Joko luit: Hir­vi­kan­ta näyttää kään­ty­neen kasvuun

Viikon visa: Joko ko­kei­lit miten hyvin tunnet Kuu­sa­mon Erä-Vei­kot?

Toimittajalta: Läheltä piti -ti­lan­ne säi­käyt­ti

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Kuusamon terveyskeskus
Kiitos sinulle veronmaksaja – olet ajatuksissani, kun seuraavan kerran joudun turvautumaan terveydenhuollon palveluihin
Kolumni

Kiitos sinulle ve­ron­mak­sa­ja – olet aja­tuk­sis­sa­ni, kun seu­raa­van kerran joudun tur­vau­tu­maan ter­vey­den­huol­lon pal­ve­lui­hin

08.11.2023 06:36 1
Tilaajille
Kuusamon ympärivuorokautinen päivystys jatkuu, jos uusi lupa saadaan – "Meidän erikoispiirteitä ovat pitkä etäisyys yliopistollisen sairaalan päivystykseen ja runsaat matkailijamäärät"

Kuu­sa­mon ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­nen päi­vys­tys jatkuu, jos uusi lupa saadaan – "Meidän eri­kois­piir­tei­tä ovat pitkä etäi­syys yli­opis­tol­li­sen sai­raa­lan päi­vys­tyk­seen ja runsaat mat­kai­li­ja­mää­rät"

22.09.2023 04:00 6
Tilaajille
Kuusamon terveyskeskuksen puhelin- ja päivystysapu –palvelun uudet käytänteet aiheuttaneet epätietoisuutta  –      ”Osattava erottaa, milloin pitää soittaa mihinkin numeroon”

Kuu­sa­mon ter­veys­kes­kuk­sen pu­he­lin- ja päi­vys­tys­apu –pal­ve­lun uudet käy­tän­teet ai­heut­ta­neet epä­tie­toi­suut­ta – ”O­sat­ta­va erot­taa, milloin pitää soittaa mi­hin­kin nu­me­roon”

17.03.2023 12:00 1
Lukijalta: Koillismaan terveydenhuollon kehitys on huolestuttavaa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Koil­lis­maan ter­vey­den­huol­lon kehitys on huo­les­tut­ta­vaa

15.03.2023 16:30 2
Tilaajille
In-house supisti toimintojaan Kuusamossa – Kuusamotalon Kuksa-kahvila ja terveyskeskuksen henkilöstöravintola Kaarnikka suljettiin, paikkoihin on tarkoitus löytää uudet yrittäjät

In-hou­se supisti toi­min­to­jaan Kuu­sa­mos­sa – Kuu­sa­mo­ta­lon Kuk­sa-kah­vi­la ja ter­veys­kes­kuk­sen hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­la Kaar­nik­ka sul­jet­tiin, paik­koi­hin on tar­koi­tus löytää uudet yrit­tä­jät

29.01.2023 04:00 2
Tilaajille
Mikä muuttuu soten myötä? Koillissanomat selvitti paikkakuntalaisten ja sote-henkilöstön tunnelmia: "Toiselle muutos on uhka ja toiselle mahdollisuus"

Mikä muuttuu soten myötä? Koil­lis­sa­no­mat sel­vit­ti paik­ka­kun­ta­lais­ten ja sote-hen­ki­lös­tön tun­nel­mia: "Toi­sel­le muutos on uhka ja toi­sel­le mah­dol­li­suus"

30.12.2022 08:22
Tilaajille
Vierailuja rajoitetaan toistaiseksi Kuusamon terveyskeskuksen akuuttiosastolla: "Havaitsimme, että koronarajoitusten poistuttua hyvistä hygieniaohjeista on valitettavasti alettu lipsua"

Vie­rai­lu­ja ra­joi­te­taan tois­tai­sek­si Kuu­sa­mon ter­veys­kes­kuk­sen akuut­tio­sas­tol­la: "Ha­vait­sim­me, että ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pois­tut­tua hyvistä hy­gie­nia­oh­jeis­ta on va­li­tet­ta­vas­ti alettu lipsua"

09.11.2022 04:00
Tilaajille
Uusi päivystysnumero hämmentää asiakkaita Kuusamossa – lähetettä ei tarvitakaan, vaikka puhelimessa siitä mainitaankin

Uusi päi­vys­tys­nu­me­ro häm­men­tää asiak­kai­ta Kuu­sa­mos­sa – lä­he­tet­tä ei tar­vi­ta­kaan, vaikka pu­he­li­mes­sa siitä mai­ni­taan­kin

31.10.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta: Säästöjä reuna-alueiden kustannuksella – millaisia etuja Niilo tällä pokkuroinnillaan meille hankkii?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sääs­tö­jä reu­na-aluei­den kus­tan­nuk­sel­la – mil­lai­sia etuja Niilo tällä pok­ku­roin­nil­laan meille hank­kii?

