Ruka-Kuusamo
Rukalla lomailevat nyt ensimmäiset Aurinkomatkojen pakettimatkalaiset – Kotimaan kysyntä yllätti matkanjärjestäjän ja Rukan: ”Olemme lisänneet kapasiteettia suosituimmille lomaviikoille”

Rukalla lo­mai­le­vat nyt en­sim­mäi­set Au­rin­ko­mat­ko­jen pa­ket­ti­mat­ka­lai­set – Ko­ti­maan kysyntä yllätti mat­kan­jär­jes­tä­jän ja Rukan: ”Olemme li­sän­neet ka­pa­si­teet­tia suo­si­tuim­mil­le lo­ma­vii­koil­le”

13.10.2020 11:38 0
Tilaajille
”Lumikuiskaaja" Mikko Martikainen teki Rukalla jo 20 vuotta siten ensimmäisen säilölumikokeilun – Nyt Martikainen on suunnitellut uuden menetelmän, jonka kehittäminen oli viedä konkurssiin: "Ihan rehellisesti sanottuna minulla oli talo kanissa ja rouvan suupielet alaspäin"

”Lu­mi­kuis­kaa­ja" Mikko Mar­ti­kai­nen teki Rukalla jo 20 vuotta siten en­sim­mäi­sen säi­lö­lu­mi­ko­kei­lun – Nyt Mar­ti­kai­nen on suun­ni­tel­lut uuden me­ne­tel­män, jonka ke­hit­tä­mi­nen oli viedä kon­kurs­siin: "Ihan re­hel­li­ses­ti sa­not­tu­na minulla oli talo kanissa ja rouvan suu­pie­let alas­päin"

03.10.2020 15:00 0
Tilaajille
Ruka avaa poikkeuksellisessa tilanteessa – Ville Aho on toiveikas, mutta soimaa hallituksen määräyksiä: "Kolmen vuorokauden vaatimus karanteenista ei ole tästä maailmasta"

Ruka avaa poik­keuk­sel­li­ses­sa ti­lan­tees­sa – Ville Aho on toi­vei­kas, mutta soimaa hal­li­tuk­sen mää­räyk­siä: "Kolmen vuo­ro­kau­den vaa­ti­mus ka­ran­tee­nis­ta ei ole tästä maail­mas­ta"

24.09.2020 04:00 0
Tilaajille
"Sehän tiedetään, että suomalainen kyllä syö poroa, mutta ei aja sillä" – hiljainen talvi edessä myös poromatkailussa: Näin poroisäntä aikoo käyttää aikansa hyödyksi

"Sehän tie­de­tään, että suo­ma­lai­nen kyllä syö poroa, mutta ei aja sillä" – hil­jai­nen talvi edessä myös po­ro­mat­kai­lus­sa: Näin po­ro­isän­tä aikoo käyttää aikansa hyö­dyk­si

23.09.2020 09:00 0
Tilaajille
Nea Nissilä herättää Rukajärventien keltaisen talon henkiin – kauppa ja kahvila rakentuu omin voimin ensi kesäksi

Nea Nissilä he­rät­tää Ru­ka­jär­ven­tien kel­tai­sen talon henkiin – kauppa ja kahvila ra­ken­tuu omin voimin ensi kesäksi

18.09.2020 04:00 0
Tilaajille
Matkailuyhdistys korjaa lausuntoaan: Nykyisillä rajoituksilla chartereita lentäisi ensi kaudella mahdollisesti vain kahdeksan

Mat­kai­lu­yh­dis­tys korjaa lau­sun­toaan: Ny­kyi­sil­lä ra­joi­tuk­sil­la char­te­rei­ta len­täi­si ensi kau­del­la mah­dol­li­ses­ti vain kah­dek­san

17.09.2020 15:05 0
Tilaajille
Outdoor Passion Finland ja MunPolku saivat ympäristösertifikaatit - Lotta Sandvik halusi näyttää, että pienikin voi olla vastuullinen

