Mielipidekirjoitus
Kolumni

"Jään kui­ten­kin ih­met­te­le­mään monen halua edistää luonnon elin­voi­maa luon­non­suo­je­lu­alueel­la ni­men­omaan moot­to­ri­sa­hal­la" – Ym­mär­rän Ii­rin­gin sul­ke­mi­sen, mutta en intoa rynnätä pai­kal­le kak­si­tah­ti­sel­la

26.08.2021 04:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Trak­to­ri ja kän­ny­kän käyt­tö­oh­jeet – myös ih­mi­sel­le on annettu käyt­töoh­jeet, joita tulisi nou­dat­taa

25.08.2021 11:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Miksi näitä ei tyh­jen­ne­tä ajois­sa?

21.07.2021 19:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Arvoisa huo­les­tu­nut naapuri tien toi­sel­ta puolen: eläin­ten ruok­ki­mi­ses­ta on kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den en­nak­ko­pää­tös

24.05.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni

Vaikka Suomi on leh­dis­tön­va­paus­in­dek­sin kär­jes­sä, pai­kal­lis­leh­den­kin toi­mit­ta­jal­le ker­ro­taan joskus, miten asiasta tulisi kir­joit­taa – kun ilmiön si­joit­taa isom­paan mit­ta­kaa­vaan, se muuttuu va­ka­vam­mak­si

03.05.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Te­le­vi­sio-oh­jel­mat ovat jat­ku­vas­ti huo­no­ne­maan päin – luon­to-oh­jel­mat­kin ovat pää­asias­sa ruot­sin­kie­lis­ten tekemiä

23.04.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mos­sa on tu­keu­dut­tu liikaa lan­gat­to­maan rat­kai­suun, joka ei tyydytä nyt eikä tu­le­vai­suu­des­sa

21.04.2021 19:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mai­se­ma-aloi­te vaalii Kit­kan-Kou­ta­joen ve­sis­tön puh­taut­ta ja kau­neut­ta

19.04.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sata vuotta Ruu­su­sen unta ja nyt ollaan ti­lan­tees­sa, jossa emme voi vai­kut­taa kau­ko­läm­pö­lai­tok­sen polt­to­ai­neen al­ku­pe­rään

21.03.2021 04:00 1
Tilaajille

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Yh­teis­kun­nan on pyö­rit­tä­vä, joten ai­na­kaan van­hoil­la ei ole väliä, niinkö? Suomen pe­rus­tus­lail­la on tähän jotain sa­not­ta­vaa

19.03.2021 04:00
Tilaajille

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Velka on veli otet­taes­sa

13.02.2021 04:00
Tilaajille
Kolumni

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: Hyvä kou­lu­lai­sen Äiti ja Isä, täällä viestii kas­vat­ta­ja­kump­pa­nin­ne kou­lus­ta

27.01.2021 15:01 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mikä voisi olla parempi paikka Erä- ja luon­to­kult­tuu­ri­mu­seol­le kuin Koil­lis­maa?

24.01.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Hyvät hys­sy­kät tätä touhua. Kelk­ka­mie­het (nai­set) ajaa ihan mö­kin­por­tai­den vie­res­tä Naa­tik­ka­lah­del­la"

23.01.2021 19:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ko­ro­na-ajan kirje ys­tä­väl­le

20.12.2020 18:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Onko Trump se­lä­tet­ty? – "Mies on vain paitsi täysi nar­sis­ti, niin myös suuri hui­ja­ri, joka ei voi eikä halua myön­tää, että hän hä­viäi­si re­hel­li­ses­ti vaalit"

18.12.2020 18:00 1

Lu­ki­jal­ta: Oletko koskaan aja­tel­lut, kuinka pahalta ki­roi­le­mi­nen kuu­los­taa?

16.12.2020 17:25

Seppo Sal­mi­sen ko­lum­ni: Kuu­sa­mo­lai­set on no­maa­di­hei­moa, ja sen to­dis­ta­vat koh­taa­mi­set Pa­rii­sis­sa Rie­mu­kaa­ren alla, Tal­lin­nas­sa ja Kreikan saa­ris­tos­sa

16.12.2020 11:06
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Meille soi­tet­tiin: "Kyllä tuo Isä meidän rukous kai­pai­si jo uu­dis­tus­ta monelta osin: ei ole tar­vet­ta pyytää jo­ka­päi­väis­tä leipää, kun itsehän me sen haemme kau­pois­ta"

13.12.2020 17:05

Hilkka Nevalan ko­lum­ni: 781 ki­lo­met­riä jouluun

11.12.2020 04:00