Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Lentomatkailu
Rovaniemen lentoasemalla tulossa vuoden vilkkain viikonloppu: kaikkiaan 53 konetta tuo matkailijoita napapiirille

Ro­va­nie­men len­to­ase­mal­la tulossa vuoden vilk­kain vii­kon­lop­pu: kaik­kiaan 53 konetta tuo mat­kai­li­joi­ta na­pa­pii­ril­le

16.12.2022 18:23
Tilaajille
Lentokohteita syys- ja talvilomalaisille runsaasti – Kuusamoon tulossa näillä näkymin chartereita

Len­to­koh­tei­ta syys- ja tal­vi­lo­ma­lai­sil­le run­saas­ti – Kuu­sa­moon tulossa näillä näkymin char­te­rei­ta

31.08.2021 10:16
Tilaajille
Lufthansa aloittaa suorat kesäreittilennot Kuusamoon toukokuussa

Luft­han­sa aloit­taa suorat ke­sä­reit­ti­len­not Kuu­sa­moon tou­ko­kuus­sa

08.03.2021 11:33 2
Tilaajille
Lufthansa jatkaa lentojaan Kuusamoon tulevana talvena - Kuusamon ja Ivalon lennot yhdistyvät siten, että lentoreitti on Frankfurtista – Ivaloon – Kuusamoon ja takaisin Frankfurtiin

Luft­han­sa jatkaa len­to­jaan Kuu­sa­moon tu­le­va­na talvena - Kuu­sa­mon ja Ivalon lennot yh­dis­ty­vät siten, että len­to­reit­ti on Frank­fur­tis­ta – Ivaloon – Kuu­sa­moon ja ta­kai­sin Frank­fur­tiin

03.12.2020 13:43
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat tukevat Lapin matkailuparlamenttia: "Matkailu auki nyt"

Lapin kun­ta­joh­ta­jat tukevat Lapin mat­kai­lu­par­la­ment­tia: "Mat­kai­lu auki nyt"

09.11.2020 13:13
Tilaajille
Yle Rovaniemi: Lappiin ja Rukalle saadaan sittenkin keskieurooppalaisia turisteja ensi talvena

Yle Ro­va­nie­mi: Lappiin ja Rukalle saadaan sit­ten­kin kes­kieu­roop­pa­lai­sia tu­ris­te­ja ensi talvena

02.10.2020 15:37
Tilaajille
"Toisesta testistä ja karanteenista luovuttava" – Koillismaan matkailuelinkeino vaatii, että hallitus käsittelee matkailurajoitukset uudestaan

"Toi­ses­ta tes­tis­tä ja ka­ran­tee­nis­ta luo­vut­ta­va" – Koil­lis­maan mat­kai­lu­elin­kei­no vaatii, että hal­li­tus kä­sit­te­lee mat­kai­lu­ra­joi­tuk­set uu­des­taan

17.09.2020 16:33
Tilaajille
Hallitus neuvottelee Säätytalossa keskiviikkona. Asialistalla: epidemiologinen tilannekuva, lähtömaatestaus sekä hybridistrategian toteuttaminen rajat ylittävässä liikenteessä ja matkustamisessa

Hal­li­tus neu­vot­te­lee Sää­ty­ta­los­sa kes­ki­viik­ko­na. Asia­lis­tal­la: epi­de­mio­lo­gi­nen ti­lan­ne­ku­va, läh­tö­maa­tes­taus sekä hyb­ri­di­stra­te­gian to­teut­ta­mi­nen rajat ylit­tä­väs­sä lii­ken­tees­sä ja mat­kus­ta­mi­ses­sa

08.09.2020 19:01
Korona veti lentomatkailun syöksykierteeseen, nyt yhteydet ovat hiljalleen palanneet – Finnair lentää tänä syksynä Rovaniemelle jopa useammin kuin viime vuonna

Korona veti len­to­mat­kai­lun syök­sy­kier­tee­seen, nyt yh­tey­det ovat hil­jal­leen pa­lan­neet – Finnair lentää tänä syksynä Ro­va­nie­mel­le jopa useam­min kuin viime vuonna

07.09.2020 19:02
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat vaativat terveysturvallisia matkailukäytäviä Lappiin –  Lapin kunnat esittävät ratkaisuksi koronaturvallisia matkailukäytäviä eli niin kutsuttaja matkailukuplia, johon kuuluisivat kaikki Lapland Airport –kentät Enontekiö, Ivalo, Kittilä, Kuusamo, Kemi-Tornio ja Rovaniemi

Lapin kun­ta­joh­ta­jat vaa­ti­vat ter­veys­tur­val­li­sia mat­kai­lu­käy­tä­viä Lappiin – Lapin kunnat esit­tä­vät rat­kai­suk­si ko­ro­na­tur­val­li­sia mat­kai­lu­käy­tä­viä eli niin kut­sut­ta­ja mat­kai­lu­kup­lia, johon kuu­lui­si­vat kaikki Lapland Airport –kentät Enon­te­kiö, Ivalo, Kit­ti­lä, Kuu­sa­mo, Ke­mi-Tor­nio ja Ro­va­nie­mi

