Juuri nyt: Ruka on vuoden Bike Park – näin ta­pah­tui pyö­räi­ly­puis­ton nousu hau­ku­tus­ta voit­ta­jak­si

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

Perussuomalaiset
Perussuomalaisten puoluevaltuustoon Pohjois-Pohjanmaalta taivalkoskelainen Paavo Käsmä

Pe­rus­suo­ma­lais­ten puo­lue­val­tuus­toon Poh­jois-Poh­jan­maal­ta tai­val­kos­ke­lai­nen Paavo Käsmä

21.08.2023 15:04
Tilaajille
Anja Hiltusen lukijakirje: Realismi ei ole rasismia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Anja Hil­tu­sen lu­ki­ja­kir­je: Rea­lis­mi ei ole ra­sis­mia

20.07.2023 17:00 4
Tilaajille
Melkein puolet keskustan äänistä Kuusamossa valuu muille kuin paikalliselle ehdokkaalle, perussuomalaisilla pitovoima selvästi huonoin

Melkein puolet kes­kus­tan äänistä Kuu­sa­mos­sa valuu muille kuin pai­kal­li­sel­le eh­dok­kaal­le, pe­rus­suo­ma­lai­sil­la pi­to­voi­ma sel­väs­ti huonoin

02.04.2023 22:47 1
Tilaajille
Visioissa junarata ja vetymoottorit – nuorena alppihiihdossa kilpaillut Tero Kokko haluaa vaikuttaa energiapolitiikkaan ja saada valtion velkaantumisen kuriin

Vi­siois­sa ju­na­ra­ta ja ve­ty­moot­to­rit – nuorena alp­pi­hiih­dos­sa kil­pail­lut Tero Kokko haluaa vai­kut­taa ener­gia­po­li­tiik­kaan ja saada valtion vel­kaan­tu­mi­sen kuriin

08.03.2023 11:00 1
Tilaajille
Lukijalta: Taivalkosken johtajuusongelmaa ei voi lakaista maton alle kahdeksi vuodeksi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tai­val­kos­ken joh­ta­juus­on­gel­maa ei voi la­kais­ta maton alle kah­dek­si vuo­dek­si

25.02.2023 04:00 3
Tilaajille
Lukijalta: Ovatko perussuomalaiset rasisteja? Perussuomalaiset kiistävät tämän ja selittävät, että syyttely on tyypillistä loan heittoa vaalien alla
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Ovatko pe­rus­suo­ma­lai­set ra­sis­te­ja? Pe­rus­suo­ma­lai­set kiis­tä­vät tämän ja se­lit­tä­vät, että syyt­te­ly on tyy­pil­lis­tä loan heittoa vaalien alla

20.02.2023 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pi­täi­si­kö ve­nä­läi­nen de­mo­ni­soi­da? Tal­vi­so­dan opetus on, että ei

18.01.2023 11:01 1
Tilaajille
Perussuomalaisilla taas uusi kädenvääntö: valtuustoryhmä antoi huomautuksen Kokolle ja Lämsälle, Kokon mielestä ryhmällä ei ole päätäntävaltaa ja huomautus on aiheeton

Pe­rus­suo­ma­lai­sil­la taas uusi kä­den­vään­tö: val­tuus­to­ryh­mä antoi huo­mau­tuk­sen Kokolle ja Läm­säl­le, Kokon mie­les­tä ryh­mäl­lä ei ole pää­tän­tä­val­taa ja huo­mau­tus on ai­hee­ton

10.01.2023 11:57 3
Tilaajille
Eduskuntavaaliehdokkuus hiertää yhä Perussuomalaisten rivejä Kuusamossa – puheenjohtaja keinoton, puolueen johto seuraa yhdistyksen toimintaa, vaikkakin vähättelee asiaa: ”Tämä on normaalia vaali-intoilua"

Edus­kun­ta­vaa­li­eh­dok­kuus hiertää yhä Pe­rus­suo­ma­lais­ten rivejä Kuu­sa­mos­sa – pu­heen­joh­ta­ja kei­no­ton, puo­lueen johto seuraa yh­dis­tyk­sen toi­min­taa, vaik­ka­kin vä­hät­te­lee asiaa: ”Tämä on nor­maa­lia vaa­li-in­toi­lua"

16.10.2022 04:00 7
Tilaajille
Taivalkoskelainen Paavo Käsmä vetäytyi kansanedustajaehdokkuudesta: "Jäin pois henkilökohtaisista syistä", perussuomalaisen mukaan asia ei liity kimuranttiin kuntapolitiikkaan

Tai­val­kos­ke­lai­nen Paavo Käsmä ve­täy­tyi kan­sa­ne­dus­ta­jaeh­dok­kuu­des­ta: "Jäin pois hen­ki­lö­koh­tai­sis­ta syis­tä", pe­rus­suo­ma­lai­sen mukaan asia ei liity ki­mu­rant­tiin kun­ta­po­li­tiik­kaan

