Mielipidekirjoitus
Viikko
Heikki Auton kolumni: Veronkorotuskierre pitää katkaista

Heikki Auton ko­lum­ni: Ve­ron­ko­ro­tus­kier­re pitää kat­kais­ta

09.08.2020 17:51
Tilaajille
Ulla Parviaisen kolumni: Tynnyrikaupalla tervaa Kurvisesta Ouluun – tervabisneksessä oli mukana koko Kurvisen sukukunta

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: Tyn­ny­ri­kau­pal­la tervaa Kur­vi­ses­ta Ouluun – ter­va­bis­nek­ses­sä oli mukana koko Kur­vi­sen su­ku­kun­ta

08.08.2020 17:41
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ko­raa­nin Allah vai Raa­ma­tun Jumala?

07.08.2020 15:40
Tilaajille
Sade Raatikaisen kolumni: Monta vuotta olen odottanut, että pääsen pois Kuusamosta – nyt alan ymmärtää, minkä kaiken tulen menettämään

Sade Raa­ti­kai­sen ko­lum­ni: Monta vuotta olen odot­ta­nut, että pääsen pois Kuu­sa­mos­ta – nyt alan ym­mär­tää, minkä kaiken tulen me­net­tä­mään

05.08.2020 19:21
Kuukausi
Petri Vartiaisen kolumni: Neliapilasta nokkoseksi – "Pitää valehdella tarpeeksi isosti, rakentaa puheillaan samanlaista ”Baabelia” kuin huussin reiästä nousee esiin"

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Ne­li­api­las­ta nok­ko­sek­si – "Pitää va­leh­del­la tar­peek­si isosti, ra­ken­taa pu­heil­laan sa­man­lais­ta ”Baa­be­lia” kuin huussin reiästä nousee esiin"

28.07.2020 14:34
Tilaajille
Lukijalta: "Ehdin nähdä avonaisen hauen kidan ja arvelin, että nyrkit olisivat mahtuneet hauen suuhun" – isot kalat säilyvät muistoissa pitkään
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: "Ehdin nähdä avo­nai­sen hauen kidan ja ar­ve­lin, että nyrkit oli­si­vat mah­tu­neet hauen suuhun" – isot kalat säi­ly­vät muis­tois­sa pitkään

13.07.2020 11:30
Toimittajalta: Kitkantie rakentuu päivä päivältä – keskeneräinen ei välttämättä miellytä silmää, mutta kohta muistellaan nostalgisena rakennuksia ja monttuja

Toi­mit­ta­jal­ta: Kit­kan­tie ra­ken­tuu päivä päi­väl­tä – kes­ken­eräi­nen ei vält­tä­mät­tä miel­ly­tä silmää, mutta kohta muis­tel­laan nos­tal­gi­se­na ra­ken­nuk­sia ja mont­tu­ja

13.07.2020 04:00
Osmo Bullerin kolumni: Runoileva poliitikko on harvinaisuus – harvoja heistä on Rotterdamin johtoon valittu Aboutaleb, ja meilläkin on Claes Anderssonin paikka auki

Osmo Bul­le­rin ko­lum­ni: Ru­noi­le­va po­lii­tik­ko on har­vi­nai­suus – harvoja heistä on Rot­ter­da­min johtoon valittu Abou­ta­leb, ja meil­lä­kin on Claes An­ders­so­nin paikka auki

12.07.2020 18:45
Vanhemmat
Lukijalta: "Irtouiton jälkeen rakennettu metsätieverkostomme alkaa olla saneerauskunnossa" – Tuleva syksy  näyttää, millainen on suomalaisen ylitysrakentamisen tämän hetkinen taso
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: "Ir­toui­ton jälkeen ra­ken­net­tu met­sä­tie­ver­kos­tom­me alkaa olla sa­nee­raus­kun­nos­sa" – Tuleva syksy näyt­tää, mil­lai­nen on suo­ma­lai­sen yli­tys­ra­ken­ta­mi­sen tämän het­ki­nen taso

07.07.2020 12:00
Ulla Parviaisen kolumni: Tässä huushollissa on tehty digiloikkia 30 vuotta: Koillis-Telmon aikaan kokeilijoita oli 300 ja unelmana verkon käyttäminen opiskelussa – Nyt tavoitteeksi pitää ottaa Kuusamon digikolmiloikka
Kolumni

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: Tässä huus­hol­lis­sa on tehty di­gi­loik­kia 30 vuotta: Koil­lis-Tel­mon aikaan ko­kei­li­joi­ta oli 300 ja unel­ma­na verkon käyt­tä­mi­nen opis­ke­lus­sa – Nyt ta­voit­teek­si pitää ottaa Kuu­sa­mon di­gi­kol­mi­loik­ka

03.07.2020 10:27
Lukijalta: Neuvostoliitto 2.0 on entistä enemmän todellisuutta – Eikö jo erota eurosta ja oteta oma valuutta käyttöön?
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Neu­vos­to­liit­to 2.0 on entistä enemmän to­del­li­suut­ta – Eikö jo erota eurosta ja oteta oma va­luut­ta käyt­töön?

25.06.2020 04:00
Saako sairaanhoito maksaa mitä vaan - OYS:n uuden sairaalan hinta kauhistuttaa
Kolumni Sisko Ojajärvi

Saako sai­raan­hoi­to maksaa mitä vaan - OYS:n uuden sai­raa­lan hinta kau­his­tut­taa

04.06.2020 04:00
Eduskunnasta: Poliittista peliä

Edus­kun­nas­ta: Po­liit­tis­ta peliä

28.05.2020 20:53
Nyt on todellisen vaikuttamisen paikka - liikenteen painopisteet määritellään
Mielipide Sisko Ojajärvi

Nyt on to­del­li­sen vai­kut­ta­mi­sen paikka - lii­ken­teen pai­no­pis­teet mää­ri­tel­lään

20.05.2020 04:00
Petri Vartiaisen kolumni: Paluu paratiisiin

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Paluu pa­ra­tii­siin

18.05.2020 16:08
Pekka Virtasen kolumni: Korona toi esiin asiantuntijat ja -tuntemattomat – lähes kaikki muu epävarmaa paitsi se, että vainajat eivät nouse haudoistaan purnaamaan

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Korona toi esiin asian­tun­ti­jat ja -tun­te­mat­to­mat – lähes kaikki muu epä­var­maa paitsi se, että vai­na­jat eivät nouse hau­dois­taan pur­naa­maan

18.05.2020 12:00
Vapaa-ajanasuminen
antaa elinvoimaa Koillismaalle

Va­paa-aja­na­su­mi­nen an­taa elin­voi­maa Koil­lis­maal­le

14.05.2020 21:00
Peruutuspeiliin tuijottajat - maailman onnellisin kansa osaa valittaa

Pe­ruu­tus­pei­liin tui­jot­ta­jat - maail­man on­nel­li­sin kansa osaa va­lit­taa

14.05.2020 18:09
Lukijalta: Koronapandemia horjuttaa ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuutta
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Ko­ro­na­pan­de­mia hor­jut­taa ih­mis­ten ja yh­teis­kun­tien tur­val­li­suut­ta

13.05.2020 20:00
Kriisin keskellä katse maaseutuun - väljempi asuminen on iso etu

Kriisin kes­kel­lä katse maa­seu­tuun - väl­jem­pi asu­mi­nen on iso etu

13.05.2020 18:00