Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Maaseutu
Maaseutuseurakunnilla on syytä ottaa lusikka kauniiseen käteen – "Onko Koillismaalla silloin itsenäisiä seurakuntia, seurakuntayhtymä vai yksi iso seurakunta?"

Maa­seu­tu­seu­ra­kun­nil­la on syytä ottaa lusikka kau­nii­seen käteen – "Onko Koil­lis­maal­la silloin it­se­näi­siä seu­ra­kun­tia, seu­ra­kun­ta­yh­ty­mä vai yksi iso seu­ra­kun­ta?"

09.10.2023 04:00 1
Tilaajille
"On se kumma, ettei tielle saada asvalttia edes koululle asti" – Kuusamon kylillä on tarpeensa, ja kaupungin maaseutuohjelma linjaa kulkua kohti parempaa maaseutua

"On se kumma, ettei tielle saada as­valt­tia edes kou­lul­le asti" – ­Kuu­sa­mon kylillä on tar­peen­sa, ja kau­pun­gin maa­seu­tu­oh­jel­ma linjaa kulkua kohti pa­rem­paa maa­seu­tua

11.09.2023 04:00 1
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Joukamo Kor­te­sal­men lu­ki­ja­kir­je: Ma­sen­ta­va maa­seu­tu­oh­jel­ma on si­säl­löl­tään kuin kä­den­hei­lau­tuk­sen kaari il­mas­sa, vailla kun­nol­lis­ta konk­re­tiaa ja ilman pie­nin­tä­kään kun­nian­hi­moa

03.07.2023 04:00
Tilaajille
Lohiranta on idyllinen kylä Posiolla, jossa historian havinan voi tuntea – Koillissanomat otti selvää, mitä kylälle kuuluu nyt

Lo­hi­ran­ta on idyl­li­nen kylä Po­siol­la, jossa his­to­rian havinan voi tuntea – Koil­lis­sa­no­mat otti selvää, mitä kylälle kuuluu nyt

16.06.2023 16:30
Tilaajille
Maaseutuohjelma puhutti ja äänestytti – Kuusamon kaupunginvaltuuston hyväksymä ohjelma pyrkii vastaamaan maaseudun murrokseen

Maa­seu­tu­oh­jel­ma puhutti ja ää­nes­tyt­ti – Kuu­sa­mon kau­pun­gin­val­tuus­ton hy­väk­sy­mä ohjelma pyrkii vas­taa­maan maa­seu­dun mur­rok­seen

16.06.2023 11:00
Tilaajille
Kuusamoon on valmistunut maaseutuohjelma, joka luotaa alueen tilaa ja tulevaisuuden kehitysnäkymiä ja luo perusteita elinvoiman kehittämiselle

Kuu­sa­moon on val­mis­tu­nut maa­seu­tuoh­jel­ma, joka luotaa alueen tilaa ja tu­le­vai­suu­den ke­hi­tys­nä­ky­miä ja luo pe­rus­tei­ta elin­voi­man ke­hit­tä­mi­sel­le

23.04.2023 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Tyräjärveltä lentoon ja maan pinnalle
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Ty­rä­jär­vel­tä lentoon ja maan pin­nal­le

23.01.2023 04:00 1
Tilaajille
Jenni Pitkon kolumni: "Muuallakin kuin kaupungeissa halutaan suojella luontoa"
Lukijalta Kolumni

Jenni Pitkon ko­lum­ni: "Muual­la­kin kuin kau­pun­geis­sa ha­lu­taan suo­jel­la luon­toa"

11.12.2022 17:00 1
Tilaajille
"Täällä korvessa olen nyt onnellinen" – Syötteellä asuva Sinikka Konttinen on ylpeästi nykyajan rohkea emäntä, ja se on hänestä parasta

"Täällä kor­ves­sa olen nyt on­nel­li­nen" – Syöt­teel­lä asuva Sinikka Kont­ti­nen on yl­peäs­ti ny­ky­ajan rohkea emäntä, ja se on hänestä parasta

05.12.2022 08:38 1
Tilaajille
"Kyllä sen ajaa pysähdyksineen 12 tuntiin" – Piston kylä Taivalkosken ja Suomussalmen rajalla on rakas paikka, johon Jukka Lehtoniemen perhe on tullut lomille kymmenien vuosien ajan

"Kyllä sen ajaa py­säh­dyk­si­neen 12 tun­tiin" – Piston kylä Tai­val­kos­ken ja Suo­mus­sal­men rajalla on rakas paikka, johon Jukka Leh­to­nie­men perhe on tullut lomille kym­me­nien vuosien ajan

15.07.2022 16:30
Tilaajille
Kurviselta hyviä uutisia maaseudulle – Ei kuitenkaan riitä, että suhtaudutaan myönteisesti aluepolitiikkaan, pitää olla myös konkreettisia tekoja
Kolumni

Kur­vi­sel­ta hyviä uutisia maa­seu­dul­le – Ei kui­ten­kaan riitä, että suh­tau­du­taan myön­tei­ses­ti alue­po­li­tiik­kaan, pitää olla myös konk­reet­ti­sia tekoja

07.10.2021 04:00
Tilaajille
Toimittajalta: Globaalin vastavoima on paikallisuus – Maaseutu on nyt monelle uusi normaali

Toi­mit­ta­jal­ta: Glo­baa­lin vas­ta­voi­ma on pai­kal­li­suus – Maa­seu­tu on nyt monelle uusi nor­maa­li

28.09.2020 08:54
Syinä onnellisuus, taloudellisuus, hiljaisuus ja rauhallisuus – koronan myötä maallemuutosta haaveilevien määrä on noussut, eniten kiinnostuneita ovat 30-40-vuotiaat lapsiperheet

Syinä on­nel­li­suus, ta­lou­del­li­suus, hil­jai­suus ja rau­hal­li­suus – koronan myötä maal­le­muu­tos­ta haa­vei­le­vien määrä on nous­sut, eniten kiin­nos­tu­nei­ta ovat 30-40-vuo­tiaat lap­si­per­heet

30.07.2020 10:52
Tilaajille
Voitko katsoa videon hymyilemättä? – Tässä esittäytyvät Kuusamon ensimmäiset alpakat Ludde, Artsi ja Perttu

Voitko katsoa videon hy­myi­le­mät­tä? – Tässä esit­täy­ty­vät Kuu­sa­mon en­sim­mäi­set alpakat Ludde, Artsi ja Perttu

13.06.2020 04:00
Tilaajille
Vapaa-ajanasuminen
antaa elinvoimaa Koillismaalle

Va­paa-aja­na­su­mi­nen an­taa elin­voi­maa Koil­lis­maal­le

14.05.2020 21:00
Töitä Suomesta auttaa maaseudun työvoima-pulassa - koronakriisin aiheuttamat kausityövoimaongelmat korostavat maaseutuelinkeinoja tuntevan toimijan tarvetta

Töitä Suo­mes­ta auttaa maa­seu­dun työ­voi­ma-pu­las­sa - ko­ro­na­krii­sin ai­heut­ta­mat kau­si­työ­voi­ma­on­gel­mat ko­ros­ta­vat maa­seu­tu­elin­kei­no­ja tun­te­van toi­mi­jan tar­vet­ta

16.04.2020 10:00
Tilaajille