Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Viikon kysymys: Onko mie­les­tä­si oi­keu­tet­tua, että yk­si­tyis­tä mal­mi­net­sin­tää ra­hoi­te­taan valtion kas­sas­ta?

Kuvaajalta: Ur­hei­li­ja, ede­sot­ta­muk­sia kat­so­taan poik­keuk­set­ta suu­ren­nus­la­sin läpi – käyt­täy­dy kuten esi­ku­van kuuluu

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Terveydenhoito
Lapin hyvinvointialue aikoo pienentää kustannuksiaan pysyvästi 45 miljoonalla eurolla vuodessa – "myös vaikeita ratkaisuja joudutaan miettimään", sanoo hyvinvointialueen johtaja

Lapin hy­vin­voin­ti­alue aikoo pie­nen­tää kus­tan­nuk­siaan py­sy­väs­ti 45 mil­joo­nal­la eurolla vuo­des­sa – "myös vai­kei­ta rat­kai­su­ja jou­du­taan miet­ti­mään", sanoo hy­vin­voin­ti­alueen johtaja

08.09.2023 12:00 2
Tilaajille
Niilo Keräsen vieraskolumni: Muutos on jatkuvaa, ei kertarysäys
Kolumni

Niilo Keräsen vie­ras­ko­lum­ni: Muutos on jat­ku­vaa, ei ker­ta­ry­säys

11.07.2023 04:00 3
Tilaajille
Lapin hyvinvointialue alkaa periä kuljetuspalveluiden omavastuut asiakkailta jälkikäteen – muutos tulee voimaan syyskuussa, mutta Posiolla, Ranualla ja Simossa käytäntö muuttuu vasta myöhemmin

Lapin hy­vin­voin­ti­alue alkaa periä kul­je­tus­pal­ve­lui­den oma­vas­tuut asiak­kail­ta jäl­ki­kä­teen – ­muu­tos tulee voimaan syys­kuus­sa, mutta Po­siol­la, Ra­nual­la ja Simossa käy­tän­tö muuttuu vasta myö­hem­min

13.02.2023 17:00
Tilaajille
Perusterveydenhuollon suoriutumisessa on alueellisia eroja – uhkana palveluiden lisääntyvä eriarvoistuminen

Pe­rus­ter­vey­den­huol­lon suo­riu­tu­mi­ses­sa on alueel­li­sia eroja – uhkana pal­ve­lui­den li­sään­ty­vä eri­ar­vois­tu­mi­nen

02.11.2021 11:00
Tilaajille
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mikä hiertää – ei kaikki tahdo olla ro­bot­te­ja

20.09.2021 19:57
Tilaajille
OYS toivoo, että ihmiset hakeutuisivat hoitoon koronasta huolimatta – johtajaylilääkäri Korpelainen vakuuttaa, että sairaalassa on turvallista asioida

OYS toivoo, että ihmiset ha­keu­tui­si­vat hoitoon ko­ro­nas­ta huo­li­mat­ta – joh­ta­ja­yli­lää­kä­ri Kor­pe­lai­nen va­kuut­taa, että sai­raa­las­sa on tur­val­lis­ta asioida

16.04.2021 12:10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­moon on muo­dos­tu­nut liian mo­ni­mut­kai­nen ja itseään kuor­mit­ta­va ter­vey­den­hoi­to­jär­jes­tel­mä

08.03.2021 12:55
Tilaajille
Palvelut säilyvät, kunnilta puolet toiminnasta pois – sote-uudistus siirtäisi sosiaali- ja terveystoimen kunnilta maakunnille

Pal­ve­lut säi­ly­vät, kun­nil­ta puolet toi­min­nas­ta pois – sote-uu­dis­tus siir­täi­si so­siaa­li- ja ter­veys­toi­men kun­nil­ta maa­kun­nil­le

15.10.2020 04:00 2
Tilaajille
STM: Suomen koronavirustilanne vakaa – uusien tapausten määrä hieman nousussa, osa tartunnoista ehkä peräisin ulkomailta

STM: Suomen ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­ne vakaa – uusien ta­paus­ten määrä hieman nou­sus­sa, osa tar­tun­nois­ta ehkä pe­räi­sin ul­ko­mail­ta

30.07.2020 17:00
Ebba Annebergin kolumni: Menneitä muistelen niin mielelläni vielä "mennä kesänä minusta tuli 62-vuotias käyläläinen, nyt on kiitoksen aika"

Ebba An­ne­ber­gin ko­lum­ni: Men­nei­tä muis­te­len niin mie­lel­lä­ni vielä "mennä kesänä minusta tuli 62-vuo­tias käy­lä­läi­nen, nyt on kii­tok­sen aika"

21.05.2020 12:02
Niilo Keräsen kolumni: Tätä on medikalisaatio: uskoa, että lääketiede ja sitä matkivat keinot voivat pitää meidät ikuisesti nuorina ja terveinä - eivät ne voi

Niilo Keräsen ko­lum­ni: Tätä on me­di­ka­li­saa­tio: uskoa, että lää­ke­tie­de ja sitä mat­ki­vat keinot voivat pitää meidät ikui­ses­ti nuorina ja ter­vei­nä - eivät ne voi

28.02.2020 09:57
Mehiläinen tulee Koillismaalle – Koillismaan Terveys Oy yhdistyy terveysjättiin

Me­hi­läi­nen tulee Koil­lis­maal­le – Koil­lis­maan Terveys Oy yh­dis­tyy ter­veys­jät­tiin

01.08.2018 15:01
”Hyvä hommahan tämä on, jos sillä pystytään sairauksia ennakoimaan” – Posiolla tarjotaan täysi-ikäisille mahdollisuutta verianalyysiin

”Hyvä hom­ma­han tämä on, jos sillä pys­ty­tään sai­rauk­sia en­na­koi­maan” – Po­siol­la tar­jo­taan täy­si-ikäi­sil­le mah­dol­li­suut­ta ve­ri­ana­lyy­siin

23.11.2017 19:00