Viikon visa: Testaa miten hyvin tunnet ajo­neu­vot ja lii­ken­ne­sään­nöt

Minne mennä: PaKa:n jää­kiek­ko­kau­si alkaa – kaikkea tätä ja paljon muuta on tar­jol­la Koil­lis­maan ta­pah­tu­mis­sa

Pääkirjoitus: Mihin suun­taan laiva lopulta kään­tyy?

Mainos: Syksyn supertarjouksena Koillissanomat Digi + Lehti 4 kk vain 59 €, tilaa tästä!

työ
Jatkuva kiire ei ole hyväksi kenellekään – työelämässä pärjää vain kovalla suorittamisella, moni vaihtaa myös alaa
Kolumni

Jatkuva kiire ei ole hyväksi ke­nel­le­kään – työ­elä­mäs­sä pärjää vain kovalla suo­rit­ta­mi­sel­la, moni vaihtaa myös alaa

20.09.2023 11:28
Tilaajille
"Omaa arjen kokonaiskuormitusta tulee myös pohtia loman päättyessä" – lue tästä jutusta psykologien vinkit onnistuneeseen töihin paluuseen

"Omaa arjen ko­ko­nais­kuor­mi­tus­ta tulee myös pohtia loman päät­tyes­sä" – lue tästä jutusta psy­ko­lo­gien vinkit on­nis­tu­nee­seen töihin pa­luu­seen

09.08.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamo Hirsitalot lomauttaa henkilöstöään haastavan markkinatilanteen vuoksi

Kuusamo Hir­si­ta­lot lo­maut­taa hen­ki­lös­töään haas­ta­van mark­ki­na­ti­lan­teen vuoksi

23.07.2023 04:00
Tilaajille
Kampaajan työssä kaikki mielenkiinnonkohteet yhdistyvät – Erika Tauriainen avaa uuden kampaamon Kitkantielle perjantaina

Kam­paa­jan työssä kaikki mie­len­kiin­non­koh­teet yh­dis­ty­vät – Erika Tau­riai­nen avaa uuden kam­paa­mon Kit­kan­tiel­le per­jan­tai­na

06.07.2023 11:00
Tilaajille
Muutamia kesätyöpaikkoja nuorille vielä auki, kaiken kaikkiaan noin 400 nuorta on aloittamassa erilaisissa kesätöissä ympäri Kuusamoa – Kuusamon Yrittäjien puheenjohtaja Anniina Kärki: "Tärkeä kysymys onkin, miten työnantaja löytää työntekijät?"

Muu­ta­mia ke­sä­työ­paik­ko­ja nuo­ril­le vielä auki, kaiken kaik­kiaan noin 400 nuorta on aloit­ta­mas­sa eri­lai­sis­sa ke­sä­töis­sä ympäri Kuu­sa­moa – Kuu­sa­mon Yrit­tä­jien pu­heen­joh­ta­ja Anniina Kärki: "Tärkeä kysymys onkin, miten työn­an­ta­ja löytää työn­te­ki­jät?"

29.05.2023 04:00 1
Tilaajille
Salon Queen's Hairin Marko laittoi yrityksensä ovet Kitkantiellä kiinni ja siirtyy Nilon Hiuspisteeseen töihin: "Rakastan alaa, mutta olen tyyppinä sellainen, että kaipaan jotain uutta"

Salon Queen's Hairin Marko laittoi yri­tyk­sen­sä ovet Kit­kan­tiel­lä kiinni ja siirtyy Nilon Hius­pis­tee­seen töihin: "Ra­kas­tan alaa, mutta olen tyyp­pi­nä sel­lai­nen, että kaipaan jotain uutta"

28.05.2023 12:00
Tilaajille
Toimittajalta: Uskoa tulevaisuuteen kriisienkin keskellä – Tavoitteena on, että tämän päivän Posion kehittämistoimista kunnassa korjataan hedelmiä tulevina vuosina
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Uskoa tu­le­vai­suu­teen krii­sien­kin kes­kel­lä – Ta­voit­tee­na on, että tämän päivän Posion ke­hit­tä­mis­toi­mis­ta kun­nas­sa kor­ja­taan he­del­miä tu­le­vi­na vuosina

13.03.2023 04:00 1
Tilaajille
Toimittajalta: Työntekijäpula iskee päälle Koillismaallakin – Jos mielii olla vetovoimainen kunta, monet perusasiat kunnassa on oltava kunnossa, esimerkiksi riittävä asuntokanta
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Työn­te­ki­jä­pu­la iskee päälle Koil­lis­maal­la­kin – Jos mielii olla ve­to­voi­mai­nen kunta, monet pe­rus­asiat kun­nas­sa on oltava kun­nos­sa, esi­mer­kik­si riit­tä­vä asun­to­kan­ta

01.03.2023 08:15 1
Tilaajille
Ulkoileva, ekologinen, kierrätystä suosiva perhe – Jussi Mononen ja hänen avopuolisonsa Eeva Järvi-Laturi haluavat opettaa lapsilleen arvomaailman, joka heitä itseäänkin ohjaa

Ul­koi­le­va, eko­lo­gi­nen, kier­rä­tys­tä suosiva perhe – Jussi Mononen ja hänen avo­puo­li­son­sa Eeva Jär­vi-La­tu­ri ha­lua­vat opettaa lap­sil­leen ar­vo­maail­man, joka heitä it­seään­kin ohjaa

