äänestäminen
Juho, 18, kävi ensi kertaa kopissa: "aika lyhyt kokemus" – aluevaalien varsinaisena vaalipäivänä Kuusamotalolle virtasi äänestäjiä tasaisen rauhalliseen tahtiin

Juho, 18, kävi ensi kertaa ko­pis­sa: "aika lyhyt ko­ke­mus" – alue­vaa­lien var­si­nai­se­na vaa­li­päi­vä­nä Kuu­sa­mo­ta­lol­le virtasi ää­nes­tä­jiä ta­sai­sen rau­hal­li­seen tahtiin

23.01.2022 16:21
Tilaajille
Pääkirjoitus: On vain yksi keino estää vallan keskittymisen – käytä sitä sunnuntaina, jos et ole jo käyttänyt
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: On vain yksi keino estää vallan kes­kit­ty­mi­sen – käytä sitä sun­nun­tai­na, jos et ole jo käyt­tä­nyt

19.01.2022 04:00
Tilaajille
Kerro meille: Joko tiedät, ketä äänestät aluevaaleissa?

Kerro meille: Joko tiedät, ketä ää­nes­tät alue­vaa­leis­sa?

10.01.2022 10:36 3
Aluevaalien ennakkoäänestys alkaa ensi viikon keskiviikkona, koronatilanne otetaan huomioon vaalijärjestelyissä

Alue­vaa­lien en­nak­ko­ää­nes­tys alkaa ensi viikon kes­ki­viik­ko­na, ko­ro­na­ti­lan­ne otetaan huo­mioon vaa­li­jär­jes­te­lyis­sä

05.01.2022 11:14
Ulla Parviaisen kolumni: Isoa osaa kansasta nukkui vaaleissa - ehdokkaat olivat aktiivisia ennen ja jälkeen: "Vaali-iltana erään puolueen paikallispuheenjohtaja seisoi pääraitilla kännykkä kädessä tavoittelemassa teknistä vaaliliittoa"
Kolumni

Ulla Par­viai­sen ko­lum­ni: Isoa osaa kan­sas­ta nukkui vaa­leis­sa - eh­dok­kaat olivat ak­tii­vi­sia ennen ja jäl­keen: "Vaa­li-il­ta­na erään puo­lueen pai­kal­lis­pu­heen­joh­ta­ja seisoi pää­rai­til­la kän­nyk­kä kädessä ta­voit­te­le­mas­sa tek­nis­tä vaa­li­liit­toa"

21.06.2021 12:33 1
Tilaajille
Kuhina alkoi jo, sillä Koillismaan valtuustot ovat nyt selvillä ja paikkojen jako edessä – konkarit kertovat miten puheenjohtajuudet ja lautakuntapaikat jaetaan

Kuhina alkoi jo, sillä Koil­lis­maan val­tuus­tot ovat nyt sel­vil­lä ja paik­ko­jen jako edessä – kon­ka­rit ker­to­vat miten pu­heen­joh­ta­juu­det ja lau­ta­kun­ta­pai­kat jaetaan

14.06.2021 04:00
Tilaajille
Äänestys on alkanut Kuusamossa vilkkaasti sateesta huolimatta – näin äänestäjät kertovat ehdokasvalinnastaan

Ää­nes­tys on alkanut Kuu­sa­mos­sa vilk­kaas­ti sa­tees­ta huo­li­mat­ta – näin ää­nes­tä­jät ker­to­vat eh­do­kas­va­lin­nas­taan

13.06.2021 15:34
Tilaajille
Pääkirjoitus: Kuntavaalien alla mediatilaa on hallinnut vihreät – kohu tuo ja vie ääniä, mutta esitys velvoittaa lehti julkaisemaan poliittisia viestejä on poikkeuksellinen
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Kun­ta­vaa­lien alla me­dia­ti­laa on hal­lin­nut vihreät – kohu tuo ja vie ääniä, mutta esitys vel­voit­taa lehti jul­kai­se­maan po­liit­ti­sia vies­te­jä on poik­keuk­sel­li­nen

10.06.2021 04:00 3
Tilaajille
Pääkirjoitus: Käykö muissakin Koillismaan kunnissa niin kuin Taivalkoskella, jos keskusta ei saa yksin enemmistöä – jos niin käy, kuka käyttelee nuijaa jatkossa?
Pääkirjoitus

Pää­kir­joi­tus: Käykö muis­sa­kin Koil­lis­maan kun­nis­sa niin kuin Tai­val­kos­kel­la, jos kes­kus­ta ei saa yksin enem­mis­töä – jos niin käy, kuka käyt­te­lee nuijaa jat­kos­sa?

