Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Viikon kysymys: Onko mie­les­tä­si oi­keu­tet­tua, että yk­si­tyis­tä mal­mi­net­sin­tää ra­hoi­te­taan valtion kas­sas­ta?

Kuvaajalta: Ur­hei­li­ja, ede­sot­ta­muk­sia kat­so­taan poik­keuk­set­ta suu­ren­nus­la­sin läpi – käyt­täy­dy kuten esi­ku­van kuuluu

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Opetus
Onko lasten vanhemmistakin osasta tulossa koulukiusaajia? – Olisiko siis joidenkin nyt katsottava peiliin ja kysyttävä: miten olen lapsen vanhempana käyttäytynyt opettajia kohtaan?
Kolumni

Onko lasten van­hem­mis­ta­kin osasta tulossa kou­lu­kiu­saa­jia? – Olisiko siis joi­den­kin nyt kat­sot­ta­va peiliin ja ky­syt­tä­vä: miten olen lapsen van­hem­pa­na käyt­täy­ty­nyt opet­ta­jia koh­taan?

07.10.2023 12:30 3
Tilaajille
Koronavuosien jälkeen paluu uuteen normaaliin arkeen – "Nyt ollaan kaikella tavalla tarkempia, käsiäkin pestään tiheämpään"

Ko­ro­na­vuo­sien jälkeen paluu uuteen nor­maa­liin arkeen – "Nyt ollaan kai­kel­la tavalla tar­kem­pia, kä­siä­kin pestään ti­heäm­pään"

08.02.2023 04:00
Tilaajille
Kasvatus- ja sivistystoimiala huutaa lisää rahaa Kuusamossa – lisärahan tarve loppuvuodelle on kaksi miljoonaa euroa

Kas­va­tus- ja si­vis­tys­toi­mi­ala huutaa lisää rahaa Kuu­sa­mos­sa – li­sä­ra­han tarve lop­pu­vuo­del­le on kaksi mil­joo­naa euroa

29.10.2022 10:32 2
Tilaajille
Opetustaulujen avulla Suomen kansakouluissa viritettiin lapsiin sivistystä ja valistusta vuosikymmeniä – nyt ne ovat nostalgisia ja haluttuja sisustusesineitä

Ope­tus­tau­lu­jen avulla Suomen kan­sa­kou­luis­sa vi­ri­tet­tiin lapsiin si­vis­tys­tä ja va­lis­tus­ta vuo­si­kym­me­niä – nyt ne ovat nos­tal­gi­sia ja ha­lut­tu­ja si­sus­tus­esi­nei­tä

17.05.2022 11:00
Tilaajille
"Myös teologian puolella koulutukseen ja ammatilliseen osaamiseen liittyvät kysymykset kiinnostavat" – kuusamolaislähtöisellä Kaisa Viinikalla on aineenopettajan, rehtorin ja papin kelpoisuus, ja äsken hän väitteli tohtoriksi uskonnonopetuksesta

"Myös teo­lo­gian puo­lel­la kou­lu­tuk­seen ja am­ma­til­li­seen osaa­mi­seen liit­ty­vät ky­sy­myk­set kiin­nos­ta­vat" – kuu­sa­mo­lais­läh­töi­sel­lä Kaisa Vii­ni­kal­la on ai­nee­no­pet­ta­jan, reh­to­rin ja papin kel­poi­suus, ja äsken hän väit­te­li toh­to­rik­si us­kon­non­ope­tuk­ses­ta

02.06.2021 11:00
Tilaajille
Lähes viisi miljoonaa haettavissa lukutaidon aukkojen paikkaamiseen yläkoulussa: "Oppimiserojen kasvaminen ei ole mikään luonnonlaki, vaan asia jonka ratkaisemiseksi on tehtävä päättäväisesti töitä"