Outdoor Passion Finland ja Mun­Pol­ku saivat ym­pä­ris­tö­ser­ti­fi­kaa­tit - Lotta Sandvik halusi näyt­tää, että pie­ni­kin voi olla vas­tuul­li­nen

01.09.2020 15:00 0
Tilaajille
Helsingistä suoraan Karhunkierrokselle – ruskasesongin aikaan Ruka-Kuusamon alueen matkailijoille ja asukkaille tarjotaan aiempaa suorempaa ja kattavampaa julkisen liikenteen kokonaispalvelua

Hel­sin­gis­tä suoraan Kar­hun­kier­rok­sel­le – rus­ka­se­son­gin aikaan Ru­ka-Kuu­sa­mon alueen mat­kai­li­joil­le ja asuk­kail­le tar­jo­taan aiempaa suo­rem­paa ja kat­ta­vam­paa jul­ki­sen lii­ken­teen ko­ko­nais­pal­ve­lua

28.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Ruka-Kuusamossa kesän kotimaiset yöpymiset kasvoivat lähes joulusesongin lukuihin – Koskenlaskijoiden määrä kolminkertaistui viime kesään verrattuna

Ru­ka-Kuu­sa­mos­sa kesän ko­ti­mai­set yö­py­mi­set kas­voi­vat lähes jou­lu­se­son­gin lu­kui­hin – Kos­ken­las­ki­joi­den määrä kol­min­ker­tais­tui viime kesään ver­rat­tu­na

27.08.2020 11:04 0
Tilaajille
Korona runtelee Koillismaan matkailua Lappia vähemmän, mutta kansainvälisten asiakkaiden varassa olevat yritykset ovat tiukilla: "99 prosenttia matkailijoista voi jäädä pois"

Korona run­te­lee Koil­lis­maan mat­kai­lua Lappia vä­hem­män, mutta kan­sain­vä­lis­ten asiak­kai­den varassa olevat yri­tyk­set ovat tiu­kil­la: "99 pro­sent­tia mat­kai­li­jois­ta voi jäädä pois"

27.08.2020 04:00 0
Tilaajille
Kotimaanmatkailulle lisätukea syyssesongin vauhdittamiseen – 100 syytä matkailla Suomessa -kampanjan Vinkkipankki kokoaa matkailuyritykset yhteen

Ko­ti­maan­mat­kai­lul­le li­sä­tu­kea syys­se­son­gin vauh­dit­ta­mi­seen – 100 syytä mat­kail­la Suo­mes­sa -kam­pan­jan Vink­ki­pank­ki kokoaa mat­kai­lu­yri­tyk­set yhteen

23.08.2020 12:00 0
Tilaajille
Työ- ja elinkeinoministeriöltä puoli miljoonaa euroa kotimaanmatkailun kehittämiseen – Ruka-Kuusamo Matkailu ry:n aktiviteettimyynnissä satojen prosenttien kasvua: "Koskenlasku on ollut tämän vuoden hittituote"

Työ- ja elin­kei­no­mi­nis­te­riöl­tä puoli mil­joo­naa euroa ko­ti­maan­mat­kai­lun ke­hit­tä­mi­seen – Ru­ka-Kuu­sa­mo Mat­kai­lu ry:n ak­ti­vi­teet­ti­myyn­nis­sä satojen pro­sent­tien kasvua: "Kos­ken­las­ku on ollut tämän vuoden hit­ti­tuo­te"

10.08.2020 14:00 0
Tilaajille
Katso video: Ruka-Kuusamo Matkailu Ry:n tapahtumatuottajat Jussi Saarinen ja Harri Niskanen kertovat ikimuistoisimmat kömmähdykset: "Jynssäsin itse lattiaa, jotta ei tulisi siivouslaskua perässä"

Katso video: Ru­ka-Kuu­sa­mo Mat­kai­lu Ry:n ta­pah­tu­ma­tuot­ta­jat Jussi Saa­ri­nen ja Harri Nis­ka­nen ker­to­vat iki­muis­toi­sim­mat köm­mäh­dyk­set: "Jyns­sä­sin itse lat­tiaa, jotta ei tulisi sii­vous­las­kua pe­räs­sä"

