Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Matkailu- ja ravintola-ala
MaRa: Ravintoloita ja tapahtumia ei voida rajoittaa yksin ilmaantuvuuslukujen perusteella

MaRa: Ra­vin­to­loi­ta ja ta­pah­tu­mia ei voida ra­joit­taa yksin il­maan­tu­vuus­lu­ku­jen pe­rus­teel­la

20.07.2021 08:33
Tilaajille
Vihdoin hyviä uutisia ravintola- ja matkailualan ammattilaisille – avoimia työpaikkoja on Duunitorin mukaan enemmän kuin vuosiin

Vihdoin hyviä uutisia ra­vin­to­la- ja mat­kai­lua­lan am­mat­ti­lai­sil­le – avoimia työ­paik­ko­ja on Duu­ni­to­rin mukaan enemmän kuin vuosiin

16.07.2021 07:00
Tilaajille
Hallituksen hidastelu ravintoloiden aukiolon höllentämisessä maksanut työpaikkoja – "Rajoituksia kyllä saatiin voimaan nopeasti", arvostelee Maran Timo Lappi

Hal­li­tuk­sen hi­das­te­lu ra­vin­to­loi­den au­kio­lon höl­len­tä­mi­ses­sä mak­sa­nut työ­paik­ko­ja – "Ra­joi­tuk­sia kyllä saatiin voimaan no­peas­ti", ar­vos­te­lee Maran Timo Lappi

18.06.2021 08:27
Tilaajille
Ensi talvi on ratkaisevaa Pohjois-Suomen matkailulle – "Kaikki helpottuu, jos ensi talvena ulkomaan matkailu lähtee käyntiin"

Ensi talvi on rat­kai­se­vaa Poh­jois-Suo­men mat­kai­lul­le – "Kaikki hel­pot­tuu, jos ensi talvena ul­ko­maan mat­kai­lu lähtee käyn­tiin"

24.05.2021 15:56
Tilaajille
MaRa: Matkailussa tehtiin viime vuonna 7 miljardin tappiot, tämä vuosi näyttää yhtä synkältä – "Hallituksen pitäisi toimia"

MaRa: Mat­kai­lus­sa tehtiin viime vuonna 7 mil­jar­din tap­piot, tämä vuosi näyttää yhtä syn­käl­tä – "Hal­li­tuk­sen pitäisi toimia"

30.04.2021 08:37
Tilaajille
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry: syyskuuhun mennessä yli neljäsosa alan yrityksissä nurin tai konkurssiuhan alla – "Kriisin pitkittyessä ja rokotteiden viivästyessä yrityksillä ei ole varoja jäljellä edes palkkojen maksuun"

Mat­kai­lu- ja Ra­vin­to­la­pal­ve­lut MaRa ry: syys­kuu­hun men­nes­sä yli nel­jä­so­sa alan yri­tyk­sis­sä nurin tai kon­kurs­siu­han alla – "K­rii­sin pit­kit­tyes­sä ja ro­kot­tei­den vii­väs­tyes­sä yri­tyk­sil­lä ei ole varoja jäl­jel­lä edes palk­ko­jen mak­suun"

10.03.2021 04:00
Tilaajille
PAM: Matkailu- ja ravintola-alan työntekijät odottavat karua talvikautta, kiinteistöpalvelualalla tulevaisuus koetaan valoisammaksi

PAM: Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan työn­te­ki­jät odot­ta­vat karua tal­vi­kaut­ta, kiin­teis­tö­pal­ve­lua­lal­la tu­le­vai­suus koetaan va­loi­sam­mak­si

30.10.2020 04:00
Tilaajille
Itä-Lapin kuntayhtymä vetoaa elinkeinoministeri Lintilään: Matkailuelinkeino turvattava Lapissa

Itä-La­pin kun­tayh­ty­mä vetoaa elin­kei­no­mi­nis­te­ri Lin­ti­lään: Mat­kai­lue­lin­kei­no tur­vat­ta­va Lapissa

21.09.2020 16:38 1
Tilaajille
"Toisesta testistä ja karanteenista luovuttava" – Koillismaan matkailuelinkeino vaatii, että hallitus käsittelee matkailurajoitukset uudestaan

"Toi­ses­ta tes­tis­tä ja ka­ran­tee­nis­ta luo­vut­ta­va" – Koil­lis­maan mat­kai­lue­lin­kei­no vaatii, että hal­li­tus kä­sit­te­lee mat­kai­lu­ra­joi­tuk­set uu­des­taan

17.09.2020 16:33
Tilaajille
Lapin kuntajohtajat vaativat terveysturvallisia matkailukäytäviä Lappiin –  Lapin kunnat esittävät ratkaisuksi koronaturvallisia matkailukäytäviä eli niin kutsuttaja matkailukuplia, johon kuuluisivat kaikki Lapland Airport –kentät Enontekiö, Ivalo, Kittilä, Kuusamo, Kemi-Tornio ja Rovaniemi

Lapin kun­ta­joh­ta­jat vaa­ti­vat ter­veys­tur­val­li­sia mat­kai­lu­käy­tä­viä Lappiin – Lapin kunnat esit­tä­vät rat­kai­suk­si ko­ro­na­tur­val­li­sia mat­kai­lu­käy­tä­viä eli niin kut­sut­ta­ja mat­kai­lu­kup­lia, johon kuu­lui­si­vat kaikki Lapland Airport –kentät Enon­te­kiö, Ivalo, Kit­ti­lä, Kuu­sa­mo, Ke­mi-Tor­nio ja Ro­va­nie­mi