Lähes viisi mil­joo­naa haet­ta­vis­sa lu­ku­tai­don auk­ko­jen paik­kaa­mi­seen ylä­kou­lus­sa: "Op­pi­mi­se­ro­jen kas­va­mi­nen ei ole mikään luon­non­la­ki, vaan asia jonka rat­kai­se­mi­sek­si on tehtävä päät­tä­väi­ses­ti töitä"

19.04.2021 04:00
Tilaajille
OSAOn opiskelijat palaavat lähiopetukseen 15. helmikuuta – toisen asteen koulutuksessa turvattava riittävä lähiopetus

OSAOn opis­ke­li­jat pa­laa­vat lä­hi­ope­tuk­seen 15. hel­mi­kuu­ta – toisen asteen kou­lu­tuk­ses­sa tur­vat­ta­va riit­tä­vä lä­hi­ope­tus

03.02.2021 14:35 1
Koulukiusaaminen ei aina ratkea – pohjoispohjanmaalaiset perheet kertovat tilanteista, joissa ovat kokeneet jäävänsä yksin vastuuseen kiusaamisen lopettamisesta

Kou­lu­kiu­saa­mi­nen ei aina ratkea – poh­jois­poh­jan­maa­lai­set perheet ker­to­vat ti­lan­teis­ta, joissa ovat ko­ke­neet jää­vän­sä yksin vas­tuu­seen kiu­saa­mi­sen lo­pet­ta­mi­ses­ta

07.11.2020 10:01
Tilaajille
Kuusamossa 12 opettajaa ja kaksi avustajaa saivat vakituiset virat ja toimet – katso koko lista tästä

Kuu­sa­mos­sa 12 opet­ta­jaa ja kaksi avus­ta­jaa saivat va­ki­tui­set virat ja toimet – katso koko lista tästä

31.07.2020 04:00
Tilaajille
Tämä kouluaamu jää historiaan opetuksen siirtyessä kuukaudeksi kotioloihin – kuusamolainen Jesse on valmiina tähän: "Teen koulutehtävät kotona omassa huoneessani"

Tämä kou­lu­aa­mu jää his­to­riaan ope­tuk­sen siir­tyes­sä kuu­kau­dek­si ko­ti­oloi­hin – kuu­sa­mo­lai­nen Jesse on val­mii­na tähän: "Teen kou­lu­teh­tä­vät kotona omassa huo­nees­sa­ni"

18.03.2020 04:00
Tilaajille
Koulut valmistautuvat etäopetukseen - asia ratkeaa hallituksen tiedotustilaisuudessa kello 16.15, seuraa suoraa lähetystä täällä

Koulut val­mis­tau­tu­vat etä­ope­tuk­seen - asia ratkeaa hal­li­tuk­sen tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa kello 16.15, seuraa suoraa lä­he­tys­tä täällä

16.03.2020 16:32
Tarja on opettanut kuusamolaiset pysymään pinnalla jo kolme vuosikymmentä – oletko sinäkin ollut nauravaisen uimaopettajan opissa?

Tarja on opet­ta­nut kuu­sa­mo­lai­set py­sy­mään pin­nal­la jo kolme vuo­si­kym­men­tä – oletko sinäkin ollut nau­ra­vai­sen ui­ma­opet­ta­jan opissa?

05.03.2020 18:40
Tilaajille
Lautakunta kokoontuu keskustelemaan kyläkoulujen tulevaisuudesta - Puheenjohtaja Marja Tornberg vastaa Määttälän koulun oppilaiden vanhemmille: "Kokouksessa ei tehdä lakkauttamispäätöksiä"

Lau­ta­kun­ta ko­koon­tuu kes­kus­te­le­maan ky­lä­kou­lu­jen tu­le­vai­suu­des­ta - Pu­heen­joh­ta­ja Marja Torn­berg vastaa Määt­tä­län koulun op­pi­lai­den van­hem­mil­le: "Ko­kouk­ses­sa ei tehdä lak­kaut­ta­mis­pää­tök­siä"

29.01.2020 05:00
Tilaajille