MaRa
MaRan kysely Pohjois-Suomen yrityksille: lähes 30 prosenttia hotelleista ja kylpylöistä konkurssiuhan alla ensi keväänä – matkustusrajoitukset tulevat määrittämään talven suunnan

MaRan kysely Poh­jois-Suo­men yri­tyk­sil­le: lähes 30 pro­sent­tia ho­tel­leis­ta ja kyl­py­löis­tä kon­kurs­si­uhan alla ensi keväänä – mat­kus­tus­ra­joi­tuk­set tulevat mää­rit­tä­mään talven suunnan

16.10.2020 10:00 0
Tilaajille
MaRa ja PAM kritisoivat hallituksen budjettiriiheä – Hallitus unohti matkailu- ja ravintola-alan yritykset ja työntekijät

MaRa ja PAM kri­ti­soi­vat hal­li­tuk­sen bud­jet­ti­rii­heä – Hal­li­tus unohti mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­set ja työn­te­ki­jät

17.09.2020 08:37 0
Tilaajille
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa: Ravintoloiden rajoitusten purkaminen ilouutinen toimialalle ja sen työntekijöille – kysynnän palautumiseksi tarvitaan määräaikainen arvonlisäverojen alentaminen

Mat­kai­lu- ja Ra­vin­to­la­pal­ve­lut MaRa: Ra­vin­to­loi­den ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­nen ilo­uu­ti­nen toi­mi­alal­le ja sen työn­te­ki­jöil­le – ky­syn­nän pa­lau­tu­mi­sek­si tar­vi­taan mää­rä­ai­kai­nen ar­von­li­sä­ve­ro­jen alen­ta­mi­nen

17.06.2020 20:18 0
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa: Suomen matkailu- ja ravintola-alan kilpailukyvystä huolehdittava – ravintola- ja kokoontumisrajoitukset purettava heti

Mat­kai­lu- ja Ra­vin­to­la­pal­ve­lut MaRa: Suomen mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan kil­pai­lu­ky­vys­tä huo­leh­dit­ta­va – ra­vin­to­la- ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set pu­ret­ta­va heti

11.06.2020 16:18 0
Kysely: Vain yhdeksän prosenttia matkailu- ja ravintola-alan yrityksistä toimii kannattavasti puolen vuoden kuluttua

Kysely: Vain yh­dek­sän pro­sent­tia mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-alan yri­tyk­sis­tä toimii kan­nat­ta­vas­ti puolen vuoden ku­lut­tua

18.05.2020 15:12 0
Tilaajille
"Jälki voi pahimillaan olla hirvittävä" - Matkailu- ja ravintola-ala kertoo tarvitsevansa valtion tukea koronakriisistä selvitäkseen

"Jälki voi pa­hi­mil­laan olla hir­vit­tä­vä" - Mat­kai­lu- ja ra­vin­to­la-ala kertoo tar­vit­se­van­sa valtion tukea ko­ro­na­krii­sis­tä sel­vi­täk­seen

12.03.2020 19:19 0
Sopu hiihtokeskusten ja ohjelmapalveluiden työriitaan – luottamus mahdollistaa paikallisen sopimisen

Sopu hiih­to­kes­kus­ten ja oh­jel­ma­pal­ve­lui­den työ­rii­taan – luot­ta­mus mah­dol­lis­taa pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen

12.12.2017 12:46 0
Sovintoehdotus hiihtokeskusten ja ohjelmapalveluiden työriitaan – tiistain työsulut peruutettiin

So­vin­to­eh­do­tus hiih­to­kes­kus­ten ja oh­jel­ma­pal­ve­lui­den työ­rii­taan – tiis­tain työ­su­lut pe­ruu­tet­tiin

12.12.2017 00:30 0
MaRan ja PAMin neuvottelut jatkuvat tänään – työsulku uhkaa Rukaa tiistaina

MaRan ja PAMin neu­vot­te­lut jat­ku­vat tä­nään – työ­sul­ku uhkaa Rukaa tiis­tai­na

11.12.2017 05:00 0
Kaleva: Rukan hiihtotyöntekijät poistuivat hisseiltä

Kaleva: Rukan hiih­to­työn­te­ki­jät pois­tui­vat his­seil­tä

22.11.2017 19:00 0