22.05.2021 04:00 2
Tilaajille
Lasten vaalit päästävät lapset ääneen: "On tärkeää, että lapsille jää positiivinen muistijälki äänestämisestä, jotta he täysi-ikäisinä äänioikeutettuina kokevat tärkeäksi osallistua päätöksentekoon"

Lasten vaalit pääs­tä­vät lapset ääneen: "On tär­keää, että lap­sil­le jää po­si­tii­vi­nen muis­ti­jäl­ki ää­nes­tä­mi­ses­tä, jotta he täy­si-ikäi­si­nä ää­ni­oi­keu­tet­tui­na kokevat tär­keäk­si osal­lis­tua pää­tök­sen­te­koon"

16.05.2021 12:00
Tilaajille
Koillissanomien vaalikone avautuu ensi viikolla äänestäjille – ehdokas, vielä ehdit vastaamaan!

Koil­lis­sa­no­mien vaa­li­ko­ne avautuu ensi vii­kol­la ää­nes­tä­jil­le – eh­do­kas, vielä ehdit vas­taa­maan!

10.05.2021 10:29
Tilaajille
Vaalien siirto saa ymmärrystä Koillismaalla, mutta herättää myös kysymysmerkkejä

Vaalien siirto saa ym­mär­rys­tä Koil­lis­maal­la, mutta he­rät­tää myös ky­sy­mys­merk­ke­jä

09.03.2021 09:58 1
Tilaajille
Saadaanko näillä äänestysaktiivisuus nousuun Kuusamossa? Kaupunki tarjoaa esittelyvideoita ja koulutusta ehdokkaille ennen vaaleja

Saa­daan­ko näillä ää­nes­tys­ak­tii­vi­suus nousuun Kuu­sa­mos­sa? Kau­pun­ki tarjoaa esit­te­ly­vi­deoi­ta ja kou­lu­tus­ta eh­dok­kail­le ennen vaaleja

04.02.2021 15:00 2
Tilaajille
Nuorisovaltuustoa kuunneltiin Kuusamossa: lukiolle ja ammattiopistolle ehdotetaan äänestyspaikkaa

Nuo­ri­so­val­tuus­toa kuun­nel­tiin Kuu­sa­mos­sa: lu­kiol­le ja am­mat­ti­opis­tol­le eh­do­te­taan ää­nes­tys­paik­kaa

15.12.2020 04:00
Tilaajille
Kommentti: Mitä me kerromme, kun kerromme teineistämme? Aivan liian vähän ja väärässä paikassa – ja se näkyy myös politiikassa

Kom­ment­ti: Mitä me ker­rom­me, kun ker­rom­me tei­neis­täm­me? Aivan liian vähän ja vää­räs­sä pai­kas­sa – ja se näkyy myös po­li­tii­kas­sa

16.11.2020 04:00
Tilaajille
Kuusamossa on aito pula nuorista ehdokkaista "puolueissa, joita nuoret katsoisivat voivansa äänestää" – Mutta mitä puolueet tarjoavat ratkaisuksi?

Kuu­sa­mos­sa on aito pula nuo­ris­ta eh­dok­kais­ta "puo­lueis­sa, joita nuoret kat­soi­si­vat voi­van­sa ää­nes­tää" – Mutta mitä puo­lueet tar­joa­vat rat­kai­suk­si?

16.11.2020 04:00
Tilaajille
Koillissanomat kysyi –Lähes puolet kyselyyn vastanneista kuusamolaisista nuorista ei aio äänestää kuntavaaleissa, koska kuntapolitiikka ei kiinnosta: "En ole perehtynyt mihinkään vaaleihin, täysin hepreaa"

Koil­lis­sa­no­mat kysyi –Lähes puolet ky­se­lyyn vas­tan­neis­ta kuu­sa­mo­lai­sis­ta nuo­ris­ta ei aio ää­nes­tää kun­ta­vaa­leis­sa, koska kun­ta­po­li­tiik­ka ei kiin­nos­ta: "En ole pe­reh­ty­nyt mi­hin­kään vaa­lei­hin, täysin hep­reaa"

02.11.2020 04:00
Tilaajille