Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Mielipidekirjoitus
Risto Rinne vastaa Seppo Ervastille – aikuiset lapseni eivät tunnistaisi kirjoituksista ukkiaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Risto Rinne vastaa Seppo Er­vas­til­le – ai­kui­set lapseni eivät tun­nis­tai­si kir­joi­tuk­sis­ta ukkiaan

25.07.2023 16:47 2
Tilaajille
Vastine Pekka Ervastille: kritiikki ymmärrettävää, mutta kohdistuu keskeiseltä kärjeltään aiheettomasti Metsähallitukseen
Mielipidekirjoitus

Vastine Pekka Er­vas­til­le: kri­tiik­ki ym­mär­ret­tä­vää, mutta koh­dis­tuu kes­kei­sel­tä kär­jel­tään ai­heet­to­mas­ti Met­sä­hal­li­tuk­seen

05.07.2023 16:45
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lapset sodan uhreina – pa­huu­den kaikki ulot­tu­vuu­det

16.02.2023 17:01
Tilaajille
Lukijalta: Mielenterveyden keskusliitto seuraa sote-keskustelua huolestuneena: "Viime vuonna 95 000 henkilöä sai Suomessa sairauspäivärahaa mielenterveyden häiriön takia"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mie­len­ter­vey­den kes­kus­liit­to seuraa sote-kes­kus­te­lua huo­les­tu­nee­na: "Viime vuonna 95 000 hen­ki­löä sai Suo­mes­sa sai­raus­päi­vä­ra­haa mie­len­ter­vey­den häiriön takia"

22.09.2022 10:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ennen siellä nähtiin kan­sain­vä­lis­tä kul­ki­jaa enem­män­kin – Miksi kirk­ko­po­lun tu­le­vai­suus on uhat­tu­na?

29.06.2022 17:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hieno, suuri kah­vi­ma­sii­na ei koskaan keitä sel­lais­ta es­pres­soa kuin ma­nuaa­li­ses­ti käy­tet­tä­vä, mah­dol­li­sim­man me­kaa­ni­nen ja vähän hidas, kä­si­työ­tä vaativa ka­pis­tus – Sama pätee ajo­neu­voi­hin ja siinä on har­ras­tuk­sen suola

27.05.2022 16:30
Tilaajille
Lukijalta: Täydellistä hetkeä kiitokselle ei ehkä tule, joten haluan kiittää nyt: Kiitos äiti!
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Täy­del­lis­tä hetkeä kii­tok­sel­le ei ehkä tule, joten haluan kiittää nyt: Kiitos äiti!

08.05.2022 04:02 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Yh­dis­tää­kö sota meitä myös po­li­tii­kas­sa?

22.03.2022 19:27
Tilaajille
Lukijalta: Tuulivoima luo nopeimman tien ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tuu­li­voi­ma luo no­peim­man tien il­mas­to­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si

30.11.2021 04:01 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Neljän viikon sai­raa­la­ko­men­nuk­sel­la koh­ta­sin kol­men­lai­sia hoi­ta­jia – täl­lai­sia ryhmät ovat ja näin heitä voisi johtaa

13.11.2021 04:00
Tilaajille
Pekka Virtasen kolumni: Vihreät on puolue eikä uskonlahko – tässä vastauksia myös muihin tavallisiin väärinkäsityksiin vihreistä
Mielipidekirjoitus

Pekka Vir­ta­sen ko­lum­ni: Vihreät on puolue eikä us­kon­lah­ko – tässä vas­tauk­sia myös muihin ta­val­li­siin vää­rin­kä­si­tyk­siin vih­reis­tä

26.10.2021 04:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Baabelin mäkikö hampulle? – Kannabiksessa on ideaa, mutta ei vapaassa pössyttelyssä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Baa­be­lin mäkikö ham­pul­le? – Kan­na­bik­ses­sa on ideaa, mutta ei va­paas­sa pös­syt­te­lys­sä

25.10.2021 20:00 1
Tilaajille
"Jään kuitenkin ihmettelemään monen halua edistää luonnon elinvoimaa luonnonsuojelualueella nimenomaan moottorisahalla" – Ymmärrän Iiringin sulkemisen, mutta en intoa rynnätä paikalle kaksitahtisella
Kolumni

"Jään kui­ten­kin ih­met­te­le­mään monen halua edistää luonnon elin­voi­maa luon­non­suo­je­lu­alueel­la ni­men­omaan moot­to­ri­sa­hal­la" – Ym­mär­rän Ii­rin­gin sul­ke­mi­sen, mutta en intoa rynnätä pai­kal­le kak­si­tah­ti­sel­la

26.08.2021 04:00 7
Tilaajille
Lukijalta: Traktori ja kännykän käyttöohjeet – myös ihmiselle on annettu käyttöohjeet, joita tulisi noudattaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Trak­to­ri ja kän­ny­kän käyt­tö­oh­jeet – myös ih­mi­sel­le on annettu käyt­töoh­jeet, joita tulisi nou­dat­taa

25.08.2021 11:00
Tilaajille
Lukijalta: Miksi näitä ei tyhjennetä ajoissa?
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miksi näitä ei tyh­jen­ne­tä ajois­sa?

21.07.2021 19:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Arvoisa huo­les­tu­nut naapuri tien toi­sel­ta puolen: eläin­ten ruok­ki­mi­ses­ta on kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den en­nak­ko­pää­tös

24.05.2021 04:00
Tilaajille
Vaikka Suomi on lehdistönvapausindeksin kärjessä, paikallislehdenkin toimittajalle kerrotaan joskus, miten asiasta tulisi kirjoittaa – kun ilmiön sijoittaa isompaan mittakaavaan, se muuttuu vakavammaksi
Kolumni

Vaikka Suomi on leh­dis­tön­va­paus­in­dek­sin kär­jes­sä, pai­kal­lis­leh­den­kin toi­mit­ta­jal­le ker­ro­taan joskus, miten asiasta tulisi kir­joit­taa – kun ilmiön si­joit­taa isom­paan mit­ta­kaa­vaan, se muuttuu va­ka­vam­mak­si

03.05.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Televisio-ohjelmat ovat  jatkuvasti huononemaan päin – luonto-ohjelmatkin ovat pääasiassa ruotsinkielisten tekemiä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Te­le­vi­sio-oh­jel­mat ovat jat­ku­vas­ti huo­no­ne­maan päin – luon­to-oh­jel­mat­kin ovat pää­asias­sa ruot­sin­kie­lis­ten tekemiä

23.04.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mos­sa on tu­keu­dut­tu liikaa lan­gat­to­maan rat­kai­suun, joka ei tyydytä nyt eikä tu­le­vai­suu­des­sa

21.04.2021 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mai­se­ma-aloi­te vaalii Kit­kan-Kou­ta­joen ve­sis­tön puh­taut­ta ja kau­neut­ta

19.04.2021 19:00
Tilaajille