Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Viimeisin 12 tuntia
Pelastuslaitos tarkkailee vesitilannetta Taivalkoskella: "Joessa on jonkinlainen hyydetukko"

Pe­las­tus­lai­tos tark­kai­lee ve­si­ti­lan­net­ta Tai­val­kos­kel­la: "Joessa on jon­kin­lai­nen hyy­de­tuk­ko"

14:51
Tilaajille
Vanhemmat
Moottorikelkka syttyi palamaan ja uhkasi taloa ja henkilöautoa Kuusamossa – paikallaolijat onnistuivat sammuttamaan alkusammutuksella

Moot­to­ri­kelk­ka syttyi pa­la­maan ja uhkasi taloa ja hen­ki­lö­au­toa Kuu­sa­mos­sa – pai­kal­lao­li­jat on­nis­tui­vat sam­mut­ta­maan al­ku­sam­mu­tuk­sel­la

21.01.2021 09:32
Tilaajille
Vesimittari toi pelastuslaitoksen paikalle Kuusamossa: "Vesivuoto on saatu katkaistua ja viemäri vetää"

Ve­si­mit­ta­ri toi pe­las­tus­lai­tok­sen pai­kal­le Kuu­sa­mos­sa: "Ve­si­vuo­to on saatu kat­kais­tua ja viemäri vetää"

19.01.2021 09:04
Tilaajille
Hirsitalon rakenteissa syttyi kytöpalo Kuusamossa – palon uskotaan saaneen alkunsa puuliedestä

Hir­si­ta­lon ra­ken­teis­sa syttyi ky­tö­pa­lo Kuu­sa­mos­sa – palon us­ko­taan saaneen alkunsa puu­lie­des­tä

16.01.2021 00:02
Karjatilallisille 15 000 euron vahingot, kun seitsemän tiinettä hiehoa hukkui Kirpistöllä torstaina

Kar­ja­ti­lal­li­sil­le 15 000 euron va­hin­got, kun seit­se­män tii­net­tä hiehoa hukkui Kir­pis­töl­lä tors­tai­na

13.12.2020 14:06
Tilaajille
Seitsemän hiehoa hukkui jäihin Heikkilässä

Seit­se­män hiehoa hukkui jäihin Heik­ki­läs­sä

11.12.2020 11:51 1
Tilaajille
Tuleeko Kuusamoon ensi vuonna uusi paloasema? Kaupunginvaltuusto hyväksyi investoinnit mukisematta, mutta purkutuomioista äänestettiin

Tuleeko Kuu­sa­moon ensi vuonna uusi pa­loa­se­ma? Kau­pun­gin­val­tuus­to hy­väk­syi in­ves­toin­nit mu­ki­se­mat­ta, mutta pur­ku­tuo­miois­ta ää­nes­tet­tiin

09.12.2020 04:00
Tilaajille
Päivä paloasemalla -tapahtuma toteutetaan nyt virtuaalisesti – lauantaina käynnistyvän Paloturvallisuusviikon verkkopaloasemalla ovat mukana Viivi Pumpanen ja Esko Eerikäinen

Päivä pa­lo­ase­mal­la -ta­pah­tu­ma to­teu­te­taan nyt vir­tuaa­li­ses­ti – lauan­tai­na käyn­nis­ty­vän Pa­lo­tur­val­li­suus­vii­kon verk­ko­pa­lo­ase­mal­la ovat mukana Viivi Pum­pa­nen ja Esko Ee­ri­käi­nen

21.11.2020 04:00
Tilaajille
Metsästäjä jäi pinteeseen pelastaessaan koiraansa heikoilta jäiltä – pelastuslaitos auttoi miehen rantaan, koira menehtyi

Met­säs­tä­jä jäi pin­tee­seen pe­las­taes­saan koi­raan­sa hei­koil­ta jäiltä – pe­las­tus­lai­tos auttoi miehen ran­taan, koira me­neh­tyi

10.11.2020 16:00
Tilaajille
Pelastusapua naapurikunnista – Väestörakenteen runtelemissa kunnissa joudutaan turvautumaan jatkossa naapurikunnan pelastusapuun: Vanttauskoskelle ensi keväänä avattava paloasema tukee jatkossa Posiota

