Kuusamon terveyskeskus
Kuusamo jatkaa erikoislääkäripalvelujen hankintaa 19 erikoisalalla – ”Tämä on iso päätös ja kuusamolaisten edun mukainen”

Kuusamo jatkaa eri­kois­lää­kä­ri­pal­ve­lu­jen han­kin­taa 19 eri­kois­alal­la – ”Tämä on iso päätös ja kuu­sa­mo­lais­ten edun mu­kai­nen”

12.05.2022 11:00 1
Tilaajille
Useita uusia erikoislääkäripalvelujen tuottajia tulossa Kuusamon terveyskeskukseen, lautakunta käsittelee valintoja keskiviikkona – kaupungin tarjouskilpailu aiheutti runsaasti kiinnostusta

Useita uusia eri­kois­lää­kä­ri­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jia tulossa Kuu­sa­mon ter­veys­kes­kuk­seen, lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee va­lin­to­ja kes­ki­viik­ko­na – kau­pun­gin tar­jous­kil­pai­lu ai­heut­ti run­saas­ti kiin­nos­tus­ta

11.05.2022 11:00 3
Tilaajille
Korona jyllää Koillismaalla, vuodeosastoilla hoidetaan nyt alle kymmentä koronapotilasta – "Tartuntoja on ollut henkilökunnassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin"

Korona jyllää Koil­lis­maal­la, vuo­de­osas­toil­la hoi­de­taan nyt alle kym­men­tä ko­ro­na­po­ti­las­ta – "Tar­tun­to­ja on ollut hen­ki­lö­kun­nas­sa enemmän kuin koskaan ai­kai­sem­min"

28.04.2022 04:00 5
Tilaajille
Kuusamossa voi nyt varata ajan koronatestiin suoraan omaolo-verkkopalvelussa, jos oirearvio antaa aihetta – "Yhteydenottoa varten kuntalaisen pitää tunnistautua sähköisesti esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla"

Kuu­sa­mos­sa voi nyt varata ajan ko­ro­na­tes­tiin suoraan omao­lo-verk­ko­pal­ve­lus­sa, jos oi­re­ar­vio antaa aihetta – "Yh­tey­de­not­toa varten kun­ta­lai­sen pitää tun­nis­tau­tua säh­köi­ses­ti esi­mer­kik­si verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la"

29.11.2021 15:00
Lukijalta: Kuusamon terveyskeskuksessa oikein hyvää toimintaa
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon ter­veys­kes­kuk­ses­sa oikein hyvää toi­min­taa

25.11.2021 15:00
Tilaajille
Flunssa-aikanakin ollut enemmän potilaita – Koronatapaukset Kuusamossa eivät kuormita hoitokapasiteettia

Fluns­sa-ai­ka­na­kin ollut enemmän po­ti­lai­ta – Ko­ro­na­ta­pauk­set Kuu­sa­mos­sa eivät kuor­mi­ta hoi­to­ka­pa­si­teet­tia

17.11.2021 19:30 4
Tilaajille
Millainen koronatilanne Kuusamossa on, miten kannattaa toimia, milloin karanteeni ja testaaminen on tarpeen? Perusturvan asiantuntijat vastaavat – "Taudille on voinut ja voi jatkossakin altistua missä tahansa, missä ihmisiä kokoontuu"

Mil­lai­nen ko­ro­na­ti­lan­ne Kuu­sa­mos­sa on, miten kan­nat­taa toimia, milloin ka­ran­tee­ni ja tes­taa­mi­nen on tar­peen? Pe­rus­tur­van asian­tun­ti­jat vas­taa­vat – "Tau­dil­le on voinut ja voi jat­kos­sa­kin al­tis­tua missä ta­han­sa, missä ihmisiä ko­koon­tuu"

12.11.2021 10:20 6
Kortesalmen rajan ylittävät ohjataan koronatestiin Kuusamon terveyskeskukseen – "Rajanylityspaikan henkilöliikenne on toistaiseksi ollut hyvin vähäistä, noin 5-10 henkilöä viikossa"

Kor­te­sal­men rajan ylit­tä­vät oh­ja­taan ko­ro­na­tes­tiin Kuu­sa­mon ter­veys­kes­kuk­seen – "Ra­ja­ny­li­tys­pai­kan hen­ki­lö­lii­ken­ne on tois­tai­sek­si ollut hyvin vä­häis­tä, noin 5-10 hen­ki­löä vii­kos­sa"

01.03.2021 17:30
Tilaajille
Kuusamon rokotusajanvarausten takaisinsoittojärjestelmän käytössä väärinkäsityksiä, eikä sähköistä ajanvarausjärjestelmää ole vielä näkyvissä: "Kehitämme palvelua koko ajan"

