koulu
"Mikä sinusta tulee isona" -kysymys ei vielä kirkasta tulevaisuutta – voiko koskaan olla täysin oikealla alalla?
Kolumni

"Mikä sinusta tulee isona" -ky­sy­mys ei vielä kir­kas­ta tu­le­vai­suut­ta – voiko koskaan olla täysin oi­keal­la alalla?

28.07.2021 04:00
Tilaajille
Uudessa Nilonkankaan koulussa pyritään uudistamaan opetusta – Muunneltavissa soluissa harjoitellaan tiimioppimista

Uudessa Ni­lon­kan­kaan kou­lus­sa py­ri­tään uu­dis­ta­maan ope­tus­ta – Muun­nel­ta­vis­sa so­luis­sa har­joi­tel­laan tii­mi­op­pi­mis­ta

12.07.2021 04:00
Tilaajille
Havainnevideo Kuusamoon rakennettevasta uudesta Nilonkankaan koulusta

Ha­vain­ne­vi­deo Kuu­sa­moon ra­ken­net­te­vas­ta uudesta Ni­lon­kan­kaan kou­lus­ta

08.07.2021 18:08 3
Tilaajille
Rukan koulun rinnelajiryhmään haku alkanut – urheilun viikkotuntimäärä voi ryhmään valittavilla nousta jopa kahteenkymmeneen

Rukan koulun rin­ne­la­ji­ryh­mään haku alkanut – ur­hei­lun viik­ko­tun­ti­mää­rä voi ryhmään va­lit­ta­vil­la nousta jopa kah­teen­kym­me­neen

03.05.2021 19:01
Tilaajille
Koillismaan kouluilla jaettiin stipendejä ja tunnustuksia – katso tästä, ketkä saivat mitäkin

Koil­lis­maan kou­luil­la jaet­tiin sti­pen­de­jä ja tun­nus­tuk­sia – katso tästä, ketkä saivat mitäkin

03.06.2020 17:25
Tilaajille
Alakoulun saneerauksen esitetään 1,8 miljoonaa ensi vuodelle

Ala­kou­lun sa­nee­rauk­sen esi­te­tään 1,8 mil­joo­naa ensi vuo­del­le

22.05.2020 15:00
Tilaajille
Rukan koulu kalastaa -hanke sai rahoituksen – Hankkeen tavoitteena on toiminnallisin keinoin innostaa koulun oppilaita kalastusharrastukseen

Rukan koulu ka­las­taa -hanke sai ra­hoi­tuk­sen – Hank­keen ta­voit­tee­na on toi­min­nal­li­sin keinoin in­nos­taa koulun op­pi­lai­ta ka­las­tus­har­ras­tuk­seen

19.05.2020 10:32
Tilaajille
”Mihinkään ei saanut koskea - ruoka annettiin tarjottimelle” - näin sujui Posion koulun ensimmäinen koulupäivä rajoitusten purun jälkeen

”Mi­hin­kään ei saanut koskea - ruoka an­net­tiin tar­jot­ti­mel­le” - näin sujui Posion koulun en­sim­mäi­nen kou­lu­päi­vä ra­joi­tus­ten purun jälkeen

14.05.2020 15:54
Tilaajille
Posion koulukeskuksen katolla edelleen raskas lumikuorma – Pelastuslaitoksen päivystäjä: "Kiireen vilkkaa kiinteistön omistajan toimesta sinne katolle olisi nyt noustava lumet tiputtelemaan, riski vahingon tulosta kasvaa raskaan lumikuorman seurauksena"

Posion kou­lu­kes­kuk­sen katolla edel­leen raskas lu­mi­kuor­ma – Pe­las­tus­lai­tok­sen päi­vys­tä­jä: "Kii­reen vilkkaa kiin­teis­tön omis­ta­jan toi­mes­ta sinne katolle olisi nyt nous­ta­va lumet ti­put­te­le­maan, riski va­hin­gon tulosta kasvaa raskaan lu­mi­kuor­man seu­rauk­se­na"

04.05.2020 06:00
Tilaajille
Paluu merkitsee kuusamolaiselle Einolle iloista kavereiden näkemistä – kunnat taas kaipaavat nyt selkeitä ohjeita turvallisen lähiopetuksen järjestämiseksi: "Pohditaan millä konstilla saadaan kaikki oppilaat kouluun"

Paluu mer­kit­see kuu­sa­mo­lai­sel­le Einolle iloista ka­ve­rei­den nä­ke­mis­tä – kunnat taas kai­paa­vat nyt sel­kei­tä ohjeita tur­val­li­sen lä­hi­ope­tuk­sen jär­jes­tä­mi­sek­si: "Poh­di­taan millä kons­til­la saadaan kaikki op­pi­laat kou­luun"