11.10.2022 15:12
Tilaajille
Petri Vartiaisen kolumni: Vapunpäivänä suuntasin torille ja tutkailin persujen käyrää makkaraa syömällä
Kolumni

Petri Var­tiai­sen ko­lum­ni: Va­pun­päi­vä­nä suun­ta­sin torille ja tut­kai­lin per­su­jen käyrää mak­ka­raa syö­mäl­lä

19.05.2022 15:07
Tilaajille
Oululaiskansanedustajan mukaan raja-aita olisi itärajalla enemmän kuin tarpeellinen – hallituksen pitäisi päättää asia nopeasti

Ou­lu­lais­kan­san­edus­ta­jan mukaan ra­ja-ai­ta olisi itä­ra­jal­la enemmän kuin tar­peel­li­nen – hal­li­tuk­sen pitäisi päättää asia no­peas­ti

10.05.2022 19:02 1
Tilaajille
Ulkopuolelta muuttanut näkee kehityskohteita – Posion perussuomalaisten uusi puheenjohtaja Jyrki Pulliainen kannustaa ihmisiä kansalaisaktiivisuuteen, hän itse teki aloitteen uimarannan kunnostamisesta

Ul­ko­puo­lel­ta muut­ta­nut näkee ke­hi­tys­koh­tei­ta – Posion pe­rus­suo­ma­lais­ten uusi pu­heen­joh­ta­ja Jyrki Pul­liai­nen kan­nus­taa ihmisiä kan­sa­lai­sak­tii­vi­suu­teen, hän itse teki aloit­teen ui­ma­ran­nan kun­nos­ta­mi­ses­ta

14.12.2021 15:55
Tilaajille
Työmies Putkonen: kaikkien pitäisi päästä teltan sisäpuolelle – Ahosta ei ole hyväksytty perussuomalaisten paikallisyhdistyksen jäseneksi

Työmies Put­ko­nen: kaik­kien pitäisi päästä teltan si­sä­puo­lel­le – Ahosta ei ole hy­väk­syt­ty pe­rus­suo­ma­lais­ten pai­kal­lis­yh­dis­tyk­sen jä­se­nek­si

23.10.2021 04:00 1
Tilaajille
Perussuomalaiset jakautumassa taas kahteen leiriin Kuusamossa –  Tero Kokko ei nauti valtuustoryhmän luottamusta, ja kutsui kokouksen koolle vasta vuodelle 2025 – Koillissanomat sai kokouskutsun haltuunsa

Pe­rus­suo­ma­lai­set ja­kau­tu­mas­sa taas kahteen leiriin Kuu­sa­mos­sa –  Tero Kokko ei nauti val­tuus­to­ryh­män luot­ta­mus­ta, ja kutsui ko­kouk­sen koolle vasta vuo­del­le 2025 – Koil­lis­sa­no­mat sai ko­kous­kut­sun hal­tuun­sa

21.10.2021 17:36 2
Tilaajille
Lukijalta: Paula-myrskyn jälkiin ei riitä pelkkä sympatia: "Apu voisi olla esimerkiksi veropoliittinen ja kohdentua uudistuskustannusten verohuojennuksiin"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Pau­la-myrs­kyn jälkiin ei riitä pelkkä sym­pa­tia: "Apu voisi olla esi­mer­kik­si ve­ro­po­liit­ti­nen ja koh­den­tua uu­dis­tus­kus­tan­nus­ten ve­ro­huo­jen­nuk­siin"

05.08.2021 04:01 1
Tilaajille
IL: Kuusamon perussuomalaisten ehdokkaalla viisi rikostuomiota – paikallisyhdistyksen puheenjohtaja kertoo haastatelleensa ehdokkaat: "Meillä ei ole ollut tietoa tästä"

IL: Kuu­sa­mon pe­rus­suo­ma­lais­ten eh­dok­kaal­la viisi ri­kos­tuo­mio­ta – pai­kal­lis­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja kertoo haas­ta­tel­leen­sa eh­dok­kaat: "Meillä ei ole ollut tietoa tästä"

03.06.2021 16:22 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Äänestä kun­ta­lais­ten par­haak­si – Tero Kokko on siihen oikea ihminen

17.05.2021 19:21 2
Tilaajille
Kuusi kuusamolaista paikallisjärjestöä sitoutuu puolustamaan ihmisoikeuksia sekä torjumaan kaikkia rasistisen väkivallan muotoja ja kiihottamista kansanryhmää vastaan – perussuomalaiset puuttuu joukosta, taustalla Tapio Lämsän somejulkaisut

Kuusi kuu­sa­mo­lais­ta pai­kal­lis­jär­jes­töä si­tou­tuu puo­lus­ta­maan ih­mis­oi­keuk­sia sekä tor­ju­maan kaikkia ra­sis­ti­sen vä­ki­val­lan muotoja ja kii­hot­ta­mis­ta kan­san­ryh­mää vastaan – pe­rus­suo­ma­lai­set puuttuu jou­kos­ta, taus­tal­la Tapio Lämsän so­me­jul­kai­sut

15.03.2021 13:29 3
Tilaajille