ulla parviainen
Parviainen: Kunnilla oltava oikeus päättää kaivoksista

Par­viai­nen: Kun­nil­la oltava oikeus päättää kai­vok­sis­ta

06.02.2019 05:00 0
Kolumni

Ulla Par­viai­nen nor­min­pur­ku­tal­kois­sa – Ajo­kort­ti hel­pom­min, yrit­tä­jä­per­heil­le sel­keyt­tä: "Neljä vuotta sitten vaa­li­oh­jel­mas­sam­me lu­pa­sim­me laittaa Suomea kun­toon"

09.01.2019 16:00 0
Parviainen kysyy ministeriltä Kuusamon valtateiden asemasta – LVM vakuuttaa, ettei talvihoidosta tingitä

Par­viai­nen kysyy mi­nis­te­ril­tä Kuu­sa­mon val­ta­tei­den ase­mas­ta – LVM va­kuut­taa, ettei tal­vi­hoi­dos­ta tingitä

28.11.2018 05:00 0

Poh­jois-Poh­jan­maan kes­kus­ta­nai­set esittää Par­viais­ta Kes­kus­ta­nais­ten johtoon

26.11.2018 05:00 0

Ko­lum­ni: "Jo nyt me elämme yh­teis­kun­nas­sa, jossa on 4-5 su­ku­pol­vea" – Ulla Par­viai­nen kertoo, miksi so­teuu­dis­tus on vält­tä­mä­tön ja kii­reel­li­nen pit­kä­ikäi­syy­den yh­teis­kun­nas­sa

25.09.2018 10:30 0
Kaksi jää varmasti pois, yksi vielä harkitsee – näin Oulun vaalipiirin kansanedustajat ovat päättäneet jatkokausien hakemisesta

Kaksi jää var­mas­ti pois, yksi vielä har­kit­see – näin Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat ovat päät­tä­neet jat­ko­kau­sien ha­ke­mi­ses­ta

13.09.2018 16:00 0
"Silja Kononen kantaa huolta, eikä kyseessä ole ainoa yhteydenotto", kertoo kansanedustaja Parviainen

"Silja Kononen kantaa huolta, eikä ky­sees­sä ole ainoa yh­tey­de­not­to", kertoo kan­san­edus­ta­ja Par­viai­nen

04.07.2018 09:28 0
HS: Ulla Parviainen kuuluu eduskunnan ahkerimpiin puurtajiin valiokuntatyöllä mitattuna – Niilo Keränen jätti lähes joka kolmannen kokouksen väliin

HS: Ulla Par­viai­nen kuuluu edus­kun­nan ah­ke­rim­piin puur­ta­jiin va­lio­kun­ta­työl­lä mi­tat­tu­na – Niilo Keränen jätti lähes joka kol­man­nen ko­kouk­sen väliin

25.06.2018 10:37 0
Ulla Parviainen valittiin Epilepsialiiton johtoon

Ulla Par­viai­nen va­lit­tiin Epi­lep­sia­lii­ton johtoon

14.04.2018 19:23 0
Kansanedustaja Ulla Parviainen perää hallitukselta toimia nettihäiriköintiin puuttumiseksi: ”Häirintä voi synnyttää itsesensuurin kulttuurin”

Kan­san­edus­ta­ja Ulla Par­viai­nen perää hal­li­tuk­sel­ta toimia net­ti­häi­ri­köin­tiin puut­tu­mi­sek­si: ”Häi­rin­tä voi syn­nyt­tää it­se­sen­suu­rin kult­tuu­rin”

10.04.2018 18:50 0
Keskustan Antti Kaikkonen vakuuttaa soten toteutuvan – Kuusamossa toivotaan rajua nostoa kuljetustukeen

Kes­kus­tan Antti Kaik­ko­nen va­kuut­taa soten to­teu­tu­van – Kuu­sa­mos­sa toi­vo­taan rajua nostoa kul­je­tus­tu­keen

13.03.2018 05:00 0
Kolumni

Ko­lum­ni: Kohti toista kier­ros­ta

23.01.2018 10:00 0
Parviainen: Vapaaehtoinen kotiseutuvero käyttöön

Par­viai­nen: Va­paa­eh­toi­nen ko­ti­seu­tu­ve­ro käyt­töön

16.01.2018 13:51 0
Kolumni

Ko­lum­ni: Tun­nus­tan ker­naas­ti olleeni vää­räs­sä, jos...

19.12.2017 16:00 0
Kansanedustaja: Lakia ei avata tämän eduskunnan aikana

Kan­sa­ne­dus­ta­ja: Lakia ei avata tämän edus­kun­nan aikana

18.12.2017 09:00 0
Parviainen ja Keränen prosenttirajan nostoa vastaan – Koillismaan kansanedustajat päätökseen pettyneitä, mutta hyvääkin löytyy

Par­viai­nen ja Keränen pro­sent­ti­ra­jan nostoa vastaan – Koil­lis­maan kan­san­edus­ta­jat pää­tök­seen pet­ty­nei­tä, mutta hy­vää­kin löytyy

15.12.2017 16:15 0
ABC-parlamentin terveiset Helsingin parlamentille: loppu sote- ja poro -turpakäräjille

ABC-par­la­men­tin ter­vei­set Hel­sin­gin par­la­men­til­le: loppu sote- ja poro -tur­pa­kä­rä­jil­le

24.10.2017 05:00 0
Kolumni

Kenen ai­voil­la kan­san­edus­ta­ja ajat­te­lee – edus­kun­nan vie­rai­li­ja­tie­dot jul­ki­sik­si

23.10.2017 05:00 0
Yle: Parviainen haluaa seksin oston aina rikokseksi – "Voiko minun lastani ostaa?"

Yle: Par­viai­nen haluaa seksin oston aina ri­kok­sek­si – "Voiko minun lastani ostaa?"

25.09.2017 10:21 0
Dhakan slummikoulussa
Lukijalta

Dhakan slum­mi­kou­lus­sa

11.04.2017 05:01 0