01.05.2020 08:00
Tilaajille
Ilman nykyhärpäkkeitä ei olisi etäopetusta - kuusamolaisten opettajien digiturva neuvoo nyt Rovaniemeltä

Ilman ny­ky­här­päk­kei­tä ei olisi etä­ope­tus­ta - kuu­sa­mo­lais­ten opet­ta­jien di­gi­tur­va neuvoo nyt Ro­va­nie­mel­tä

18.04.2020 04:00
Tilaajille
Yo-juhlat etänä tai elokuussa – Kouluissa valmistaudutaan siihen, ettei päättäjäisjuhlia pystytä nyt järjestämään.

Yo-juh­lat etänä tai elo­kuus­sa – Kou­luis­sa val­mis­tau­du­taan siihen, ettei päät­tä­jäis­juh­lia pystytä nyt jär­jes­tä­mään.

16.04.2020 06:00
Tilaajille
Tukiopetusta, kertausta ja sosiaalisen kanssakäymisen ongelmia – kaikkea sitä voi kouluelämä olla syksyllä, nyt "hukassa" olevia oppilaita Koillismaalla vain muutamia

Tu­kio­pe­tus­ta, ker­taus­ta ja so­siaa­li­sen kans­sa­käy­mi­sen on­gel­mia – kaikkea sitä voi kou­lu­elä­mä olla syk­syl­lä, nyt "hu­kas­sa" olevia op­pi­lai­ta Koil­lis­maal­la vain muu­ta­mia

08.04.2020 11:00
Tilaajille
Lukijalta: Kiitos Määttälän puolesta äänestäneille: ”Eritoten nostan hattua keskustapuo­lueen valtuutetuille, jotka olivat erimieltä muun puolueen kantaa vastaan”

Lu­ki­jal­ta: Kiitos Määt­tä­län puo­les­ta ää­nes­tä­neil­le: ”E­ri­to­ten nostan hattua kes­kus­ta­puo­lueen val­tuu­te­tuil­le, jotka olivat eri­miel­tä muun puo­lueen kantaa vas­taan”

01.04.2020 17:44
Tilaajille
Koulujen sulkemiset eivät tulleet opetusalan ammattilaisille yllätyksenä - oppilaiden vanhemmat saavat tarkemmat ohjeet huomenna

Kou­lu­jen sul­ke­mi­set eivät tulleet ope­tus­alan am­mat­ti­lai­sil­le yl­lä­tyk­se­nä - op­pi­lai­den van­hem­mat saavat tar­kem­mat ohjeet huo­men­na

16.03.2020 19:07
Minä opiskelin koulussa tähdistön isoa karhua, nyt opetellaan pyydystämään karhuja luonnossa – Eniten nyt tarvittaisiin elämäntaitojen opettamista
Kolumni

Minä opis­ke­lin kou­lus­sa täh­dis­tön isoa karhua, nyt ope­tel­laan pyy­dys­tä­mään karhuja luon­nos­sa – Eniten nyt tar­vit­tai­siin elä­män­tai­to­jen opet­ta­mis­ta

02.03.2020 05:00

Määt­tä­län ja Tör­mä­sen kouluja esi­te­tään lak­kau­tet­ta­vak­si

26.02.2020 19:11
Tilaajille
Jopa puolet jättää kouluruoan syömättä, muikut kelpaavat huonoiten - Palvelupäällikkö epäilee, että syy on asenteessa: "Tarjolla ei voi olla aina vain herkkuruokia"

Jopa puolet jättää kou­lu­ruoan syö­mät­tä, muikut kel­paa­vat huo­noi­ten - Pal­ve­lu­pääl­lik­kö epäi­lee, että syy on asen­tees­sa: "Tar­jol­la ei voi olla aina vain herk­ku­ruo­kia"

06.02.2020 08:00
Tilaajille
Muikut eivät maistu, makkaraa lapetaan lautaselle - Miksi kouluruoka ei maistu nuorille ja mikä on kodin rooli ruokakasvatuksessa?

Muikut eivät maistu, mak­ka­raa la­pe­taan lau­ta­sel­le - Miksi kou­lu­ruo­ka ei maistu nuo­ril­le ja mikä on kodin rooli ruo­ka­kas­va­tuk­ses­sa?

06.02.2020 05:00
Yhdistämisen iloja koulumaailmassa

Yh­dis­tä­mi­sen iloja kou­lu­maail­mas­sa

30.01.2020 05:00