SPR
Viimeisin tunti
SPR:n paikallisosastot etsivät vapaaehtoisia ystävätoimintaan Taivalkoskella ja Pudasjärvellä: "Erityistaitoja ei tarvita"

SPR:n pai­kal­lis­osas­tot etsivät va­paa­eh­toi­sia ys­tä­vä­toi­min­taan Tai­val­kos­kel­la ja Pu­das­jär­vel­lä: "E­ri­tyis­tai­to­ja ei tar­vi­ta"

04:00
Tilaajille
Vanhemmat
Korona ei hyydytä Veripalvelun toimintaa, sillä verta tarvitaan koko ajan – "On hieno huomata, kuinka luovuttajilla on hyvä tahto"

Korona ei hyydytä Ve­ri­pal­ve­lun toi­min­taa, sillä verta tar­vi­taan koko ajan – "On hieno huo­ma­ta, kuinka luo­vut­ta­jil­la on hyvä tahto"

24.03.2021 09:18
Tilaajille
Koronan sairastaneen varoaika verenluovutukseen lyheni kahteen viikkoon

Koronan sai­ras­ta­neen va­ro­ai­ka ve­ren­luo­vu­tuk­seen lyheni kahteen viik­koon

15.01.2021 10:13
Tilaajille
SPR:n ystävien kokoontumiset tauolla – toimintaa puhelimitse

SPR:n ys­tä­vien ko­koon­tu­mi­set tauolla – toi­min­taa pu­he­li­mit­se

19.03.2020 14:00
Tilaajille
Veren tarve sairaaloissa vähenee: taustalla kaksi isoa muutosta - luovuttajia tarvitaan silti edelleen

Veren tarve sai­raa­lois­sa vä­he­nee: taus­tal­la kaksi isoa muu­tos­ta - luo­vut­ta­jia tar­vi­taan silti edel­leen

11.02.2020 05:00
Tilaajille
SPR etsii ystäviä pakolaisille - yhteinen ajanvietto voi olla kylästelyä, ulkoilua tai jokin molemmille mielekäs harrastus

SPR etsii ystäviä pa­ko­lai­sil­le - yh­tei­nen ajan­viet­to voi olla ky­läs­te­lyä, ul­koi­lua tai jokin mo­lem­mil­le mie­le­käs har­ras­tus

08.01.2019 18:00
MLL lopettamassa, SPR:ssä ikääntynyttä väkeä - posiolaisia yhdistyksiä uhkaa näivettyminen: Olisiko sinusta yhdistysaktiiviksi?

MLL lo­pet­ta­mas­sa, SPR:ssä ikään­ty­nyt­tä väkeä - po­sio­lai­sia yh­dis­tyk­siä uhkaa näi­vet­ty­mi­nen: Olisiko sinusta yh­dis­ty­sak­tii­vik­si?

14.09.2018 10:30
Alakerta: Mistä tunnet sä ystävän? - Verivalasta, sopimuksesta vai vapaaehtoisuudesta?
Kolumni

Ala­ker­ta: Mistä tunnet sä ys­tä­vän? - Ve­ri­va­las­ta, so­pi­muk­ses­ta vai va­paaeh­toi­suu­des­ta?

23.05.2018 05:00
Lukijalta: SPR:n Kuusamon osasto sai kunniakirjan – ensiapuryhmä on jälleen läpäissyt päivystystestit

Lu­ki­jal­ta: SPR:n Kuu­sa­mon osasto sai kun­nia­kir­jan – en­si­apu­ryh­mä on jälleen lä­päis­syt päi­vys­tys­tes­tit

23.04.2018 15:23
"Vapaaehtoistoimintaan tarvitaan uusia kasvoja" – Näin voit tehdä hyvää SPR:ssä Kuusamossa

"Va­paaeh­tois­toi­min­taan tar­vi­taan uusia kas­vo­ja" – Näin voit tehdä hyvää SPR:ssä Kuu­sa­mos­sa

09.01.2018 18:00
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: SPR:n ke­sä­ta­pah­tu­mas­sa nallet neu­vo­las­sa ja kor­kean­pai­kan­kam­mon voit­ta­mis­ta – "Va­paaeh­toi­suus saattaa kuu­los­taa työn­teol­ta va­paa-ajal­la, mutta se on paljon enem­män"

04.08.2017 13:09
Haluatko ulkoiluttaa vanhusta, etsiä hillasuolle kadonnutta, oppia ensiaputaitoja tai kansainvälistyä? – Katso nämä 8 tapaa auttaa

Ha­luat­ko ul­koi­lut­taa van­hus­ta, etsiä hil­la­suol­le ka­don­nut­ta, oppia en­si­apu­tai­to­ja tai kan­sain­vä­lis­tyä? – Katso nämä 8 tapaa auttaa

24.07.2017 16:30
”Tarjosin kotiani turvapaikanhakijalle” – SPR Kuusamon johtoon juuri ennen pakolaiskriisiä repäisty maailmanmatkaaja ja kadonneiden pelastaja peräänkuuluttaa inhimillisyyttä

”Tar­jo­sin kotiani tur­va­pai­kan­ha­ki­jal­le” – SPR Kuu­sa­mon johtoon juuri ennen pa­ko­lais­krii­siä re­päis­ty maail­man­mat­kaa­ja ja ka­don­nei­den pe­las­ta­ja pe­rään­kuu­lut­taa in­hi­mil­li­syyt­tä

24.07.2017 16:30
Kolumni

Hä­tä­ti­lan­ne osui omalle koh­dal­le - jäädyin kriit­ti­sel­lä het­kel­lä

13.05.2016 05:00
Haudan partaalta ennätyssuosioon - Uusi puheenjohtaja sai kuusamolaiset kiinnostumaan SPR:stä

Haudan par­taal­ta en­nä­tys­suo­sioon - Uusi pu­heen­joh­ta­ja sai kuu­sa­mo­lai­set kiin­nos­tu­maan SPR:stä

12.05.2016 05:00