Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Ravintola-ala
”Useampi asiakas on itkenyt – erityisesti miehet!” Huippuravintola Tapio etsii uutta suuntaa Kuusamossa

”U­seam­pi asiakas on itkenyt – eri­tyi­ses­ti mie­het!” Huip­pu­ra­vin­to­la Tapio etsii uutta suuntaa Kuu­sa­mos­sa

10.10.2023 19:00
Tilaajille
Marat tuli Kazakstanista kokiksi Posiolle – "Ruoka ja kulttuuri yhdistää ihmisiä kaikkialla, näistä on helppo puhua, liikut sitten missä päin maailmaa tahansa"

Marat tuli Ka­zaks­ta­nis­ta kokiksi Po­siol­le – "Ruoka ja kult­tuu­ri yh­dis­tää ihmisiä kaik­kial­la, näistä on helppo puhua, liikut sitten missä päin maail­maa ta­han­sa"

11.09.2023 08:54
Tilaajille
Qupla sulki ovensa lopullisesti – yrittäjä Laura Paloniemi avoimena: ”Suurin virhe oli se, että en suostunut luovuttamaan aikaisemmin”

Qupla sulki ovensa lo­pul­li­ses­ti – yrit­tä­jä Laura Pa­lo­nie­mi avoi­me­na: ”Suurin virhe oli se, että en suos­tu­nut luo­vut­ta­maan ai­kai­sem­min”

04.01.2023 17:58 5
Tilaajille
Ravintoloita joudutaan Kuusamossa jo pitämään kiinni, koska työntekijöitä ei saa - "Ei ollut muuta vaihtoehtoa"

Ra­vin­to­loi­ta jou­du­taan Kuu­sa­mos­sa jo pi­tä­mään kiinni, koska työn­te­ki­jöi­tä ei saa - "Ei ollut muuta vaih­toeh­toa"

15.06.2022 04:01 6
Tilaajille
Kuusamon yöelämä hiljentyi toistaiseksi, kunnes ravintolarajoituksia löysätään – "Näillä rajoituksilla ei voida olla millään auki"

Kuu­sa­mon yöelämä hil­jen­tyi tois­tai­sek­si, kunnes ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sia löy­sä­tään – "Näillä ra­joi­tuk­sil­la ei voida olla millään auki"

28.12.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamon työllisyysaste parempi kuin pitkään aikaan, mutta samalla tekijöistä on pulaa – Ravintola-alalla pulmaa on ratkottu tarjoamalla töitä ympärivuotisesti

Kuu­sa­mon työl­li­syys­as­te parempi kuin pitkään aikaan, mutta samalla te­ki­jöis­tä on pulaa – Ra­vin­to­la-alal­la pulmaa on rat­kot­tu tar­joa­mal­la töitä ym­pä­ri­vuo­ti­ses­ti

28.10.2021 04:00
Tilaajille
Keskiviikkona opetusravintola Rosmariinissa ruokaa tekivät paikalliset yrittäjät rinta rinnan opiskelijoiden kanssa – Tempauksella haluttiin nostaa ravintola-alan imagoa ja tuoda uratarina näkyviksi

Kes­ki­viik­ko­na ope­tus­ra­vin­to­la Ros­ma­rii­nis­sa ruokaa tekivät pai­kal­li­set yrit­tä­jät rinta rinnan opis­ke­li­joi­den kanssa – Tem­pauk­sel­la ha­lut­tiin nostaa ra­vin­to­la-alan imagoa ja tuoda ura­ta­ri­na nä­ky­vik­si

09.10.2021 04:00
Tilaajille
Kuusamo saa uuden ravintolan – Legendaarisesta Ravintola Karhunkierroksesta tulee Ravintola Remu

Kuusamo saa uuden ra­vin­to­lan – Le­gen­daa­ri­ses­ta Ra­vin­to­la Kar­hun­kier­rok­ses­ta tulee Ra­vin­to­la Remu

20.05.2021 04:00
Tilaajille
Lupa avaamiselle tuli ja tukussa alkoi ovi käydä – osa ravintoloista pitää ovensa kiinni pääsiäisen yli

Lupa avaa­mi­sel­le tuli ja tukussa alkoi ovi käydä – osa ra­vin­to­lois­ta pitää ovensa kiinni pää­siäi­sen yli

29.03.2021 20:05
Tilaajille
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry: syyskuuhun mennessä yli neljäsosa alan yrityksissä nurin tai konkurssiuhan alla – "Kriisin pitkittyessä ja rokotteiden viivästyessä yrityksillä ei ole varoja jäljellä edes palkkojen maksuun"

Mat­kai­lu- ja Ra­vin­to­la­pal­ve­lut MaRa ry: syys­kuu­hun men­nes­sä yli nel­jäs­osa alan yri­tyk­sis­sä nurin tai kon­kurs­si­uhan alla – "K­rii­sin pit­kit­tyes­sä ja ro­kot­tei­den vii­väs­tyes­sä yri­tyk­sil­lä ei ole varoja jäl­jel­lä edes palk­ko­jen mak­suun"