Kuu­sa­mon ro­ko­tus­ajan­va­raus­ten ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­män käy­tös­sä vää­rin­kä­si­tyk­siä, eikä säh­köis­tä ajan­va­raus­jär­jes­tel­mää ole vielä nä­ky­vis­sä: "Ke­hi­täm­me pal­ve­lua koko ajan"

27.02.2021 13:36 6
Remonttipöly laukaisi automaattisen palohälytyksen Kuusamossa

Re­mont­ti­pö­ly lau­kai­si au­to­maat­ti­sen pa­lo­hä­ly­tyk­sen Kuu­sa­mos­sa

25.02.2021 14:07
Tilaajille
Ajanvarauspuhelin koronarokotuksiin avataan pian Kuusamossa – Asumisyksiköiden henkilöstön rokotukset viivästyneet

Ajan­va­raus­pu­he­lin ko­ro­na­ro­ko­tuk­siin avataan pian Kuu­sa­mos­sa – Asu­mis­yk­si­köi­den hen­ki­lös­tön ro­ko­tuk­set vii­väs­ty­neet

16.02.2021 19:00
Tilaajille
"On tämä historiallista ja ainutlaatuista" – Kuusamon koronarokotukset aloitettiin: ensimmäisessä erässä 155–186 rokoteannosta

"On tämä his­to­rial­lis­ta ja ai­nut­laa­tuis­ta" – Kuu­sa­mon ko­ro­na­ro­ko­tuk­set aloi­tet­tiin: en­sim­mäi­ses­sä erässä 155–186 ro­ko­te­an­nos­ta

13.01.2021 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Kuusamon terveyskeskuksen kuulumiset
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon ter­veys­kes­kuk­sen kuu­lu­mi­set

04.01.2021 17:40
Miksi koronatesti kutittaa toista ja vie toisen sänkyyn? Lääkäri ja sairaanhoitaja vastaavat: "Näytteenotto koetaan hyvin yksilöllisesti"

Miksi ko­ro­na­tes­ti ku­tit­taa toista ja vie toisen sän­kyyn? Lääkäri ja sai­raan­hoi­ta­ja vas­taa­vat: "Näyt­tee­not­to koetaan hyvin yk­si­löl­li­ses­ti"

12.12.2020 04:00
Tilaajille
Kuusamossa on karanteenissa yli 40 henkilöä, koronatartuntojen määrä on alle viisi – tartuntatautilääkäri kertoo, miten jäljitystyö toimii

Kuu­sa­mos­sa on ka­ran­tee­nis­sa yli 40 hen­ki­löä, ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä on alle viisi – tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri kertoo, miten jäl­ji­tys­työ toimii

08.09.2020 04:00 2
Pääkirjoitus: Päivystyksen loppuminen osoittautui vääräksi tiedoksi, mutta elintärkeän palvelun eteen pitää lobata jatkossakin

Pää­kir­joi­tus: Päi­vys­tyk­sen lop­pu­mi­nen osoit­tau­tui vää­räk­si tie­dok­si, mutta elin­tär­keän pal­ve­lun eteen pitää lobata jat­kos­sa­kin

02.09.2020 04:30
Tilaajille
Kuusamon päivystyksellä ei uhkaa – sote-lakiesityksen ja ministeriön kalvojen välillä eroja

Kuu­sa­mon päi­vys­tyk­sel­lä ei uhkaa – so­te-la­kie­si­tyk­sen ja mi­nis­te­riön kal­vo­jen välillä eroja

30.08.2020 04:00
Tilaajille
Miten toimitaan, jos koronatesti osoittautuisi positiiviseksi? Kuusamon tartuntatautilääkäri kertoo

Miten toi­mi­taan, jos ko­ro­na­tes­ti osoit­tau­tui­si po­si­tii­vi­sek­si? Kuu­sa­mon tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri kertoo

07.08.2020 18:53
Psykiatrinen osasto on pian auki vain viikolla – heinäkuussa hoitoa tarvitsevat otetaan akuuttiosastolle, jossa kynnys pyytää apua on korkeampi: "Siellä on yksin, vaikka ei olekaan yksin"

Psy­kiat­ri­nen osasto on pian auki vain vii­kol­la – hei­nä­kuus­sa hoitoa tar­vit­se­vat otetaan akuut­tio­sas­tol­le, jossa kynnys pyytää apua on kor­keam­pi: "Siellä on yksin, vaikka ei olekaan yksin"

04.06.2020 12:04
Tilaajille