Harri Lämsä on Koil­lis­maan Osuus­kau­pan uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja – Uusi johtaja aloit­taa teh­tä­väs­sään maa­lis­kuus­sa

Lue tietopaketti: Mitä ää­nes­tä­jän olisi hyvä tietää alue­vaa­leis­ta? Ko­ko­sim­me ky­sy­myk­set ja vas­tauk­set

Osallistu lukijaäänestykseen: Valitse Koil­lis­sa­no­mien paras kansi vuo­del­ta 2021

keramiikka
Askel kohti normaalia, kun korealaisen kulttuurin maailmanvalloitukseen kuuluva näyttely avattiin Posiolla – "Myös keramiikkasymposiumitoiminta on lähdössä uudelleen käyntiin"

Askel kohti nor­maa­lia, kun ko­rea­lai­sen kult­tuu­rin maail­man­val­loi­tuk­seen kuuluva näyt­te­ly avat­tiin Po­siol­la – "Myös ke­ra­miik­ka­sym­po­siu­mi­toi­min­ta on läh­dös­sä uu­del­leen käyn­tiin"

01.11.2021 15:00
Tilaajille
Nuorten keraamikkojen osaaminen esillä – 7bee – keramiikkanäyttely avattiin Kirikeskuksessa Posiolla

Nuorten ke­raa­mik­ko­jen osaa­mi­nen esil­lä – 7­bee – ke­ra­miik­ka­näyt­te­ly avat­tiin Ki­ri­kes­kuk­ses­sa Po­siol­la

27.12.2018 16:00
Keramiikka tutuksi pienestä pitäen - Lapset askartelivat päiväkodille keraamisia joulukoristeita

Ke­ra­miik­ka tutuksi pie­nes­tä pi­täen - Lapset as­kar­te­li­vat ­päi­vä­ko­dil­le ke­raa­mi­sia jou­lu­ko­ris­tei­ta

13.12.2018 16:00
Kolumni

Lop­puu­ko aika kesken Posion ky­lä­ku­van kau­nis­ta­mi­sek­si ke­ra­miik­ka- kong­res­siin men­nes­sä?

29.10.2018 05:00
Posio on kehittänyt omintakeisen matkailutuotteen, jonka kohderyhmät asuvat Itä-Aasiassa - "Puitteet valmiina kulttuurimatkailijoille"

Posio on ke­hit­tä­nyt omin­ta­kei­sen mat­kai­lu­tuot­teen, jonka koh­de­ryh­mät asuvat Itä-Aa­sias­sa - "Puit­teet val­mii­na kult­tuu­ri­mat­kai­li­joil­le"

26.10.2018 10:16
Kansainvälinen keramiikkakongressi tuo Rovaniemelle ja Posiolle vieraita 50 eri maasta - Kokousvieraat tutustuvat Arktiseen keramiikkakeskukseen ja muihin  Posion matkailukohteisiin

Kan­sain­vä­li­nen ke­ra­miik­ka­kong­res­si tuo Ro­va­nie­mel­le ja Po­siol­le vie­rai­ta 50 eri maasta - Ko­kous­vie­raat tu­tus­tu­vat Ark­ti­seen ke­ra­miik­ka­kes­kuk­seen ja muihin  Posion mat­kai­lu­koh­tei­siin

23.10.2018 09:00

Koil­lis­sa­no­mat aloitti sanalla tai lau­seel­la ja Anu Pentik jatkoi

06.10.2018 18:00
Kaamoskynttilöistä Yoko Ononkin suosimaan nahkatakkiin ja Aino-astiastosta uniikkiteoksiin –  Anu Pentik on nyt 76-vuotiaana haasteellisen työn edessä: "Se tulee olemaan elämäni mittavin työ"

Kaa­mos­kynt­ti­löis­tä Yoko Ononkin suo­si­maan nah­ka­tak­kiin ja Ai­no-as­tias­tos­ta uniik­ki­teok­siin –  Anu Pentik on nyt 76-vuo­tiaa­na haas­teel­li­sen työn edessä: "Se tulee olemaan elämäni mit­ta­vin työ"

