Joko luit: Näin it­se­näi­syys­päi­vää juh­li­taan Koil­lis­maal­la

Viikon kysymys: Seu­ra­sit­ko Rukan maail­man­cu­pien kil­pai­lu­ja?

Kuvaajalta: Ruka Nor­di­cis­sa iski tunne, että olen vapaan tyylin kil­pai­lus­sa pe­rin­tei­sen suk­sel­la

Mainos: Tutustu Koillissanomat Digiin eurolla kuukausi - tilaa tästä

poro
"Mene Kuusamoon", sanotaan Sallassa haaskakarhuja kyseleville – Karhujen ruokinta opettaa karhukantaa ihmisiin

"Mene Kuu­sa­moon", sa­no­taan Sal­las­sa haas­ka­kar­hu­ja ky­se­le­vil­le – Kar­hu­jen ruo­kin­ta opettaa kar­hu­kan­taa ih­mi­siin

27.07.2019 09:00
Nyt etsitään isolla rahalla ratkaisua poroporttiongelmaan – parhaan idean keksijä palkitaan 6000 eurolla

Nyt et­si­tään isolla rahalla rat­kai­sua po­ro­port­ti­on­gel­maan – parhaan idean keksijä pal­ki­taan 6000 eurolla

08.02.2019 05:00
Esitystä kyläporo-aidoista ei purematta niellä – "Kuusamo on poronhoitoaluetta, eikä sitä kaavoituksella muuteta"

Esi­tys­tä ky­lä­po­ro-ai­dois­ta ei pu­re­mat­ta niellä – "Kuu­sa­mo on po­ron­hoi­toa­luet­ta, eikä sitä kaa­voi­tuk­sel­la muu­te­ta"

01.02.2019 05:00
Poropuhelimesta ärräpäiden suodatin Kuusamossa? – Kärjistynyttä porokiistaa selvitetään yhteistyöllä ja teknologialla

Po­ro­pu­he­li­mes­ta är­rä­päi­den suo­da­tin Kuu­sa­mos­sa? – Kär­jis­ty­nyt­tä po­ro­kiis­taa sel­vi­te­tään yh­teis­työl­lä ja tek­no­lo­gial­la

22.01.2019 05:00

Kolme poroa ja auto kolaroi Pis­tos­sa

04.12.2018 09:40
Lex Halla esitetään kumottavaksi – Susivahingot esitetään korvattavaksi jatkossa täysmääräisesti

Lex Halla esi­te­tään ku­mot­ta­vak­si – Su­si­va­hin­got esi­te­tään kor­vat­ta­vak­si jat­kos­sa täys­mää­räi­ses­ti

03.12.2018 05:00
Porokello päälle ja kaasujalkaa löysemmälle – porokolaririski on nyt suurimmillaan: "Porot liikkuvat enemmän nyt, kun ilmat kylmenevät"

Po­ro­kel­lo päälle ja kaa­su­jal­kaa löy­sem­mäl­le – po­ro­ko­la­ri­ris­ki on nyt suu­rim­mil­laan: "Porot liik­ku­vat enemmän nyt, kun ilmat kyl­me­ne­vät"

29.11.2018 18:00

Poro kuoli heik­koi­hin jäihin Po­siol­la – neljä saatiin pe­las­tet­tua

14.11.2018 16:06
Katso nopeutettu video: kertoo poroerotusten olevan käynnissä Oivangin paliskunnassa

Katso no­peu­tet­tu video: kertoo po­ro­ero­tus­ten olevan käyn­nis­sä Oi­van­gin pa­lis­kun­nas­sa

23.10.2018 14:00
Posiolla kuvattu Ailo-poron suuri seikkailu -elokuva tulee elokuvateattereihin jouluna: Katso traileri tästä!

Po­siol­la kuvattu Ai­lo-po­ron suuri seik­kai­lu -e­lo­ku­va tulee elo­ku­va­teat­te­rei­hin jou­lu­na: Katso trai­le­ri tästä!

02.10.2018 18:40
Poro juoksenteli narut sarvissa Torangin kohdilla – ehti mennä menojaan ennen pelastajien saapumista

Poro juok­sen­te­li narut sar­vis­sa To­ran­gin koh­dil­la – ehti mennä me­no­jaan ennen pe­las­ta­jien saa­pu­mis­ta

25.09.2018 14:42

Po­roil­la on nyt pöytä koreana

28.08.2018 09:00
Poro- ja metsäammattilaiset haluavat puhaltaa yhteen hiileen – poromiehet eivät pidä aukkohakkuista

Poro- ja met­sä­am­mat­ti­lai­set ha­lua­vat pu­hal­taa yhteen hiileen – po­ro­mie­het eivät pidä auk­ko­hak­kuis­ta

28.08.2018 09:00

Si­nis­ten Tor­vi­nen: Po­ro­ta­lous kärsii kesän hel­teis­tä – hal­li­tuk­sen ojen­net­ta­va auttava käsi

26.08.2018 15:00
Porotalouden ja metsätalouden suhteet parantuneet – Enemmän kitkaa alojen välillä yksityismetsissä kuin Metsähallituksen talousmetsissä

Po­ro­ta­lou­den ja met­sä­ta­lou­den suhteet pa­ran­tu­neet – Enemmän kitkaa alojen välillä yk­si­tyis­met­sis­sä kuin Met­sä­hal­li­tuk­sen ta­lous­met­sis­sä

07.08.2018 05:00

Syyte po­ron­hoi­to­rik­ko­muk­ses­ta hy­lät­tiin

02.08.2018 16:10
Poro hädässä, naru sarvissa – miten toimia sen avuksi?

Poro hä­däs­sä, naru sar­vis­sa – miten toimia sen avuksi?

01.08.2018 05:00
Porokello kilkattaa kovasti matkalla Viitostietä Kuusamosta Rukalle – Koillissanomat haastatteli poroja kuvanneet Haloset: katso video

Po­ro­kel­lo kil­kat­taa kovasti mat­kal­la Vii­tos­tie­tä Kuu­sa­mos­ta Rukalle – Koil­lis­sa­no­mat haas­tat­te­li poroja ku­van­neet Ha­lo­set: katso video

26.06.2018 14:55
Leppä poronhoidosta:  "Poro on olennainen osa pohjoista elämänmenoa" – Metsien käytöstä ja petoeläimistä puhuttava

Leppä po­ron­hoi­dos­ta:  "Poro on olen­nai­nen osa poh­jois­ta elä­män­me­noa" – Metsien käy­tös­tä ja pe­to­eläi­mis­tä pu­hut­ta­va

07.06.2018 15:47
Maailmanmatkaaja lypsi poroa Kuusamossa – Matkailuvalttiko siitäkin saadaan, että ennakkoluulot suomalaisuudesta ovat olleet sitkaassa jo kaksi vuosituhatta?

Maail­man­mat­kaa­ja lypsi poroa Kuu­sa­mos­sa – Mat­kai­lu­valt­ti­ko sii­tä­kin saa­daan, että en­nak­ko­luu­lot suo­ma­lai­suu­des­ta ovat olleet sit­kaas­sa jo kaksi vuo­si­tu­hat­ta?

04.06.2018 12:00