03.09.2020 15:01 1
Lapin liitto ja Lapin kuntajohtajat vetoavat matkailualan yritysten uusien ja riittävien tukimuotojen puolesta – Kaikki Lapin lentoasemat Rovaniemi, Kittilä, Ivalo, Kemi-Tornio Enontekiö ja myös Kuusamo, ovat merkittävässä roolissa tavoiteltaessa matkailun myynnin nostamista vuoden 2019 tasolle

Lapin liitto ja Lapin kun­ta­joh­ta­jat ve­toa­vat mat­kai­lu­alan yri­tys­ten uusien ja riit­tä­vien tu­ki­muo­to­jen puo­les­ta – Kaikki Lapin len­to­ase­mat Ro­va­nie­mi, Kit­ti­lä, Ivalo, Ke­mi-Tor­nio Enon­te­kiö ja myös Kuu­sa­mo, ovat mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa ta­voi­tel­taes­sa mat­kai­lun myynnin nos­ta­mis­ta vuoden 2019 tasolle

10.05.2020 09:00
Tilaajille
"Kulttuuri on ollut infektioiden torjunnan näkökulmasta suorastaan ääliömäinen" - solu- ja kehitysbiologian professori uskoo, että kasvosuojia tullaan näkemään jatkossakin

"Kult­tuu­ri on ollut in­fek­tioi­den tor­jun­nan nä­kö­kul­mas­ta suo­ras­taan ää­liö­mäi­nen" - solu- ja ke­hi­tys­bio­lo­gian pro­fes­so­ri uskoo, että kas­vo­suo­jia tullaan nä­ke­mään jat­kos­sa­kin

11.04.2020 04:00
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat: Yritystuet riittämättömät – väliinputoajat saatava kiinni

Lapin kun­ta­joh­ta­jat: Yri­tys­tuet riit­tä­mät­tö­mät – vä­liin­pu­toa­jat saatava kiinni

09.04.2020 12:00
Matkailuyritysten tappiot ovat mittavia – Business Finlandin jatkokyselyt asiakasyrityksille paljastivat valtavan avuntarpeen

Mat­kai­lu­yri­tys­ten tappiot ovat mit­ta­via – Bu­si­ness Fin­lan­din jat­ko­ky­se­lyt asia­kas­yri­tyk­sil­le pal­jas­ti­vat val­ta­van avun­tar­peen

31.03.2020 04:00
Tilaajille
Huhtikuussa Kuusamoon eivät liikennöi säännöllisesti muut yhtiöt kuin Finnair - Finnair lopettaa lennot Kuusamoon ja suurimman osan muistakin lennoistaan

Huh­ti­kuus­sa Kuu­sa­moon eivät lii­ken­nöi sään­nöl­li­ses­ti muut yhtiöt kuin Finnair - Finnair lo­pet­taa lennot Kuu­sa­moon ja suu­rim­man osan muis­ta­kin len­nois­taan

16.03.2020 14:15
Kuusamon matkailun yöpymiset kasvoivat tammikuussa 17 prosenttia – Toimitusjohtaja Mats Lindfors: ”Kehitys on ollut erittäin vahva”

Kuu­sa­mon mat­kai­lun yö­py­mi­set kas­voi­vat tam­mi­kuus­sa 17 pro­sent­tia – Toi­mi­tus­joh­ta­ja Mats Lind­fors: ”Ke­hi­tys on ollut erit­täin vahva”

02.03.2020 14:30
Tilaajille
Lapin lentoasemilla voimakasta kasvua

Lapin len­to­ase­mil­la voi­ma­kas­ta kasvua

10.01.2020 12:19
Kuusamon lentokentän matkustajamäärä halutaan kaksinkertaistaa vuosikymmenessä – sadan tuhannen lentomatkustajan raja rikkoontui vuosia etuajassa

Kuu­sa­mon len­to­ken­tän mat­kus­ta­ja­mää­rä ha­lu­taan kak­sin­ker­tais­taa vuo­si­kym­me­nes­sä – sadan tu­han­nen len­to­mat­kus­ta­jan raja rik­koon­tui vuosia etu­ajas­sa

06.12.2018 05:00
Turisti haluaa maksaa luksuksesta – loskaa on nähty tarpeeksi: "He eivät tule laskettelemaan vaan muiden aktiviteettien takia"

Turisti haluaa maksaa luk­suk­ses­ta – loskaa on nähty tar­peek­si: "He eivät tule las­ket­te­le­maan vaan muiden ak­ti­vi­teet­tien takia"

25.02.2018 10:30
Saksalaiset kaipaavat lisää omaa kieltään ja matkailumarkkinointia: Tietoa ei ole Rukasta, Hankien valosta, rinteiden kunnosta eikä laduista

Sak­sa­lai­set kai­paa­vat lisää omaa kiel­tään ja mat­kai­lu­mark­ki­noin­tia: Tietoa ei ole Ru­kas­ta, Hankien va­los­ta, rin­tei­den kun­nos­ta eikä la­duis­ta

24.02.2018 10:30