Tuomio: Nis­sin­vaa­ran koulun suun­nit­te­li­ja va­hin­gon­kor­vauk­seen van­has­ta suun­nit­te­lu-ura­kas­taan

Joko luit: Pal­lo-Kar­hu­jen edustus aloit­taa jo pian val­mis­tau­tu­mi­sen ensi kauteen – Kai Puonti jatkaa pää­val­men­ta­ja­na

Toimittajalta: Onko di­gi­ta­li­saa­tio hyvä vai huono asia?

Mainos: Koillissanomat Digi talvitarjouksena 5 kk nyt vain 38,70 €! Tilaa tästä

Tasa-arvo
Aikuiskoulutustuen lakkautus osuu kipeimmin naisvaltaisille aloille eikä korvaavasta järjestelmästä ole tietoakaan
Kolumni

Ai­kuis­kou­lu­tus­tuen lak­kau­tus osuu ki­peim­min nais­val­tai­sil­le aloille eikä kor­vaa­vas­ta jär­jes­tel­mäs­tä ole tie­toa­kaan

10.01.2024 04:00 2
Tilaajille
Tutkimus: naiset saavat pienempää palkkaa kuin miehet ja sijoittuvat alempiin työtehtäviin – erot alkavat varhain

Tut­ki­mus: naiset saavat pie­nem­pää palkkaa kuin miehet ja si­joit­tu­vat alem­piin työ­teh­tä­viin – erot alkavat varhain

31.07.2023 11:52
Jokamiehenoikeudet jäävät historiaan, kun Metsähallitus ottaa käyttöön jokaisenoikeudet

Jo­ka­mie­hen­oi­keu­det jäävät his­to­riaan, kun Met­sä­hal­li­tus ottaa käyt­töön jo­kai­sen­oi­keu­det

26.06.2023 10:59
Kirja-arvio: Kuusamolainen Minna Rytisalo kuorii uutuusromaanissaan ihannetytöstä häpeämättömän naisen

Kir­ja-ar­vio: Kuu­sa­mo­lai­nen Minna Ry­ti­sa­lo kuorii uu­tuus­ro­maa­nis­saan ihan­ne­ty­tös­tä hä­peä­mät­tö­män naisen

21.05.2023 17:00
Tilaajille
Metsähallitus otti sukupuolineutraalit ammattinimikkeet käyttöön – mies-loppuiset nimikkeet historiaa

Met­sä­hal­li­tus otti su­ku­puo­li­neut­raa­lit am­mat­ti­ni­mik­keet käyt­töön – mies-lop­pui­set ni­mik­keet his­to­riaa

05.01.2023 19:03
Tilaajille
”Kun valtuuston puheenjohtajana on vuosikymmenten aikana ollut nainen kahdesti, ajatellaan, että on tasa-arvo on jo hoidettu” – Ulla Parviaisen mielestä ei ole ja siksi hän pitää aihetta esillä

”Kun val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja­na on vuo­si­kym­men­ten aikana ollut nainen kah­des­ti, aja­tel­laan, että on ta­sa-ar­vo on jo hoi­det­tu” – Ulla Par­viai­sen mie­les­tä ei ole ja siksi hän pitää aihetta esillä

10.04.2022 12:00 3
Tilaajille
Naisjohtajia jo ennätysmäärä – EVA:n mukaan Suomessa naisia on johtavissa tehtävissä enemmän kuin OECD-maissa keskimäärin

Nais­joh­ta­jia jo en­nä­tys­mää­rä – EVA:n mukaan Suo­mes­sa naisia on joh­ta­vis­sa teh­tä­vis­sä enemmän kuin OECD-mais­sa kes­ki­mää­rin

04.02.2022 06:00
Tilaajille
Kolme neljästä Kuusamon kaupungin työntekijästä on naisia ja jopa ylimmässä johdossa on nyt naisenemmistö – useissa ammattiryhmissä on vain yhden sukupuolen edustajia

Kolme nel­jäs­tä Kuu­sa­mon kau­pun­gin työn­te­ki­jäs­tä on naisia ja jopa ylim­mäs­sä joh­dos­sa on nyt nais­enem­mis­tö – useissa am­mat­ti­ryh­mis­sä on vain yhden su­ku­puo­len edus­ta­jia

22.04.2021 15:00
Tilaajille
Ajatuspaja löysi Pohjois-Pohjanmaalta kaksi menestyjäkuntaa – suurin osa maakunnasta kuuluu korkeintaan keskikastiin