03.02.2023 16:30
Tilaajille
Pinkki Taivas -kirpputori siirtyy kokonaan verkkokaupaksi ja lopettaa kivijalkaliikkeen: "Virallinen nettisivu aukaistaan kuluvan vuoden aikana"

Pinkki Taivas -kirp­pu­to­ri siirtyy ko­ko­naan verk­ko­kau­pak­si ja lo­pet­taa ki­vi­jal­ka­liik­keen: "Vi­ral­li­nen net­ti­si­vu au­kais­taan kuluvan vuoden aikana"

09.01.2023 04:00
Tilaajille
Kuusamolainen Arttu Tyni löysi netistä sattumalta työpaikkailmoituksen, ja haki paikkaa puolitosissaan – Luotsaa nyt omaa tiimiä Maltalla

Kuu­sa­mo­lai­nen Arttu Tyni löysi netistä sat­tu­mal­ta työ­paik­kail­moi­tuk­sen, ja haki paikkaa puo­li­to­sis­saan – Luotsaa nyt omaa tiimiä Mal­tal­la

04.08.2022 04:00 2
Tilaajille
Tero Karjalaisen kolumni: Esko tekeytyi Kuusamon terveyskeskuksessa ruumiiksi – pian lakanan alta kouraisi kalman käsi
Kolumni

Tero Kar­ja­lai­sen ko­lum­ni: Esko te­key­tyi Kuu­sa­mon ter­veys­kes­kuk­ses­sa ruu­miik­si – pian lakanan alta kou­rai­si kalman käsi

15.07.2022 11:00
Tilaajille
Taivalkosken kunta varautuu sekä työllisyyden kohtaantohaasteisiin että TE-palveluiden uudistukseen – työllisyyspalvelupiste Arpeetti avasi ovensa

Tai­val­kos­ken kunta va­rau­tuu sekä työl­li­syy­den koh­taan­to­haas­tei­siin että TE-pal­ve­lui­den uu­dis­tuk­seen – ­työl­li­syys­pal­ve­lu­pis­te Ar­peet­ti avasi ovensa

10.04.2022 04:00
Tilaajille
Laiho kasvaa kyntäjälle, arvo työnsä täyttäjälle – vai miten se menikään?
Kolumni

Laiho kasvaa kyn­tä­jäl­le, arvo työnsä täyt­tä­jäl­le – vai miten se me­ni­kään?

04.04.2022 11:00
Tilaajille
Taivalkoskelainen Juha ja Pekka Tauriainen Oy palkittiin Metsäalan Kuljetusyrittäjän ry:n Vuoden 2022 kuljetusyrityksenä ­– tässä syyt, miksi pienikin yritys voi olla esimerkillinen alan toimija

Tai­val­kos­ke­lai­nen Juha ja Pekka Tau­riai­nen Oy pal­kit­tiin Met­sä­alan Kul­je­tus­yrit­tä­jän ry:n Vuoden 2022 kul­je­tus­yri­tyk­se­nä – tässä syyt, miksi pie­ni­kin yritys voi olla esi­mer­kil­li­nen alan toimija

02.04.2022 14:00 3
Tilaajille
TE-toimisto Kuusamossa suljettu pitkälle heinäkuulle – asiointi mahdollista verkossa tai puhelimitse

TE-toi­mis­to Kuu­sa­mos­sa sul­jet­tu pit­käl­le hei­nä­kuul­le – asioin­ti mah­dol­lis­ta ver­kos­sa tai pu­he­li­mit­se

31.05.2021 10:23
Tilaajille
Häiritsevätkö jatkuvat keskeytykset työntekoa? OSAOssa julistettiin aivojen työrauha – Näillä vinkeillä selätät tietotyöläisille tutut ongelmat ja parannat työn kognitiivista ergonomiaa

Häi­rit­se­vät­kö jat­ku­vat kes­key­tyk­set työn­te­koa? OSAOssa ju­lis­tet­tiin aivojen työ­rau­ha – Näillä vin­keil­lä selätät tie­to­työ­läi­sil­le tutut on­gel­mat ja pa­ran­nat työn kog­ni­tii­vis­ta er­go­no­miaa

24.05.2021 09:38
Tilaajille
"Periksi ei pidä antaa" – Timo Salmivaara teki rakastamiaan töitä työkoneilla aamusta iltaan, kunnes eräänä yönä kahdeksan vuotta sitten elämä pysähtyi

"Pe­rik­si ei pidä antaa" – Timo Sal­mi­vaa­ra teki ra­kas­ta­miaan töitä työ­ko­neil­la aamusta iltaan, kunnes eräänä yönä kah­dek­san vuotta sitten elämä py­säh­tyi

13.05.2021 12:00
Tilaajille
Suomalaiset kokevat työtään kohtaan enimmäkseen positiivisia tunteita – opiskelijat häpeävät työtään muita useammin

Suo­ma­lai­set kokevat työtään kohtaan enim­mäk­seen po­si­tii­vi­sia tun­tei­ta – opis­ke­li­jat hä­peä­vät työtään muita useam­min

07.01.2021 04:00
Tilaajille
Henrik Karvosen kolumni: Työn ja yhteiskunnan muutosta pikakelauksella
Kolumni

Henrik Kar­vo­sen ko­lum­ni: Työn ja yh­teis­kun­nan muu­tos­ta pi­ka­ke­lauk­sel­la

05.12.2020 04:00 1