06.10.2018 18:00
Näistä Anu muistaa Pentikin vuosikymmenet

Näistä Anu muistaa Pen­ti­kin vuo­si­kym­me­net

06.10.2018 18:00
"Tuolla me leikimme", kerrotaan Kiinan taideakatemiasta Posiolla

"Tuolla me lei­kim­me", ker­ro­taan Kiinan tai­de­aka­te­mias­ta Po­siol­la

07.08.2018 17:00

Luonnon elin­voi­ma näkyy kii­na­lai­ses­sa ke­ra­mii­kas­sa

30.07.2018 05:00
”Nyt on olo helpottunut, talven työt ovat seinällä”– Posion kirjaston seinälle kiinnitettiin yhteensä 65 erikokoista mosaiikkiesinettä kaunistamaan keskusraittia

”Nyt on olo hel­pot­tu­nut, talven työt ovat sei­näl­lä”– Posion kir­jas­ton sei­näl­le kiin­ni­tet­tiin yh­teen­sä 65 eri­ko­kois­ta mo­saiik­ki­esi­net­tä kau­nis­ta­maan kes­kus­rait­tia

28.05.2018 09:00
Korealaista kimbapia ja uniikkikeramiikkaa – Jo 10. kerran järjestetty kansainvälinen keramiikkasymposium oli onnistunut tapahtuma

Ko­rea­lais­ta kim­ba­pia ja uniik­ki­ke­ra­miik­kaa – Jo 10. kerran jär­jes­tet­ty kan­sain­vä­li­nen ke­ra­miik­ka­sym­po­sium oli on­nis­tu­nut ta­pah­tu­ma

16.05.2018 10:30
Keramiikkaa tuhatvuotisella menetelmällä – Posion keramiikkasymposiumiin osallistuvat taiteilijat odottavat herkeämättä ensi viikonloppua, jolloin tuhatasteisessa pätsissä poltetut esineet saavat väripinnoitteen

Ke­ra­miik­kaa tu­hat­vuo­ti­sel­la me­ne­tel­mäl­lä – Posion ke­ra­miik­ka­sym­po­siu­miin osal­lis­tu­vat ­tai­tei­li­jat odot­ta­vat her­keä­mät­tä en­si vii­kon­lop­pua, jolloin tu­hat­as­tei­ses­sa pät­sis­sä pol­te­tut esineet saavat vä­ri­pin­noit­teen

09.05.2018 05:00
Posion Arktinen keramiikkakeskus sai tunnustusta - Culture Eden in Finland -kilpailussa voiton vei Fiskars Village -ruukkiyhteisö Raaseporista

Posion Ark­ti­nen ke­ra­miik­ka­kes­kus sai tun­nus­tus­ta - Culture Eden in Finland -kil­pai­lus­sa voiton vei Fiskars Village -ruuk­ki­yh­tei­sö Raa­se­po­ris­ta

21.01.2018 05:00

Parkin Eko­ta­lol­le ja ke­ra­miik­ka­mu­seol­le kahden heh­taa­rin tontti

13.12.2017 05:00
Ota työhanskat mukaan ja osallistu talkoisiin: Posion keskustaan tehdään porukalla seinämosaiikki

Ota työ­hans­kat mukaan ja osal­lis­tu tal­koi­siin: Posion kes­kus­taan tehdään po­ru­kal­la sei­nä­mo­saiik­ki

08.12.2017 05:00
Keramiikkagalleria kahdessa kerroksessa - Hotelli Kirikeskuksen entisestä squash-hallista keramiikkagalleria

Ke­ra­miik­ka­gal­le­ria kah­des­sa ker­rok­ses­sa - Hotelli Ki­ri­kes­kuk­sen en­ti­ses­tä squash-hal­lis­ta ke­ra­miik­ka­gal­le­ria

18.08.2017 09:00