03.09.2020 15:01 1
Hallitus linjasi lievennyksistä kokoontumisrajoituksiin, ravitsemisliikkeiden toimintaan ja vierailukäytäntöihin – 13. heinäkuuta alkaen ravitsemisliikkeiden rajoitukset poistuvat

Hal­li­tus linjasi lie­ven­nyk­sis­tä ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­siin, ra­vit­se­mis­liik­kei­den toi­min­taan ja vie­rai­lu­käy­tän­töi­hin – 13. hei­nä­kuu­ta alkaen ra­vit­se­mis­liik­kei­den ra­joi­tuk­set pois­tu­vat

17.06.2020 20:36
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa: Ravintoloiden rajoitusten purkaminen ilouutinen toimialalle ja sen työntekijöille – kysynnän palautumiseksi tarvitaan määräaikainen arvonlisäverojen alentaminen

Mat­kai­lu- ja Ra­vin­to­la­pal­ve­lut MaRa: Ra­vin­to­loi­den ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen ilouu­ti­nen toi­mia­lal­le ja sen työn­te­ki­jöil­le – ky­syn­nän pa­lau­tu­mi­sek­si tar­vi­taan mää­räai­kai­nen ar­von­li­sä­ve­ro­jen alen­ta­mi­nen

17.06.2020 20:18
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa: Suomen matkailu- ja ravintola-alan kilpailukyvystä huolehdittava – ravintola- ja kokoontumisrajoitukset purettava heti

Mat­kai­lu- ja Ra­vin­to­la­pal­ve­lut MaRa: Suomen mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan kil­pai­lu­ky­vys­tä huo­leh­dit­ta­va – ra­vin­to­la- ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set pu­ret­ta­va heti

11.06.2020 16:18
TV:stä tuttu Hotelli Posio tekee paluun, avaa ovensa juhannuksen jälkeen: "Näin omistaja kuvailee tilannetta"

TV:stä tuttu Hotelli Posio tekee paluun, avaa ovensa ju­han­nuk­sen jäl­keen: "Näin omis­ta­ja ku­vai­lee ti­lan­net­ta"

11.06.2020 08:00
Tilaajille
Ravintolapaketista sopu: Ravintolat auki kello 23:een, asiakasmäärä puolitettava

Ra­vin­to­la­pa­ke­tis­ta sopu: Ra­vin­to­lat auki kello 23:een, asia­kas­mää­rä puo­li­tet­ta­va

19.05.2020 14:02
Lapin liitto ja Lapin kuntajohtajat vetoavat matkailualan yritysten uusien ja riittävien tukimuotojen puolesta – Kaikki Lapin lentoasemat Rovaniemi, Kittilä, Ivalo, Kemi-Tornio Enontekiö ja myös Kuusamo, ovat merkittävässä roolissa tavoiteltaessa matkailun myynnin nostamista vuoden 2019 tasolle

Lapin liitto ja Lapin kun­ta­joh­ta­jat ve­toa­vat mat­kai­lua­lan yri­tys­ten uusien ja riit­tä­vien tu­ki­muo­to­jen puo­les­ta – Kaikki Lapin len­toa­se­mat Ro­va­nie­mi, Kit­ti­lä, Ivalo, Ke­mi-Tor­nio Enon­te­kiö ja myös Kuu­sa­mo, ovat mer­kit­tä­väs­sä roo­lis­sa ta­voi­tel­taes­sa mat­kai­lun myynnin nos­ta­mis­ta vuoden 2019 tasolle

10.05.2020 09:00
Tilaajille
Oulun kauppakamari: Matkailu- ja ravintola-alalla ravintolapalveluiden sekä anniskelun arvonlisäveroprosentti laskettava väliaikaisesti 10 prosenttiin, kun taloutta ryhdytään akuutin koronakriisin laannuttua elvyttämään

Oulun kaup­pa­ka­ma­ri: Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alal­la ra­vin­to­la­pal­ve­lui­den sekä an­nis­ke­lun ar­von­li­sä­ve­rop­ro­sent­ti las­ket­ta­va vä­liai­kai­ses­ti 10 pro­sent­tiin, kun ta­lout­ta ryh­dy­tään akuutin ko­ro­nak­rii­sin laan­nut­tua el­vyt­tä­mään

20.04.2020 10:25
Lapin kuntajohtajat: Yritystuet riittämättömät – väliinputoajat saatava kiinni

Lapin kun­ta­joh­ta­jat: Yri­tys­tuet riit­tä­mät­tö­mät – vä­liin­pu­toa­jat saatava kiinni

09.04.2020 12:00
Hallitus jatkaa poikkeusoloihin liittyviä toimia 13. toukokuuta saakka – Hallitus antaa tiistaina eduskunnalle ravintoloiden, kahviloiden ja anniskelupaikkojen sulkemista koskevan asetuksen

Hal­li­tus jatkaa poik­keu­so­loi­hin liit­ty­viä toimia 13. tou­ko­kuu­ta saakka – Hal­li­tus antaa tiis­tai­na edus­kun­nal­le ra­vin­to­loi­den, kah­vi­loi­den ja an­nis­ke­lu­paik­ko­jen sul­ke­mis­ta kos­ke­van ase­tuk­sen

31.03.2020 10:21
Matkailuyritysten tappiot ovat mittavia – Business Finlandin jatkokyselyt asiakasyrityksille paljastivat valtavan avuntarpeen

Mat­kai­luy­ri­tys­ten tappiot ovat mit­ta­via – Bu­si­ness Fin­lan­din jat­ko­ky­se­lyt asia­ka­sy­ri­tyk­sil­le pal­jas­ti­vat val­ta­van avun­tar­peen

31.03.2020 04:00
Tilaajille