24.10.2022 17:00 2
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Psy­kiat­ris­ta osastoa tar­vi­taan

18.10.2022 16:58
Tilaajille
Kuusamo jatkaa erikoislääkäripalvelujen hankintaa 19 erikoisalalla – ”Tämä on iso päätös ja kuusamolaisten edun mukainen”

Kuusamo jatkaa eri­kois­lää­kä­ri­pal­ve­lu­jen han­kin­taa 19 eri­kois­alal­la – ”Tämä on iso päätös ja kuu­sa­mo­lais­ten edun mu­kai­nen”

12.05.2022 11:00 1
Tilaajille
Useita uusia erikoislääkäripalvelujen tuottajia tulossa Kuusamon terveyskeskukseen, lautakunta käsittelee valintoja keskiviikkona – kaupungin tarjouskilpailu aiheutti runsaasti kiinnostusta

Useita uusia eri­kois­lää­kä­ri­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jia tulossa Kuu­sa­mon ter­veys­kes­kuk­seen, lau­ta­kun­ta kä­sit­te­lee va­lin­to­ja kes­ki­viik­ko­na – kau­pun­gin tar­jous­kil­pai­lu ai­heut­ti run­saas­ti kiin­nos­tus­ta

11.05.2022 11:00 3
Tilaajille
Korona jyllää Koillismaalla, vuodeosastoilla hoidetaan nyt alle kymmentä koronapotilasta – "Tartuntoja on ollut henkilökunnassa enemmän kuin koskaan aikaisemmin"

Korona jyllää Koil­lis­maal­la, vuo­de­osas­toil­la hoi­de­taan nyt alle kym­men­tä ko­ro­na­po­ti­las­ta – "Tar­tun­to­ja on ollut hen­ki­lö­kun­nas­sa enemmän kuin koskaan ai­kai­sem­min"

28.04.2022 04:00 5
Tilaajille
Kuusamossa voi nyt varata ajan koronatestiin suoraan omaolo-verkkopalvelussa, jos oirearvio antaa aihetta – "Yhteydenottoa varten kuntalaisen pitää tunnistautua sähköisesti esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla"

Kuu­sa­mos­sa voi nyt varata ajan ko­ro­na­tes­tiin suoraan omao­lo-verk­ko­pal­ve­lus­sa, jos oi­re­ar­vio antaa aihetta – "Yh­tey­de­not­toa varten kun­ta­lai­sen pitää tun­nis­tau­tua säh­köi­ses­ti esi­mer­kik­si verk­ko­pank­ki­tun­nuk­sil­la"

29.11.2021 15:00
Lukijalta: Kuusamon terveyskeskuksessa oikein hyvää toimintaa
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kuu­sa­mon ter­veys­kes­kuk­ses­sa oikein hyvää toi­min­taa

25.11.2021 15:00
Tilaajille
Flunssa-aikanakin ollut enemmän potilaita – Koronatapaukset Kuusamossa eivät kuormita hoitokapasiteettia

Fluns­sa-ai­ka­na­kin ollut enemmän po­ti­lai­ta – Ko­ro­na­ta­pauk­set Kuu­sa­mos­sa eivät kuor­mi­ta hoi­to­ka­pa­si­teet­tia

17.11.2021 19:30 4
Tilaajille
Millainen koronatilanne Kuusamossa on, miten kannattaa toimia, milloin karanteeni ja testaaminen on tarpeen? Perusturvan asiantuntijat vastaavat – "Taudille on voinut ja voi jatkossakin altistua missä tahansa, missä ihmisiä kokoontuu"

Mil­lai­nen ko­ro­na­ti­lan­ne Kuu­sa­mos­sa on, miten kan­nat­taa toimia, milloin ka­ran­tee­ni ja tes­taa­mi­nen on tar­peen? Pe­rus­tur­van asian­tun­ti­jat vas­taa­vat – "Tau­dil­le on voinut ja voi jat­kos­sa­kin al­tis­tua missä ta­han­sa, missä ihmisiä ko­koon­tuu"

12.11.2021 10:20 6
Kortesalmen rajan ylittävät ohjataan koronatestiin Kuusamon terveyskeskukseen – "Rajanylityspaikan henkilöliikenne on toistaiseksi ollut hyvin vähäistä, noin 5-10 henkilöä viikossa"

Kor­te­sal­men rajan ylit­tä­vät oh­ja­taan ko­ro­na­tes­tiin Kuu­sa­mon ter­veys­kes­kuk­seen – "Ra­ja­ny­li­tys­pai­kan hen­ki­lö­lii­ken­ne on tois­tai­sek­si ollut hyvin vä­häis­tä, noin 5-10 hen­ki­löä vii­kos­sa"

01.03.2021 17:30
Tilaajille
Kuusamon rokotusajanvarausten takaisinsoittojärjestelmän käytössä väärinkäsityksiä, eikä sähköistä ajanvarausjärjestelmää ole vielä näkyvissä: "Kehitämme palvelua koko ajan"

Kuu­sa­mon ro­ko­tus­ajan­va­raus­ten ta­kai­sin­soit­to­jär­jes­tel­män käy­tös­sä vää­rin­kä­si­tyk­siä, eikä säh­köis­tä ajan­va­raus­jär­jes­tel­mää ole vielä nä­ky­vis­sä: "Ke­hi­täm­me pal­ve­lua koko ajan"

27.02.2021 13:36 6
Remonttipöly laukaisi automaattisen palohälytyksen Kuusamossa

Re­mont­ti­pö­ly lau­kai­si au­to­maat­ti­sen pa­lo­hä­ly­tyk­sen Kuu­sa­mos­sa

25.02.2021 14:07
Tilaajille