03.08.2020 17:00 0
Tilaajille
Katso video: Rukan tapahtumatuottajat Jussi Saarinen ja Harri Niskanen kertovat ikimuistoisimmista kömmähdyksistä: "Jynssäsin itse lattiaa, jotta siivouksesta ei tulisi laskua perässä"

Katso video: Rukan ta­pah­tu­ma­tuot­ta­jat Jussi Saa­ri­nen ja Harri Nis­ka­nen ker­to­vat iki­muis­toi­sim­mis­ta köm­mäh­dyk­sis­tä: "Jyns­sä­sin itse lat­tiaa, jotta sii­vouk­ses­ta ei tulisi laskua pe­räs­sä"

03.08.2020 17:00 0
Tilaajille
Kuusamon salaiset paikat paljastetaan matkailijoille

Kuu­sa­mon sa­lai­set paikat pal­jas­te­taan mat­kai­li­joil­le

26.06.2020 09:40 1
Tilaajille
Tulossa jopa kaikkien aikojen mökkeilykesä? Matkailuyhdistyksen puheenjohtaja Säkkinen uskoo näin tapahtuvan, jos koronarajoituksia ei tiukenneta: "Kiinnostus vuokramökkejä kohtaan on tällä hetkellä aika kova"

Tulossa jopa kaik­kien aikojen mök­kei­ly­ke­sä? Mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­ja Säk­ki­nen uskoo näin ta­pah­tu­van, jos ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia ei tiu­ken­ne­ta: "Kiin­nos­tus vuok­ra­mök­ke­jä kohtaan on tällä het­kel­lä aika kova"

15.05.2020 12:00 0
Tilaajille
Kari rakentaa pakohuonepeliä Rukalle ja odottaa innokkaana syksyn avajaisia – matkailuyhdistyksen visioissa Kuusamon matkailu lähtisi elpymään koronasta loppukesästä

Kari ra­ken­taa pa­ko­huo­ne­pe­liä Rukalle ja odottaa in­nok­kaa­na syksyn ava­jai­sia – mat­kai­lu­yh­dis­tyk­sen vi­siois­sa Kuu­sa­mon mat­kai­lu lähtisi el­py­mään ko­ro­nas­ta lop­pu­ke­säs­tä

11.05.2020 04:00 0
Tilaajille
"Välillisesti tämä vaikuttaa kaikkiin kaupunkilaisiin" – Kuusamon kaupunki ja matkailuyhdistys ponnistelevat auttaakseen kovan iskun ottavia yrityksiä

"Vä­lil­li­ses­ti tämä vai­kut­taa kaik­kiin kau­pun­ki­lai­siin" – Kuu­sa­mon kau­pun­ki ja mat­kai­lu­yh­dis­tys pon­nis­te­le­vat aut­taak­seen kovan iskun ottavia yri­tyk­siä

21.03.2020 04:00 0
Tilaajille
Ruka ja Pyhä sulkeutuvat viikon päästä lauantaina – Ville Aho: "Meidän kaikkien on kannettava vastuumme koronaviruksen leviämisen estämiseksi"

Ruka ja Pyhä sul­keu­tu­vat viikon päästä lauan­tai­na – Ville Aho: "Meidän kaik­kien on kan­net­ta­va vas­tuum­me ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mi­sen es­tä­mi­sek­si"

20.03.2020 14:33 0
Kiinalaisia Rukan matkaajista vain puolisen prosenttia – ryhmämatkustajien kiellolla ei liene suurta vaikutusta

Kii­na­lai­sia Rukan mat­kaa­jis­ta vain puo­li­sen pro­sent­tia – ryh­mä­mat­kus­ta­jien kiel­lol­la ei liene suurta vai­ku­tus­ta

28.01.2020 13:06 0
Tilaajille