10.03.2021 04:00
Tilaajille
Levin Bar Ihku sulkee ovensa ja Tunturiviihde Oy aloittaa yt-neuvottelut – "Ravintola-ala ei voi siirtyä kotiin etätöihin nauttimaan kuukausipalkkaa ja huutelemaan muulle maailmalle ruudun takaa"

Levin Bar Ihku sulkee ovensa ja Tun­tu­ri­viih­de Oy aloit­taa yt-neu­vot­te­lut – "Ra­vin­to­la-ala ei voi siirtyä kotiin etä­töi­hin naut­ti­maan kuu­kau­si­palk­kaa ja huu­te­le­maan muulle maail­mal­le ruudun takaa"

27.02.2021 13:12
Tilaajille
MaRa ja PAM huolissaan poikkeusolojen vaikutuksesta matkailu-ja ravintola-alaan

MaRa ja PAM huo­lis­saan poik­keus­olo­jen vai­ku­tuk­ses­ta mat­kai­lu-ja ra­vin­to­la-alaan

25.02.2021 14:16
Tilaajille
Hallitus esittää ravintoloiden rajoituksia koskevien asetusten jatkamista kesäkuun loppuun saakka – nykyiset säännökset vanhentumassa helmikuun lopussa

Hal­li­tus esittää ra­vin­to­loi­den ra­joi­tuk­sia kos­ke­vien ase­tus­ten jat­ka­mis­ta ke­sä­kuun loppuun saakka – ny­kyi­set sään­nök­set van­hen­tu­mas­sa hel­mi­kuun lopussa

04.02.2021 15:51
Päätös ravintolasta Rukalla syntyi kahdessa päivässä – Minna ja Tomas laajensivat heti ruoan kotiinkuljetukseen: "Olemme isoissa asioissa yleensä aika nopeita"

Päätös ra­vin­to­las­ta Rukalla syntyi kah­des­sa päi­väs­sä – Minna ja Tomas laa­jen­si­vat heti ruoan ko­tiin­kul­je­tuk­seen: "Olemme isoissa asiois­sa yleensä aika no­pei­ta"

30.11.2020 04:00
Tilaajille
Hallitus linjasi lievennyksistä kokoontumisrajoituksiin, ravitsemisliikkeiden toimintaan ja vierailukäytäntöihin – 13. heinäkuuta alkaen ravitsemisliikkeiden rajoitukset poistuvat

Hal­li­tus linjasi lie­ven­nyk­sis­tä ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­siin, ra­vit­se­mis­liik­kei­den toi­min­taan ja vie­rai­lu­käy­tän­töi­hin – 13. hei­nä­kuu­ta alkaen ra­vit­se­mis­liik­kei­den ra­joi­tuk­set pois­tu­vat

17.06.2020 20:36
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa: Ravintoloiden rajoitusten purkaminen ilouutinen toimialalle ja sen työntekijöille – kysynnän palautumiseksi tarvitaan määräaikainen arvonlisäverojen alentaminen

Mat­kai­lu- ja Ra­vin­to­la­pal­ve­lut MaRa: Ra­vin­to­loi­den ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen ilo­uu­ti­nen toi­mi­alal­le ja sen työn­te­ki­jöil­le – ky­syn­nän pa­lau­tu­mi­sek­si tar­vi­taan mää­rä­ai­kai­nen ar­von­li­sä­ve­ro­jen alen­ta­mi­nen

17.06.2020 20:18
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa: Suomen matkailu- ja ravintola-alan kilpailukyvystä huolehdittava – ravintola- ja kokoontumisrajoitukset purettava heti

Mat­kai­lu- ja Ra­vin­to­la­pal­ve­lut MaRa: Suomen mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan kil­pai­lu­ky­vys­tä huo­leh­dit­ta­va – ra­vin­to­la- ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set pu­ret­ta­va heti

11.06.2020 16:18
TV:stä tuttu Hotelli Posio tekee paluun, avaa ovensa juhannuksen jälkeen: "Näin omistaja kuvailee tilannetta"

TV:stä tuttu Hotelli Posio tekee paluun, avaa ovensa ju­han­nuk­sen jäl­keen: "Näin omis­ta­ja ku­vai­lee ti­lan­net­ta"

11.06.2020 08:00
Tilaajille
Ravintolapaketista sopu: Ravintolat auki kello 23:een, asiakasmäärä puolitettava

Ra­vin­to­la­pa­ke­tis­ta sopu: Ra­vin­to­lat auki kello 23:een, asia­kas­mää­rä puo­li­tet­ta­va

19.05.2020 14:02
Oulun kauppakamari: Matkailu- ja ravintola-alalla ravintolapalveluiden sekä anniskelun arvonlisäveroprosentti laskettava väliaikaisesti 10 prosenttiin, kun taloutta ryhdytään akuutin koronakriisin laannuttua elvyttämään

Oulun kaup­pa­ka­ma­ri: Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alal­la ra­vin­to­la­pal­ve­lui­den sekä an­nis­ke­lun ar­von­li­sä­ve­ro­pro­sent­ti las­ket­ta­va vä­li­ai­kai­ses­ti 10 pro­sent­tiin, kun ta­lout­ta ryh­dy­tään akuutin ko­ro­na­krii­sin laan­nut­tua el­vyt­tä­mään

20.04.2020 10:25