Työvoimapula
Ravintoloita joudutaan Kuusamossa jo pitämään kiinni, koska työntekijöitä ei saa - "Ei ollut muuta vaihtoehtoa"

Ra­vin­to­loi­ta jou­du­taan Kuu­sa­mos­sa jo pi­tä­mään kiinni, koska työn­te­ki­jöi­tä ei saa - "Ei ollut muuta vaih­toeh­toa"

15.06.2022 04:01 6
Tilaajille
Kuusamoon hoivaajia Intiasta ja Posiolle Filippiineiltä, kun kotimaasta heitä ei riitä – "Hintalappunsa olisi silläkin, jos emme näitä työntekijöitä saisi"

Kuu­sa­moon hoi­vaa­jia In­tias­ta ja Po­siol­le Fi­lip­pii­neil­tä, kun ko­ti­maas­ta heitä ei riitä – "Hin­ta­lap­pun­sa olisi sil­lä­kin, jos emme näitä työn­te­ki­jöi­tä saisi"

13.04.2022 04:00 6
Tilaajille
Ei vieläkään kaupungineläinlääkäriä, vaikka palkkaa nostettiin melkein tonnilla – Tulosalueen johtaja: "Enää asia ei voi olla palkkatasosta kiinni”

Ei vie­lä­kään kau­pun­gi­ne­läin­lää­kä­riä, vaikka palkkaa nos­tet­tiin melkein ton­nil­la – Tu­los­alueen joh­ta­ja: "Enää asia ei voi olla palk­ka­ta­sos­ta kiinni”

05.12.2021 04:00 1
Tilaajille
"Lähetän perheelle rahaa vähintään 600 euroa kuukaudessa" – filippiiniläiset paiskivat Kuusamossa tyytyväisinä siivous- ja kiinteistönhoitotöitä, kun suomalaisista tekijöistä on pulaa

"Lä­he­tän per­heel­le rahaa vä­hin­tään 600 euroa kuu­kau­des­sa" – fi­lip­pii­ni­läi­set pais­ki­vat Kuu­sa­mos­sa tyy­ty­väi­si­nä sii­vous- ja kiin­teis­tön­hoi­to­töi­tä, kun suo­ma­lai­sis­ta te­ki­jöis­tä on pulaa

02.12.2021 04:00
Tilaajille
Kuntien työpaikat eivät kiinnosta – Erityisesti Pohjois-Pohjanmaalla on osaajapulaa, Kevan kysely osoitti

Kuntien työ­pai­kat eivät kiin­nos­ta – E­ri­tyi­ses­ti Poh­jois-Poh­jan­maal­la on osaa­ja­pu­laa, Kevan kysely osoitti

18.11.2021 11:00
Koillismaan työvoimapulaan haetaan lääkkeitä – Työnantajatarinoilla valtakunnallista näkyvyyttä osaajapulan helpottamiseksi

Koil­lis­maan työ­voi­ma­pu­laan haetaan lääk­kei­tä – Työn­an­ta­ja­ta­ri­noil­la val­ta­kun­nal­lis­ta nä­ky­vyyt­tä osaa­ja­pu­lan hel­pot­ta­mi­sek­si

09.11.2021 11:00
Tilaajille
Keskiviikkona opetusravintola Rosmariinissa ruokaa tekivät paikalliset yrittäjät rinta rinnan opiskelijoiden kanssa – Tempauksella haluttiin nostaa ravintola-alan imagoa ja tuoda uratarina näkyviksi

Kes­ki­viik­ko­na ope­tus­ra­vin­to­la Ros­ma­rii­nis­sa ruokaa tekivät pai­kal­li­set yrit­tä­jät rinta rinnan opis­ke­li­joi­den kanssa – Tem­pauk­sel­la ha­lut­tiin nostaa ra­vin­to­la-alan imagoa ja tuoda ura­ta­ri­na nä­ky­vik­si

09.10.2021 04:00
Tilaajille
Koillismaalla huutava pula työvoimasta – Mahdollisuuksien pohjoinen –hankkeessa tähdätään alueen kiinnostavuuden kasvattamiseen

Koil­lis­maal­la huutava pula työ­voi­mas­ta – Mah­dol­li­suuk­sien poh­joi­nen –hank­kees­sa täh­dä­tään alueen kiin­nos­ta­vuu­den kas­vat­ta­mi­seen

