­va­nie­mi

03.09.2020 15:01 1

Lapin liitto ja Lapin kun­ta­joh­ta­jat ve­toa­vat mat­kai­lu­alan yri­tys­ten uusien ja riit­tä­vien tu­ki­muo­to­jen puo­les­ta – Kaikki Lapin len­to­ase­mat Ro­va­nie­mi, Kit­ti­lä, Ivalo, Ke­mi-Tor­nio Enon­te­kiö ja myös Kuu­sa­mo, ovat mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa ta­voi­tel­taes­sa mat­kai­lun myynnin nos­ta­mis­ta vuoden 2019 tasolle

10.05.2020 09:00
Tilaajille

"Kult­tuu­ri on ollut in­fek­tioi­den tor­jun­nan nä­kö­kul­mas­ta suo­ras­taan ää­liö­mäi­nen" - solu- ja ke­hi­tys­bio­lo­gian pro­fes­so­ri uskoo, että kas­vo­suo­jia tullaan nä­ke­mään jat­kos­sa­kin

11.04.2020 04:00
Tilaajille

Lapin kun­ta­joh­ta­jat: Yri­tys­tuet riit­tä­mät­tö­mät – vä­liin­pu­toa­jat saatava kiinni

09.04.2020 12:00

Mat­kai­lu­yri­tys­ten tappiot ovat mit­ta­via – Bu­si­ness Fin­lan­din jat­ko­ky­se­lyt asia­kas­yri­tyk­sil­le pal­jas­ti­vat val­ta­van avun­tar­peen

31.03.2020 04:00
Tilaajille

Huh­ti­kuus­sa Kuu­sa­moon eivät lii­ken­nöi sään­nöl­li­ses­ti muut yhtiöt kuin Finnair - Finnair lo­pet­taa lennot Kuu­sa­moon ja suu­rim­man osan muis­ta­kin len­nois­taan

16.03.2020 14:15

Kuu­sa­mon mat­kai­lun yö­py­mi­set kas­voi­vat tam­mi­kuus­sa 17 pro­sent­tia – Toi­mi­tus­joh­ta­ja Mats Lind­fors: ”Ke­hi­tys on ollut erit­täin vahva”

02.03.2020 14:30
Tilaajille

Lapin len­to­ase­mil­la voi­ma­kas­ta kasvua

10.01.2020 12:19

Kuu­sa­mon len­to­ken­tän mat­kus­ta­ja­mää­rä ha­lu­taan kak­sin­ker­tais­taa vuo­si­kym­me­nes­sä – sadan tu­han­nen len­to­mat­kus­ta­jan raja rik­koon­tui vuosia etu­ajas­sa

06.12.2018 05:00

Turisti haluaa maksaa luk­suk­ses­ta – loskaa on nähty tar­peek­si: "He eivät tule las­ket­te­le­maan vaan muiden ak­ti­vi­teet­tien takia"

25.02.2018 10:30

Sak­sa­lai­set kai­paa­vat lisää omaa kiel­tään ja mat­kai­lu­mark­ki­noin­tia: Tietoa ei ole Ru­kas­ta, Hankien va­los­ta, rin­tei­den kun­nos­ta eikä la­duis­ta

24.02.2018 10:30

Tai­val­kos­ken mat­kai­lu on nyt nos­tees­sa – Kuu­sa­mon len­to­lii­ken­teen imu auttaa

03.02.2018 09:00