Aja­tus­pa­ja löysi Poh­jois-Poh­jan­maal­ta kaksi me­nes­ty­jä­kun­taa – suurin osa maa­kun­nas­ta kuuluu kor­kein­taan kes­ki­kas­tiin

20.04.2021 10:04 2
Tilaajille
Huhtikuinen kilpailu haastaa lisäämään naisia Wikipedian henkilöartikkeleihin – wikipedisti Veikko Seppänen: "Pelkästään Oulun yliopistossa on useampia tiedenaisia, joista voisi kirjoittaa"

Huh­ti­kui­nen kil­pai­lu haastaa li­sää­mään naisia Wi­ki­pe­dian hen­ki­lö­ar­tik­ke­lei­hin – wi­ki­pe­dis­ti Veikko Sep­pä­nen: "Pel­käs­tään Oulun yli­opis­tos­sa on useam­pia tie­de­nai­sia, joista voisi kir­joit­taa"

17.04.2021 18:10
Tilaajille
Tänään vietetään kansainvälistä naistenpäivää – Kysyimme: Missä on naisen paikka ja mikä on päivän puheenaihe?

Tänään vie­te­tään kan­sain­vä­lis­tä nais­ten­päi­vää – Ky­syim­me: Missä on naisen paikka ja mikä on päivän pu­hee­nai­he?

08.03.2021 10:30
Tilaajille
Lukijalta – Väisänen vastaa Karvoselle: "Ainakin minun lehdessäni lukee ehdollisesti 'tytöt vaan taitavat olla tunnollisempia oppilaita'"

Lu­ki­jal­ta – Väi­sä­nen vastaa Kar­vo­sel­le: "Ai­na­kin minun leh­des­sä­ni lukee eh­dol­li­ses­ti 'tytöt vaan tai­ta­vat olla tun­nol­li­sem­pia op­pi­lai­ta'"

23.11.2020 17:30
Lukijalta: Kroonistuneen populismin paluu – Naisen euro ei ole vain 84 senttiä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kroo­nis­tu­neen po­pu­lis­min paluu – Naisen euro ei ole vain 84 senttiä

12.11.2020 13:00
Lukijalta: Karvosen kirjoituksessa tasa-arvosta ei ole päätä eikä häntää
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kar­vo­sen kir­joi­tuk­ses­sa ta­sa-ar­vos­ta ei ole päätä eikä häntää

09.11.2020 05:01
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Trau­ma­ti­soi­tu­nut ta­sa-ar­vo – Päivä pää­mi­nis­te­ri­nä, jossa joku ihan ta­val­li­nen suo­ma­lai­nen poika, saisi kokea tämän ”kun­nian”, ei yk­sin­ker­tai­ses­ti ole mah­dol­lis­ta

05.11.2020 18:40
Soroptimistien Tyttöjen päivän päätapahtuma Kuusamossa - Presidentti Salme Määttä tietää, että pinnan alla kuohuu: "Suomihan on lähisuhdeväkivallassa kärkimaita"

So­rop­ti­mis­tien Tyt­tö­jen päivän pää­ta­pah­tu­ma Kuu­sa­mos­sa - Pre­si­dent­ti Salme Määttä tietää, että pinnan alla kuohuu: "Suo­mi­han on lä­hi­suh­de­vä­ki­val­las­sa kär­ki­mai­ta"

19.09.2018 10:30
Lukijalta

Lu­ki­jal­ta: Naisten ja miesten ta­sa-ar­vo - onko sitä?

12.09.2018 14:00
Koillissanomat nostaa naisia esiin – tämän paljastaa botti Tukholmasta: harrastajan koodi rymyää verkossa median sukupuolipainotuksia nuuskien

Koil­lis­sa­no­mat nostaa naisia esiin – tämän pal­jas­taa botti Tuk­hol­mas­ta: har­ras­ta­jan koodi rymyää ver­kos­sa median su­ku­puo­li­pai­no­tuk­sia nuus­kien

13.06.2018 09:00
Valtuustoaloite: Kuusamo sitoutumaan tasa-arvon eurooppalaiseen peruskirjaan

Val­tuus­toa­loi­te: Kuusamo si­tou­tu­maan ta­sa-ar­von eu­roop­pa­lai­seen pe­rus­kir­jaan

15.11.2017 05:00