17.09.2021 11:00
Tilaajille
"Valmistumisen jälkeen töitä on ollut koko ajan" – Psykologi ja metsäkoneenkuljettaja kertovat, miksi heidän aloilleen kannattaa nyt opiskella

"Val­mis­tu­mi­sen jälkeen töitä on ollut koko ajan" – Psy­ko­lo­gi ja met­sä­ko­neen­kul­jet­ta­ja ker­to­vat, miksi heidän aloil­leen kan­nat­taa nyt opis­kel­la

31.08.2021 19:37
Tilaajille
Väki vähenee ja vanhenee koko Pohjois-Suomessa, lisäksi on meneillään ja tulossa suuria teollisuuden hankkeita – Millaista työtä on tarjolla ja riittääkö niille tekijöitä?

Väki vähenee ja van­he­nee koko Poh­jois-Suo­mes­sa, lisäksi on me­neil­lään ja tulossa suuria teol­li­suu­den hank­kei­ta – Mil­lais­ta työtä on tar­jol­la ja riit­tää­kö niille te­ki­jöi­tä?

21.04.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Työ­elä­mä on muut­tu­nut paljon elin­ai­ka­na­ni – nyt Tai­val­kos­kel­la pitää var­mis­taa työ­voi­man riit­tä­vyys ko­tout­ta­mi­sel­la ja per­hei­den hou­kut­te­lul­la

25.03.2021 15:30 1
Tilaajille
Korkeakouluihin runsaat 10 000 aloituspaikkaa lisää vuosina 2020–2022 – lisäpaikkoja kohdennetaan tänä vuonna myös monille erityisen työvoimapulan aloille

Kor­kea­kou­lui­hin runsaat 10 000 aloi­tus­paik­kaa lisää vuosina 2020–2022 – li­sä­paik­ko­ja koh­den­ne­taan tänä vuonna myös monille eri­tyi­sen työ­voi­ma­pu­lan aloille

21.06.2020 11:03
Tilaajille
Koronakriisi ei ole poistanut osaavan työvoiman tarvetta - Oulun kauppakamari kiirehtii työ- ja oleskelulupien käsittelyä

Ko­ro­na­krii­si ei ole pois­ta­nut osaavan työ­voi­man tar­vet­ta - Oulun kaup­pa­ka­ma­ri kii­reh­tii työ- ja oles­ke­lu­lu­pien kä­sit­te­lyä

28.05.2020 09:00
Tilaajille
Töitä Suomesta auttaa maaseudun työvoima-pulassa - koronakriisin aiheuttamat kausityövoimaongelmat korostavat maaseutuelinkeinoja tuntevan toimijan tarvetta

Töitä Suo­mes­ta auttaa maa­seu­dun työ­voi­ma-pu­las­sa - ko­ro­na­krii­sin ai­heut­ta­mat kau­si­työ­voi­ma­on­gel­mat ko­ros­ta­vat maa­seu­tu­elin­kei­no­ja tun­te­van toi­mi­jan tar­vet­ta

16.04.2020 10:00
Tilaajille
Oulun kauppakamari: Puolella yrityksistä hankaluuksia rekrytoinnissa

Oulun kaup­pa­ka­ma­ri: Puo­lel­la yri­tyk­sis­tä han­ka­luuk­sia rek­ry­toin­nis­sa

14.01.2020 21:35
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Poh­joi­sen ihmisiä pa­tis­tel­laan työn perään etelään – miksi ei myös toisin päin?

11.05.2018 05:00

Asian­tun­ti­ja: ”Nyt tar­vi­taan en­nak­ko­luu­lo­ton­ta lä­hes­ty­mis­tä”

26.04.2018 09:00
Ravintolaan Posiolla haettiin kokkia, mutta paikkaan ei tullut yhtään hakemusta ja työvoimatoimisto esitti vehnäallergikkoa – yrittäjät pohtivat nyt ratkaisuja työntekijäpulaan

Ra­vin­to­laan Po­siol­la haet­tiin kokkia, mutta paik­kaan ei tullut yhtään ha­ke­mus­ta ja työ­voi­ma­toi­mis­to esitti veh­nä­al­ler­gik­koa – yrit­tä­jät poh­ti­vat nyt rat­kai­su­ja työn­te­ki­jä­pu­laan

26.04.2018 09:00