Pe­las­tus­apua naa­pu­ri­kun­nis­ta – Väes­tö­ra­ken­teen run­te­le­mis­sa kun­nis­sa jou­du­taan tur­vau­tu­maan jat­kos­sa naa­pu­ri­kun­nan pe­las­tu­sa­puun: Vant­taus­kos­kel­le ensi keväänä avat­ta­va pa­lo­ase­ma tukee jat­kos­sa Posiota

05.11.2020 04:00
Tilaajille
Taivalkosken uudella palolaitoksella turvataan ehkä naapuriin ja VPK:hon – kunta vaatii kymmenen minuutin lähtövalmiutta ympäri vuorokauden

Tai­val­kos­ken uudella pa­lo­lai­tok­sel­la tur­va­taan ehkä naa­pu­riin ja VPK:hon – kunta vaatii kym­me­nen mi­nuu­tin läh­tö­val­miut­ta ympäri vuo­ro­kau­den

21.10.2020 04:00
Tilaajille
Henkilöauto luisui ojaan Posion ja Kuusamon rajalla – kuljettaja vietiin tarkastettavaksi Kuusamon terveyskeskukseen

Hen­ki­lö­au­to luisui ojaan Posion ja Kuu­sa­mon rajalla – kul­jet­ta­ja vietiin tar­kas­tet­ta­vak­si Kuu­sa­mon ter­veys­kes­kuk­seen

20.10.2020 13:23
Tilaajille
Ensihoito siirtymässä sairaanhoitopiirille – pelastuslaitoksella suunnitelmaan suhtaudutaan rauhallisesti

En­si­hoi­to siir­ty­mäs­sä sai­raan­hoi­to­pii­ril­le – pe­las­tus­lai­tok­sel­la suun­ni­tel­maan suh­tau­du­taan rau­hal­li­ses­ti

15.10.2020 05:00
Tilaajille
Kuusamossa Riekintiellä onnettomuus – Suininginkosken silta on rikki

Kuu­sa­mos­sa Rie­kin­tiel­lä on­net­to­muus – Sui­nin­gin­kos­ken silta on rikki

07.10.2020 17:32
Tilaajille
Asuinkäytössä olevan vanhan koulun tulipalo saatiin sammutetuksi – ei henkilövahinkoja

Asuin­käy­tös­sä olevan vanhan koulun tu­li­pa­lo saatiin sam­mu­te­tuk­si – ei hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

15.09.2020 15:01
Palokunta kaatoi puun Pudasjärvellä: "Kannattaa alkaa vain sellaisiin toimenpiteisiin, mihin on riittävät taidot ja työkalut"

Pa­lo­kun­ta kaatoi puun Pu­das­jär­vel­lä: "Kan­nat­taa alkaa vain sel­lai­siin toi­men­pi­tei­siin, mihin on riit­tä­vät taidot ja työ­ka­lut"

13.09.2020 11:56
Tilaajille
Hirvi pelastettiin suosta Taivalkoskella: "Eläin pääsi pinteestä ja tarinalla onnellinen loppu"

Hirvi pe­las­tet­tiin suosta Tai­val­kos­kel­la: "Eläin pääsi pin­tees­tä ja ta­ri­nal­la on­nel­li­nen loppu"

11.09.2020 09:32
Tilaajille
Kaksi henkilöä loukkaantui lievästi ulosajossa Pudasjärvellä

Kaksi hen­ki­löä louk­kaan­tui lie­väs­ti ulos­ajos­sa Pu­das­jär­vel­lä

02.09.2020 06:43
Omakotitalon terassilla paloi Kuusamossa – ohi ajanut lehdenjakaja tarttui sammutustöihin kantamalla vettä läheisestä rannasta

Oma­ko­ti­ta­lon te­ras­sil­la paloi Kuu­sa­mos­sa – ohi ajanut leh­den­ja­ka­ja tarttui sam­mu­tus­töi­hin kan­ta­mal­la vettä lä­hei­ses­tä ran­nas­ta

29.08.2020 08:24
Tyhjillään olleessa kesämökissä syttyi tulipalo Kuusamossa

Tyh­jil­lään ol­lees­sa ke­sä­mö­kis­sä syttyi tu­li­pa­lo Kuu­sa­mos­sa

19.08.2020 23:27